Jestlipak byste chtěli vědět, co se stalo potom, co Petr promluvil k lidem toho dne, kdy přišel Duch svatý? Ti lidé pozorně poslouchali. Když Petr řekl, že ten Ježíš, který umřel na kříži, byl Boží Syn, nevěřili svým uším.

A Petr pokračoval: „Bůh Ho vzkřísil z mrtvých. My jsme Ho viděli zase živého. A teď sedí v nebi, Bohu po pravici. Ten Ježíš, kterého jste nechali ukřižovat, je Kristus a Pán!“

Tu se lidé začali bát. Aby se nebáli, když slyšeli, že nechali přibít na kříž Božího Syna! „Co máme dělat?“ ptali se Petra.

Petr jim odpověděl: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít a Bůh vám odpustí hříchy.“ Činit pokání znamená litovat hříchů, které člověk udělal.

Toho dne litovalo svých hříchů hned tři tisíce lidí. Uvěřili v Ježíše a nechali se pokřtít. Tak začala Boží církev růst. Nejprve bylo učedníků jen pár. Teď jich začalo přibývat a zakrátko jich bylo mnohem víc. Lidé jim říkali křesťané. A to všechno byla práce Ducha svatého.

Jednoho dne, když se mnoho křesťanů modlilo pohromadě, jim Duch svatý promluvil k srdcím. Řekl jim: „Mám zvláštní úkol pro Pavla a Barnabáše.“ Pavel a Barnabáš byli dva dobří křesťané.

Všichni se tedy modlili a ptali se Boha, co přesně mají dělat. A On jim řekl, že mají Pavla a Barnabáše poslat daleko odtud, do cizích zemí, aby tam ještě dalším lidem pověděli o Ježíši.

Tak se Pavel a Barnabáš stali prvními misionáři. Prošli řadu zemi. Chodili od města k městu. A všude, kam přišli, pracoval Duch svatý v srdcích lidí, takže jich spousta uvěřila. Církev rostla a rostla.

Od té doby bylo misionářů ještě mnohem víc. Dnes jezdi do všech zemi světa. Vyprávějí lidem o cestě spaseni. V Ježíše věří stále vice lidí, a tak církev stále roste.

To Duch svatý dává Boží církvi růst. Pomáhá misionářům vyprávět o Ježíši. A těm, kdo se mají stát Božími dětmi, dává do srdce víru.

Velká kniha o Bohu pro malé děti, kap. 47