Milostný dopis, který vám poslal Bůh

Thomas Watson (1620-1686)

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. (Kol 3,16)

Studujte Písmo. Je to záznam Boží vůle. Buďte člověkem Písma, vskutku ‚biblickým‘ křesťanem. Pátrejte v Písmu jako po zlaté žíle. Tato požehaná kniha naplní vaši mysl poznáním a vaše srdce milostí!

 Na každé řádce Písma se zrcadlí jeho vznešenost.

V Písmu zní nádherné tóny. Je to požehnaná harfa, jejíž zvuk zahání zkroušenost ducha. Jak sladce zvučí tato harfa Písma, jaká nebeská hudba oblažuje uši zoufalých hříšníků, obzvláště když se prsty Božího Ducha dotýkají tohoto nástroje.

V Písmu se nalézá zbožnost. Obsahuje dřeň a výtažek pravého náboženství. Je to skála z diamantů – manuál zbožnosti. Ze rtů Písma se line milost. Písmo mluví o víře, sebezapření a vší milosti, která jako náhrdelník z perel zdobí křesťany.

Proto tedy zkoumejte Písma! I kdybych mluvil jazyky andělskými, stejně bych nemohl dostatečně vysvětlit nádheru Písma. Je to duchovní teleskop, jímž se dotýkáme Boží slávy! Je to strom života, zdroj moudrosti, pravidlo zbožnosti, nebeské sémě, jímž je formováno nové stvoření.

„Tyto dva Zákony,“ řekl kdosi, „jsou jako dva prsy, z nichž musí každý křesťan sát, aby získal duchovní potravu.“ Tyto svaté listy Písma jsou pro uzdravení duše.

Písmo je užitečné pro všechny věci. Jsme-li skleslí – zde je kořeněné víno, které potěší obtížené srdce. Jsme-li tísněni satanem – zde je meč Ducha, který ho zažene. Jsme-li postiženi malomocenstvím hříchu – zde je očistná voda, která léčí i očišťuje. Proto zkoumejte Písma!

Čtěte Bibli s úctou. Pamatujte na to, že na každém řádku, který čtete, je to Bůh, kdo k vám mluví. Schrána, v níž bylo Slovo, byla obložena čistým zlatem a byla nošena na tyčích, aby se jí levité nemohli dotknout (Ex 25,14). Proč to tak bylo? Aby Boží slovo bylo v náležité úctě.

Čtěte Bibli s vážností. Je to otázka života a smrti. Tímto Slovem musíte být prozkoušeni a souzeni.

Čtěte Slovo s vroucností. Ať se vaše srdce rozbuší, když berete Slovo. Pracujte tak, že Slovo bude nejen světlem, které vás povede, ale plamenem, který vás bude hřát. Čtěte Písmo – nejenom jako příběh, ale jako milostný dopis, který vám poslal Bůh, který může pohnout vaším srdcem. Modlete se za to, aby vám týž Duch, který napsal Slovo, pomáhal v jeho čtení. Tak vám bude Boží Duch ukazovat divy ze svého zákona, a Slovo bude měnit váš život.

Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím. (Ž 119,97)

Body of Divinity (Publikováno 1692. Jedná se o výběr z kázání T. Watsona. Tato kniha patří k nejlepším dílům puritánů, je dodnes vydávaná a čtená.)