Šest důvodů proč neopouštět výkladové kázání

Puritánský teolog William Perkins napsal, že kázání „obsahuje čtyři velké principy: přečíst vymezený text z kanonických Písem; vysvětlit tento text a pochopit ho ve světle Písma samotného; ukázat na prospěšná a užitečná učení, která vyplývají přímo z tohoto textu; a pokud jste obdarovaní aplikovat prostým a jednoduchým jazykem tato učení na život a jednání lidí.“

V jednoduchosti tohoto popisu je něco velmi občerstvujícího. Jako kazatelé nejsme vedeni cílem stát se největšími učenci své doby. Naším cílem není lechtat a bavit. Naším cílem není budovat větší církev.

Naším cílem je vzít svatý text, vysvětlit jeho význam, spojit ho s dalšími místy v Písmu tak, aby lidé viděli celek o něco lépe a aplikovat ho život tak, aby odřezával i hojil, napomínal i budoval. Jaký může být lepší způsob k dosažení tohoto cíle než je výkladové kázání?

Užitek výkladového kázání

Někdo používá termín „výkladové kázání“ pro každé kázání, které je věrné Písmu. Já rozlišuji výkladové kázání a tematické kázání, kázání z textu a jiné druhy kázání, neboť výkladové kázání musí být vedeno textem nebo texty Písma. Výkladové kázání vychází přímo a prokazatelně z konkrétní pasáže nebo z pasáží Písma.

Zde je několik důvodů, proč si výkladové kázání zaslouží být tím hlavním způsobem vyhlašování pravdy.

1. Tento způsob dává minimální prostor pro odchylky od Písma.

Pokud například kážete o tom, co Bible říká o sebevědomí, nepochybně naleznete nějaké užitečné věci. Ale i když budete říkat správné věci, budete je v tom nejlepším případě abstraktně vyvozovat z ústředního příběhu Bible. Výkladové kázání vám umožní zůstat u hlavních věcí textu.

2. Učí lidi, jak číst Bibli.

Obzvláště pokud kážete z dlouhých pasáží, výkladové kázání učí lidi, jak promýšlet celou pasáž, jak rozumět Božímu slovu a aplikovat ho do svých životů.

3. Dává jistotu kazateli a autoritu kázání.

Jste-li věrní textu, jste si jistí, že vaše poselství je Božím poselstvím. Bez ohledu na to, co se děje v církvi – zda roste nebo zda se líbíte lidem – víte, že vyhlašujete Boží pravdu. To je úžasně osvobozující.

4. Je aktuální bez toho, aby požadavek na aktuálnost určoval poselství.

Každé opravdové kázání přináší správnou aplikaci. To je mimořádně důležité v naší generaci. Ale výkladové kázání pomáhá udržovat pohled na věčnost v centru diskuze.

5. Nutí kazatele vypořádat se s nepříjemnými otázkami.

Procházíte krok za krokem textem a brzo narazíte na pasáž o rozvodu, o homosexualitě, o službě žen a musíte se vyrovnat s takovým textem.

6. Umožňuje kazateli systematicky vykládat celou radu Boží.

Během posledních patnácti let svého života vyložil Jan Kalvín knihu Genesis, Deuteronomium, Soudců, Jób, některé z Žalmů, 1. a 2. Samuelovy, 1. Královskou, malé a velké proroky, evangelia, Skutky, 1. a 2. Korintským, Galatským, Efezským, 1. a 2. Tesalonickým a pastorální epištoly.

Netvrdím, že máme postupovat stejným způsobem. Ale pokud máme kázat celou radu Boží, musíme vyučovat celou Bibli. I další způsoby kázání mají svou hodnotu, ale žádný z nich nenabízí našim sborům více, než každotýdenní věrný výklad Božího slova.

The Gospel Coalition Blog