Výraz mládeže umírajícího věku

Rocková hudba
Hudba je zrcadlem doby. Ve všech dobách se pokoušel člověk vyjádřit hudbou své pocity, vjemy, představy a myšlenky. Změnily-li se v určitém kulturním kruhu všeobecné životní postoje, změnily se též postoje v hudbě. Pozorování epoch dějin hudby proto dovoluje zpětné závěry na myšlení a pocity příslušné doby.

Chceme-li se zabývat rockovou hudbou, musíme uvážit, že máme co dělat s poměrně mladým jevem v hudebních dějinách, jež však má obrovské spektrum působnosti. Ukázáním údajů, faktů a pozadí se pokusím čtenáři zpřítomnit některé příznaky běžného myšlení naší doby. "Mládež v umírajícím věku" je titulek jedné holandské knihy o krizi moderna. Těmito slovy nechť je také krátce vyznačen předmět vyznačených závěrů. Mám však i takovou tužbu, ukázat z dilema východisko: JEŽÍŠ KRISTUS.

 • Já jsem ta cesta, pravda i život. (Jan 14:6)

Okolo r. 1955 vznikla po splynutí "Rythm and Blues" amerických černých a "Country Western" bílých až potud neznámá hudba: "Rock and Roll."

"Rhythm and Blues" se svým tvrdým a pronikavým beatem, co se týče rytmu, jde zpět k africké hudbě ražené modlářským kultem. Toto ostatně platí v principu pro veškerou jazzovou hudbu. Spojení s "Country and Western" se tato hudba stala nesmírně atraktivní také pro bělošskou mládež. V několika málo letech mohla tato hudba učinit vítězné tažení západním světem a mládež si jako nějakým kouzlem přitáhnout.

Z Rock and Rollu vznikly následně četné jiné hudební styly. Rhythm and Blues, Country Music, Rock and Roll, Max Hard Rock, Psychedelic Rock, Electronic Rock, Soft Rock, Jazz Rock, Baroque Rock, Raga Rock.

Honba po extázi
Rock je všeobecně řečeno elektronicky zesílená, hlasitá a monotónní hudba, založená na zdůrazněném rytmu a opakování, jež je sto, přivést posluchače do vlastního stavu opojení.

Odborný lékař Dr. Eckhart Knaul poznamenal v časopise "Lékařství dnes" k extatickému charakteru rockové hudby následující:

... zda v pralese nebo ve velkoměstě, vždy je to motorická hudba, jež stálým opakováním vede lidi ve skupině k sesazení osobnosti a ke smazání individuality. Kritické řídící vědomí je vypnuto a objevuje se kreativní posedlost. Ztrácí se kontrola nad tělesnými funkcemi. Stav extáze s epileptickým cukáním údů, vytím, kousáním, smíchem, roztrháváním šatů, pomočením se, pociťují lidé propadlí takovéto hudbě jako zážitek velikého štěstí a rozkoše.

Walter F. Hiss charakterizoval v témže časopise účinek rockové hudby takto:

Ječivé tóny strun elektronicky zesílených kytar, hektické (tuberácké) stakato souboru bicích nástrojů nechávají vibrovat nervy, vypínají veškeré myšlení. Beatoví a rockoví hudebníci proměňují své ponejvíce mladistvé posluchačstvo ve vřeštící příšeru, záchvaty mdloby jsou ceněny jako úspěch.

Jak lze vysvětlit, že tento druh hudby dospěl v tak krátké době k světovému úspěchu?

Je to tím, že rocková hudba vznikla v době, když byla v mladistvých probuzena touha vzrůstající po extatických a mystických zážitcích. V r. 1970 se vyjádřil významný francouzský neurofyziolog Gastand, že je to "honba za kosmickými extázemi." V tomto článku (jako nevěřící) podal tak svou obavu před tímto vývojem.

Z jakých důvodů vznikla touha po iracionálním a po mystice? Abychom tomu mohli porozumět, musíme se nejprve zabývat změnou myšlení na Západě od posledního století. Uvidíme, jak je pravdivá biblická zásada

 • Lebo jako smýšl'a vo svojej duši taký je; (Př 23:7)

Darwinova Evoluční teorie a krize moderního člověka
V r. 1859 vydal Ch. R. Darwin svou knihu "O vzniku druhů přírodním výběrem." V r. 1871 následovala další kniha s názvem "Původ člověka." Těmito publikacemi slavil Darwin enormní úspěch. Podařilo se mu své myšlenky zpopularizovat. Těmito knihami položil zdánlivě vědecký základ pro moderní myšlení, z něhož je Bůh jako Stvořitel (tak ho zjevuje bible) vyloučen. Od té doby začal člověk považovat všechny živočichy a tím také člověka, za nahodilý produkt neuvěřitelně dlouhého vývoje. Darwin tak přinesl rozhodující obrat v západním myšlení.

Darwinismus pak ovlivnil nesčetná odvětví myšlení. Vedl ke zcela novým způsobům uvažování ve filozofii, psychologii, pedagogice, sociologii, teologii, historii, astronomii a v mnoha dalších oborech. Lidé přijali nový světový názor. Mnoho lidí se začalo odtrhávat od křesťanství. Najednou byl biblický pohled stvoření světa a člověka Bohem "passé."

Myšlení 19. století vedlo ke všeobecné krizi. Kdyby totiž člověk vznikl náhodou, kdyby skutečně Bůh nebyl, potom nemá existence člověka žádný smysl, všechno je absurdní. Podle evoluční teorie je člověk jen biochemickým strojem bez smyslu a cíle.

Existencionalizmus
Na tomto místě mohly zapustit kořeny různé existencionalistické filozofie tohoto století. V zásadě všechny tyto systémy vypovídají totéž: »rozum a věda zřetelně ukazují, že existence člověka nemá žádný smysl a účel.« Vědecká realita nás musí vést k úplnému pesimizmu. Aby však byl život snesitelný, musíme učinit neopodstatněný skok do oblasti iracionální víry. Otázka, jak by měl tento skok vypadat byla zodpovídána různými filozofy zcela odlišně. Tak bylo např. navrhováno, aby se tento skok učinil skrze mezní zážitky, seberalizaci, drogy, volný sex, orientální mystiku a nebo rockovou hudbu. Zvláště od 60. let dosáhla krize moderního člověka takového stupně, že široké masy západní mládeže se pro takové myšlenky staly otevřené a přístupné.

Aloistair Crowley (18751947), anglický kouzelník, platí za jednoho z největších satanistů 20. století. Ve 20tých letech doporučoval, že mládež musí být učena, jak dosáhnout tranzu a navázat spojení se světem démonů. K tomu navrhl tři metody:

1. Hudbou založenou na silném rytmu, opakování a monotonii
2. Drogami
3. Volným sexem vyvinul k tomu zvláštní sexmagii.

Prostředníkem svého žáka Kennetha Angera se stal Crowley duchovním učitelem skupiny Rolling Stones. Kenneth Anger je uvedl do démonie. I nesčetné jiné skupiny byly přímo či nepřímo ovlivněny Angerem.

Když vznikla rocková hudba, myšlení západní mládeže dosáhlo takového stadia, že myšlenky Crowleyho nalezly živnou půdu. Sama rocková hudba je založena na silném rytmu a mnohé rockové skupiny mají ve svých textech propagaci volné sexuality, drogy a okultismus.

Účinnost rockové hudby
V čem tkví, že rocková hudba je sto přenést posluchače do tranzu a učinit jej vnímavým mediem (démonické vlivy)?

Vysoká intenzita zvuku bezpochyby vyvolává sluchový stres. Stává se, že při rockových koncertech a v diskotékách dosahuje intenzita zvuku až 120 decibelů. Tato hlasitost odpovídá intenzitě zvuku v bezprostřední blízkosti tryskového letadla. Průměrné hodnoty u "walkmana" se sluchátky činí 80110 decibelů, u stereoradio kombinaci se sluchátky 85100 decibelů. Vysoká hlasitost uvolňuje z nadledvinek stresový hormon adrenalin. To se děje při každé stresové situaci. Je-li stres dlouhotrvající, dochází k nadprodukci adrenalinu. Adrenalin se nemůže v užitečné lhůtě enzymatickou cestou z těla odbourat a tak se přeměňuje na adrenochrom. Adrenochrom však není nic jiného než psychodelická droga, která mění vědomí, jako LSD, Mescalin, STP, Psylocybin, atd. Nelze se proto divit, když se publikum na rockových koncertech a v diskotékách dostane do varu "High."

Hypnotickým účinkem barevné hudby, požíváním alkoholu a jiných drog, i v malých množstvích, atmosféru a silnou touhu po útěku z reality se účinek adrenochromu ještě více zesiluje.

Adrenochrom sám o sobě je slabší droga než LSD, ale zážitky s touto drogou probouzejí stále větší touhu po ještě větších zážitcích opojení. Opojný zážitek rockové hudby můžeme přičítat též tvoření endorfinních látek v mozku podobných morfiu. Tato oblast je zatím málo probádána.

K vyjasnění těchto spojitostí si poukážeme na podstatný rozdíl mezi hudbou rockovou a klasickou. V klasické hudbě lze také dosáhnout vysoké intenzity zvuku, avšak zde existuje stálé střídání mezi vrcholy napětí a uvolňujícími se klidnými částmi, takže se posluchač vždy může "zotavit." V rockové hudbě se vše promítá na vrcholu. To neznamená, že je klasická hudba zásadně nezávadná.

Fenomén slyšení
Vidíme-li jak rychle vzniká silný stres, musíme si všimnout následujících skutečností. Sluchové buňky reagují již na dráždivou energii řádově 10 milionkrát menší než při doteku. Sluch je tedy nesrovnatelně citlivější než hmat. Je silněji svázán s pocity nežli vidění neurofyziologicky proto, poněvadž zde existují přímá spojení mezi uchem a centrem cítění v mozku tzv. lymbickým systémem. Na tomto rozvaděči mezi tělem a duší, mezi vědomím a nevědomím, se rozhoduje o účinku melodie a rytmu hudby.

Extatické stylové prvky
V rockové hudbě se však vedle hlasitosti uplatňují ještě další stylové prvky v nadmíře stupňujícího se napětí a vzrušení:

   - monotónnost a časté opakování
   - tvrdý průrazný beat, stále přítomná pravidelná úderová pulzace produkovaná bicími nástroji, resp. rytmickou skupinou
   - synkopy, rytmický útvar vzniklý přísunem přízvuku z těžké doby na lehkou
   - off beat, posunutí metrorytmického akcentu vůči taktu)
   - ostinati melodická figura, jež je jedním nástrojem nezměněně a trvale opakována
   - harmonie chudá na obměnu
   - glissando, rychlé sklouznutí plynule k vyšším či nižším tónům
   - smeara, krátké glissando stopující tóny v melodii
   - nečisté noty, tóny s nečistou intonací, prvky přejaté ze zpěvního projevu černochů snížená kvinta
   - scat, vokální přednes bezobsažných slabik
   - extatické výkřiky, též prvek přejatý od černochů
   - elektrofonicky zkreslené zvuky např. zpětnou vazbou

Tyto stylové prvky jsou schopny vehnat posluchače do extáze. V kultu africké hudby je tento styl nutný k stimulaci agrese (válečné tance), nebo sexuální vzrušení (kulty plodnosti a skupinový sex) a uctívání model.

Monotónnost a pasivita ducha
Poněvadž rocková hudba spočívá většinou na průrazném, tvrdém beatu a na opakování, lze jí označit za hudbu monotónní. Jí se dá tedy vypnout vědomí. Tato schopnost se cvičí častým posloucháním. Časem je pak již třeba méně a méně k dosažení této pasivity. V tomto spočívá nebezpečí, které je často přehlíženo. V okultizmu je často pasivita ducha jedním z nejdůležitějších prostředků, aby mohlo dojít ke spojení s démonickým světem (srovnání s jógou, transcendentální meditací, autogenní tréning, používání drog, atd.).

Po přednášce o rockové hudbě mi jeden student potvrdil, že mu poslech rockové hudby ve stavu opojení zesiloval účinek působení drog (užíval LSD). Naopak, poslech klasické hudby účinek drog tlumil. Je to pochopitelné, protože klasická hudba svou strukturální mnohotvárností ducha obnovuje, aktivuje. Rocková hudba vede k vypnutí.

Pokyny z mozku
Jak můžeme vysvětlit, že pasivita ducha umožňuje silnou vnímavost démonických vlivů? Mozkový chirurg Wilder Penfield na základě mnoha operací, které prováděl s pacienty v bdělém stavu, mohl objasnit, že se musí zřetelně odlišovat mezi hmotou mozku a duchem člověka. Pomocí elektrod dráždil různé mozkové části svých pacientů. To prováděl za účelem předběžného ujasnění pro operační řezy. Na základě jejich reakcí mohl učinit velmi zajímavé pozorování. Tyto poznatky je možno přečíst v jeho knize "The Mystery of the Mind" (Tajemství mysli). Člověk vlastní nezávislého ducha jež s pomocí mozkové hmoty myslí zrovna tak jako myslí programátor s pomocí počítače. Když se duch člověka stane pasivní, pak se může mozkového počítače zmocnit jiný duch. Neurofyziolog, nositel Nobelovy ceny Sir John Eccles se dokonce domnívá na základě četných výzkumů a vyšetřování, že se tato cizí napojení uskutečňují přes nervové sypse, spojení mezi jednotlivými nervovými buňkami.

Poselství rockové hudby
Víme tedy jak na člověka působí rocková hudba nezávisle na zprávě, která je skrze ní předávána. Nyní se podívejme na smysl poselství, které bylo za posledních cca 30 let rozšířeno.

Volná sexualita
Zpěvačka Grace Slicková řekla: "Je zcela lhostejné co texty říkají. Všechny naše písně znamenají totéž buďte volní v lásce, volní v sexu. Když si dá někdo námahu a přeloží většinu anglických textů, zjistí že tento výrok souhlasí.

Když kolem r. 1955 vznikla rocková hudba splynutím Rhythm and Blues s Country and Western, razilo se jméno Rock and Roll výraz jenž ve slangu černošských ghet je synonymem pro kurvení (cizoložství, smilstvo), doslova rozpad jednoho vztahu a "vyválení se" s někým jiným. Poznalo se, že tato hudba sexuálně stimuluje.

Hudební vědec Tibor Kneif napsal

"těžký rock svými otřesy oslovuje celé tělo, především krajinu břišní a to vysvětluje vychvalovanou sexuální stimulaci, která z něho vychází."

Rockový hudebník John Dates řekl:

"Rokenrol je 99% sexu."

Ivan Dury měl názor:

"Všecko co moje tělo potřebuje je sex, drogy a rokenrol ..."

Frank Zappa ve svých písních nezná téměř žádné jiné téma. Napadl všechna sexuální tabu, od sexu s nezletilými (pedofílií) až po sex se zvířaty (sodmií). Také na obalech gramodesek je toto poselství šířeno. K tomu přispívá samotný životní styl zpěváků, který působí na posluchače a udávají směr k napodobování.

Zneužití drog
Eric Clapton se vyjádřil: "Rockový hudebník bez drog je poloviční člověk." Rolling Stones zpíval v "Sticky fingers" (Lepkavé prsty, označení zloděje) "Prosím sestro morfium, proměň mé můry ve sny. Sladká sestřenko Kokain, vlož svou chladivou ruku na mé čelo." Rockovou hudbu je možno označit za jednoho z nejvlivnějších "dealerů" (ten kdo rozdává karty). Tato hudba se svou silou ženoucí do varu, probouzí v posluchačích touhu po ještě intenzivnějších zážitcích.

O současné situaci psycholog Jean Martin Buttner napsal v říjnu 1986:

"Dnešní celá hudební scéna je tvrdými drogami zcela rozežrána ..." Mnozí hudebníci museli svůj životní styl zaplatit předčasnou, tragickou smrtí (Brian Jones, Jimmy Hendrix, Janie Japlin, Keith Moon, Sid Vicous, Elvis Presley a mnoho jiných). A kolik dalších bezejmených obětí?

Východní mystika a okultizmus
Na jaře 1958 Beatles poznali Maharashi Mahach Yogi a byli jím vpraveni do "transcendentální meditace." Nato John Lennon prohlásil: "Budeme dělat vše, co bude v našich silách, abychom transcendentální meditaci rozšířili." Tak tedy došlo k tomu, že Maharashi mohl přijít do Evropy a získat tak nebývalý vliv a obrovské řady stoupenců. Ve svém songu "My sweet Lord" (Můj sladký pane) uctíval George Harrison boha Hindu, Krišnu.

Hinduistické myšlenky je možno nalézt v textech písní těchto zpěváků: Carlos Santana, John McLaughlin, Yes, Earth Wind, Nina Hagen a jiní. Koncem 60tých let vznikl tzv. "Ragarock," což je rocková hudba s prvky z hinduistické hudby. Všemi těmito vlivy bylo myšlení západní mládeže zamlženo hinduistickými myšlenkami. V hitu "Sympathy for the Devil" (Soucit s ďáblem) Rolling Stones vzývali ďábla. V r. 1962 řekl John Lennon: "Vím, že Beatles budou mít úspěch jako neměla žádná jiná skupina. Vím to přesně, neboť jsem pro tento úspěch prodal duši ďáblovi." Skupina "Black Sabath" se v r. 1969 zapřisáhla v okultním křtu ďáblovi. Její gramodeskové obaly ukazují magické motivy jako je satanská mše a čarodějnice. Na LP "Reflection Black Sabbath" je uvedeno: "A ty, ubohý blázne, který držíš tuto LP v rukou nyní věz, že jsi prodal svou duši, neboť bude rychle chycena pekelným rytmem a ďábelskou mocí této hudby. Toto hudební tarantulní uštknutí tě roztančí bez konce, bez přestávky."

Vedoucí kytarista skupiny Led Zeppelin, Jimmy Page řekl: "rockový koncert je ve skutečnosti vlastně magický rituál. Komponista "Meat Loafu" (Sekaná) Jimm Steinman řekl: vždycky jsem byl přitahován, tím vím, že rock je pro to ideální medium ... Přicházím-li na jeviště, stávám se posedlým." Skupina AC/DC (ej sí dí cí) učinila v r. 1979 velký průlom s LP "Highway to Hell" (Dálnice do pekla). Tisíce fanoušků spolu křičelo na koncertech: "Jsem na cestě do pekla ... nezdržujte mne, hej, hej, ... já jdu cestou dolů až na konec ... na cestě do pekla." Bylo by možné jmenovat ještě další vysoce okultní, satanizmem ražené skupiny jao např. Mothley Grue, Demon, Mass, Withfynde, Venom, Kiss, Mercyful Fate, Uriah Heep, Nazareth a jiné.

Egoizmus, rebelie a násilí
Janie Japlinová vyjádřila sobeckou "Venmentalitu," která nerozlučně patří k rockové kultuře v jejím písňovém hitu "Get it while you can" Ber dokud můžeš. Žila důsledně podle své zásady: "Žij naplno, miluj prudce, umři mlád." Nina Hagenová zpívala: "Nemám žádnou chuť plnit svoje povinnosti. Pro tebe ne, pro mne ne, nemám žádné povinnosti." Hnutí "pank" se všemi formami projevu je výmluvným výrazem všech těchto ničivých životu nepříznivých myšlenek. Je zoufalým, beznadějným výkřikem bolesti mládeže v umírajícím věku!

Důsledky rockové hudby
Pěstování rockové hudby nezůstává bez následků pro mládež, pro posluchače. Účinky jsou závislé na intenzitě. Následky jsou: agrese, zuřivost, zlost, deprese, nucené jednání, stavy tranzu různé hloubky, sklon k sebevraždě, nepřirozená sexualita, nedostatek vůle, neschopnost rozhodování, surovost, mimovolné cukání a třesoucí se pohyby svalů, náruživost (nemůže žít bez stálého poslechu hudby).

Cesta z dilematu
Kdo se důsledně zamýšlí nad účinky rockové hudby, musí dojít k závěru, že byly zavedeny do slepé uličky miliony mladých lidí. Rocková kultura je důsledkem moderního myšlení. Již dříve jsem poukázal na biblickou zásadu, "jak člověk myslí, takovým je." Evoluční Darwinovou teorií dostalo moderní myšlení zdánlivě vědecký základ. Bylo již mnohokrát poukázáno na to, že tato teorie byla mnohými předními přírodovědci vyvrácena. Argumenty a důkazy přicházejí z různých oborů: chemie, fyzika, matematika, paleontologie, geologie, astronomie, genetika, embryologie, teorie poznání, teorie informací, atd. Tyto vědecké práce ukazují s důrazem na to, že přece jen musí existovat nějaký stvořitel. Ozřejmují, že evoluční teorie, byť v jakékoliv formě, není schopna tyto skutečnosti vysvětlit. V protikladu, zpráva o stvoření není ani překonaná ani zastaralá, naopak, dává nejlepší podklad pro objasnění skutečnosti, která nás obklopuje. Přirozeně, teď vyvstane otázka, kdo tedy je tento Stvořitel? Může ho člověk poznat? Rád bych se pokusil objasnit, že tento Stvořitel se zjevil skrze bibli. Ve Starém zákoně byl ohlášen příchod "trpícího Mesiáše," Vykupitele a to více než 300 nejvýš přesnými a diferencovanými proroctvími. Tato prorocká zaslíbení byla prokazatelně napsána v předkristovské době. V historickém Ježíši z Nazaretu se všechna proroctví vyplnila doslovně. Jedná se o přesná proroctví, o době jeho příchodu, místa narození, ukřižování, jeho zavržení Židy, následující zkáza Jeruzaléma, rozptýlení Židů po celém světě, atd. Kdo se blíže zajímá o tyto důkazy, mohu ho odkázat na svou knihu "Naplněná proroctví Meisášská proroctví, jejich naplnění a historická pravost." Žádné náboženství nebo světový názor, žádná pověra, žádná ideologie se nemůže vykázat tak detailními proroctvími, která se rozprostírají přes staletí a tisíciletí a která se bezchybně naplnila.

Bible stojí sama nad každé srovnání. Tato skutková podstata hovoří pro to, že Bůh Bible je tím jedině pravým Bohem a jinak žádný.

 • A život věčný je v tom, když poznají tebe, JEDINÉHO PRAVÉHO BOHA, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. (J 17:3)

Naplněná proroctví jsou mocným potvrzením, že bible je Božím slovem. Jsou Boží pečetí na bibli. Proroctví vysvětlují, že Ježíš Nazaretský je Vykupitel poslaný od Boha. Bible také jasně ukazuje, že kdo se svěřuje se svou osobní vinou Pánu Ježíši Kristu, tomu věčnému Božímu Synu, jež se stal člověkem, obdrží Boží odpuštění a věčný život.

 • Jestliže doznáme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. (1 J 1:9)
 • Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. (Jan 3:36)

Je však nutné, aby člověk všechno odkryl a vyznal před Pánem Ježíšem v modlitbě bez jakéhokoliv ohledu jako hřích před Pánem. Jemu můžeme děkovat, že On nesl náš trest na kříži na Golgatě.

 • Jenže on byl prokán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. (Iz 53:5-6)

Co je tedy hřích? Bible podává vysvětlení:

 • Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějnictví, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podlé věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na královstvím Božím. (Ga 5:19-21)

Řeckému výrazu "pornoia" odpovídá dle kralických "cizoložství" nebo "smilství" (ekumenicky necudnost). Označuje to každý pohlavní styk předmanželský a mimomanželský. Bůh dal sexualitu jako dar do manželství. Každé zneužití Bůh odsuzuje jako hřích. Pro slovo čarování stojí v původním textu "farmakeia" (srovnej převzaté farmacie). Mělo význam zneužití drog a všeobecněji praktikování okultizmu a pověr. Je však podivuhodné, že Bůh nabízí nádherné východisko pro mládež umírajícího věku! Dává jim skutečný smysl života v obecenství s Pánem Ježíšem. Dává skutečné osvobození z vin a svázanosti hříchu. Neodkládejte své rozhodnutí pro Pána Ježíše! Volejte o pomoc ještě dnes! On na všechny čeká!

Živý Bůh tedy nabízí každému člověku věčný život ve svém společenství. Kdo nabídku nevyužije, může počítat s věčným soudem. Boží volání k obrácení je příkaz:

 • Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu. Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. (Sk 17:30-31)

Bůh nechce, aby šel člověk do zahynutí, ale:

 • Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce, za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. (1 T 1-4)

Je to tedy rozhodnutí, které závisí na každém jednotlivci. Nikdo nemůže říci, že se ho výše uvedené hříchy netýkají. Bůh věčnosti ukazuje, že stačí různice, hněv a pod. k těm nepravostem, aby jednou šel člověk s neodpuštěným a nevyznanými hříchy do zahynutí.

Je velmi důležité rozhodnutí pro Pána neodkládat.

 • Proto, jak říká Duch svatý: Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ... (Žd 3:7)

Nabídka pro každého je dnes, teď v dané chvíli, zítra může být pozdě. Neboť po smrti není možné obrácení.

 • A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud (Žd 9:27)

Bůh vždycky nevolá. Nikdo nemá příslib, že ho Bůh bude volat více než třikrát.

 • To vše učiní Bůh pro muže dvakrát i třikrát, aby odvrátil jeho duši od jámy a přivedl ke světlu, do světa živých. (Jb 33:29-30)

Důležité je neztratit a nepromarnit Boží nabídku.

Poznámky ke křesťanské rockové hudbě
Pro mnohé čtenáře vyvstane otázka, zda tzv. "křesťanská rocková hudba" nepředstavuje zastupitelskou alternativu a k tomu dobrou pomůcku pro evengelizaci dovést tam, kde je On.

Ukázal jsem, že rocková hudba zcela nezávisle od jejího textu nemůže být pro svůj zvláštní stylový prostředek hodnotově nestranná. Svým charakterem má extatický a erotický stimulující účinek. Vede k pasivitě ducha a tím k démonickému zatížení. Bible volá na četných místech ke střízlivosti a bdělosti.

 • Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. (1 P 5:8)
 • Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu. (1 Te 5:6-8)
 • Co vám říkám, říkám všem: Bděte! (Mk 13:37)

Křesťanská rocková hudba je falešnou metodou. Člověk se jí přizpůsobuje světu

 • A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. (Ř 12:2)

Kdo se stane takovou rockovou evangelizací křesťanem, může získat pocit, že křesťanský život je právě tak rockový (podle poslední módy) a vrtošivý jako hudba sama. K tomu se stane obtížným se rozejít se svým starým životem radikálně (tj. se vším všudy).

K šíření "evangelia pokoje" se může hodit jedině hudba pokoje. Důležitá kriteria pro křesťanský život jsou dána a musí být použita i na hudbu:

 • Konečně bratří, přemýšlejte o tom všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.(F 4:8-9)

- Roger Liebe, Zurich 1987 -
- Překlad a příspěvek, Údaje, fakta, pozadí - Čs-