Jak se modlit za nevěřící, část 2

MODLITBY ZA VÁS

Modlili jste se za nevěřící, přičemž jste používali různá slova a přistupovali jste k nim z různých úhlů. Měli byste se však modlit také za sebe.

Modlete se, abyste s nimi navázali vztah.

Aby mohli být lidé spaseni, musí nejprve slyšet dobrou zprávu evangelia. Aby mohli slyšet dobrou zprávu evangelia, musí se nejprve setkat s křesťany – s křesťany, jako jste vy. Modlete se, abyste s nimi navázali hlubší a významnější vztah, abyste na oplátku mohli mluvit pravdu.

  • Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou uslyšet, není­‑li tu nikdo, kdo by ho zvěstoval? (Ř 10,14)

Modlete se za příležitosti, jak jim sloužit.

Mnoho lidí přichází k víře poté, co vidí Kristovu lásku projevenou skrze službu křesťanů. Modlete se za příležitosti ke službě nevěřícím, aby vaše služba měla evangelizační účinek.

  • Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby uviděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. (Mt 5,16)

Modlete se za ně věrně a vytrvale.

Naším pokušením je nechat se odradit v modlitbě, chvíli se modlit, a když se nedostaví žádné viditelné výsledky, vzdát to. Bůh nás však vyzývá, abychom v modlitbě vytrvali.

  • V modlitbách buďte vytrvalí, bděte a děkujte Bohu. (Ko 4,2)

(Viz také podobenství o vytrvalé vdově v Lukášovi 18,1–8.)

Modlete se, abyste byli obtíženi touhou modlit se za jejich duše.

Pavel se byl ochoten svěřit církvi v Římě s tím, že má nezměrnou touhu vidět spasení ztracených. Sdílíte tuto hlubokou touhu? Modlete se, aby vás tížila touha po spasení duší.

  • Bratři, touhou mého srdce a prosbou k Bohu za ně je, aby byli zachráněni. (Ř 10,1)

Modlete se za odvahu při vytváření a využívání příležitostí k hlásání evangelia.

I Pavel toužil po této odvaze a po jistotě, že mluví správná a nejlepší slova. Modlete se, aby vám dal Bůh tuto odvahu, a když se chopíte příležitosti, aby vaše slova vedl.

  • Modlete se… i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia. (Ef 6,18–19)

Modlete se, aby se s nimi setkávali další věřící.

Dříve, než jsou lidé spasení, téměř vždy si Bůh používá řadu lidí, kteří se s lidmi o evangelium dělí. Modlete se tedy, aby Bůh vedl další křesťany do života nevěřících, které máte rádi, aby i oni byli příkladem křesťanského života a aby i oni hlásali evangelium.

  • Já jsem zasadil, Apollos zaléval, ale Bůh dal vzrůst. (1K 3,6)

 

DALŠÍ MODLITBY

 

Zde je několik dalších biblických důrazů, kterými se můžete ve svých modlitbách řídit.

Modlete se, aby si Bůh použil jakékoli životní okolnosti a konal v nich své dílo.

Modlíme se k Bohu, který je svrchovaný a který suverénně koná svou dobrou vůli. Často zachraňuje lidi skrze těžké životní okolnosti, když je přivede až na samou hranici jejich možností. Modlete se tedy, aby Bůh uspořádal okolnosti, ať už snadné, nebo obtížné, tak, aby je přivedl ke spáse.

  • Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem, nyní dodržuji, co jsi řekl. (Ž 119,67)

Když se modlíte za nevěřící, které máte rádi, vždy se modlete k Bohu:

  • Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi. (Mt 6,10)

Modlete se, aby na ně Bůh rozšířil své milosrdenství.

Bůh nás ujišťuje, že si přeje, aby se k němu všichni lidé obrátili v pokání a víře. Nemá potěšení ze smrti hříšníků. Modlete se tedy, aby byl Bůh oslaven spasením těchto lidí.

  • Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. (2Pt 3,9)

Modlete se s důvěrou.

A konečně, modlete se s důvěrou. Bůh očekává, že se budeme modlit, Bůh nás vyzývá, abychom se modlili, Bůh nám přikazuje, abychom se modlili. Proč? Protože Bůh nás rád slyší modlit se a Bůh rád odpovídá na naše modlitby. Když se tedy modlíte za nevěřící, modlete se s důvěrou, že Bůh vaše modlitby slyší.

  • Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. (Jk 5,16)