Svoboda a situační etika

Dříve než slovo svoboda zhořkne a přinese úrodu trpkého ovoce, které může být na první pohled pěkné, lákavé, voňavé a přitažlivé, připomeňme si, že ne vše, co je oku a smyslům libé, přinese uspokojení a radost. Již Satan v ráji lákal Evu, aby poznala to jediné, co jim Bůh odepřel. Eva poslechla svůdný hlas Satana. Stejně dnes, lidé opojeni humanistickou svobodou, obracejí nenasytné zraky, vztahují ruce a smysly k zakázanému ovoci.

Dnešní svobodný svět sklízí ovoce "velkých myslitelů" jako je Američan Joseph Fletcher, který je zakladatelem tak zvané situační etiky. Podle něj: "neexistuje jiné absolutno, než absolutno lásky". Proto je láskyplné roztrhnout manželství, kde láska pohasla. Manželství je zbytečná formalita, přežitek doby. Člověk musí "lásku" cítit, mít a žít intenzivně. Proto je "láskyplné" hledat nový vztah plný lásky. A proto je "láskyplný" akt zabití nenarozeného, protože to je lepší alternativa než přivést na svět nechtěný, neplánovaný život. Proto je "láskyplný" akt nechat zemřít dítě, které se zrovna nepodobá představám svých rodičů. Proto je "láskyplné" nechat umřít hladem a žízní pacienta, jehož život neodpovídá představám kvality života hodného žití. Proto i "láskyplný" homosexuální vztah může zajistit adoptovaným dětem zdravé prostředí výchovy. Proto je "láskyplné" manipulovat s lidskou genetikou, proto je "láskyplné" vytvořit nového člověka, který je osvobozen od všech předsudků biblických hodnot.

Naše vlast nezůstává ani v této oblasti pozadu. Homosexuálové mají konečně svá práva! Je konec diskriminace. Pornografie? Samozřejmě! Jsme dospělí, ať se každý sám rozhodne, co chce dělat se svými smysly i životem. Ale dříve než toto lákavé ovoce ochutnáme, podívejme se, co se skrývá pod přitažlivou slupkou.

Bůh varoval Adama a Evu, že zemřou, jestliže neuposlechnou. A tak se stalo. Boží Slovo prorokovalo, že lidé propadnou nezřízenosti a neřestem. Každý má právo se svobodně rozhodout, bude-li poslouchat Boží hlas, nebo Satanovy léčky. Jde o mnohem víc než o svobodu rozhodování.

Pornografie a homosexualita nejsou lidem vrozené. Proto jsou nejvíce ohroženy děti a dospívající mládež. Podle statistik jsou homosexuálové pohlavně aktivní už ve velmi časném věku. Děti jsou zvídavé a dnes nikdo nepovažuje předčasný zájem o sex a masturbaci za zhoubný návyk. Sexuální zájem u dětí vzbuzuje a zvyšuje pornografie, ke které se děti dostanou skrze vlastní rodiče, starší kamarády a sexuální dravce, kteří číhají a ničí mládež již v nejútlejším věku. Chlapci, mladíci a muži jsou sexuálním svodům více náchylní. Ti, kteří propadnou bezuzdné vášni, se nezastaví před ničím. Homosexuálové omlouvají své chování tím, že je homosexualita vrozená. Průzkumem mezi homosexuály se však zjistilo, že jejich první sexuální zkušenosti rozhodují o sexuální přednosti. Mají-li děti mladší než 9 let homosexuální zkušenost, pravděpodobně jich 12% propadne homosexualitě. Jestliže má stejnou zkušenost adolescent ve věku nad 15 let, propadne homosexualitě pouze 1% zúčastněných. Homosexualita není vrozená, ale naučená, stejně jako se člověk naučí kouřit, požívat drogy a alkohol. Dospělí homosexuálové jsou především chtiví po co nejmladších obětech. Homosexuální organizace jsou si této skutečnosti vědomy a samy prohlašují, že děti starší 8 let jsou již pro jejich homosexuální "předvýchovu" nepotřebné. Homosexualita není pouhá sexuální úchylka. Homosexualita je vůči mladým obětem přímo zločin.

Na děti a mládež se soustřeďují nejen politické systémy a hnutí, která si vychovávají novou generaci oddaných služebníků, ale i drogoví baroni a tabákové koncerny, které pod pláštíkem exotického dýmu cigarety a krásných žen, prodávají ničivou iluzi těm, kteří nemají pevnou vůli se od lákavých snů odvrátit. Drogoví obchodníci učí děti smrtícím návykům skrze drobné a lákavé dárky, kde i nevinně vypadající obaly bonbónů jsou napuštěny omamnými drogami. Nic netušící oběti jsou lákány kamarády a společně propadají zhoubným návykům. První cigarety jsou dar kamarádů, další jsou již otroctví návyku. Po prvních nevinně vypadajících hrách a pokusech s drogami, přicházejí silnější, nová vzrušení a vše se mísí s nevázanou sexualitou. Prostituce a homosexuálové nezahálejí a nezastaví se před ničím. Drogy a pornografie nabízí snadný a rychlý zisk. Mnoho podnikatelů, v neposlední řadě i československých jedinců si plní kapsu. Jugoslavie, Maďarsko a Polsko má již své pornografické milionáře, kteří si nezadají s perverzí západních producentů.

Drogová a sexuální kriminalita mezi mládeží roste po celém světě. Podle amerických průzkumů se zjistilo, že všechny děti, které spáchaly sexuální přestupky jsou vystaveny porngrafii. Věk těchto mladých zločinců se neustále snižuje. Dříve pracovali vychovatelé s mládeží od 13-16 let, dnes již pracují s mládeží od 10-17 let. Nad chladnokrevností a bestialitou nejmladších zůstává rozum stát. Většina mládeže pochází z rozvrácených rodin, kde rodiče nedohlíží na výchovu dětí, nestanoví sexuální hranici a kde mají snadný přístup k pornografii. Nejsmutnější osud mají děti, které utečou z domova a skončí v rukou pasáka. Tyto děti se obyčejně nedožijí své dospělosti.

Všichni víme, jaká metla a strach postihl dnešní proponety nevázaného sexu, především homosexuály s nemocí AIDS. Znovu a znovu vidíme, jak jsou ohroženy životy dnešních dětí. Kdyby jen v New Yorku zemřelo 80% svobodných matek nakažených AIDS, zanechají za sebou víc než 50.000 sirotků. Pediatrické onemocnění AIDS je krize, která nahání hrůzu a zachvacuje celý svět. AIDS je jediná infekční choroba, proti které se společnost nebrání stejnými prostředky jako proti ostatním nebezpečným infekčním chorobám. Nosiči AIDS se mohou volně pohybovat ve společnosti a jakýkoliv varovný hlas volající po karanténě, jakýkoliv náznak nesouhlasu s morálním a zdravotním opodstatněním, se považuje za diskriminaci. Jeden kanadský homosexuál škodolibě nakazil několik tisíc partnerů, ale o jeho světovém primátu se skromně mlčí. Homosexuálové mají ohromnou politickou moc, čímž ovlivňují a ohrožují celou společnost morálně i zdravotně. A co volnomyšlenkářský pokrokový svět? Raději jsme solidárně vyhlásili Světový den AIDS.

Pod rouškou prevence proti AIDS pomáhají liberálně smýšlející rodiče a školní instituce chránit homosexuální styl života a nám všem namlouvají, že nejbezpečnější ochrana před AIDS je kondom, sexuální výchova dospělých a především dětí. Čím dřív, tím lépe. A tak se předčasně probouzí sexuální zájem mezi dětmi, které nejsou duševně vyspělé, aby takovou výchovu pochopily. Ve škole se naučí přijímat a tolerovat všechny alternativní prvky sexuálního života. Tyto "experimentální" formy sexu se předkládají jako naprosto přirozené právo každého jedince. Netvrdím, že se z každého stane sexuální pervert a zločinec, ale v očích Boha je takový člověk diskvalifikován:

  • Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení (samcoložníci - bible Kralická), ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království. (1. Kor. 6:9-10)

Potřebují tyto verše interpretaci dnešních psychologů, sexuologů a sociologů? K tomu všemu přičtěme stimulaci, která přichází skrze rockovou hudbu, televizi, filmy, časopisy, video hry a máme před sebou zhoubnou tikající časovanou bombu. Přibývá znásilnění, krvesmilství, nevěry, nemanželských dětí, umělých potratů a celé známé mizerie dnešních dnů.

Satan slíbil Adamovi a Evě, že poznají, co je dobré a zlé, že budou jako Bůh. Slíbil další lež, ale lidstvo poznalo a poznává jen to zlé. Je na nás všech, především rodičích, abychom uchránili naše děti, příští generaci, ze spárů nejen homosexuálů, ale i všech liberálů popírajích absolutní hodnoty daných lidstvu Stvořitelem. Bible říká:

  • Dům svévolníků bude vyhlazen, kdežto stánek přímých bude vzkvétat. Někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede všelijak k smrti. Prostoduchý kdečemu důvěřuje, kdežto chytrý promýšlí své kroky. Moudrý se bojí a odvrací od zlého, kdežto hlupák se vypíná a cítí v bezpečí. (Př. 14:11-12,15-16)

- kas -