Je tato nauka písmem svatým?

Vydavatelství křesťanských sborů Ostrava vydalo útlou knížku Stanislava Fereckého "Byl jsem svědkem Jehovovým." První náklad byl rozebrán okamžitě a připravuje se druhé vydání. Rádi bychom vás na tuto knížku upozornili a citujeme z kapitoly "Věřící s pozemskou nadějí:"

Jedno z tvrzení, jimž jsem až do nedávna věřil, byla nauka o dvou rozdílných nadějích pro dvě skupiny křesťanů, kteří se od sebe nemusejí lišit ničím jiným než letopočtem narození. Svědkové mě učili, že Pán Ježíš vezme k sobě pouze 144.000 křesťanů. Své tvrzení opírají o slovo ze Zjevení 14:1-3, kde apoštol Jan píše, že viděl stát na hoře Sión spolu s Beránkem 144.000 lidí, vykoupených ze země, a svědkové toto číslo chápou numericky doslova podle litery.

Jen těch 144.000 prý tvoří duchovní Izrael, církev, která je zapsána v nebesích. Výběr pro tento elitní počet byl prý započat o letnicích, kdy byl vylit Duch svatý, a byl ukončen v roce 1935. Dnes prý žije na zemi už jen poslední zbytek této extratřídy. Asi 9.000 členů. Všichni jsou samozřejmě členy náboženské organizace Svědků. Sami si říkají "pomazaný ostatek." Dnes tedy prý pouze oni:

 • jsou znovuzrozeni a mají nebeskou naději;
 • jsou ospravedlněni a jsou Kristovými bratry;
 • jsou naroubováni na Krista a jsou tedy ratolestmi vinného kmene;
 • jsou třídou pšenice z Ježíšova podobenství (Mat. 13:24-30);
 • jsou výběrem věrného a rozvážného otroka, který má dávat pokrm v pravý čas (Mat. 24:45-47);
 • jsou odpovědni za výklad Písma, tedy za sycení čeledi Páně;
 • mají právo jíst chléb a pít víno při večeři Páně.

Všem ostatním Svědkům - tedy i mně - prý zbývá tzv. pozemská naděje. Ústředí nás nazvalo "druhy Kristových bratří." Naše naděje je závislá na tom, uznáme-li výsady elitní skupiny, budeme-li ji poslouchat a přijmeme-li její výklad Písma.

Bratr Januszkiewicz z Polska napsal do časopisu "SLOWO PRAWDY" následující:

Nauka Svědků Russela (Jehovových) má za úkol namluvit lidem, že člověk není nic víc nežli jiné stvoření (doslovně zvíře, dobytek), na základě mylně tlumočeného textu z knihy Kazatel 3:18-21. V tomto textu Šalamoun vyslovuje pochybnosti o tom, když říká:

 • Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů k zemi? (Kaz. 3:21)

Svědkové Jehovovi tvrdí, že tomu tak je a z toho vytvořili dogma. Bible říká:

 • Není jedno tělo jako druhé, nýbrž jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby. (1. Kor. 39)

Mimo to se snaží odsunout text o mukách a odplatě za hříchy. Hříšný člověk, dle jejich nauky, umírá, a tím končí navždy jeho bytí, když žádného pekla, muk, trestu a odplaty za hříchy není! Podobně mluví polské přísloví: "Hulaj (hýři, vesel se) duše, pekla není!" Jiného mínění byl apoštol Pavel. Přečtěte si text první epištolu Korintským 15:33-34 a výstrahu apoštola Pavla v listě Galátským 1:6-9. Údaje o víře a nauce Svědků Jehovových (Russela) jsem vypracoval na základě jejich publikací k výkladům Písma svatého "Bůh je pravdivý," část I., II., III. aj.

Svědkové Jehovovi učí:

 • Boží Trojice neexistuje
  Bible o Trojici svaté:
  • Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. (2. Kor. 13:13)
 • Ježíš není Bohem
  Bible o Ježíši jako Bohu:
  • Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!" Ježíš mu odpověděl: "Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce ..." (Jan 14:8,9)
  • Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh." (Jan 20:28)
 • Duše je smrtelná
  Bible o duši:
  • A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle. (Mat. 10:28)
 • Není života za hrobem
  Bible o životě po smrti:
  • Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo byli na zemi?" (Zj. 6:9,10)
 • Peklo neexistuje
  Bible o pekle:
  • "Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!" (Mat. 25:41)
  • Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. (Zj. 20:13-14)
 • Není věčných muk a trestu za hříšný život
  Bible o mukách za hříchy:
  • Bude pít víno Božího rozhorlení které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem. A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ... (Zj. 14:10,11)
  • "A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života." (Mat. 25:46)
 • Ježíš nevstal z mrtvých tělem, ale pouze duchem
  Bible o Ježíšově zmrtvýchvstání:
  • Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně. (Luk. 24:39)
 • Na věčnosti budou dvě třídy (kategorie, stupně): nebeská a zemská
  Bible - Je jeden ovčinec a jeden pastýř:
  • Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. (Jan 10:16)
 • Zemské vrchnosti (vlády) jsou od ďábla
  Bible o zemských vrchnostech a vládách:
  • Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. (Řím. 13:1,2)
 • V r. 1914 Ježíš pojal kralování v nebi a Satan byl v tomto roce svržen na zemi
  Bible - Ježíš mluví o svém panování:
  • O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec. (Mk. 13:32)
 • V r. 1918 bylo první zmrtvýchvstání
  Bible o zmrtvýchvstání:
  • Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. (1. Tes. 4:16,17)
 • Hříšníci nevstanou z mrtvých, protože zemřou jednou provždy
  Bible - Každý vstane z mrtvých:
  • Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. (Dan. 12:2)
 • Ježíš přikázal mužům i ženám chodit od domu k domu
  Bible - Příkaz Ježíšův:
  • Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Mat. 28:19,20)
 • Ježíš přijde podruhé neviditelně a svět ho neuvidí
  Bible - Ježíš přijde viditelně:
  • Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen. (Zj. 1:7)
 • V modlitbě náleží vzývat Boha jménem Jehova, neboť jinak se modlíme ke stromu, řece aj.
  Bible - Ježíš učil učedníky:
  • Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. (Mat. 6:9)
 • Jehovovi svědci učí, že po vzkříšení dá Bůh všem lidem novou příležitost, aby se stali Jehovovými svědky. Kdo tuto nabídku odmítne, ten bude úplně zničen a vyhlazen a nebude vůbec existovat.
  Bible - Ježíš připravil všem spaseným příbytky:
  • V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. (Jan 14:2,3)