Mimozemšťané místo Boha

V USA se šíří "epidemie nejistoty" a stále více lidí věří, že byli uneseni posádkami vesmírných lodí a na jejich palubě podrobeni výzkumu. Jedná se o psychopaty nebo o tajné pokusy americké vlády? Nebo snad mimozemšťané připravují genetickými experimenty půdu pro vznik nového lidstva? (M. Hesemann, Magazín 2000, 9/1994, str. 15)

Jak jsme na tom u nás? Podle průzkumu agentury AISA věří 40 % populace České republiky v existenci mimozemšťanů a o dvě procenta méně (38 %) v existenci Boha! Kromě mimozemšťanů a Boha tato agentura pro výzkum veřejného mínění zjišťovala i další víry - víru v pověry (24 % respondentů), víru v převtělování (15 %) a víru ve strašidla 3 %.

Zabývat se otázkou existence mimozemských civilizací není možné bez zmínky o Erichu von Dänikenovi, který se stal světoznámým miláčkem mnoha čtenářů. Jeho knihy vyvolaly mnoho sporů a diskusí. Myšlenkami a důkazy tohoto produktivního autora se zabývají nejen laici, ale i řada odborníků. Dänikenovy předpoklady a důkazy našly své příznivce i odpůrce. Podobné spekulace jsou vědecky i biblicky zpochybňovány, ale to jim neubírá na popularitě.

Existuje celá řada u nás ještě nepřeložených autorů, jejichž teorie jsou intelektuálně náročnější než Dänikenovy. Množí se zprávy o záhadných kruzích a obrazcích v obilí. Farmáři našli řadu zabitých a záhadně zmrzačených zvířat. Nejde jen o ojedinělé úkazy, ale o desítky tisíc případů. Znalci potvrzují, že neznámí pachatelé jsou odborníky v biologii, farmakologii, anatomii a veterinární chirurgii. Množí se svědectví o záhadných únosech lidí, o fyzických a sexuálních kontaktech. Uneseným jsou prý někdy odebírány spermie i vajíčka. Očití svědci, kteří prý měli kontakt s mimozemšťany, dosvědčují svá tvrzení podivným systémem popálenin a příznaků.

Americký profesor psychologie dr. Sprinkle vyšetřil 2000 unesených a sestavil jejich profily osobnosti. Řada unesených byla zpovídána pod hypnózou. Podle odborníků nic nenasvědčuje, že by tito lidé prožívali neurotické či psychotické reakce. Nabízí víra v mimozemšťany nebo UFO chybějící naději k vyřešení současných problémů lidstva? Jde o iluze blouznivců, nebo jen o pouhé výmysly a podvody? Abychom mohli dospět k nějakému závěru, zkusme tato svědectví porovnat s Biblí, zda uvidíme nějakou podobnost.

Co bylo na počátku?

Podrobný sled, způsob a smysl Božího tvoření je popsán v prvních jedenácti kapitolách knihy Genesis. Proti sobě stojí nositelé akademických titulů a osamocené svědectví Bible, které od počátku rozlišuje mezi životem v nebi a na zemi.

Nebe: Víme, že v nebi byl Bůh a jeho andělé, synové Boží. Patří mezi ně cherubíni a serafíni. Z Písma víme, že andělé mají lidské vlastnosti - jedí, bojují a trpí nedokonalostí. Mohou být viditelní i neviditelní, ale nikdy nemají samostatnou funkci mimo Boha. Jsou to poslové mezi Bohem a člověkem, kteří ochraňují nebo trestají. Andělé byli přítomni při Ježíšově zrození, při pokušení v Getsemane i u vzkříšení.

Cherubové - jsou služebníci Boha, strážci posvátných míst a truhly Boží. Často jsou zobrazeni jako částečný člověk a zvíře - lev, býk, orel a zosobňují dokonalejší spojení různých vlastností stvoření. Satan byl nazýván zářivý cherub.

Serafové - podle Bible kralické je seraf přeložen jako "ohnivý had". V  Egyptě byl zobrazován jako strážce hrobů v podobě lva s křídly orla.

Dále Bible popisuje sedm archandělů, z nichž dva známe jménem - Michael a Gabriel. Tři knížata andělská měla za úkol vést zápisy do nebeských knih. Jedním z nejvyšších andělů byl Světlonoš. V mnoha biblických překladech najdeme jméno Lucifer (z latinského překladu Bible - Vulgáta).

ZEMĚ:

 

 • Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. (Gn 1:1-2)

 

Odpověď na otázku: Jak vznikl svět? se zdá na první pohled naprosto neuspokojivá. Chybí jí vědecký vzlet a dynamika evoluce. Protože evolucí byl odkojen každý z nás, přijímá Boží tvoření na počátku, tak jak je popisuje Bible, málokdo. Pojďme proti proudu a podívejme se na vznik života a prvního člověka biblicky. Bůh postavil Adama a Evu do ráje (paradise), požehnal jim řekl:

"Ploďte se, množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe. ... Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny." ... Bůh viděl, že vše co učinil, je velmi dobré.

Bůh umístil své milované stvoření do trojjediného světa určeného prostorem, hmotou a časem.

 

 • Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby jí obdělával a střežil. (Genesis 2:15)

 

K úplné spokojenosti měl člověk dokonalý ekologický systém a svobodnou vůli rozhodování. Bůh člověka v  zahradě neopustil, dál se mu věnoval, ale všichni víme, jak to dopadlo. Z  Genesis víme, že kromě našeho světa, existuje ještě svět nad zemí a pod zemí:

Nebe nad zemí - nebe a ráj - paradise, byl původně dokonalé místo, kde přebývá Bůh se svými anděly. O kvalitě současného ráje v nebi toho příliš nevíme, jen to, že od Kristovy smrti tam přebývají i duše spasených. Člověk, až na v Bibli popsané výjimky, nemá v těle do nebe přístup.

Ráj v srdci země, srdce země, peklo - šeol, hebrejsky a řecky hades, je dočasný příbytek pro nespravedlivé duše mrtvých, které čekají na vzkříšení a soud bílého trůnu. V srdci země se také nacházel ráj, Abrahámovo lůno, což byl dočasný příbytek pro duše spravedlivých. Tam sestoupil Ježíš po ukřižování a vysvobodil duše spravedlivých a vzal je do nebe. Od té doby je ráj pod zemí prázdný. Padlí andělé a duše nespravedlivých zůstávají dále v  podzemí. Těla nevěřících se obrátila v  prach v hrobě a očekávají tělesné vzkříšení, aby byli postaveni před soud bílého trůnu. Těla spravedlivých se obrátila v hrobě také v prach a čekají na nová těla, která dostanou buď společně s generací spasených, která zažije vytržení nebo při druhém vzkříšení.

Ráj na zemi - zahrada Eden - paradise, byl Bohem dán člověku k obývání. Po pádu byl člověk z ráje vyhnán. Vidíme, že ráj - paradise existoval, existuje nebo bude znovu existovat. Na zemi ráj znovu bude, pod zemí je prázdný a na nebi je.

Pozorný čtenář Genesis narazí na zajímavou skutečnost:

 

 • I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!" Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou a nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. (Gn 1:6-8)

 

Stvořitelovy činy zakončuje Písmo obvykle slovy: Bůh viděl, že je to dobré, kromě druhého dne. Šestkrát Bůh opakuje - je to dobré, a posedmé říká dokonce: je to velmi dobré. V  prvním dnu je "poloviční výjimka". Když Bůh oddělil světlo od tmy, viděl, že světlo je dobré. Z toho můžeme usoudit, že tma je jiná než dobrá. Podobně Bible rozlišuje dobro a zlo výrazy synové světla a synové tmy.

Druhý den Bůh neřekl, že klenba oddělující vody od vod je dobrá. Poukazuje na možnou katastrofu? V Novém zákoně můžeme číst:

Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření." Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul. Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí. (2. Petr 3:3-7)

Lidé před potopou, podobně jako dnes, nevěřili Božímu varování, že jen ten, kdo bude uvnitř archy, si zachrání život. Předobraz naší spásy - archa, nás ujišťuje, že jen ten, kdo je v Kristu, je zachráněn a má život věčný. Lidé dnes nevěří historickým důkazům celosvětové potopy, nevěří Božímu plánu spásy ani druhému příchodu Krista. Při potopě se zhroutila vodní rovnováha. Zapomínáme, že i nynější nebesa jsou udržována slovem Božím před ohnivou reakcí. Oddělené vody nebo oddělené atomy (elektrony, protony, neutrony) vodíku, či jiných prvků, nás neohrožují, pokud jsou "drženy" Bohem na svém místě. Dnes známe prostředky, které mohou zničit ohnivou silou lidstvo a zemi. Atomové elektrárny, vodíkové bomby, jaderné reaktory, radioaktivní zářiče, atd. jsou součástí lidského scénáře sebezáhuby. Až donedávna měly velmoci připravené strategické plány (MAD- Mutually Assured Destruction) zničit rychle a úplně nepřítele pomocí nukleárních zbraní i bez Božího zásahu. Zvrácená mysl člověka, současná technologie a touha po moci je všeho schopná. Od možné katastrofy nás dělí jen málo.

Dnes, stejně jako v minulosti, prochází každý zkouškou svobodné vůle. Adam při zkoušce neobstál. Od té doby se rodí jeho potomci tělesně živí a duchovně mrtví, nebo-li hříšní. Zlovůle se na zemi rozmnožila tak, že Bůh litoval, že člověka učinil. Jenom Noe byl v celém pokolení spravedlivý, postavil archu a skryl se v ní. Bůh mohl své stvoření zničit, ale ve své milosti zachránil osm lidí. Celosvětová potopa zahubila vše živé.

Lidstvo čeká ještě jedna zkouška. Sám Kristus ukáže lidem během tisíciletého království nejdokonalejší společenský systém. Každé jejich přání bude splněno dřív, než jim na mysl přijde, ale ani to v člověku nevyvolá lásku k Bohu. Závěr lidské historie končí obyčejným nevděkem. Bůh musí s konečnou platností oddělit ty, kteří patří Bohu srdcem, duší i myslí, od těch, kteří Boha odmítají.

Satan a peklo

Peklo je popsáno mnoha slovy: hrob, jáma, smrt, propast, říše mrtvých, onen svět, podsvětí, záhrobí, nejhlubší oblast světa, oblast zla, bolesti, úzkosti, sevření, truchlivosti. Budoucí peklo, ohnivé jezero, pec připravil Bůh pro ďábla a jeho anděly. Satan je tedy neoddělitelnou součástí pekla. Zbývá otázka zda byl Bohem stvořen od počátku takový, jakého nám ho Bible představuje.

 

 • Nastal den, kdy přišli synové Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan. Hospodin se satana zeptal: "Odkud přicházíš?" Satan Hospodinu odpověděl: "Procházel jsem se po zemi křížem krážem." (Jb 1:6-7, 2:1)

 

Vidíme, že Satan může být v nebi a může se procházet po zemi, nejen před potopou, ale i po potopě. Jak "cestoval", nevíme, ale víme, že byl v  Boží přítomnosti a Satan odpověděl na Hospodinovu otázku. Podobně hovořil Hospodin s Jóbem, když se ho tázal ze smrště slovy:

 

 • Kde jsi byl (Jóbe), když jsem (Já Bůh) zakládal zemi? Pověz víš-li něco rozumného o tom. Kdo stanovil její rozměry (Země) ... zatímco jitřní hvězdy plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol? (Jób 38:7)

 

Bůh stvořil dva různé světy - viditelný a neviditelný. V nebi stvořil Bůh nejen jitřní hvězdy, syny Boží, ale i  věrný obraz pravzoru. Jeho jméno bylo Lucifer - Světlonoš a Bůh mu dal úkol, aby něco střežil. Na zemi stvořil Bůh člověka, aby byl obrazem Božím a podobně jako Lucifer, dostal Adam úkol, aby zahradu Eden nejen obdělával, ale také střežil. Můžeme se jen domýšlet před kým. Satan šířil zkázu nejen v nebi, ale sehrál klíčovou roli při pádu člověka. V čem spočíval pád třpytivé hvězdy?

Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! A v srdci sis říkal:

(JÁ) Vystoupím na nebesa,

(JÁ) vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy,

(JÁ) zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu.

(JÁ) Vystoupím na posvátná návrší oblaků,

(JÁ) s nejvyšším se budu měřit.

(Izaiáš 14:12-14)

Lucifer, nejdokonalejší bytost, chtěl zasednout nejen na trůn, ale ještě výše, nad trůn Boží. Sám sobě podepsal ortel zatracení prohlášením - s nejvyšším se budu měřit. Měřil se a prohrál. Autor hříchu - Satan a jeho andělé, démoni, jsou ti, kdo vyvolávají války, nenávist, vraždy, vzpoury proti Bohu a Božím přikázáním. Zasévají nedorozumění a nenávist mezi pohlavími, mezi ženou a mužem, lidmi i národy. Jsou odhodláni šířit a násobit zkázu až do poslední chvíle. Pak bude soud a Bůh utvoří nové nebe a novou zemi.

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo

Teprve tady bude žít věčně a společně člověk, Bůh i nebeské zástupy. Dnešní nebe a Země bude přetvořena ohněm. Zda to bude vodíková reakce, či jiná pálivost ohně není tak důležité. Důležité je, abychom neskončili odděleni od Boha v ohnivém jezeře.

 

 • Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. (2. Petr 3:9-10)

 

Satan a člověk

Luciferův pád spočíval v jednom slově - JÁ! Ve stejném slově spočívá i náš hřích. Adam ani Satan nemohli mít pochybnosti o Boží existenci a moci. Oba byli na počátku dokonalí, Boha viděli a znali osobně, přesto zklamali.

ZEMĚ: Byl jsi (Lucifere) věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chryzolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl stvořen.

Nejdokonalejší stvoření, plné moudrosti a krásy, ochránce, zářivý cherub se zhlédl sám v sobě. Za to byl z nebe svržen, ale na jeho vzhledu se asi nic nezměnilo. Ještě v Edenu byl plný moudrosti a ozdoben drahokamy. Ke své dokonalosti nemohl nic přidat, jen zkazit, znesvětit a ztratit. Na svoji omluvu nemá vůbec nic. Bůh s lítostí říká:

NEBE: Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne svého stvoření; dokud se v tobě nenašla podlost.

Vše, co bylo na Luciferovi dokonalé v nebi, se obrátilo ve špatnost a podlost na zemi. Had oslovil člověka a ten poslouchal.

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: ... Žena hadovi odpověděla: ...

Mnozí lidé, kteří chtějí znevážit Bibli, se vysmívají možnosti komunikace hada s    člověkem, ale úplně vážně a s  obdivem přijímají vědecké pokusy, kdy člověk komunikuje s delfíny nebo primáty, či s duchy zemřelých a duchy různých osobních rádců. Neuvědomují si, že démon může vstoupit nejen do člověka, ale i do zvířete. (Lukáš 8:27-39) Satanův zákeřný plán dosáhl svého cíle.

TREST: Pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě zprostředka ohnivých kamenů. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k  zemi, dám tě za podívanou králům. ... staneš se odstrašujícím příkladem, zanikneš navěky. (Ez 28:11-19)

Nejúspěšnější satanova zbraň je lež. Had (posedlý Satanem) oslovil Evu a skrze ni oklamal i Adama. Žena neměla důvod, proč se hada bát, ale Adam měl střežit. Kdyby plnil svůj úkol, okamžitě by mu bylo podezřelé, že had mluví. Ani jedno zvíře nebylo nebezpečné nebo nepříjemné, ale zvířata normálně s člověkem nemluvila. Satan nechtěl Evu oslnit svojí nádherou. Hebrejské slovo had - nachaš je překládáno zářivý, vzpřímený tvor. Je zajímavé, že hadí kostra má něco, co evolucionisté nazývají pozůstatky končetin. Obojí může potvrzovat prokletí hada - polezeš po břiše a žrát budeš prach.

 

Satan promlouvá nenápadně i dnes. Vloudil se mezi politiky, intelektuály, do poezie, umění, hudby, psychologie a lidského chápaní vlastního JÁ. Církvi a nevěřícím namlouvá, že peklo je výmysl a že se není čeho bát. Satan je všude, kde není Pánem Kristus:

 

 • Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého. Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. (1. Jan 5:19-20)

 

Bůh říká Jsem, který jsem, Satan raději našeptává - já nejsem. Schovává se a vyvíjí svoji destruktivní činnost skrze mnohé převleky a věrné služebníky, kteří velmi dobře vědí, kdo je vládcem tohoto světa. Jedni mu slouží nevědomě, zůstávají ve tmě, druzí vědomě, protože se od světla odvracejí.

 

 • I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. (Efezským 2:1-3)

 

Bible říká o lidské přirozenosti, že v  ní nepřebývá dobro. Psychologie naopak tvrdí, že člověk je ve své podstatě dobrý. Bible i psychologové nám potvrdí, že člověk dělá často přesně opak toho, co by dělat měl. To, čemu říká Bible hřích, nazývají psychologové zákon reversní psychologie. Slovo hřích je pro pánbíčkáře. Dříve než psychologové prozkoumali lidské nitro a vymysleli tento odborný termín, apoštol Pavel říká:

 

 • Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. (Římanům 7:19-20)

 

Psycholog Pavel nás dávno odhalil. Chce se snad někdo z nás srovnávat s apoštolem Pavlem ve svých skutcích? Povedeme-li dialog s Bohem, ukáže nám cestu svobody; povedeme-li dialog s psychology, najdeme cestu do otroctví hříchu. Povedeme-li dialog se samotným ďáblem, máme jistotu věčného pekla.

Někteří křesťané vedou dialog s    intelektuály a politiky, náboženskými a duchovními vůdci, ale i s falešnými proroky a učiteli Nového věku. Lidé komunikují s mrtvými, s démony a dokonce i s mimozemšťany. Z Bible víme, že apoštolové byli obezřetní:

 

 • Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: "Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse." A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: "Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!" A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. (Skutky 16:16-18)

 

Mnozí křesťané by to považovali za pravdivá prorocká slova, ale my víme, že vycházela z úst démona. Mnozí lidé jsou svedeni na scestí, protože nejdříve uvěří pravdě z úst lhářů a potom přijmou i lež.

 

 • Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane', vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: 'Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?' A tehdy já prohlásím: 'Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.' (Matouš 7: 21-23)

 

Věštecký duch, pokud není od Boha, je buď výplod vlastní fantazie, sen, nebo je inspirován skrze démony nebo Satana. Pavel poznal, kdo skrze otrokyni promlouvá. Samotná pravdivost tvrzení k věrohodnosti proroctví nestačí. Falešní proroci platili za svoji troufalost životem, byli ukamenováni na výstrahu ostatním. Je zajímavé, že v některých denominacích zůstává falešný prorok uctívaným prorokem i  dávno po smrti. Proroku oddaní služebníci takových denominací falešné proroctví pouze poopraví, nově vysvětlí neúmyslný omyl, nebo falešné proroctví prostě zamlčí.

Synové, Boží, božští

 

a padlí andělé

Zkoumejme viditelný i neviditelný svět tak, jak nám jej odhaluje Bible. Víme, že existuje Bůh, andělé, archanděl Michael, Gabriel, synové Boží, Satan, obři, zrůdy, démoni mocnosti, síly, panstva a další bytosti. Jde skutečně jen o lidské báchorky či církevní výmysly jak tvrdí ateisté? O synech Božích se dozvíme z Biblického slovníku:

1. Syn Boží je Kristus, má vysoký titul, ale současně je služebník Boží.

2. Potomci Šétovi na rozdíl od Kainovců a věřící, ti, kteří jsou určeni ke vzkříšení - synové vzkříšení, budou se rovnat andělům.

3. Synové Boží - jsou stvořeni Bohem, ale nejsou jeho potomci. Jde o  božské bytosti, bohové - synové Nejvyššího, králové, ctitelé Boha.

Synové Boží jsou Bohu poslušní a plní Boží úkoly, synové božští jsou služebníci Satana. Boží služebníci nás ochraňují před útoky zlého. Málokdo si uvědomuje, jak důležitou roli hrají andělské síly v našem životě. Ne ty, které vidíme zobrazené jako boubelaté okřídlené amorky či krásné sochy okřídlených žen. Písmo nikde nepopisuje anděly jako ženy či robátka. Žena s křídly v Bibli představuje vždy démona. Nevím, proč vidíme obojí právě v  kostelech. Mnozí rovněž mylně tvrdí, že andělé jsou bezpohlavní bytosti, na základě následujícího verše:

 

 • Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. (Matouš 22:30)

 

Tento verš netvrdí, že andělé jsou

či nejsou pohlavní. Verš pouze říká, že se nežení. Pamatujme, že andělé jsou duchovní bytosti, které se mohou zhmotnit do lidského těla. Všechny záznamy o andělech v těle (ne těch padlých), které v Bibli máme, popisují muže. Muži se mezi sebou nemohou ženit, i když se o to dnešní svět pokouší a někteří zákonodárci takové "manželství" umožňují. Incubi-succubi je technický termín pro sex s mužskými nebo ženskými démony, ale o tom Bible přímo nehovoří. Proto se můžeme jen domnívat, že Satanovi služebníci, padlí andělé, synové božští (ne pouze Kainovci), vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily zrůdy. Kdyby synové Božští byli Kainovci - nevěřící lidé, jejich potomstvo by se nerodilo jako zrůdy, ale jako se rodí děti všech nevěřících. Je možné, že démoni vstoupili do mužů a ti potom jednali z  vůle démonů (podobně jako sodomští muži) a jejich potomstvo bylo také posedlé démony. Bůh však nenechal nic náhodě. Zamysleme se nad následujícím veršem:

Mezi tebe (Satane) a ženu (Marii) položím (Bůh) nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono (Ježíš) ti (Satane) rozdrtí hlavu a ty jemu (Kristu) rozdrtíš patu.

(Genesis 3:15)

Co je símě tvé a símě její? Ženino símě je jasné - z panny, která nepoznala muže, se narodil Ježíš. Zbývá odpovědět na otázku, kdo vzešel nebo vzejde ze símě Satana? Z vajíčka, semene ženy, se narodil Ježíš Kristus (po ženě člověk, po Duchu svatém Bůh). Ze semene Satana se narodí Antikrist. Jak se Satan přičiní o Antikristovo otcovství, nevíme. Proč by to nemohlo být podobným způsobem jako v 6. kapitole Genesis, kdy se ze semene synů božských rodily zrůdy?

Když se lidé na zemi počali množit a rodily se jim dcery, viděli synové božští jak půvabné jsou dcery lidské, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. ... Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k  dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i  potom. (Genesis 6:1-2,4)

Co se dělo za oněch dnů a ba i ještě potom? Čteme, že na zemi vznikaly zrůdy. Je pozoruhodné, že právě lidé, kteří se setkali s mimozemšťany, říkají, že jim byly odebrány jak vajíčka, tak spermie. Dokonce i zmrzačená zvířata mají často odejmuty genitálie. Vidíme, že cílem Satana a jeho služebníků bylo zničit celou lidskou rasu nejen duchovně, ale i geneticky.

I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli zlý. (Genesis 6:5)

Proto Bůh zničil potopou vše živé, až na osm lidí, ale i potom se šířilo zlo. Celá 19. kapitola Genesis (po potopě) podrobně popisuje zvrácenost lidskou a touhu po sexuální nepravosti lidských mužů s muži andělskými. Bůh je důrazně varoval. Dokonce ranil sodomské muže slepotou, ale ani to je neodradilo. Padlí andělé a Satan nelení. Pokračují ve svém zhoubném díle dál. Dříve měli lidé ze Satana, obrů, démonů a zrůd hrůzu a strach. Dnes se jedni posmívají, druzí vyhledávají takovou zábavu, aby jim běhal mráz po zádech, třetí se k Satanovi otevřeně hlásí. Vzniká řada "uměleckých" děl, hudebních produkcí, literárních výtvorů, kde je Ježíš Kristus tupen a Satan vyvyšován. Kolik mladých lidí se zdobí křížem, ne Kristovým, ale tím obráceným - křížem Satana.

Zrůdy a obři

 

 • Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele, a všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy - Anákovci totiž patří ke zrůdám - a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich očích jako takoví.(4. Mojžíšova 13:33)

 

Mimo Anákovce víme, že byl obr Óg a Goliáš. Kniha Samuel popisuje boj Izraele s Pelištejci v Góbu. Čtyři obři, kteří padli rukou Davida a jeho služebníků pocházeli z rodu Gatu. Násada kopí Goliáše Gatského byla jako tkalcovské vratidlo.

Tam byl obrovitý muž, který měl šest prstů na rukou a šest prstů na nohou, celkem čtyřiadvacet. Ten také pocházel z obrů.

(2. Samuelova 21:20)

Otázka, zda vznikali nebo vznikají geneticky odlišní potomci synů božských i po potopě, zůstává otevřená. Mohou mezi ně patřit zprávy o sněžném muži nebo dnešní "únosci", kteří jsou naopak malé postavy? V případě Ufonautů se s největší pravděpodobností jedná o démonické bytosti, které se mohou materializovat a dematerializovat. Podle toho, co mnozí lidé popisují, víme, že nemají fyzickou podstatu, nepodléhají známým fyzickým zákonům, přesto s člověkem mimosmyslově komunikují a někteří lidé je vidí. Do jaké míry mohou lidskou mysl kontrolovat, nevíme. Jsou i oni "reprodukce" schopní? Mohou vznikat nové zrůdy synů božských s lidmi nebo zvířaty? Přirozenou cestou ne, protože genetický kód je uzavřen, ale co cestou nadpřirozenou? Jsou lidská těla s hlavou zvířete nebo naopak pouhou fantazií našich předků?

Víme, že biologické druhy se množí podle svého druhu. Bůh to v první kapitole Genesis zdůrazňuje desetkrát! Totéž potvrzují verše 1 K 15:38-39. Genetický kód je uzavřený a izolovaný od kódů jiných druhů. Druhy nemohou evolučně přecházet jeden v druhý. Možná, že právě dnes otevírá lidstvo pandořinu skříňku předpotopní minulosti. S novou technologií genetického inženýrství a manipulace, lidským zásahem a spoluprací s nadpřirozenými silami, může být i nepředstavitelné možné. Doposud kříženci různých druhů nebyli schopní reprodukce, ale vědci štěpí nejen buňky, ale i geny. Snažíme se vzájemně křížit různé druhy nejen rostlin, zvířat, ale pokoušíme se je vzájemně spojovat. Implantujeme, transplantujeme a oplodňujeme nejen v  těle, ale i mimo tělo. Právě genetické zrůdy nižšího života, zvířat, člověka a démonů, mohou vyvolat na zemi takovou hrůzu, že Bůh zakročí, aby zabránil úplné zkáze země i lidstva. Je jen otázkou času, kdy vytvoříme vir, bakterii, mikrob, který se vymkne naší kontrole. Jak daleko nám Bůh dovolí jít? Zmizíme ze světa stejně, jako zmizeli stavitelé pyramid v Egyptě nebo v  Jižní Americe, či se jen vzájemně vyvraždíme? Kam zmizely vyspělé civilizace po potopě? Nebyla příčinou právě genetická manipulace?

Skutečnost nebo pověry?

Moderní materialistický člověk, který odmítá existenci duchovna, hodnotí biblické Písmo jako mytické bláboly vhodné pro pověrčivé, duševně zaostalé, nevzdělané a ideologicky nebezpečné jedince. V materialismu vlastně nejde o vysvětlení lidsky nevysvětlitelného, ale jen o to, jaký přístup k vyšší autoritě Boha zaujmou ti, jimž se předkládá humanistický světonázor.

Člověk se chce podobně jako Satan stát za každou cenu vládcem celého světa. Dnes víme, že barvitě popisovaní draci a ostatní zvířata uvedená v  Bibli, která již nežijí, byla moudrým tohoto světa pro smích až do doby, kdy archeologové objevili zkameněliny dinosaurů. Jejich nálezy byly tak ohromující, že nebylo možné jejich existenci a množství druhů tajit. To, o čem Bible hovoří, a co již neexistuje, nacházíme dnes v úplnosti. To, co nám chybí - četné mezičlánky evoluce, prostě nenajdeme.

Překladatelé Bible, před objevem dinosauřích zkamenělin, protože neexistovala obdobná zvířata, použili naprosto nevhodné pojmenování současných zvířat - krokodýl, šakal, hroch, které vůbec neodpovídají v Bibli popisovaným tvorům. Svět objevil v Bibli popsaná zvířata, dal jim jiná jména a zařadil je do historické chronologie. Dodnes však nebyly omyly překladatelů opraveny. Co v tom církvi brání? Biblické stáří země, nebo vědecká pověra, že dinosauři vymřeli před 70 miliony let? Bible popisuje dinosaura a člověka jako současníky. O tom svědčí nejen Písmo, ale i společné stopy ve zkamenělých vrstvách. Je škoda, že církev z obav před výsměchem světa lpí na mylných a nebiblických prohlášeních.

Ideologům nedávné minulosti stačil Darwin, hypotézy o prapolévkách, mlhovinách, velkém třesku, meteorech a miliardách let vývoje. Bezbožnost ovládla mysl člověka. Dnešním lhářům slouží celá řada duchovních podvodů, reinkarnací počínaje a neexistencí pekla konče. Tisíckrát opakovaná lež se vryla do mozků jako potvrzená zákonitost. Ověřit neopakovatelné a neměřitelné není v lidských silách. Řešíme-li lidské otazníky bez Boha, můžeme si být jisti jednou věcí - odpověď nikdy nenalezneme! Pozornému studentu Bible záleží na každém slovu. Nepodceňujte historickou, vědeckou ani společenskou hodnotu Písma. Dokud nenajdete uspokojivou odpověď na otázky: kdy, kde, kdo, co, proč a jak, máte důvod pátrat dál.

- kas - Pokračování příště -