Dynamická modlitba

Křesťané se cítí zcela v "pohodě", v diskusi o kultech, které existují mimo tradiční církve, ale často zapomínají na fakt, že hnutí Nového věku obsahuje prvky, které mohou být pevně "zakořeněny" i uvnitř křesťanských de- nominací. Patří k nim metody psychoterapie, vizualizace, meditace, bio- feedbacku, pozitivního přiznání, hypnóza, holistické léčení a celé spektrum moderních metod sebevylepšování a úspěchově motivačních technik. Pakliže se domníváte, že v Českých zemích neexistují, podívejte se kolem sebe očima Bible a uvidíte!

Tragédie naší doby vězí v tom, že průměrný člověk je buď snadno ovlivněn, a nebo ho nepřesvědčí vůbec žádný důkaz! Na rozdíl od nevěřících, má každý křesťan před Bohem zodpovědnost posuzovat (posuzování není odsuzování!) každé učení a jeho "ovoce" podle Písma - tedy ne podle toho, jaké prožívá pocity! Takový názor není populární, ale nakonec Kristus sám nás varuje před přílišnou popularitou i před úspěchem (Lukáš 6:26, a 2. Timoteovi 4:3-4!). I dnes platí Kristovo varování:

 

  • Mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl. Neboť povstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené (křesťany), kdyby to bylo možné. (Matouš 24:4,24)

 

Nacházíme se v těch posledních časech před vytržením?

Robert Schuller, v předmluvě ke knize Yonggi Choa: Čtvrtá dimenze, píše: "Objevil jsem moc té dynamické dimenze modlitby, která přichází skrze vidění uzdravení - "vizualizaci" dříve, než se stane. "Nesnaž se to pochopit (!!) - prožij to! a uvidíš, že to funguje. Já jsem to poznal."

Co je to vizualizace? Jedna z definic říká: "... když si bude člověk usilovně něco přát a bude si to vší svou duševní silou přesně představovat ("vnitřním zrakem" - odtud vizualizace), splní se mu to. Lidé jsou povzbuzováni, aby měnili svou myslí tento svět." 1)

Podle měřítka úspěchu by byl Dr. David (Paul) Yonggi Cho, korejský pastor, tím nejúspěšnějším evangelizátorem moderní doby! Je hlavou největšího sboru na světě s více jak 700 tisíci členy a brzy jich bude celý milion! Dr. Cho učí, že "pozitivní myšlení", "pozitivní mluvení", a "pozitivní vizualizace" jsou klíčem úspěchu. Každý může "formovat" fyzickou skutečnost tím, že vytvoří "živou představu" reality ve své mysli a soustředí se na ni. Kdo nevěří, nechť si prostuduje knihu Yonggi Choa "Čtvrtá dimenze".

Autor dále říká: "Vysloveným slovem stvoříme (!) náš vlastní vesmír okolností. Stvoříte přítomnost Ježíše vlastními ústy. On je vázán vašimi rty a slovy". Pozor na to! V tomto případě se nejedná o víru v Boha, ale o sílu zaměřenou na Boha. A to je obrovský rozdíl! Bůh není povinen jednat silou tvé víry! Nakonec Yonggi Cho učí: "Skrze sílu představivosti stvořil Bůh vesmír, a protože člověk je 'čtyřrozměrná', spirituální bytost stejně jako Bůh, tak také může, ať už je to křesťan nebo okultista, stvořit vlastní svět skrze sílu své představivosti.

Další příklad, co Yonggi Cho učí, ve své Čtvrté dimenzi: "Přímka je jednorozměrná, plocha dvojrozměrná, krychle trojrozměrná. Potom Bůh promluvil k mému srdci: 'Synu, Duch svatý je ten čtvrtý rozměr'. Právě tak jako třetí rozměr v sobě zahrnuje a ovládá rozměr druhý, tak čtvrtý rozměr v sobě zahrnuje a ovládá rozměr třetí, a tím vytváří řád a krásu. Existují tři duchovní síly na zemi. Boží Duch svatý, duch člověka a duch Satana. Všechny tyto síly obývají říši čtvrtého rozměru, a tak se vznášejí nad materiální skutečností dimenze třetí a projevují se v tvůrčích silách ... Falešní proroci měli moc v duchovní oblasti, protože si uvědomili její potenciál. Svět zlých duchů může padělat Boží moc, ale nikdy nedosáhne vícerozměrného království Ducha svatého." 2) Tvrdit, že Duch je čtvrtý rozměr, který zahrnuje a ovládá trojrozměrný vesmír, je přímý protiklad logiky, vědy i učení Bible. Toto nejenom popírá Boží transcendentnost tím, že David Yonggi Cho "umístil" Boha do prostorově- příčinného (kauzálního) vztahu s fyzickým vesmírem, ale také představuje hinduistický koncept boha, který je "všechno" a všechno stvořil ze sebe!

Cituji dále: "Duch Svatý mi řekl: 'Můj synu, člověk si ještě neuvědomil duchovní sílu, kterou jsem mu dal'. 'Ano, řekl jsem, když jsem si uvědomil, o čem Bůh mluví' 2). Nejvíce znepokojující z toho všeho je prohlášení, že mu to sdělil Duch svatý! Dokonce uvádí svůj rozhovor s Bohem na toto téma! Nebiblické je i tvrzení, že Bůh, andělé, démoni a lidský duch obývají stejnou říši! Znovu je popírána transcendentnost našeho Boha, který stojí mimo nás a je nezávislý na veškeré existenci! Bůh není částí vesmíru!

 

  • On jediný je nesmrtelný, a přebývá v nepřístupném světle... (1. Timoteovi 6:16).

 

Přesto, že si to možná sám neuvědomuje, pastor Cho položil základy pro typ víry obdobný okultním naukám "přírodních" (přirozeného) náboženství, která mají velmi blízko k šamanismu. Tvrdí, že jelikož Bůh "zahrnuje" celý fyzický vesmír, je schopen "stvořit" hmotu sám ze sebe. A jak to dělá? Inkubací (zrod, rozvoj), to je Choův výraz pro vizualizaci: "V Genesis Boží Duch 'inkuboval' jako slepice sedící na vejcích". V Bibli čteme: I řekl Bůh ... a stalo se tak. Viděl, že je to dobré. V den šestý dokonce viděl, že všechno co učinil je velmi dobré. Vidět skutečnost nebo mít vizi, jsou dva neslučitelné pojmy. Svévolné překrucování Božího slova je nebezpečné a nezáleží na tom, zda onoho vůdce následují jednotlivci či je hlavou mezinárodní církve, která má 30 milionů členů. O to je tento omyl v myšlenkovém procesu korejského pastora ještě horší. Pastor Cho svým křesťanům namlouvá: "člověk je také čtyřrozměrná duchovní bytost, je schopen vizualizace, inkubace a tvoření reality právě tak, jako Bůh"! ..."Vize a sny jsou jazykem čtvrtého rozměru, proto je Duch svatý vložil do tvého srdce a skrze ně s tebou komunikuje. Pomocí vizí a snů můžeš spolupracovat s Duchem svatým a snít,... vyhlížet cíle, ... a můžeš inkubovat budoucnost a 'vysedět' výsledky. ... Cokoli se narodí v tvém srdci a mysli z Ducha, to se po těhotenství v tvém srdci a mysli narodí do tvých okolností. ... Rozdíl v orientálním náboženství a v křesťanské církvi je v tom, že vůdcové orientálních náboženství pronikají do svého čtvrtého rozměru, otevírají svůj život věcem, o kterých věří, že jsou jejich duchovní svět. ... Mnoho těchto lidí žije na pomezí démonické posedlosti či s životy otevřenými mnoha zlým duchům, jejichž hlasy slyší a poslouchají. ... Ve světě čtvrtého rozměru je tvořeno dobro či zlo."

Jen Satan lidem namlouvá: "budete jako Bůh znát dobré i zlé". Bible se nikde nezmiňuje o tom, že by Bůh tvořil pomocí inkubace nebo nějaké těhotensko-vizuální techniky. Snažit se přijít na to, jakou "metodu" Bůh použil, je problematické a může vést k iluzi, že my sami bychom možná mohli použít stejnou techniku, kterou používá On. Kdyby vizualizace byla skutečně tak důležitá, nebo alespoň oprávněná, nemyslíte, že by o ní byla alespoň malá, zmínka v Bibli?

V Asii žije mnoho lidí, kteří praktikují jógu, meditují, jsou známy fantastické "zázraky" buddhistických mnichů; pro- to je Bůh viditelných zázraků přijatelnější. Představa, že prostřednictvím čtvrté dimenze může člověk čtyřrozměrného světa přikazovat okolnostem a situacím, aby se změnily v Ježíšově jménu, a tak dávat krásu ošklivému a chaotickému, přinášet uzdravení zraněným a trpícím lidem se stala lákavým příslibem úspěšného osobního života. Statisíce věřících nejen v Koreji, jsou živým svědectvím této zvláštní víry. Většina Korejců považuje bohy šamanismu a Boha křesťanství za příbuzné. První misionáři v této zemi vyhlašovali všemohoucího Boha, který soudí po smrti. "Ano, o takovém Bohu jsme už slyšeli", byla reakce Korejců. V pokřesťanštělém šamanismu vládne jeden velký duch všem ostatním duchům, kterého šamani bez víry v Pána Ježíše Krista nemohou dosáhnout. Právě to pomohlo nejvíce, aby křesťanství zachytilo kořeny. Stačilo vyměnit starou víru za nové metody zabalené do biblického žargonu a potom je snadné inkubovat statisíce nových křesťanů.

Fenomenální evangelizační úspěch pastora Yonggi Choa spočívá v novém způsobu podání slova, které má "tvůrčí moc"; živá víra převezme kontrolu a uschopní věřícího, aby ovládal svůj život a pak už se mohou dít zázraky. "Námi mluvené slovo má tvůrčí moc a jeho náležité používání je životně důležité pro vítězný křesťanský život."

A ještě jedna poznámka na adresu korejského pastora Cho. Jedním ze znepokojivých rysů korejského "křesťanství" je tendence povzbuzovat duchovní vůdce, aby viděli křesťanství jako cestu ke zdraví a prosperitě. Korejský sbor prý má nyní asi 50 tisíc milionářů, kteří všichni vzešli z nuzných poměrů, ale přijali dynamickou dimenzi víry a tím dosáhli naplnění své víry. Podobná vize, ať je "křesťanská" nebo ne, je přitažlivá pro mnohé. Taková tendence, jak říkají kritikové, je moderní obdobou šamanismu (přírodního náboženství kmenů severní Asie, nebo jistý druh spiritismu). Stačí požádat šamana (může to být medicinman, africký kouzelník, duchovní rádce nebo jinou bytost až sedmé dimenze) aby zprostředkoval u duchů přízeň, záruku zdraví a úspěchu.

Pravděpodobně nejnebezpečnější ze současných křesťanských trendů je lehkomyslná, až naivní důvěra, která tak lehko přijímá "nová odhalení", nebo-li "zjevení"! Vše, co je v protikladu s Biblí, dostane nálepku "nového zjevení", a tím je nedotknutelné, stane se z něj "tabu" a je položeno vedle a někdy snad i nad Boží Slovo. Tak se vkrádá Nový věk i do řad křesťanství.

Potom i čistokrevný spiritismus může mít křesťanský nádech. Spiritisté jsou vyhledáváni jako média a např. jen v Los Angeles praktikuje víc než tisíc takových individuí aniž by měli nouzi o zákazníky. Ptáte se, jak je to možné? Meditace a vizualizace je běžná výchovná a motivační metoda ve školách, v zaměstnáních i v některých církvích. Mnoho lidí přijímá biblické odkazy spiritistů a jiných duchovních vůdců s důvěrou, aniž by si v Bibli cokoli ověřili nebo přečetli.

Je důležité, abychom pochopili, že Antikrist, až se jednou objeví na scéně, nebude tvrdit, že je Bohem v biblickém slova smyslu, ale Člověkem, který dosáhl božství! Ve skutečnosti bude Antikrist popírat existenci Boha jako osobní bytosti, která stvořila všechno "ex nihilo", tedy z ničeho. Kdo z vás viděl "Hvězdné války", snad si vzpomene na onu "Sílu", do které se mohl napojit jak kladný hrdina, tak i padouch. To bude (jakoby) zdroj Antikristova "božství!" A to staví do zranitelné pozice ty křesťany, kteří přijímají vše, co se zdá být nadpřirozené, jakoby to pocházelo od Boha! Ano, již dnes zlý, ďábelský vítr fouká do Božího domu a podvádí mnoho vyvolených.

Např. John Wimber ve své knize "Evangelizace Boží mocí" (str.144) považuje varovné hlasy ojedinělých křesťanů za "méně snášenlivé" a řadí je do kategorie křesťanských fundamentalistů. Jsem mu za to vděčný! Pokud jde opravdu, není možné dělat kompromisy! Je také třeba pravdu znát! Mnohaleté studium Božího Slova chce nejenom čas, ale i trochu mentálního potu!

- A. Uhlíř -

1) Jana Hrdá, D. Groslichtová, Pominutí

2) Dr. David Yonggi Cho, Čtvrtá dimenze