Z dopisů

dopis č. 1358 -

Když někomu něco (např. peníze) dám, tak to přece nemůžu chtít zpátky. Proto se mi nelíbí, že jsem vyzýván, abych oznámil svůj variabilní symbol a vyžadoval potvrzení pro odečtení "darů" z daní. Jednou jsem to zkusil a předložil potvrzení finančnímu úřadu. Pak jsem užasl: úřad mi odečetl částku větší, než jsem daroval. Souhlasím s bratrem Milanem Nedělkou, který v dopise č. 341 správně uvádí, že dávat jen to, co si můžu odečíst z daní, je hodno odsouzení. Přispět malou částkou a pak si ji vzít zpátky (byť formálně od někoho jiného), nedává smysl. Buďto něco dávám, nebo to půjčuji! Jako by něco, včetně peněz, kterými disponuji, bylo mé?! Všechno přece pochází od Dárce! Cožpak jsem už nedostal stokrát víc? Jak velký finanční dar vynahradí lásku, kterou jsem dostal darem, tj. zdarma od svého Stvořitele a Zachránce? Proto žádné potvrzení o daru od lidí, žádnou žádost o snížení daní, ani žádné zveřejnění mého jména! Přece vím, že mi Otec to, co nyní dávám tajně, odplatí zjevně. On to totiž hlavně ve svém Synu udělal už dávno. Z těchto důvodů se pro jistotu nepodepisuji.

- Váš čtenář -Pozn. redakce:

Jsme si plně vědomi, že každý dar dostáváme z Boží milosti a za naše dárce děkujeme především Bohu. Nikdy jejich jména nezveřejňujeme a jediné, co děláme, je to, že štědrým dárcům chceme vyjádřit náš dík či poslat knižní dárek coby projev vděčnosti. Projevit vděčnost a lásku dělá radost i nám:

  • Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. (Římanům 13,8)

To je důvod, proč chceme znát ty, kteří nás finančně podporují.

Druhý důvod je, že žijeme ve společnosti, kde musíme každý dar uvést v účetnictví, které je zákonem vyžadováno a finančním úřadem kontrolováno. Nemůžeme-li identifikovat dárce, můžeme být obviněni, že nevedeme přesné účetnictví. Finanční kontrolu jsme měli v minulých letech každým rokem.

Ze zkušenosti víme, že možnost odečíst si dar z daní využívá jen 3-4 % ze všech dárců. Celkový náklad deseti tisíc výtisků financuje něco málo přes tisíc čtenářů. Jim patří náš dík.

Upozornění: často se nám stává, že si píšete, abychom vám zaslali poštovní poukázky, protože je přikládáme málokdy. Využíváme této poslední příležitosti v letošním roce a posíláme starý typ poukázky, který v příštím roce již nebude platit. Pokud chcete přispět na tiskový fond, použijte ji před koncem roku. Děkujeme za pochopení. Znovu prosíme, na nových poukázkách používejte svůj variabilní symbol z etikety adresy a hlaste nám každou změnu adresy nebo jména.

dopis č. 1713

Vážení přátelé,

Děkujeme vám mnoho za kazetku o Boží svrchovanosti. Máme za to, že tuto kazetky by měl mít každý věřící člověk v naší zemi - protože jednou to slyšet nestačí ... Jestli dovolíte, budu ji rozmnožovat pro své přátele. Jsme často svědky toho, kolik nejasností, v této tak důležité oblasti je i v církvi mezi křesťany.

Bůh vám žehnej ve vaší práci. Pokud budete mít cestu přes Strakonice, určitě se u nás zastavte. Rádi vás uvidíme. - Jaroslav a Marie, Strakonice -