Být příkladem Jeho poselství

 • Hlásej slovo Boží! (2Tm 4:2).
 • Nejsme spaseni jenom proto, abychom se stali Božími nástroji, ale také Božími syny a dcerami. Bůh z nás nedělá duchovní agenty, ale duchovní posly. Poselství se musí stát součástí naší bytosti. Boží Syn byl svým vlastním poselstvím - „Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život" (Jan 6,63). Náš život, život učedníků, musí být svojí svatostí potvrzením pravosti našeho poselství.

  Když bude Bůh chtít, bude Mu sloužit i srdce nespaseného člověka. Aby se stal život člověka svatým příkladem Božího poselství, musí být jeho srdce usvědčeno z hříchu, pokřtěno Duchem svatým a ztvárněno k podřízenosti Božím záměrům.

  Mezi vydáváním svědectví a kázáním je rozdíl. Kazatel je někdo, kdo přijal Boží povolání a kdo je rozhodnut věnovat kázání Boží pravdy veškerou energii. Bůh nás vede dál, než sahají naše názory a úsilí, hněte a formuje nás pro své záměry právě tak, jak to činil v životech učedníků po Letnicích. Smyslem Letnic nebylo něco učedníky naučit, ale učinit z nich vtělení toho, co hlásali, aby se tak doslova stali ztělesněným Božím poselstvím.

  • …a budete mi svědky… (Sk 1:8).

  Pokud mluvíte, dovolte Bohu, aby měl ve vašem životě naprostou svobodu. Aby mohlo Boží poselství osvobodit druhé, musíte napřed sami prožít osvobození. Pečlivě se připravujte a potom nechejte Boha, aby vaše slova zažehl ohněm ke svojí slávě.

  S laskavým svolením vydavatele: TNPJS, Chambers, 10. března