Falešní učitelé

Od dob prvotní církve satan aktivně oponoval pravdě Božího slova v myslích člověka a záměrně připravoval falešné učitele s úmyslem, aby svedli Boží lid na scestí:

Apoštol Pavel varoval starší v Efezu slovy: I mezi vámi samými povstanou lidé, kteří povedou scestné řeči, aby strhli učedníky na svou stranu. Buďte proto bdělí a pamatujte, … (Skutky 20:30-31)

Hlavní téma Nové smlouvy, včetně Janovy epištoly, je výzva křesťanům, aby si zachovali schopnost rozlišovat pravý význam evangelia tak, aby včas odhalili svody falešných učitelů. Otázka falešného učení je stále živá. Měli bychom mít na paměti, že evangelium nepodléhá změnám moderní společnosti, ale dál zůstává svědectvím o Kristově spásné novině a nepřeklenutelné propasti, která odděluje přirozeného člověka od svého Stvořitele. Křesťan, a může to být nejen laik, ale i teolog, který se snaží zamlčovat nebo přizpůsobovat nepříjemné pravdy o stavu hříšného člověka tak, aby se každý cítil, že právě on je Bohem milován, vydává sám sebe v nebezpečí, že bude Písmem usvědčen z falešného učení. Ten, kdo se vyhýbá učení o hříchu, soudu a spravedlnosti z „lásky" k bližnímu, neslouží Bohu, ale lidským rozmarům:

  • Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. (2. Timoteovi 4:3)

Podívejme se na oficiální vyjádření synodu ČCE(1) na téma „Problematika homosexuálních vztahů":

Celkový obraz homosexuality a projevů jejího hodnocení je ve Starém i Novém zákoně značně fragmentární a ne zcela zřetelný. To by nás mělo vést k opatrnosti při vyvozování příliš jednoznačných a zásadních hodnotících závěrů.

Podle druhé – medicínské – části materiálu je homosexuální orientace přirozená, nezměnitelná a nezhojitelná a řešením pro homosexuály má být „coming out".

„Coming out" – vyjít, následovat a hlavně odvrátit se od zlého, je to, k čemu nás vyzývá Boží slovo. Škoda, že teologové a lékaři svým postojem ujišťují ty, kteří jsou ohroženi na těle i na duši, že vyjít nemusí, protože jim žádné nebezpečí nehrozí. Všeobjímající evangelium „lásky" a porozumění je stejně účinný lék jako placebo pilulka pro toho, kdo potřebuje nové srdce.

– kas –

(1) Kam směřuje ČCE najdete na internetu: www.hcjb.cz