Viera ako dar Boží

Biblická viera je vzácny Boží dar. Nemajú ju ľudia, ktorí veria horoskopom. Nazdávajú sa, že celý ich život určuje zdanlivé postavenie slnka medzi 12 súhvezdiami nebeskej oblohy v deň ich narodenia. Veria, že planéty svojím postavením na oblohe určujú ich každodenný život. Biblickú vieru nemajú ani jednotlivci, ktorí do takej miery zbožstvili svoj rozum, že neveria ani uznávaným vedcom. Skepticky tvrdia, že na Mesiac nevstúpila ľudská noha a že všetky obrázky boli vyrobené na Zemi v laboratóriách. Biblickú vieru nemajú tí, ktorí popierajú existenciu koncentračných táborov a usmrtenie 6 miliónov Židov pokladajú za židovskú propagandu. Neveria, že by sa vzdelaní Nemci dopustili takého hromadného vraždenia. Biblickú vieru nemajú ľudia, ktorí tvrdia, že Boha niet, že vesmír a teda aj naša Zem vznikli náhodou.

Život na zemi pokladajú za výsledok náhodného vývoja hmoty. Popierajú akúkoľvek možnosť života po telesnej smrti. Popierajú vzkriesenie všetkých ľudí, posledný súd pre všetkých ľudí a dvojaký údel ľudí po poslednom súde. Podľa ich názoru človek má právo robiť akékoľvek vojny, výskumy a pokusy za cenu zničenia života na Zemi a nemusí sa báť nijakej posmrtnej zodpovednosti.

Biblickú vieru veriacich ľudí ohrozujú šíritelia povier, svojich videní, snov, blúznení a mnohých tvz. vedeckých predpovedí budúcnosti. Veriaci učiteľ národov J. A. Komenský doplatil na to, že prechodne uveril videniam, ktoré šírili blúznivci (Kotter, Poniatowska, Drabik). Biblickú vieru ohrozujú šíritelia predstáv o budúcej spoločnosti, ktorá bez viery v Boha vybuduje na Zemi dokonalú spoločnosť pomocou svojej techniky.

Biblická viera je osobná dôvera v osobného Boha, ktorý sa postupne dával poznať v dejinách spásy. Dejiny spásy poznáme z Biblie, teda z 39 Kanonických kníh Starej zmluvy a z 27 kanonických kníh Novej zmluvy čiže 66 kanonických kníh Biblie, Písma svätého. Pozorným čítaním Biblie poznávame dejiny spásy. Vodca Izraelcov Józua zástupcom 12 kmeňov Izraela na sneme v Sícheme prezradil, že Terach, otec Abrahámov a Náchorov, bývali kedysi za Veľriekou a slúžili iným bohom (Józ 24, 2b). Boh pri druhom zjavení oznámil Mojžíšovi: „Ja som Hospodin a zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ako Boh všemohúci, ale svoje meno Hospodin som im nedal poznať." (2M 6, 2b-3) Boh sa dal poznať ako Jahve. Meno Hospodin je náhradným staroslovienskym pomenovaním za hebrejské meno Jahve. Ani jeden odborník dnes nepokladá za správne čítanie Božieho mena v tvare Jehova. Treba dodať, že po návrate z babylonského zajatia kňazi nemohli zabrániť Júdejcom (Židom) falošne prisahať na meno Jahve. Zaviedli čítanie Božieho mena Jahve v tvare Adónáj, aby sa Božie meno Jahve nebralo nadarmo. Tí, čo chceli podvody a klamné výroky používať ďalej, vymysleli si neskôr záväzné a nezáväzné prísahy. Ježiš situáciu ostro kritizoval (Mt 23, 16n).

V plnosti času sa Boh Otec, ktorý stvoril vesmír a riadi ho, dal dôkladnejšie spoznať prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista. Ježiš Kristus ako Boží Syn priniesol telesnú obeť na Golgote, aby zachránil kajúcich hriešnikov. Boží Syn priniesol zástupnú obeť za všetkých hriešnikov. Niet iného mena, v ktorom by sme mohli dôjsť spasenia (Sk 4,12).

Boží Syn predpovedal učeníkom zoslanie Ducha Svätého. Duch svätý prišiel podľa predpovede dávnych prorokov (Jóel 3,1n). Duch Svätý vytvoril prvý cirkevný zbor v Jeruzaleme. Z učeníkov urobil apoštolov, vyslancov a budovateľov kráľovstva Božieho v rámci kresťanských zborov medzi Židmi a neskôr medzi pohanmi na celom svete. Boh Duch svätý sa dal poznať ako Posvätiteľ sveta. Duch Svätý povoláva, osvecuje, posväcuje a v pravej viere zachováva nositeľov biblickej viery. Veriaci kresťania si postupne vytvorili vyznania viery.

Biblická viera je Boží dar, ktorý človek môže prijať len v dobe milosti, v dobe vanutia Ducha Svätého. Kto vieru získa, musí si ju chrániť. Celý život kresťana má byť ustavičným pokáním (Luther, 1. výpoveď proti odpustkom).

Biblická viera je zrelá, keď smrť nepokladá za koniec existencie jednotlivca. Smrť je vážny medzník, keď človek prijíma od Boha zálohou. Vyúčtovanie príde po vzkriesení na poslednom súde. Pretože nevieme, kedy príde Ježiš Kristus v moci a sláve alebo kedy telesne zomrieme, máme sa pripravovať na obe možnosti vierou, láskou, nádejou a zbožným, pracovitým, mravným a obetavým spôsobom života. Biblická viera potrebuje pravidelné čítanie Biblie, modlitbu, mravný spôsob života, dobročinnosť a misiu.

Ak máš biblickú vieru, chráň si ju, aby si trojjediného Boha nezradil a nezaprel ani slovami ani skutkami. Privádzaj iných k Pánovi Ježišovi slovami a príkladmi. S bázňou a trasením konaj svoje spasenie. Diabol sa bude usilovne snažiť, aby si v pokušeniach neobstál a aby ťa pripravil o Biblickú vieru. Ak Biblickú vieru ešte nemáš, neodkladaj s pokáním. Ak úspešne skončíš boj viery, dostaneš z milosti veniec večného života.

– Ján Zemánek –

Cestou života, Marec, 2006 –