Co je antisemitismus

      (Dva názory na evangelizaci mezi Židy)

V nedávné době jsem mohl u Písma porovnávat dva názory na vztah k našim židovským bratřím. Autorem jednoho byl pan profesor Milan Balabán, který před nedávnem v Lidových novinách napsal: "Antisemitismus nemá dnes - alespoň u nás - hrubou podobu, ale má mnoho jiných subtilnějších podob. Pronikl nejen do okrajů křesťanského myšlení, ale přímo do jeho centra. Tím nemyslím řídící centrum, ale jeho christologii, učení o Kristu jako Spasiteli. To, když křesťan vyžaduje na Židovi, aby se nutně přizpůsobil křesťanskému učení, jinak by nemohl být spasen. Takový křesťan se dopouští nemravnosti - Židé přitom křesťany k ničemu podobnému nenutí. Říkají: "Ano, vy máte svého Spasitele, ale nechtějte po nás, abychom ztotožnili Mesiáše a všechno, co s ním souvisí, s Ježíšem z Nazaretu."

Na jaře navštívil Prahu profesor All Nations Christian College z Anglie Martin Goldsmith. Je to anglický Žid. Celá polovina rodiny, která žila v době války v Německu, zahynula v plynových komorách. Martin Goldsmith v době svých univerzitních studií uvěřil v Ježíše jako v Mesiáše a celý svůj život zasvětil misii. Třináct let pracoval jako misionář v Indonésii a Malajsii. Mnoho let vyučuje misiologii na teologické škole, přednáší po celém světě a koná praktickou evangelizaci mezi svými židovskými bratry. Jeho názor je jiný než Balabánův.

Mezi studenty teologie v Praze pověděl, že mezi některými křesťany je populární podporovat stát Izrael. Jako by stále Židé mohli být spaseni tím, že mají svou historickou zemi. Martin Goldsmith pověděl, že soudobým křesťanským antisemitismem je právě zastření či dokonce zatajení evangelia o Mesiáši Židům. Naše láska k židovským bratřím se podle něj právě projeví tím, že s nimi sdílíme to nejvzácnější - naplnění a vyvrcholení Božího spasitelného díla v Boho-člověku Ježíši z Nazaréta. V této souvislosti Goldsmith ostře napadl křesťanské organizace a misie, které sice podporují stát Izrael, ale nepřinášejí či zakrývají svědectví o Ježíši.

V Izraeli jsem měl možnost se setkávat s tzv. mesiášskými Židy. Jsou to ti, kteří přijali Ježíše jako Mesiáše. Pro svou víru jsou ochotni mnoho obětovat i trpět. Nejradostnější zvěstování Ježíšova evangelia jsem slyšel z úst židovských evangelizačních skupin. Je úžasné, když právě Židé nejen objeví, že Ježíš je jedním z nich, ale že je dokonce skutečným Mesiášem.

Obrácený rabín Saul Tarzenský prožíval zármutek a neustálou bolest, když viděl odmítání Ježíše mezi Židy. Až nepochopitelně si přál sám být proklet a odloučen od Krista Ježíše za své bratry, za lid, z něhož pocházel. Díky Bohu, že apoštolové, sami Židé, porozuměli Ježíšově spasitelné centrální roli, a nejen to - dovedli své židovské bratry skutečně milovat.

- Kazatel Pavel Černý -