Reformace č. 31

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

...slovu tvých rtů věren... (Ž 17,4)

Je velkou úlevou v pokušeních, máme-li po ruce Slovo. Slovo Boží je nazváno „mečem ducha“ (Ef 6,17). Není nad tuto zbraň, máme-li ji v duchovním boji. Ti, kdo se ubírají na neznámé místo v době nebezpečí, neměli by vykročit bez tohoto meče. Jsme-li v nebezpečí, stačí, uchopíme-li meč Ducha. Čím lépe ovládáme Písmo, tím máme větší výhodu v zápasech s pokušením. Když ďábel zaútočil na Krista, ten měl pro něj připravené Písmo a tak ho přemohl. Máme-li Slovo skryté v srdci a používáme-li ho neustále, dveře našeho srdce jsou před satanem uzavřeny a nemůže se do srdce dostat. „Napsal jsem vám, že jste silní.“ V čem že spočívá ona síla? „Slovo Boží ve vás zůstává a zvítězili jste nad zlým“ (1J 2,14). Jaká to výhoda, máme-li Slovo nejen při sobě, ale v sobě, vryté v srdci. Je-li ono s námi, tu jsme nejschopnější odolat útokům satana. Dříve než člověk může být sveden k hříchu, musí na Slovo zapomenout, nebo přestat je milovat.

(Thomas Manton, 1620-1677)


Když to Herodes uslyšel

Alois Adlof

Verš tento patří k tragédiím světa. Přichází libá zvěst o pokoji, o milosti, o vysvobození ze všech pout a svazků, které svazují ducha a srdce, a lidé se neradují, neprozpěvují, ale rmoutí a bojí se. 


Ďáblova mise zábavy

Archibald G. Brown  

Během několika posledních let se vyvinulo abnormální, pro zlo nevídanou rychlostí. Působilo jako kvásek, dokud neprokvasilo celé těsto. Pohleďte kterýmkoliv směrem, jeho přítomnost je zjevná. Mezi církví, kaplí a misijním sálem je jen malý nebo žádný rozdíl.


Vlastnímu synu ve společné vířeJaroslav Kernal

Titus byl Řek, neobřezanec, jak říká Pavel. Přesto o něm znovu Pavel mluví jako o svém synu ve víře. Titus byl Řek, který pocházel ze syrské Antiochie. 


Boží hledání a záchranná služba

Steven Cole 

Zbývá nám poslední, závěrečné téma, které se týká praktické aplikace naší víry, naší účastí na záchranné akci bližních, kteří se dostanou do situace, která ohrožuje jejich spasení. 


Proč kázat o zotročené vůliMartin Luther 

Proto je toto učení všeobecně kázáno kvůli vyvoleným, aby – takto pokoření a zoufalí – byli zachráněni. Ostatní tomuto pokoření vzdorují. Dokonce odsuzují toto učení o pokoření se, protože chtějí, aby jim zůstalo alespoň něco, co by mohli učinit sami. 


Výzva přátelům charismatikům

John MacArthur 

Přepis kázání z konference Cizí oheň z října 2013. Kazatel MacArthur říká: "V reakci na tuto konferenci proběhlo v průběhu posledních hodin a posledních dní několik útoků. Nebyli jsme schopni se jim vyhnout, protože, jak víte, ukazují je na internetu a někteří jste je asi viděli. Rád bych promluvil právě k těmto lidem."


Rozsuzování proroctví

Jaroslav Kernal 

Křesťané se musí učit, jak mají reagovat na „proroctví“, jak mají používat Boží slovo k rozsuzování a jak se mají bránit falešnému učení, které na ně doléhá pomalu ze všech stran. 


Vzhůru k nebesům 8

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem (překlad Alois Adlof). 


Sola Scriptura - Zimní konferenceKonference Zápasu o duši a Poutníkovy četby

Přihlásit se můžete do 18. ledna 2015 (nebo do naplnění kapacity sálu) na našich webových stránkách, písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete, jména dětí a jejich věk (viz dále) a napište, zda chcete, abychom pro vás zajistili oběd. 


Heidelberský katechismus

Zacharias Ursinus

Nejrozšířenější věroučná pomůcka v reformovaných církvích v překladu J. B. Jeschkeho podle vydání z r. 1623. 


Můžeme důvěřovat Bibli?

Robert Sheehan

Obrovskou potřebou současnosti není, aby se pokořil Bůh a používal nedokonalou Bibli, ale aby se pokořil člověk a sklonil se před dokonalým, inspirovaným Slovem Božím. Volba, která před námi leží, je uznat buď názor, který má na Bibli Kristus, nebo názor, který má člověk. Poutníkova četba, 184,- Kč.


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY