Reformace č. 34

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. (Ž 17,4)

Když satan na nás prudce útočí a jsme-li velmi pokoušeni osidly, které klade naší duši, když na nás střílí jedovatými šípy i užívá válečné lsti, usiluje o naši zkázu a pohrává si s námi jako vítr s přílivem, tehdy jako David máme prosit: „Drž mé kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly.“ I apoštol viděl, že potřebuje pomoc z nebe, když byl napaden a proto „třikrát“ prosil, aby to, čeho se bál, odstoupilo od něho (2K 12). Kristus nás učil, jak denně máme prosit: „Neuveď nás v pokušení.“ Pokušení jsou nejnebezpečnější, právě když jsou 1. nejvýhodnější, to je, útočí-li satan na naše sklony, nebo přirozenou povahu, 2. jsou-i nepřetržitá a za 3. dostaví-li se v nejvhodnější chvíli a mají tak nad námi největší moc.

Joseph Symonds (?-1652)


Vzkříšení Krista

Jaroslav Kernal

Ježíš zemřel a byl pohřben. Byl mu dán hrob boháče, Josefa z Arimatie, který byl velmi zámožný. Byl to nový hrob, v němž dosud nebyl nikdo pochován. Později nemohlo dojít k žádné záměně těla, nikdo nemohl prohlásit nějakého jiného mrtvého za Ježíše. Hrob byl nový a dosud v něm nebyl nikdo pochován. Lukáš nám říká, že byl den přípravy, pátek a začínala sobota. Co následovalo?


Velikonoční požehnání

Albert Warren Clark 

Velikonoce nám zvěstují, že když jsme se tímto životem unavili a zkusili jeho bídu, máme se obrátit v opravdovém pokání, ve­doucím nás skrze víru v Pána Ježíše dopředu, vzhůru k nebesům, a to ustavičně, pokud nedosáhneme té země zaslíbené, kde již nebude únavného namáhání, ani nedo­statku, ani slz.


Nepořádná církevJaroslav Kernal

Apoštol Pavel Pavel ponechal svého spolupracovníka a syna ve víře Tita na Krétě s jasně definovaným úkolem - dát do pořádku to, co ještě zbývá. Co to bylo? Titus byl dobře instruovaný a kromě toho dostal ještě Pavlův dopis, kde mu Pavel úkol znovu opakuje - církev musí mít ustanovené starší. 


Syn stojí výše než andělé

Steven Cole 

Mýlit se v otázce totožnosti Ježíše Krista nic tak legračního není. Jak jsme viděli minule a předminule, otázka, na kterou je pro každého člověka nejdůležitější odpovědět správně, je ta, kterou položil Ježíš učedníkům: „A za koho mne pokládáte vy?“ (Mt 16,15). Pokud nesprávně nebo nedostatečně chápeme, kým Ježíš je, neskloníme se před ním a neuvěříme v něj jako v Pána a Spasitele. Náš osud na věčnosti tedy závisí na správném pochopení osoby a díla Ježíše Krista. 


Neformální křesťanMostyn Roberts 

Být neformální se v dnešní době pokládá za dobrou věc, je to super. Být „formální“ (upjatý? důkladný? intenzivní?) není dobré. Potřebujete zrelaxovat. 


Rozhovor s těmi, kdo mluví v jazycích

Josiah Grauman 

Jako toho, kdo miluje charismatické bratry a pracuje po boku mnoha z nich, se mě často moji bratři cessationisté ptají: Jak nejlépe dokázat charismatikům, že dar jazyků ustal? Věřím, že ta otázka je špatně formulována a často vyvolává rozdělení namísto jednoty v pravdě. Zde je tedy moje rychlá odpověď: 


Cesta k ilustracím v kázání

Eric McKiddie 

Mnozí pastoři považují ilustrace za nejtěžší část kázání. Výzvy se mohou zdát nezvladatelné, když nevíte, jak se s nimi vypořádat. Když však něčemu přijdete na kloub, zjistíte, že to přece jen není tak těžké.  


Vzhůru k nebesům 11

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem (překlad Alois Adlof). 


Rada hledajícímCharles H. Spurgeon

S pomocí "Rady hledajícím" poznáte, co vám brání mít hlubší společenství s Kristem. V mnoha případech jste to vy sami. Vydala Poutníkova četba, 128,- Kč.


Pravda vítězí! (Biblická konference)

Český biblický institut

Biblická konference při příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa. Hlavním řečníkem bude Steve Lawson. 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY