Reformace č. 42

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade! (Ž 18,3)

Právě tak jako ptáci, kteří chtějí uniknout sítím a léčkám ptáčníků, musí létat hodně vysoko, tak i my musíme vzlétnout až k Bohu a vyzdvihnout se nad zkázu, marnost i podvodné triky světa, chceme-li se uchránit před mnohými léčkami a nesčetnými pokušeními.

Robert Cawdray (1538-1604) 


Král objeven a hned ohrožen

Charles H. Spurgeon

Král se narodil a nyní má být i uznán. V téže chvíli je ohrožen. Narodil se za vlády jiného krále, potomka z edomského rodu, který násilím uchvátil trůn Davidův. Království světa vzdorují vládě našeho Pána. 


Ošklivost Vánoc

Pavel Steiger 

Krása Vánoc spočívá v tom, že Ježíš Kristus přišel na svět, aby spasil hříšníky, aby jim daroval věčný život v Bohu. To je ten skutečný „vánoční“ dar. 


Narození z pannyJaroslav Kernal

Vánoce tradičně spojujeme s narozením našeho Spasitele – Pána Ježíše Krista. A to je příběh, který nacházíme v Písmu nejen v podání Matouše a Lukáše, ale také v mnoha proroctvích a zaslíbeních Starého zákona. Jedním z nich je narození Spasitele z panny, tedy z dívky, která nepoznala muže.  


Vytrvat ve víře

Steven Cole 

Jedna z nejspornějších otázek v křesťanských kruzích zní: „Může věřící ztratit spasení?“ Týká se také našich emocí, protože většina z nás má někoho blízkého, kdo kdysi vyznal víru v Krista, možná dokonce působil v nějaké službě, a dnes žije od Pána daleko. A my se ptáme: „Je opravdu spasený?“ 


Je psánoCharles H. Spurgeon 

Neomylnost - kde ji najít a jak ji používat. Naším neomylným základem je: „Je psáno“. Bible, celá Bible a nic než Bible je naším náboženstvím. O této inspirované knize říkáme: Toto je soudce, který rozhodne spor, když důvtip a rozum selhává.


O čem je kříž?

Tim Conway 

Víš, o čem je kříž? O tom, že jsi dost zkažený na to, abys šel do pekla a potřebuješ někoho, kdo ti mimo tvé úsilí otevře cestu do nebe. To napadá sebe ospravedlňujícího člověka a jeho pýchu, protože kříž říká: "Ty nejsi dostatečně dobrý. Jsi tak zkažený a hříšný, že Bůh musel obětovat svého jediného Syna, aby ti otevřel záchranou cestu z tvého hříchu, který je tak odporný."

Krátké video z produkce I'll Be Honest (www.illbehonest.com) s českými titulky. 


Trojjediný Bůh v životě křesťana

 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši slžbu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo prostřednictvím PayPalu.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY