Reformace č. 43

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. (Ř 5,8)

Ach! Vy laskavá a milující srdce, která nejste bohatá na bohatství, ale která jste bohatá v lásce, což je to nejlepší bohatství světa, vložte tuto zlatou minci mezi ty ostatní stříbrné a ona je posvětí.
Kristova láska nevyžene lásku k příbuzným, ale posvětí tuto naši lásku a učiní ji mnohem lahodnější. Láska mužů a žen je překrásná. Oč krásnější je láska Kristova, která je silnější než smrt a mocnější než hrob.
To nejsilnější ovšem je, že On nás miloval, ačkoliv v nás nebylo vůbec nic dobrého. 

Charles H. Spurgeon 


Vítězství skrze kříž

Jaroslav Kernal

Způsob, který Bůh připravil a který je o tom, jak mohou lidé mít dokonalý vztah s Bohem, zahrnuje vtělení Božího Syna, život Božího Syna v těle, jako má člověk, utrpení Božího Syna na kříži Golgoty, smrt Božího Syna a jeho pohřeb, slavné zmrtvýchvstání Božího Syna a nakonec návrat do slávy k Otci v nebesích odkud k nám přišel a odkud znovu přijde pro svůj lid. Boží Syn tím vším oslavil svého Otce, Otec skrze toto vše oslavil svého Syna a Boží Syn přijal slávu, kterou měl u Otce před stvořením světa a které se dobrovolně vzdal, když se stal člověkem. Ale k této věčné slávě byla přidána také ta, kterou získal svým dílem na kříži. To je Boží plán – celý je o Kristu a o Boží slávě. A tím ústředním bodem je kříž – místo Kristova vyvýšení i pokoření, místo, kde byl Pán Ježíš oslaven a kde bylo pro nás vybojováno odpuštění hříchů a život věčný.


Jak úspěšně oklamat sám sebe

Arthur W. Pink 

Z toho, co bylo řečeno, je zřejmé, že když Bůh řekl Mojžíšovi, aby vyrobil hada z bronzu, upevnil ho na kůl a pobídl uštknuté Izraelce, aby na něj pohlédli, a budou žít, že jim kázal evangelium milosti. Nyní vytyčíme sedm věcí, ke kterým Izraelité nebyli vybídnuti:  


Schopný pastýř I.Jaroslav Kernal

List Titovi je zhutnělá, koncentrovaná teologie, která se projevuje v praxi církve i jednotlivců. A verš, který je před námi, je přesně takový.  Kromě toho tento verš odpovídá na problémy, s nimiž se potýká současná křesťanská církev – a to nejenom u nás, ale i všude jinde ve světě.  


Kulturní křesťanství vs. spásná víra

Steven Cole 

Židům 4,1-11 je obtížně pochopitelný text. Ačkoli se domnívám, že nyní kráčím správným směrem, přiznávám, že mnoho let jsem těmto veršům nedokázal porozumět. Mnozí kazatelé a znalci Bible užívají tento text ve smyslu toho, jak mohou věřící prožívat Boží pokoj či odpočinek tváří v tvář zkouškám každodenního života. Připouštím, že by to mohla být oprávněná druhotná aplikace textu.  


Hereze a hereticiR. C. Sproul 

Zdá se, že jedinou skutečnou a netolerovatelnou herezí dnes je, když někoho nazvete heretikem. Je-li obviněný vinen herezí, vyvolá pravděpodobně více soucitu než jeho žalobce. Každý, kdo dnes volá „Heretik!“, riskuje, že bude připodobněn k Salemu v Massachusetts (americké město známé čarodějnickými procesy z roku 1692 - pozn. překl.). 


Všichni právě tak zahyneteJaroslav Kernal 

Lidé si mysleli, že když se někdo stane obětí masakru, nebo katastrofy či neštěstí, musí být mimořádným hříšníkem, ačkoliv se to o něm do poslední chvíle nemusí vědět. To, že se stali součástí takového krutého utrpení, podle Ježíšových současníků jasně ukazovalo, že tito lidé se stali cílem Božího hněvu, který na ně Bůh vylil, kvůli jejich veliké hříšnosti. Ale Kristus jasně ukazuje na to, že toto chápání, je špatné. 


Nebesa vypravují o Boží slávěCharles H. Spurgeon 

Kniha přírody má tři strany: nebe, zemi a moře. Nebe je tou první a nejslavnější stránkou a pomocí ní jsme schopni vidět krásu oněch druhých dvou. Každá kniha, jež by neměla prvního listu, by byla velmi nedokonalá a zvláště tato slavná Kniha přírody. Vždyť její první strana jednající o Slunci, Měsíci a hvězdách, nám skýtá světlo na celou knihu. Právě ona první strana je klíčem, bez něhož by další Písmo bylo temné a nečitelné. 


Vzhůru k nebesům 19

Elizabeth Prentissová 

Z deníku mladé křesťanky (na pokračování).


Křesťan a rozlišování

Biblická konference 2016 


Boží záměr pro sexualituKonference biblického poradenství 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši slžbu svým darem na účet: 2600196560/2010 nebo prostřednictvím PayPalu.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1C, 169 00 Praha

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY