Dr. Peter Hammond, Frontline Fellowship

 

Hostu nebudeš škodit ani ho utlačovat, neboť i vy jste byli hosty v egyptské zemi. (Ex 22,20)

Jaká jsou fakta a síly za současnou uprchlickou krizí? Co přinese budoucnost? Jak bychom měli jako křesťané reagovat?

Priority

Hlavní je, aby hlavní priorita byla trvale prioritou hlavní. Naší největší prioritou na zemi je přikázání milovat Boha celým svým srdcem, duší, myslí a silou, a milovat bližního jako sebe sama. „Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6:33). Naše nejvyšší ambice je shrnuta ve slovech Velkého poslání, kde nám Pán Ježíš Kristus říká: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,18-20). Kristovo poslední přikázání musí být naším prvořadým cílem.

Modlitba a akce

Z Písma je zřejmé, že křesťané mají reagovat s láskou a soucitem na situaci přistěhovalců a snažit se jim ukázat nejen praktickou lásku v akci, ale být nápomocní jak uspokojit bezprostřední potřeby těch, kteří přišli o všechno. Současně je máme účinně evangelizovat a národy vést k učednictví. Všechny národy. Jak je psáno: „Můj dům se bude nazývat domem modlitby pro všechny národy, je výrok Panovníka Hospodina“ (Iz 56,7-8).

Rozumět době

Naší povinností je zajímat se a „rozumět času“ (1Pa 12,12 a dále), abychom věděli, co v dané situaci máme dělat a jak máme jednat. V prostoduché důvěřivosti není skryta žádná křesťanská ctnost. Musíme být moudrými správci toho, co nám Pán svěřil, což znamená, že opatrnosti není nikdy nazbyt. Ne všichni hosté, přistěhovalci a uprchlíci mají čisté úmysly. Bostonskými bombovými útočníky na dav diváků během tradičního maratonu byli uprchlíci. Nicméně, pohostinnost k cizincům je biblický příkaz: „Když tvůj bratr zchudne a nebude moci vedle tebe obstát, ujmeš se ho jako hosta a přistěhovalce a bude žít s tebou“ (Lv 25,35).

Láska v akci

Pán jasně říká učedníkům, že mají být Jeho svědky v Jeruzalémě a celém Judsku (jim blízká kultura), Samařsku (jiná kultura není příliš daleko) a až na sám konec země (na místech s odlišnou kulturou) – Skutky 1:8. Stejný úkol byl svěřen i nám. Máme překročit hranice, aby země mohly slyšet Jeho hlas, máme hlásat Boží slovo národům, nohy a ruce naší víry mají ukázat a vyjádřit Kristovu lásku v praktických činech, těm kdo se octli v zoufalé a bezvýchodné situaci.

Ujmout se nepatrných

Pán popisuje Den soudu, kdy poukazuje na neužitečné služebníky, kteří nesytili hladové, nedali napít žíznivým, nenavštívili bratry ve vězení, neujali se pocestného, neoblékli nahého, nenavštívili nemocného, … a potom jim řekne: „Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům!“ (Mt 25,41). Neužiteční služebníci nejsou souzeni za zlo, které napáchali, i když i to je vážné, ale jsou souzeni za dobro, které neprokázali. Vědět co máme dělat a při tom zůstat neteční, je hřích: „Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích“ (Jk 4,17).

Víra má řídit naše kroky

Z Boží milosti, máme stovky tisíc křesťanských misionářů, kteří působí po celém světě. Žijí v odlehlých končinách, slouží v uprchlických táborech, v konfliktních oblastech, na ulicích a slamech. Existuje obrovské množství odvážných a biblických iniciativ k dosažení těch, kteří ještě dobrou novinu neslyšeli, a těch, kteří pečují o potřeby nuzných. Křesťané docházejí do věznic, nemocnic, slouží nemocným, osamělým, starým, utlačovaným, těm, kteří propadli alkoholu a drogové závislosti, i těm, kteří prchají před násilím a útlakem. Naše víra musí mít nohy a nápomocné ruce. Nejúčinnější kázání je životní integrita křesťanského soužití, přátelství, zájmu o druhé, jejíž nedílnou součástí je obětavá služba v obtížných situacích a praktická pomoc v uspokojování naléhavých potřeb. Svými slovy a skutky tak ukazují Kristovu lásku v praxi.

Péče o nemocné a potřebné

Svět před Kristem byl svět bez nemocnic, svět bez charity, a svět bez úcty k životu. Nemocnice byly inovace křesťanství. Proto je symbol uzdravení – kříž, na každé nemocnici i dnes. Ošetřovatelské profese byly založeny křesťany, jakými byla např. Florence Nightingale – z čisté oddanosti Kristu. Jedno z historicky největšího humanitárního hnutí, Mezinárodní Červený kříž, založili evangelikální křesťané jako reakci na výzvy Písma, abychom pečovali o nemocné a trpící. Celá koncepce charity byla křesťanská iniciativa. Laskavost k cizím lidem byla před Kristem neznámá. Učení a příklad Ježíše Krista inspiroval věřící k největším činům štědrosti, pohostinnosti, obětavosti a službě chudým, nemocným a potřebným po více než 2000 let.

Pomoc trpícím

Například Velká Británie vydala od roku 2012 více než 900 miliónů £ na podporu syrských uprchlíků, za něž nakoupili potraviny, stany, léky a další humanitární pomoc. Křesťanské mise poskytly obrovské množství praktické pomoci uprchlíkům z Iráku a Sýrie, kteří prchají před ISIS teroristy. Za loňský rok dodala organizace „Samaritan Purse“ Samaritánova portmonka uprchlíkům v Iráku 20000 přikrývek, 3800 košů potravin, 5000 polštářů, 7500 matrací, 4500 párů bot a spoustu dalších potřeb.

Umožnit, aby se pomoc dostala k potřebným

V průběhu let naše misie, Frontline fellowship, vyškolila zdravotníky, založila kliniky, trénovala zemědělce a zajistila tuny potravin, léků a „dárků z lásky“ důchodcům, vězňům, kazatelům a dalším trpícím pro svou víru v oblastech konfliktů. Efektivita církevní a misijní pomoci bývá často mnohem účinnější a úspornější, než tomu bývá u pomoci vládních agentur OSN, protože je inspirována osobní a ekonomickou odpovědností. Pomoc od člověka k člověku, od rodiny k rodině, od shromáždění sboru k misii a do různých komunit, je nejen nákladově efektivnější, ale dává jednotlivcům větší odpovědnost a příležitost podat potřebným pomocnou ruku, protože jde o víc, než jen almužnu. Láska k bližnímu je projevena skrze aktivní pomoc.

Zneužívání a korupce

Zahraniční pomoc zajišťovaná prostřednictvím vládních agentur a programů nejen zvyšuje závislost příjemců, ale podporuje postoj nároku a vzbuzuje chamtivost, což vede nevyhnutelně k zneužívání, korupci a plýtvání. Obrovské množství potravin, ovoce, džusů a další vysoce kvalitní a drahé humanitární pomoci poskytované muslimským migrantů, kteří přicházejí do Evropy, bývají vyhazovány nedotčené, což svědčí o neúctě a zbytečném plýtvání sociální pomoci financované státy.

Obezřetnost je nutná

Ti z nás, kteří někdy přijali do svých domovů narkomany, alkoholiky, bezdomovce nebo dívky a ženy, které procházely existenční krizí během těhotenství, byli až příliš často odměněni krádeží a poškozováním majetku, dokonce i zneužitím dětí. Opatrnost a uvážlivost je tedy na místě.

Všimněme si, že osoby poskytující první pomoc nosí masky a rukavice, aby se ochránili před infekcí. V letadlech během bezpečnostních instrukcí nám připomínají, že si v případě nutnosti máme nejdříve nasadit kyslíkovou masku sami, teprve potom pomoci dětem nebo ostatním cestujícím. Sotva můžete pomoci někomu jinému, pokud sami upadnete do bezvědomí nedostatkem kyslíku.

Hidžra – náboženská emigrace

Je přirozené, že křesťané chtějí pomoci lidem v krizi. To je to, co křesťané vždy dělali. Snažíme se být dobrými Samaritány a oslovovat ty, kteří pomoc potřebují. Nicméně, jsme také varováni, že s uprchlickou krizí čelíme tomu, co se nazývá Hidžra. Hidžra, není nic jiného než migrační džihád. Migranti se přesouvají do nové země, aby tam šířili islám. V islámu je Hidžra považována za velmi záslužný čin. Korán prohlašuje: „A kdo emigroval pro Alláha, najde na mnoha místech zemi hojnosti.“ Hidžra je migrace pro Alláha.

Rozmnožovat se a dobýt Evropu

Senior Imam, šejk Muhammad Ayed prohlásil ve svém projevu v mešitě Al-Aksa v Jeruzalémě, že muslimové musí využít migrační krize, aby se „v Evropě a s Evropany mísili a rozmnožovali“ a tak „ovládli nová území“. „Budeme s nimi plodit děti, protože chceme země dobývat pro sebe“ a je „zašlapeme do země, dá-li Alláh!“

Ohrožení křesťanského přežití

Maďarský Premiér Viktor Orbán prohlásil: „Nečelíme uprchlické krizi, čelíme migrační krizi … nesmíme zapomínat na to, že ti, kteří přijíždějí, byli vychováni v  jiném náboženství a jsou představiteli radikálně odlišné kultury. Většina z nich nejsou křesťané, ale muslimové. To je důležitá skutečnost, protože Evropa a evropská identita má kořeny v křesťanství. Není už to, samo o sobě, znepokojující jev, v době, kdy Evropa zapomíná na svůj křesťanský odkaz? Pokud bychom ztratili ze zřetele to, co Evropu po staletí vytvářelo a motivovalo, co udávalo její hodnoty a životní styl, které vyznáváme, může se stát, že Evropané budou mít menšinový podíl na vlastním kontinentu.“ „Otázkou již není, jak bude Evropa žít, ale zda bude vůbec existovat“.

Islamizace ohrožuje Evropu

Slovenský Premiér Robert Fico, poznamenal: „Vzhledem k tomu, že Slovensko je země s křesťanskou tradicí, nemůžeme tolerovat příliv 300.000 až 400.000 muslimských imigrantů, kteří by chtěli začít stavět mešity po celé naší zemi, měnit vzhled přírody, naši kulturu a zákony našeho státu … pokud nezačneme říkat pravdu o migraci, nikdy se nepohneme z místa.“

Zrada budoucích generací

Britský autor, Peter Hitchens, napsal: „Nezachráníme uprchlíky proto, abychom zničili naší zemi. Vlastně si se zemí, kterou jsme zdědili od našich rodičů a prarodičů, nemůžeme dělat, co chceme. Máme povinnost ji předat našim dětem a vnoučatům, nejlépe v lepším stavu a nezničenou, než jak byla předána nám. Nemůžeme ji přenechat naprostým cizincům, na neuvážený popud, jen proto, že to v nás může dočasně vyvolat dobrý pocit o vlastní dobrotě … Díky 1000 letům neinvazivního míru jsme si vyvinuli úžasnou míru důvěřivosti, bezpečnosti a svobody … Jsem ohromen tím, jak snadno a lehkomyslně se všeho dokážeme vzdát … Taková masová a nekontrolovaná migrace znamená, že jsme se přizpůsobili jim, místo toho, aby se přizpůsobili oni nám … Teď prožíváme emocionální křeč, kterou považujeme za štědrost a jsme ochotni opustit dědictví, které nám bylo svěřeno a současně odmítáme odpovědnost a povinnost předávat jej dál našim potomkům; chováme se jako slabomyslní budižkničemové, vlastnící prastaré dědictví, lehkomyslně vydáváme náš domov a majetek do zmaru. Nevidím smysl ani spravedlnost v tom, že dovolíme, aby se něco takového stalo součástí nezastavitelné demografické revoluce, v níž Evropa spojí svoji kulturu a ekonomiku s kulturou severní Afriky a Blízkého východu. Pokud něco takového dopustíme, Evropa ztratí téměř všechny své hodnoty, pro které zde chtějí ostatní žít.“

Pomáhejme jim v jejich vlastních zemích

Britský premiér David Cammeron, prohlásil, že Spojené království musí nejen jednat srdcem, ale také hlavou. Poukázal na to, že Británie, více než kterákoli jiná země, pomáhá uprchlíkům přímou pomocí na Blízkém východě. Také poznamenává, že Británie v současné době bojuje nejen proti terorismu, ale vyrovnává se s problémem ekonomických migrantů a humanitárních problémů jimi způsobených.

Demografický pokles

Nicméně, v Bruselu, sebou samým považovaným za hlavní město Evropy, předseda Evropské komise, Jean-Claude Juncker trvá na tom, že imigrace z muslimských zemí je řešením pro demografický pokles obyvatelstva v Evropě. „Nezapomínejme, že jsme stárnoucí kontinent v demografickému poklesu … Evropa učinila v minulosti chybu když rozlišovala mezi Židy, křesťany a muslimy. Neexistuje žádné náboženství, žádná víra a filozofie, pokud jde o uprchlíky.“

Demografické inženýrství

Ukázkou filozofie globalistů EU je demografické inženýrství. Prudký pokles porodnosti Evropanů byl přímým důsledkem agresivní regulace populace taktikou masivní propagandy o přelidnění světa, propagací antikoncepce, legalizace potratů, sterilizace a eutanázie. Demografický pokles, na který úředníci EU poukazují je přímým důsledkem vlastní politiky EU! Současný masivní příliv muslimských imigrantů do Evropy je v souladu s transformací Evropy do Eurábie. Systematické podvrácení stabilních vlád v Africe, Asii a Jižní Americe, způsobilo občanské války, ekonomický kolaps, a vyvolalo obrovský pohyb mas uprchlíků směrem do Evropy, Severní Ameriky, Jižní Afriky a Austrálie.

Smrt Západu

Dramatický pokles obyvatel v tradičně křesťanských zemích a populační exploze jiných ras v nejchudších zemích, dramatické globální a demografické změny, znamenají smrt Západu. I když je nezaměstnanost v rámci Evropské unie na denním pořádku, a to zejména mezi mladými Evropany, Juncker řekl: „Jsem rozhodně pro, aby uprchlíci mohli pracovat od prvního dne jejich příchodu do Evropy.“

Respektujte naše zákony

Prezident České republiky Miloš Zeman prohlásil, že nikdo tyto migranty do naší země nepozval, ale očekáváme, že jakmile dorazí, musí dodržovat zákony hostitelské země, nebo odejít.

Totální kolaps Evropy

V Dánsku, Andreas Kamm, generální tajemník Dánské rady pro uprchlíky, varoval, že současná uprchlická krize by mohla vést k totálnímu kolapsu evropské společnosti. Kamm prohlásil: „Evropa stojí tváří tvář scénáři Armageddonu … jsme svědky historické nerovnováhy mezi velmi vysokým počtem uprchlíků a přistěhovalců a globální kapacity poskytnout všem ochranu a pomoc. Odpovědí nemůže být, že budeme absorbovat nadbytečnou populaci. Nikdo od nás nemůže očekávat nebo chtít, abychom zničili naši vlastní společnost.“

Skandální pokrytectví

Dánský ministr financí Claus Frederiksen řekl: „Jsem velmi rozhořčen postojem arabských zemí, které se samy topí v penězích, ale 57 islámských států přijímá do svých zemí jen velmi málo uprchlíků. To je naprosto skandální …“ Mnozí poukazují na to, že Saúdská Arábie má dobře organizované stanové městečko, 100.000 klimatizovaných a ohnivzdorných stanů, v nichž lze pohodlně ubytovat až 3 miliony lidí a které jsou využity jen na pár týdnů pro poutníky přicházející každoročně na Hadždž do Mekky. Tři miliony uprchlíků by mohly být snadno umístěny ve stanovém městečku mimo Mekku. Nicméně, k dnešnímu dni, není známo, že by Saúdská Arábie přijala ze Sýrie jediného uprchlíka.

Enormní zátěž

Německý ministr vnitra Thomas de Maiziere, poznamenal, že „migrační krize představuje nelehkou výzvu. Je větší než si kdo z nás dříve pomyslel. Má společenský, politický, ekonomický a kulturní dopad … teď budeme mít statisíce muslimů s arabskými kořeny … 15 až 20% dospělých migrantů jsou negramotní.“

Revolučně dlouhodobé důsledky

Josef Joffe, vydavatel Die Zeit, napsal, že vláda se zdá být zcela lhostejná k dlouhodobým následkům přílivu stovek tisíc muslimů. Zeptal se, zda se Německo chce proměnit v „zemi imigrantů, přijetím lidí různých barev, vyznání a původu. Má se Německo stát jakousi Amerikou, kdy se nemusíte narodit jako Američan, ale může se jím stát? To je mentální a emocionální revoluce.“ Když se záplava muslimských uprchlíků konečně usadí ve svých nových domovech, může se nečekaně stát, že se z Německa stane ubytovna pro největší muslimskou menšinu na kontinentu. Většina z těch, kteří jsou tzv. syrskými uprchlíky, ve skutečnosti nepochází ze Sýrie. Německo očekává letos 800.000 muslimských uprchlíků, které chce přijmout.

Plánované tsunami jaderného terorismu

Německý reportér, Jurgen Todonhofer, který úspěšně pronikl do Islámského státu a napsal „Uvnitř IS - deset dnů v Islámském státu“, odhalil, že „teroristé plánují zabít několik set milionů lidí. Západ drasticky podceňuje sílu ISIS. ISIS plánuje nukleární anihilaci po celém světě: „Jaderné tsunami způsobí největší náboženské čistky v historii.“

Kolik muslimů je v Evropě?

Podle MuslimPopulation.com má Evropa již tři země s většinovou muslimskou populací: Albánie (79%), Bosna (60%) a Kosovo (90%). Francie má 6 milionů muslimů (9,6%), Německo 4 milionů muslimů (5%), 13% obyvatel Bulharska jsou muslimové, 34% jich je v Makedonii, 4,9% ve Švédsku a 5,7% ve Švýcarsku. Ve Velké Británii je 4,6% muslimů. V současné době žije v Evropě 56 milionů muslimů, což je 7,6% celkové populace. Tento počet nezahrnuje Turecko, které usiluje o přijetí do Evropské unie.

Nelegální migranti ohrožují Evropu

Britská europoslankyně Janice Atkinson prohlásila: „Toto není uprchlická krize, ale masivní krize nekontrolovaného přistěhovalectví, kterému musíme odolat, pro to, co je.“ Nigel Farage z UKIP prohlásil pro BBC: „Skuteční uprchlíci bývají etnické a náboženské skupiny lidí, které jsou pronásledovány přímo a prchají ve strachu o své životy. Problém, který máme teď, když se podíváte na definici společné azylové politiky EU, ta zahrnuje každého … dokonce i ty, kdo prchají před chudobou.“

Nebezpečná hrozba terorismu

Velvyslanec USA John Bolton varoval „šíření terorismu, ozbrojené konflikty a hroutící se politické autority na Blízkém východě jsou příčinou současné krize. Evropa je přemožena vysokým počtem lidí, kteří se vydali na cestu, a jednotlivé země ztrácí kontrolu nad rozhodnutími, které z nich přijmout a koho vrátit. Tyto obavy jsou oprávněné. Existuje vážná a rostoucí islámská teroristická hrozba skrytá uvnitř nekontrolovaného přílivu těch, kdo hledají v Evropě útočiště.“

Nebývalá záplava migrantů

Arthur Chrenkoff v New York Observer napsal: „Evropa zažívá masový přesun lidí, jaký se od konce druhé světové války nikde neopakoval. Na rozdíl od konce války, nikdo z mas, které jsou v současné době v pohybu, není Evropan. Zástupy čítající stovky tisíc lidí proudí k branám Evropy, davy se valí po cestách i necestách, hraniční přechody, silnice a železniční tratě nezvládají množství těch, kteří se chtějí dostat blíže ke svému cíli. Většina přistěhovalců, kteří letos přišli do Evropy, nejsou Syřané. Těch je méně než třetina, ostatní uprchlíci jsou směsicí národů. Patří k nim Afričané, lidé ze Středního východu a Jihoasijských zemí. Většina z nich jsou svobodní zdravě vypadající mladí muži …“

Podvody

Daniel Greenfield z Centra svobody píše: „Krize syrských uprchlíků, o které nás informují média, není krizí“. Pozornost, která je upřena k syrským uprchlíkům, patří těm, kdo často nejsou Syřané ani uprchlíci. Tito podvodníci jsou vlastníky falešných syrských pasů, které jsou levnější a snadněji dostupné. Každý, kdo mluví dostatečně arabsky, může přesvědčit evropského byrokrata, aby byl zařazen se svými dvěma ženami do štědrého systému sociálního státu … muslimští teroristé zítřka mají otevřenou cestu do evropských měst dokořán. Jejich vděčnost bude tak krátká jako schopnost našeho rozpočtu jim poskytovat štědré služby.

Obtížní a nároční

Hlava UNHCR tábora nazval tyto uprchlíky „nejobtížnějšími uprchlíky, jaké kdy viděl … v Itálii uprchličtí muslimští Afričané odmítali těstoviny a požadovali potraviny z jejich vlastních zemí … mobilní telefon, nabíjecí stanice a SIM karty, aby si tito strádající uprchlíci mohli zkontrolovat stav svého Facebook účtu. Když požadovali bezplatné Wi-Fi připojení k internetu, házeli kameny na policii, aby dosáhli svého, což se jim podařilo. Muslimští uprchlíci jsou přesvědčeni, že mají nárok a právě ti jsou šampiony médií.“

Neslýchané nároky

Greenfield popisuje příklad uprchlíků, kteří pobírají tisíce dolarů na sociálních dávkách, žijí v klimatizovaných ubytovnách, přesto jsou nespokojení a nevděční, protože jsou přesvědčeni, že to je jejich právo. „Nepracoval, za nic nezaplatil, nikomu nepoděkoval. A proč by měl? On je oprávněn z titulu své nadřazenosti jako muslim a naší méněcennosti odpadlíků a bezvěrců, aby získal to, co mu právem patří. Nemají žádný smysl pro vděčnost za prokázanou službu nebo laskavost. Neznají nic jiného než konstantní nároky, jako kdyby ti, kteří sami vyhnali a zabíjeli vlastní křesťany, mají nějaký morální nárok na charitu západních křesťanů.“

DNA islámu

„To, co se děje v Sýrii, je náboženská a občanská válka za ideologii, kterou vyznává drtivá většina uprchlíků. Je to islámská válka, která má rozhodnout, která větev islámu bude nejvyšší. Není to válka, která začala minulý týden, nebo minulý rok, ale začala před 1400 lety. Tato válka neskončí svržením Assada, ani tím, že v uprchlických táborech budeme rozdávat sladkosti či přijímat davy uprchlíků. Tento dlouhodobý spor se týká kulturní DNA islámu.“

Příčinou válek jsou nenávistné ideologie

„Skutečnými uprchlíky jsou křesťanské a nemuslimské menšiny, ne dvě muslimské sekty, jejichž milice se vraždí navzájem. Nejsou oběťmi války, ale jsou příčinou pronásledování a násilí tohoto nábožensko občanského válečného konfliktu. Jen proto, že sunnité prchají před šíitskými milicemi, nebo šíité před sunnity, z nich nedělá oběti. V okamžiku, kdy jejich strana zvítězí, začnou pronásledovat druhou stranu; z utlačovaných se stanou utlačovatelé. Takové posuny proběhly v tomto konfliktu nesčetněkrát. Uprchlíci neprchají před diktátorem, ale utíkají sami před sebou, ale dál zastávají nenávistné ideologie, které toto krveprolití spolu s nimi způsobují. Nepřijímáme jen uprchlíky, kteří utíkají před občanskou válkou, ale spolu s nimi přijímáme jejich občanskou válku.“

Historické pozadí

Islám získal v Evropě svoji první oporu v r. 711, kdy Umajjad dobyl Španělsko. Odtud pokračoval do Francie, ale v epické bitvě u Tours, byli v r. 732 poraženi Charlesem Martellem (přezdívaným kladivo), byli zahnáni na jih a zpět přes Pyreneje. Trvalo 800 let, než bylo Španělsko osvobozeno ze sevření islámu. Islám vstoupil do Východní a Jihovýchodní Evropy ve 13. století. Osmanská říše si porobila a utlačovala Albánii, Kosovo, Makedonii, Bulharsko, Bosnu, Rumunsko, Maďarsko, Řecko, části Ukrajiny a Ruska po celá staletí. V roce 1526 Turci dobyli a vyplenili Budapešť. Tehdy zajali 200.000 maďarských křesťanů a odvlekli je jako otroky do Turecka. Je pochopitelné, že Východoevropané vyjadřují hlasitý odpor vůči nové invazi prostřednictvím islámského trojského koně. Jejich země trpěly staletí útlaku a zotročení muslimskými Turky.

Egypťané jsou nyní menšinou v jejich vlastní zemi

Abychom pochopili, co je v sázce, je třeba vzít v úvahu osud Egypta a Byzantské říše. Po mnoho staletí byl Egypt největší ekonomickou a vojenskou velmocí světa. Nicméně, v 7. století, si Egypt podmanili a kolonizovali muslimští Arabové. Dnes tvoří egyptští Koptové sotva 12% z celkového počtu obyvatel. Křesťanství je menšinovým náboženstvím v zemi, kde byli křesťané po tisíciletí většinou. Arabové utlačovali křesťanské Kopty po celá staletí.

Vyhlazení křesťanství v Turecku

Po tisíc let byla Byzantská říše největší ekonomickou, vojenskou a politickou velmocí světa. Přesto, 29. května 1453, padlo největší město na světě. Konstantinopol padl do rukou muslimských Turků. Ti přemohli město ostřím meče, zmasakrovali desítky tisíc civilistů, včetně 12.000 těch, kteří se ukryli v největší křesťanské církevní stavbě na světě, v chrámu Hagia Sophia. Dnes se Konstantinopol nazývá Istanbul a území, kde byla soustředěna křesťanská civilizace plná života po tisíciletí, je územím dnešního Turecka. Dodnes jsou křesťané v Turecku nepatrná a pronásledovaná menšina. Turci jsou největší skupinou evangeliem nezasažených lidí na světě.

Demografický úděl

Pokud někdo pochybuje o tom, že Londýn by se mohl stát Londonistanem, že Evropa by se mohla stát Eurabií a z Ameriky by se mohl stát Ameristan, neberou v úvahu co multikulturalismus a masová muslimská migrace způsobila v Egyptě a na území, které dnes nazýváme Turecko.

Jak křesťanství vymřelo v severním Súdánu

Po 1000 let převládalo v severním Súdánu křesťanství. Od 6. století do 15. století bylo křesťanství oficiálním náboženstvím tří severních království – Nubia, Alwa a Makuria (později Datawo). Za 900 let černí křesťané Súdánu úspěšně čelili expanzi islámu na jih. Je to historický fakt, že křesťanská království severního Súdánu nepadla vojensky, ale skrze kontinuální migraci a příliv arabských obchodníků a řemeslníků do Súdánu, čímž křesťanská civilizace upadala, zatímco vliv islámu narůstal. Arabové uzavírali sňatky místními, a postupně ovládli místní tržnice a obchodní cesty. Křesťanství severního Súdánu bylo ekonomicky a nábožensky vyhubeno.

  •  „Budeš pomáhat svévolnému a milovat ty, kdo nenávidí Hospodina? Kvůli tomu se na tebe Hospodin rozhněval“ (2Pa 19,2)

Trojský kůň

Muslimové dobývají země celého světa pod záminkou, že jsou „uprchlíky“ a jednoduše „hledají jen klidné útočiště.“ Nicméně, muslimští džihádisté se chopí každé příležitosti jak šířit svou ideologii na Západě. Muslimští radikálové mají definitivní plán jak dobýt celý svět. „Brzy budeme sklízet ve jménu nadcházejícího chalífátu. Řekneme vám: „Toto jsou to naši synové. Přijměte je, nebo na vás pošleme naši armádu!“ Přibližně 104.000 muslimských migrantů přišlo do Německa jen během měsíce srpna. To znamená, že do Německa letos přišlo 413,535 registrovaných uprchlíků. A Německo očekává příliv dalších. Jen letos jich bude hledat azyl 800,000 (současný odhad může dosáhnout dvojnásobku). Další komentátor poznamenal: „Celá uprchlická krize je mistrovský trik, jak dostat do Evropy dobře vyškolené ISIS teroristy, kteří se vydávají za uprchlíky a jak rozpoutat ve městech Evropy nepokoje. Hlavním cílem je destabilizace společnosti.“ Transparent nad německou dálnicí oznamuje: „Vaše děti se budou modlit k Alláhovi nebo zemřou!“

Infiltrace pro chalífát

Islámský stát zveřejnil dokument nazvaný „Libye: strategická brána do Islámského státu“. V této publikaci I.S. nabádá muslimy aby přešli do Libye a odtamtud se vydávali za uprchlíky. Publikace je informuje, které zbraně z Kaddáfího arzenálu jsou v Libyi snadno dostupné, o tom, že má země dlouhé pobřeží, které je snadnou přístupovou cestou do „jižních křižáckých států“, jejichž břehy lze dosáhnout i obyčejnou bárkou. ISIS již přiznal, že do Evropy v tomto roce proniklo již přes 20,000 džihádistů.

Saúdské úsilí islamizovat Německo

Saúdská Arábie nabídla pomoc Německu tím, že pro uprchlíky postaví 200 mešit. Nicméně sami nejsou ochotni přijímat žádné uprchlíky. Migrantům nedodávají potravinovou pomoc, neposkytují lékařskou péči ani jim nenabízí pracovní místa. Saúdská Arábie, Katar, Kuvajt, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, jsou všechny v blízkosti válkou zpustošené Sýrie, ale zatím nejsou ochotné poskytnout alespoň dočasné přístřeší a bezpečí syrským uprchlíkům, kteří prchají před konfliktem, které právě oni sponzorují.

Umělé vyvolaná migrace zničí Evropu

Zsolt Bayer, maďarský politik, prohlásil 13. září v Budapešti: „Mají všechny druhy zbraní: tradiční, chemické, jaderné a teď vidíme, že existují i zbraně rasové. To je neviditelná zbraň, která je použita proti Evropě … proč se všichni a ze všech stran najednou rozhodli, že se vydají směrem k Evropě? Přiznejme si a nebojme se říci: Čelíme uměle, vyvolané masové migraci (stěhování národů), jejímž cílem je konečná a nezvratná transformace etnického a náboženského složení Evropy. Proislámská ideologie účelově ovládla naše myšlení … Naši vůdcové v Bruselu chtějí zaprodat Evropu nad našimi hlavami a tím současnou Evropu zničit…“

Svědectví očitých svědků uprchlického násilí

Kamil Bulonis, polský spisovatel, popsal situaci na italsko-rakouských hranicích 5. září 2015 následovně: „Jde o obrovské masy lidí … jsou to absolutní divoši … vulgární, házejí láhve, hlasitě řvou „Chceme do Německa!“. Postarší italskou ženu vytáhli z vozu za vlasy a chtěli v jejím autě odjet. Snažili se převrátit autobus, v němž jsem cestoval se skupinou dalších lidí. Házeli na nás výkaly, mlátili na dveře a snažili se donutit řidiče, aby je otevřel, plivali na čelní sklo … autobus byl poškozen, pokryt výkaly, poškrábaný, s rozbitými okny … mezi uprchlíky nejsou prakticky žádné ženy, žádné děti - naprostá většina byli agresivní mladí muži … Převraceli vozy s humanitární pomocí - zejména potravin a vody … vypáčili zavazadlový prostor francouzského autobusu - a vše, co bylo uvnitř, během krátké doby rozkradli … Nikdy v životě jsem neměl možnost vidět takové scény a mám pocit, že to je jen začátek …“

  • Tyto pronárody ponechal Hospodin, aby jimi zkoušel Izraele, totiž všechny ty, kteří nepoznali žádné boje o Kenaan, aby je izraelská pokolení poznala a naučila se bojovat, ti totiž, kteří předtím boj vůbec nepoznali“ (Sd 3,1-2).

Reformace nebo islamizace

Evropa je v nebezpečí pádu do islámu. Existuje naléhavá a vážná potřeba obrody biblické reformace, nové a živé duchovní probuzení. Pouze křesťanství - pravda Biblického křesťanství - dokáže čelit radikálnímu islámu. Sekulární humanismus a hédonismus nejsou pro islámský džihád rovným soupeřem.

Sebevražda evropského kontinentu

Odmítnutím křesťanství, spáchala Evropa duchovní sebevraždu. Přijetím světského humanismu a přijetím tak početné islámské imigrace, páchá sebevraždu kulturní a hospodářskou – sňatky s muslimy, výstavba mešit a madras (školy organizované islámskými obcemi) na celém kontinentu. Evropa zrazuje svoji minulost a vydává budoucí generace do muslimského otroctví. Odmítnutím Božího zákona, Evropa může brzy padnout do područí islámského práva šaría.

Neznalost dějin má katastrofální důsledky

Ti, kdo zapomenou na poučení z historie, jsou odsouzeni opakovat své vlastní selhání. Pocit viny, manipulace a indoktrinace Evropu neutralizovala. Potřebujeme znovu poznat naši historii. Karl Marx prohlásil: „První bojiště je přepisování historie.“ Alexandr Solženicyn řekl na stranu Ruska o roce 1917: „Zapomněli jsme Boha!“

  • Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích…“ (Soudců 2:10-11).

Přerušení budoucnosti

Sekularismus, humanismus, pohanství a hédonismus vykuchal Evropu - morálně, duchovně a eticky – vůči islámskému převzetí se stala bezbrannou a bezmocnou. Evropa sekularizovala vlastní školy a vydala budoucnost svých národů na pospas. Její pohanské obyvatelstvo změnilo celou společnost. Evropa sama sobě přerušila právo na život a ukončila svou budoucnost. Přerušením těhotenství západní svět zabíjí vlastní děti. Tím, že potraty zmařené životy nahradí importem milionů muslimských migrantů, páchá Evropa demografickou sebevraždu.

Vyváženost pohledu

Existují dva extrémy, před nimiž chceme varovat: Existují lidé, kteří odmítají migrační krizi vidět. Jsou přesvědčeni, že nejde o žádný problém! Pak jsou tu ti, kteří panicky šíří strach a beznaděj! Oba tyto extrémy jsou falešné. Problémy musíme řešit poctivě a střízlivě. Vycházíme z toho, že člověk je zkažený a většina lidí žije ve vzpouře vůči Bohu a Jeho Slovu. Za hřích nevíry nevyhnutelně sklízíme to, co sami rozséváme. Znovu bychom měli vyznat, že Bůh je svrchovaný a všemohoucí. V modlitbě je moc. Evangelium je Boží moc pro spásu všech, kdo věří. Jak tedy může křesťan říkat, že nemáme žádnou naději?

Probuďte se!

Musíme se probudit a čelit naléhavé a vážné krizi. Většina církví spí, nebo v duchu odpadlictví skomírá. Náš svět se řítí do záhuby. Aniž si to kdo uvědomuje, bezbožníci jsou na cestě do pekla. Naše modlitební setkání se konají zřídka a postrádají zájem a zápal pro věc. Většina evangelikálních církví se málo nebo vůbec nezapojuje do evangelizace. Misijní vize jsou neurčité a mnohé, co se ve jménu misí odehrává, má málo co do činění s naplněním Velkého poslání. Máme jít ke všem národům a získávat učedníky, učit je poslušnosti ne jim slibovat to, co se jim líbí. Musíme rozumět tomu, co je to islám, a měli bychom také muslimy evangelizovat.

Bojuj dobrý boj víry

  •  „Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu; … K tomu ti dá sílu Bůh …“ (2Tm 1,7-8).

O co v tomto duchovním zápolení jde? O vlastní přežití: Buď zvítězí Boží zákon, nebo zákon šaría. Křesťanství nebo islám. Reformace nebo islamizace. Dokud máme čas, volejme k Bohu, jinak budeme slyšet modlitby k Alláhovi 5x denně. Chceme-li přežít, musí se Evropa vrátit zpět ke Kristu. Evropa potřebuje biblickou reformaci a duchovní probuzení:

  • Pro sousedy jsme předmětem sváru, nepřátelům pro smích. Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni! (Ž 80,7-8)  

 

Musíme s Boží pomocí získat Evropu a její obyvatele zpět pro Krista! 

  • Chceš se na nás hněvat věčně? Stíhat hněvem všechna pokolení? Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval? Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu! (Ž 85,6-8)