Sedm druhů muslimů a jak jim lze pomoci na cestě ke Kristu

 

„Neboj se! Jen věř!“(Lk 8,50)

 

Úvod

U nás žije stále více muslimů. Jako křesťané máme výsadu, svědčit jim ve své vlasti o Kristu. Jak to můžeme dělat prakticky? Následující podněty mají na mysli setkání s muslimy, jejichž myšlení určuje korán. V rozhovoru o víře můžeme rozeznat následující druhy muslimů: 1. muslim útočící; 2. muslim misionář; 3. muslim tradiční; 4. muslim lhostejný; 5. muslim hledající; 6. muslim nerozhodný a 7. muslim bývalý. Pro každého z nich nabízíme specifické podněty, jak jim lze pomoci na cestě ke Kristu.

 

1. Muslim útočící

Situace: Korán nezná slitování nad nepřáteli. Proto stále dochází k tomu, že muslimové napadají křesťany, protože jejich evangelium obsahuje výpovědi odporující koránu a protože křesťané v průběhu dějin mnohým muslimům ublížili. Tento postoj může být tak vyhraněný, že se zdá být nemožné, říkat jim něco o evangeliu. Jak můžeme přesto svědčit o Kristu?

Návrh: Pavel psal: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ (Řím.12,21); a Ježíš řekl: „Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ (Marek 10,45). Proto se můžeme konkrétně takto postavit muslimským útokům: Žij Kristovým příkladem k užitku útočícího muslima, skrze činy lásky, pokory a radosti.

 

Svědectví: Jmenuji se Bassam a pocházím z Egypta. Jako mladý muslim jsem byl členem jednoho radikálního islámského uskupení. Když jsem zjistil, že lidé z mé skupiny nejen teoreticky, nýbrž skutečně své nepřátele zabíjeli, byl jsem šokován. Hledal jsem příležitost, jak bych mohl vystoupit. Naskytla se, když většinu z nich nechala vláda zatknout. Byl jsem potom zcela zmatený a bral drogy. Jednoho dne mě rozbolel zub. Přišel jsem ke křesťanskému zubaři. Ten rozpoznal mou situaci a udělal tři věci, které mne změnily: Zavřel svou ordinaci, aby se mohl věnovat pouze mně; naslouchal mi celou noc až do rána do pěti hodin, i když jsem mu jako křesťanovi nadával; a přemluvil mě svým radostným způsobem, abych u něj v ordinaci pracoval, protože jsem vystudoval biochemii. Později jsem poznal, že se v jeho životě odrážely tři vlastnosti Božího Krista: Miloval mě, svého nepřítele, tolik, že mi ve své ordinaci celou noc naslouchal; byl tak pokorný, že jako známý zubař zavřel svou ordinaci a zabýval se mou žalostnou situací; a jeho vnitřní radost na něm byla tak patrná, že mě přiměl, abych s ním spolupracoval. Seznámil mě se vzdělanými křesťany, kteří mohli odpovědět na mé islámské otázky. Dnes jsem křesťanem a pomáhám muslimům z dálky i blízka najít Krista, který miloval své nepřátele, byl pokorný a sdílel s ostatními svou radost.

 

2. Muslim misionář

Situace: Také islám zná misii. Korán muslimy vyzývá, aby zvali ne-muslimy k islámu. Jak můžeme svědčit muslimovi o Kristu, když on sám se nás snaží obrátit na islám?

Návrh: Abys umlčel muslima snažícího se šířit islám nebo ho přiměl k přemýšlení, použij úžasných tajemství z koránu. Jedno z těchto tajemství se týká otázky: Kdo je podle islámu větší: Mohamed nebo Kristus? Odpověď je zarážející: a) Mohamed se narodil přirozeným způsobem z otce a matky – Kristus oproti tomu přišel na svět zázračným způsobem, narodil se panně, bez přičinění muže (súry 3,49 a 61,6); b) Mohamed potřeboval odpuštění viny (súry 48,3; 40,56; 47,19) – Kristus však zůstal bez hříchu (súra 19,19); c) Mohamed zabíjel lidi – Kristus ale probouzel mrtvé (súry 3,49; 5,110); d) Mohamed je mrtvý ve svém hrobě v Medíně – Kristus však žije a je dnes v nebi u Boha (súry 3,55; 4,158) a e) Mohamed je jen nositelem čestného titulu mustafa (vyvolený) – Kristu však náleží čestný titul kalimat-ul-llah (Slovo Boží). Proto je podle koránu Kristus větší než Mohamed.

Pomůcka: Podrobnější výklad těchto srovnání v koránu se nachází v naší brožurce: Kristus v koránu. Přehled ve světle Bible. (16 stran)

 

Svědectví: Jmenuji se Aliyu a žiji v Nigérii. Když jsem byl ještě muslimem, snažil jsem se křesťanství ve své zemi zničit. Měl jsem k dispozici hodně peněz, četné společníky a nejlepší kontakty k ministrům a místním sultánům. Dlouho jsme se snažili nenáviděné Ježíšovo náboženství potírat. Ale naše plány se nikdy nedařily. Měl jsem pocit, jako by křesťany v Nigérii chránila neviditelná ruka, která nám bránila, abychom jim mohli vážně uškodit. Uměl jsem korán nazpaměť a opakovaně jsem pozoroval, že Kristus v koránu stál výše než Mohamed. Protože jsem měl strach, že by mě ostatní muslimové mohli o mé postavení připravit, spolčil jsem se s temnými a skrytými silami, abych se ochránil. Věděl jsem, že přijdu do pekla, protože jsem používal démonických sil temnoty. Nakonec jsem si zoufal. Hledal jsem křesťanského pastora, před nímž bych se mohl přiznat ke svým hříchům, abych mohl od Ježíše obdržet záchranu. Ale většina z nich měla přede mnou strach, protože věděli, že jsem byl jejich nepřítelem. Když jsem konečně jednoho našel a svůj život předal Ježíšovi, bylo to jako by z mých ramen spadla obrovská hora vin. Poprvé jsem zažil Krista jako zdroj světla. Neskonale větší moc světla nad mocnostmi temnoty se stala mottem mého života. Mnoho muslimů se mě snažilo zabít; stále ještě žiji a vyzývám je v celé zemi k následování toho, kdo je silnější než Mohamed.

 

3. Muslim tradiční

Situace: Mnoho muslimů se pokouší uspořádat svůj život podle pravidel islámu a nestará se o názory ostatních lidí. Jsou zaměstnáni sami sebou a doufají, že když budou v islámu dodržovat šaríji, uniknou peklu a budou přijati do ráje. Jak můžeme takovému muslimovi svědčit o Kristu?

Návrh: Nabídni mu shrnutí biblického poselství.

Pomůcka: Můžete u nás obdržet brožuru s názvem: Nebeská pokladnice. Obsahuje 180 důležitých biblických oddílů, které nabízejí průřez biblickým poselstvím, od První knihy Mojžíšovy až po Zjevení. Tyto oddíly jsou uspořádány z pohledu duchovního pastýře tak, aby muslimové mohli poznat biblického Boha, dějiny spásy, Krista, svůj vlastní hřích, spásu v evangeliu a dílo Ducha svatého. Každý verš je vytisknut v němčině, arabštině a turečtině. Důvěřujte síle Božího slova, že zapustí kořeny v srdci tradičního muslima a povede ho duchovně ke spáse v Kristu.

 

Svědectví: Bratr Olvi v Biháru, jednom spolkovém státě na severu Indie, používá tuto brožuru s velkým úspěchem. Každým rokem rozdá s týmem pomocníků v mnoha indických vesnicích na 25.000 kusů. Mnoho muslimů je touto brožurou osloveno a někteří z nich už uvěřili v Ježíše Krista. Imám jedné mešity mi napsal: „Vždycky, když si čtu v brožuře ‚Nebeská pokladnice‘, rozhostí se mír v mém srdci. Prosím, pošli mi 200 exemplářů. Rozložím je u vchodu do naší mešity, aby se muslimským návštěvníkům také dostalo tohoto míru, jaký dává mně!“ Někdy je Bůh plný humoru: Používá muslimy k rozšiřování evangelia, pokud je prezentováno věcně a přátelsky.

 

4. Muslim lhostejný

Situace: Stále více muslimů je ovlivněno materialismem a humanismem. Mnozí z nich ještě nikdy v rukou nedrželi korán, natož aby v něm četli. Znají islám jen z vyprávění, eventuelně od svých příbuzných, kteří jsou ještě zbožní. Oni sami ale podlehli světu a nestarají se o duchovní věci. Jak můžeme takovému muslimu svědčit o Kristu?

Návrh: Konfrontuj ho se znepokojující otázkou, abys ho vyvedl z lhostejnosti. Zde je příklad pro konkrétní vedení rozhovoru: Proč musejí všichni muslimové jít do pekla? V súře 19,71+72 stojí: „A mezi vámi není nikoho, kdo by k němu (peklu) nesestoupil, a to u Pána tvého nezvratné je rozhodnutí. Potom však zachráníme ty, kdož bohabojní byli, a ponecháme v něm nespravedlivé na kolenou klečící.“ Tento verš říká, že každý muslim musí do pekla. Chcete to? Když věříte Kristovu evangeliu, nepřijdete do pekla nikdy, nýbrž budete mít věčný život u Boha v nebi. Kristus řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“ (Jan 11,25+26) – Tip: Podle možnosti nech citovaná místa muslimem samotným nahlas přečíst a pak se ho zeptej, co mu ty verše říkají.

Pomůcka: Náš traktát: „Jak se zachráním před peklem?“ (8 stran)

 

5. Muslim hledající

Situace: Někteří muslimové ztratili víru v Alláha, Mohameda a korán kvůli osobním osudovým ranám nebo šokujícím činům muslimských teroristů a hledají nový duchovní domov. Jiní měli nevysvětlitelné sny, které je přivedly k zájmu o křesťanství. Pro mnoho misionářů, kteří se dlouho modlí, aby takové hledače pravdy našli, jsou to ideální partneři do diskuse. Jak můžeme takovému muslimovi pomoci na jeho cestě ke Kristu?

Návrh: Dej mu nebo mu půjči ke čtení Nový zákon. Buď připraven diskutovat o jeho otázkách a pomoz mu porozumět tomu, co čte. Tip: V islámské zemi bývá často zakázáno rozšiřovat křesťanské písemnosti; pak je možné je pouze půjčit. I když se nevrátí zpátky, jsou oficielně zapůjčeny, a ne rozšiřovány. V Evropě by však neměl být problém věnovat muslimovi Bibli nebo Nový zákon, nejlépe v jeho mateřštině. – Pokud v něm muslim ještě nikdy nečetl, nebude zpočátku mnohému rozumět, či to bude chápatjako blasfémii. Proto musíme být připraveni trpělivě odpovídat na otázky a eventuální kritiku Bible tak, aby Boží slovo v jeho srdci nalezlo prostor.

Pomůcka: Dvoujazyčné vydání NZ v arabštině/němčině nebo v turečtině/němčině.

 

Svědectví: Jmenuji se Ibtisam a žiji v Turecku, na severu u černomořského pobřeží. Všichni členové mé rodiny jsou muslimové z přesvědčení. Jako studentka jsem chodila na univerzitu každý den bez povšimnutí kolem kostela. Jedné noci se mi zdálo o Kristu. O několik dnů později, kdy se sen opakoval, jsem si zmíněného kostela teprve pořádně všimla. U jeho vchodu stál stůl a na něm vyložené knihy Nového zákona v turečtině, pro zájemce zdarma. Vzala jsem si jeden exemplář a začala v něm číst. Protože jsem nebydlela daleko od kostela, začala jsem navštěvovat bohoslužby. Ta záležitost s Kristem a evangeliem mě tak zaměstnávala, že jsem jeden čas chodila do kostela téměř denně a rozmlouvala s pastorem a ostatními křesťany. Výsledkem bylo, že jsem uvěřila v Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Po údobí biblického vyučování a uvedenído křesťanského života jsem byla v létě 2013 v kostele pokřtěna.

 

6. Muslim nerozhodný

Situace: Někteří muslimové se dozvěděli hodně o evangeliu během let strávených v křesťanské škole, nebo tím, že se stýkali s křesťany. Oni vlastně vědí přesně, co je třeba udělat, aby byli zachráněni. Ale oni to neudělají, protože budou mít nevýhody, pokud islám opustí. V islámu je totiž velmi lehké stát se muslimem, ale téměř nemožné jej opustit.Vystoupení z islámu, chápané jako jeho zrada, trestá šaríja smrtí. Ve většině zemí už nejsou konvertité fyzickylikvidováni, ale často systematickým vylučováním ze společnosti „umrtveni“. Neměli bychom příliš rychle muslimy zatracovat, neodváží-li se opustit islám, aby následovali Krista. Jak můžeme váhajícímu muslimovi pomoci na cestě ke Kristu?

Návrh: Podej mu svědectví, jak jsi Krista našel ty. Nabídni mu dva důležité verše z Bible, abys mu pomohl serozhodnout. Příklady: „Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!“ (2.Kor.6,2); nebo: „Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zjevení 3,20)

Pomůcka: Naše knížečka „Dobrá zpráva pro muslimy“ (76 stran) Pojednává o třech nejdůležitějších bodech, které muslimovi brání, aby Krista přijal, odpovídá na výzvy a podává svědectví 15ti muslimů z různých zemí, kteří přijali Krista jako Pána a Spasitele.

 

Svědectví: Sestra Fatima pochází z Nigérie. Otec ji v mládí poslal do křesťanské školy, protože tam bylo vyučování lepší než ve školách státních. Při každodenních rozjímáních v kapli pochopila mnoho z evangelia. Přesto se nikdy nerozhodla pro Krista. Měla strach z rodičů a z příbuzenstva. Později se dostala do Ghany, kde poznala aktivní křesťany. Od nich dostala náš sešit „Dobrá zpráva pro muslimy“. Potom, co si ho přečetla, zjistila, že už nemá žádný důvod zůstávat muslimkou. Proto se rozhodla pro Krista. Vdala se za nigerijského misionáře a zvěstuje dnes ostatním muslimům Kristovo evangelium.

 

7. Muslim bývalý

Situace: Dnes přichází stále více muslimů k víře v evangelium Ježíše Krista. Když se odvážili udělat tento krok a zažili tak Boží mír a Jeho lásku, pak pro ně začíná dlouhá namáhavá cesta: Jejich proměna ve věrný obraz Krista. Dosud určovala jejich život islámská šaríja. Tato přikázání islámu jsou často v protikladu k přikázáním Krista. Proto je důležité být bývalým muslimům ku pomoci, aby ve víře rostli a v každodenním životě nenásledovali Mohameda, nýbrž Krista. Jak můžeme obrácenému muslimovi pomoci na jeho cestě v následování Krista?

Návrh: Věnuj mu pravidelně svůj čas a studuj s ním Bibli. Pomoz mu porozumět, co od nás Kristus požaduje a jak můžeme dodržovat jeho přikázání. Ježíš nakonec řekl svým učedníkům: „A učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ (Mat. 28,20). Bývalý muslim se od nás nemůže učit, jak zachovávat Ježíšova přikázání, pokud je sami nedodržujeme.

Pomůcka: Nabízíme jim proto brožurku: Kristův zákon. Tento biblický kurz projednává 1000 přikázání Kristových v Novém zákoně ve spojení s islámskou šarijí a vypracovává body, které se musí změnit, pokud muslim přestane následovat Mohameda a začne následovat Krista. Tento a další biblické kurzy nabízíme pro bývalé muslimy v různých jazycích na internetu na adrese: www.waters-of-life.net.

 

Svědectví: Bratr Fauzi připravuje v Maroku rozhlasová rozjímání, která se vysílajído celé severní Afriky. Dostává se tak do kontaktu s mnoha hledajícími muslimy, z nichž desítky uvěřily v Ježíše Krista jako Pána a Spasitele. Tito bývalí muslimové žijí roztroušeně po celé zemi. Aby je všechny navštívil, musí 4x do roka podniknout zemí okružní cestu, dlouhou asi 4.500 km. Pomáhá jim růst ve víře, stojí jim po boku, když jsou pronásledováni. Než mohou být přijati do domácích sborů, absolvuje každý z nich následnický kurz, ve kterém se on nebo ona učí krok za krokem odložit islám a nový život zaměřit v následování důsledně na Krista. Proto používá také naše biblické kurzy v arabštině. Dnes už má v různých regionech mnohé pomocníky, kteří jsou mu posilou v rostoucí úloze podpory duchovního růstu bývalých muslimů. Teprve když noví následovníci Ježíše vykazují jisté znaky duchovní zralosti, bývají představeni domácím sborům v ilegalitě a mohou tak i navenek vrůst do těla Kristova.

 

Shrnutí

V tomto sešitě jsme načrtli sedm cest, jak muslimům svědčit o Kristu. Podle příměru, jak se obdělává pole, můžeme tyto cesty následovně shrnout:

1. Nejprve pole ohradíme -- tím, že útočícího muslima trpělivě milujeme.

2. Pak jej zořeme – tím, že muslimovi-misionáři zjevíme úžasná tajemství z koránu.

3. Zasejeme semeno – tím, že tradičnímu muslimovi předáme souhrn biblického poselství.

4. Vykořeníme plevel – tím, že lhostejného muslima konfrontujeme se znepokojujícími informacemi z koránu a se zachraňujícími pravdami Bible.

5. Pole zavlažujeme – tím, že hledajícímu muslimovi dáme NZ a pomůžeme mu porozumět tomu, očem se v něm dočte.

6. Sklidíme úrodu – tím, že nerozhodnému muslimovi podáme vlastní svědectví i svědectví bývalých muslimů, abychom mu dodali odvahu odmítnout Mohameda a přijmout Krista.

7. Oddělíme zrno od plev – tím, že učíme bývalého muslima dodržovat Kristova přikázání, aby mohl ve svém životě překonat islámskou šaríji.

 

Většinu pomocných textů si lze přečíst, event. stáhnout, na stránkách:

www.grace-and-truth.net a www.waters-of-life.net