Tolik nám ve sboru chybí aplikace! Díky Bohu, že už zní z mnohé kazatelny v naší zemi neděli co neděli výklad Božího slova! Bůh se smiloval! Před lety bylo zvykem slyšet spíš zamyšlení kazatele než výklad Písma o tom, jak by to mělo v křesťanově životě vypadat. Jak žít na každý den, aniž bych se musel stydět, kdyby někdo na mém čele uviděl nápis: „To je křesťan.“

Ale ty aplikace! Pořád nám chybí. Čtěte Spurgeona. Neustále, ihned převádí vyučování jakékoliv části Písma do situace posluchače. Naše kázání v tomhle ohledu většinou pokulhává (určitě jsou bratři kazatelé, kteří jsou světlou výjimkou).

Tak kazateli, už jsi přemýšlel, co budeš kázat příští neděli?

Ubíraly se tvoje myšlenky tímto směrem?

„Konečně to řeknu! Potřebujeme ty aplikace! Už vím, co náš sbor potřebuje slyšet. Mocně ukázat na Krista. A taky dovést k porozumění, že biblická hodina je výsada církve a není jen pro pět lidí. Že modlitební setkání je prioritou sboru, protože bez modlitby nemůžeme očekávat vylití Boží milosti. Že si máme odpouštět. Že potřebujeme lásku, která všechno přikryje.“

Vidíš? Už dopředu si říkáme, co sbor potřebuje slyšet. Ale co si myslí Pán?

Jeho cesta je jiná:

  • Kdo káže, ať zvěstuje slovo Boží. Kdo slouží, ať to činí ze síly, kterou dává Bůh – tak aby se všecko dělo k oslavě Boží skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva i moc na věky věků. Amen. (1. Petrův 4,11)

Kristův úkol pro pastýře-učitele je kázat tak, aby zvěstoval Boží slovo.

Součástí přípravy takového kázání je modlitební zápas. Pokud nepokračujeme v systematickém kázání skrze určitou biblickou knihu, musím hledat na kolenou, jakou část Písma mám nyní kázat. Potom je třeba vyložit, co text učí. Na vhodných ilustracích z běžného života, kterým každý porozumí, je nejlepší ukázat, o jaké principy jde. Potom prosím Pána: „Nauč mne podle této pravdy žít!“ A nakonec prosíme o Boží milost, abychom dokázali aplikovat pravdu tohoto textu do situace Božích dětí v místní církvi, do které nás Duch svatý postavil, abychom ji sytili Slovem.

K tomu jsme, bratři, Bohem povoláni! K tomu nás Duch svatý vyzbrojuje. Skrze to se náš Pán oslaví!

Modlitební postup ve stručných bodech při přípravě kázání:

1)      Pane, ukaž mi prosím pasáž Písma, která k danému tématu mluví.

2)      Pane, pomoz mi nejprve nechat promluvit text, co učí.

3)      Pane, teprve potom mě prosím veď k užitečným aplikacím do mého života.

4)      Pane, nasyť prosím svoje stádo a veď mne nyní k aplikacím do života tvých dětí, které jsi mi svěřil jako svému podpastýři v místní církvi.

 

Děkuji ti!

Chvála Pánu skrze mého Spasitele Ježíše Krista!