„Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona.“ (Dt 29,29)

Žijeme v době, kdy o doktrínách slýcháme jen zřídka. Co tím vůbec myslíme, když mluvíme o učení Bible? Bible se velmi zaobírá vyučováním určitých pravd s cílem, aby naše mysl porozuměla, uvěřila a těmito pravdami i žila. Bible nám podává zprávu o vykoupení Bohem a směrem od Boha  k lidem, a to takovým způsobem, abychom ji mohli pochopit a uvěřit jí. Existují určité základní doktríny, které jsou naprosto zásadní, a pak jsou tu ještě mnohé další důležité věci.

První velkou doktrínou je doktrína o Bohu. „Na počátku stvořil Bůh“ (Gn 1,1). Bible je Božím zjevením, zde se dozvídáme pravdu o Bohu – totiž co se skrývá pod termínem teologie. Následuje doktrína o člověku, tedy o pádu člověka do hříchu, a vykoupení, tedy co Bůh dělá pro lidstvo. Potom tu máme doktrínu o Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu – kristologii. Veškeré vykoupení je v Kristu a jedině v něm. Pak je tu doktrína aplikované spásy ve vztahu k nám neboli soteriologie. Když už jsme vykoupeni, jsme přivedeni do církve a stáváme se údy tohoto tajemného Kristova těla. Tomuto se říká ekleziologie. K čemu to všechno vede? Bible nás učí doktríně o posledních věcech, což se nazývá eschatologie, a dospívá tak k velkému vyvrcholení a naplnění všeho. To jsou tedy některé pravdy, nad kterými budeme uvažovat v rámci těchto studií o biblických doktrínách.

Proč je vůbec tak důležité, abychom studovali biblické doktríny a rozuměli jim? Zde uvádím některé z důvodů:

Prvním z těchto důvodů je, že tak činí Bible sama, když před nás staví určité konkrétní pravdy. Tyto pravdy se nazývají doktrínami. Abych svou Bibli četl správně, musím na tyto doktríny brát zřetel a musím jim rozumět. Stejně Ježíš postupoval při kázání na hoře. Řekl: „Slyšeli jste … Já však vám pravím…“ (Mt 5,27–28). Ježíš vzal zákon a vysvětloval ho v podobě doktríny. Kristus tvrdil, že nějaké obecné porozumění zákonu nemá žádný význam. Člověk potřebuje naprosto přesně vědět, co zákon říká a co to znamená. Bible nás nabádá, abychom rozuměli doktríně.

Za druhé je pro nás nebezpečné studovat Bibli, aniž bychom rozuměli doktríně. Například  v době Ježíše Krista bylo pro židy opravdovým problémem to, že ustrnuli pouze u litery zákona a nikdy nedospěli k duchu zákona, protože vlastně nikdy nepochopili doktrínu zákona. I nám dnes hrozí velké nebezpečí, že se zastavíme na liteře psaného slova Bible a nikdy se nedostaneme k pravdám, které nás učí.

Za třetí bylo studium doktríny v církvi po celá staletí zcela nezbytné. V církvi prvního století nebyl nikdo přijat za člena společenství, pokud neučinil vyznání, že Ježíš Kristus je Pán. Jenže v momentě, kdy říkáte, že „Ježíš Kristus je Pán“, vyslovujete doktrinální stanovisko. Krátce nato raní křesťané zjistili, že učinit jen vyznání, že Ježíš Kristus je Pán, je nedostačující. Usoudili, že je nutné zavést jakousi křestní formuli, v rámci které by zájemci o křest museli být schopni odpovědět na určité otázky, než se budou moci stát členy církve.

Začaly se objevovat hereze a lidé v církvi tvrdili věci, které nejsou správné. Tito falešní učitelé nejenže způsobili zmatek uvnitř církve, ale  měli též zavádějící vliv na lidi mimo církev. Nárůst hereze uvnitř církve přivedl ranou církev k tomu, že se pod vedením Ducha svatého sestavovala jednotlivá vyznání víry jako třeba Apoštolské vyznání víry. Tato vyznání víry se stala nepostradatelnou pomůckou k objasnění, čemu vlastně věříme a čemu ne. Tato kréda byla koncipována s tím, aby se budovala naše víra a abychom přesně věděli, čemu věříme.

V dnešní době je církev přímo bombardována falešnými učiteli a falešnými učeními. Proto je jedním z důvodů studia biblických doktrín, abychom byli schopni společně objevovat, v čem se ona učení mýlí. Dokonce i uvnitř církve vládne příšerný zmatek. Chybí nám tu doktrína, nedostává se nám jasných definic a nejsme připraveni dovolit, aby v rámci církve mohl kdokoliv říct, co chce. Historicky nebylo nikdy tak naléhavé, aby se křesťané spolu zamysleli nad učením Bible, jako je tomu teď v našem moderním 21. století plném povrchnosti a omylu. Potřebujeme znát učení Bible, abychom obstáli v náporu lží a herezí, kterými na nás útočí náš záludný nepřítel, ďábel.

Za čtvrté ještě důležitějším důvodem ke studiu biblických doktrín je fakt, že je to ten jediný  způsob, jak skutečně poznávat Boha, jak se dostat do jeho slavné přítomnosti a jak ho uctívat v Duchu a v pravdě. Jestliže je naše doktrína mylná, pak je mylný i náš náhled na Boha. A jestliže máme mylný pohled na Boha, pak neuctíváme Boha Bible, ale „boha“, kterého jsme si sami utvořili.