V únoru 1990 se v ČSFR zaregistrovali mormoni, "Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů." Mormoni, "svatí posledních dnů," se budou brzy objevovat na ulicích našich měst ve dvojicích nejslušněji vypadajících mládenců, jaké jste kdy viděli. Ostříhaní, učesaní, oholení, vymydlení, s kravatou a v dokonale padnoucím obleku. Gentlemanské chování a šarm z nich bude jenom sršet. Jejich důraz na morálně zdravou rodinu a vzájemnou pomoc, připomínající už materializovanou teorii komunismu, bude přitahujícím magnetem. Mormoni udivují svým bohatství, které se odhaduje na 8 miliard dolarů s ročním příjmem dvou miliard dolarů. Bůh nás varoval,:

 • ... že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami ... (1.Tim. 4:1)

Mormoni jsou jedním z nejrychleji rostoucích kultů na světě. Oddanost mormonských misionářů nemá obdoby. Dnes 30.000 mormonských misionářů získává 200.000 konvertů ročně. Z původních šesti následovníků učení novodobého proroka Josefa Smithe mají dnes více než sedm milionů následovníků. Každý mladý mormon má dobrovolnou povinnost sloužit dva roky v cizích zemích. Jejich misionářskou službu financují rodiče, přátelé a příbuzní. Můj bývalý šéf sloužil dva roky ve Francii. Nemají lehkou službu. Z každého tisíce dveří, u kterých se zastaví, se jich jen devět otevře.

 • V Božím lidu bývali ovšem i lživí proroci; tak i mezi vámi budou lživí učitelé, kteří budou záludně zavádět zhoubné nauky a budou popírat Panovníka, který je vykoupil. (2 Pet. 2:1)

Mormoni učí, že spása přichází skrze mormonský systém, hříchy jsou smyty křtem. Boží slovo učí, že spása přichází skrze obmytí krví Ježíše Krista.

 • Od Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země. Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů. (Zj. 1:5)

Spásný plán Boha a mormonská spása jsou protichůdné a nemohou platit současně. Tento skromný článek je jenom nepatrným varování před jejich československou explozí, která je, jak se zdá za dveřmi, než se v Salt Lake City v Utahu naučí česky. Věřte, naučí, mají na to a v nedávné minulosti pomohli mnohým našim uprchlíkům. Jsou nejbohatší "církví světa" s nejmodernější tiskařskou, video, a výpočetní technologií takové kvality, že i moderní západní olejářské společnosti jsou vedle nich technologičtí skřeti. A tato, víc než německá důkladnost, je jejich nejúčinnějším prostředkem. Mormoni pečují o dobré zdraví, žádné cigarety, alkohol, drogy, ani káva nebo čaj, příkladný rodinný život a úspěšné soukromé podnikání, kvalitní vysokoškolské vzdělání a jsou to vynikající atleti. Sportovní týmy jsou přitažlivé pro mnohé. Mají mnohem nižší výskyt rakoviny, dobré zdraví, vzorně se starají o vdovy, o chudé a nezaměstnané. Mormoni jsou vzorní pracovníci a i ve službách FBI je nepoměrně velké množství mormonů, protože jsou spolehliví. Multimiliardář Hughes, ač sám mormonem nebyl, se obklopoval jenom mormony, protože nikomu jinému nedůvěřoval. Mormoni však učí, co v Bibli vůbec není, a co je v rozporu s vlastní knihou mormonů. Věří a tvrdí, že:

 • mají obnovené, restaurované evangelium
 • Ježíš byl ženatý
 • Ježíš je jejich bratr
 • Ježíš a Lucifer jsou bratři
 • se Adam vzdělával v evangeliu
 • mohou být oženěni a vdáni na věky věků se stejným partnerem
 • se mohou pokřtít za mrtvé
 • se stanou bohy
 • mohou mít duchovní děti
 • jsme byli duchovními bytostmi předtím, než jsme se tělesně narodili navzdory tomu, že Bible učí:
  • Nejprve tedy není tělo duchovní, nýbrž přirozené, pak teprve duchovní. (1.Kor. 15:46)
 • každý mormon, až se stane bohem, osídlí svoji planetu společně s mnoha manželkami, jako náš Bůh osídlil Zemi
 • musí mít víc než jednu ženu, aby si zasloužili nejvyšší království
 • mají a mohou předat Melchezedekovo kněžství

Jak svědčit mormonům? Traktát, který by cele prezentoval Mormonům spásnou novinu, by nebyl traktát, ale kniha. Mormonská doktrína je příliš komplikovaná, než aby mohla být narušena na několika stránkách. Jak tedy můžeme pokrýt tuto rozsáhlou problematiku jen několika slovy? Běžné traktáty předpokládají několik rozhodujících faktů. Většina lidí

 • si je vědoma, že jim v životě něco chybí
 • si přizná, že jsou hříšní
 • cítí, že Bible má určitou váhu
 • má jistý stupeň pokory a proto jsou ochotni poslouchat (i mormony)

Tato fakta však neplatí pro skutečného mormona:

 • mormon se nevidí, že by byl hříšný. Mormon věří, že je bůh nebo boží zárodek. Proto mormonům chybí pokora a ochota poslouchat jakékoli, i biblické učení.
 • Pro Mormona byla Bible prý schválně zdeformována překlady, aby existovala jenom jedna "pravá naděje", a to skrze mormonskou církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jinými slovy, na mormona běžný traktátek neplatí, protože má mormonismem otupenou vrozenou pokoru. Jeho naděje vězí v mormonismu. Proto, jsme-li schopni mu dokázat, že mormonismus je uvnitř sebe rozporuplný, jsme na nejlepší cestě jej zachránit. Rozklad mormonské víry musí přijít zevnitř, protože vnějšek mormon neuznává. Jestliže mormonovi dokážeme, že kniha mormonů neučí, ale naopak v mnoha případech protiřečí mormonismu, potom snad i uvidí, že Josef Smith, novodobý prorok, který sepsal knihu mormonů, a jeho následovníci nejsou skuteční proroci, v jejichž učení skládá naději pro svoji duši. Až pochopí konflikt mormonského systému, teprve potom můžeme pokračovat ve svědectví jako s jinými "normálně" ztracenými lidmi.

Kniha mormonů není Bible, přesto obsahuje několik pravd, jako i Korán.