Korespondence s posluchači i čtenáři je pro nás velmi důležitá a proto denně děkujeme Pánu za každý dopis, i ty, které nepřinášejí poděkování a chválu. Z bible však víme, že kdyby nás všichni chválili, sloužili bychom lidem a ne Pánu. Protože jsme stále na cestách a nemáme trvalé bydliště ani adresu, většina dopisů nás nedosáhne. Omlouváme se všem, kteří očekávají osobní odpověď, ale dokud nejsme v Československu, nemůžeme všem odpovědět. Vybrali jsme jen krátké úryvky z několika dopisů v souvislosti s Boží trojjediností a článkem Zázraky dříve a dnes.

To, že se pojetí trojjedinosti nebude líbit Jehovovým svědkům, nás nepřekvapilo. To, že se někomu nemusí líbit literární způsob podání, je pochopitelné. Na vysvětlenou bychom chtěli dodat, že jsme nevyrostli v církvi. Když píšeme, snažíme se vážit každé slovo, ale církevní žargon neznáme a nepoužíváme. Když jsme začínali časopis "Zápas o duši" vydávat, měli jsme vždy na mysli především nevěřící. Časopis "Zápas o duši" i rozhlasová práce promlouvá k desetitisícům. Víme, že to není naše zásluha, ale Boží a děkujeme Pánu, že můžeme oslovit tolik lidí, kteří by zůstali zvěstování dobré noviny uzavření. Věříme, že časopis může sloužit jako pomůcka věřícím při jejich evangelizačním úsilí.

   ... s velým záujmom, a priznám sa i s oduševnením som si pred pár mesiacmi prečítala Vašu knihu Zápas o duši. Myslím, že tak ako mne, pomohla mnohým ďalším "tápajúcím" a neraz bezradným. Skontaktovala som sa neskor prostredníctvom priatel'ky s pánom Vlčkom, ktorý mi poslal nielkol'ko čísel časopisu s tým istým názvom.
   Bola som však trochu sklamaná. Na rozdiel od inteligentného tónu knihy, sa to v časopise hemžilo pochlebovačnými listami čitateľov, infantilnou argumentáciou, ktorá človeka skvor znechutí. O štylizácii pomlčme.
   Čo sa týká Vašich dojmov z ciest po Indii, zarazila ma neskrývaná irónia a výsmech. Iste v mnohom Vám možno dať za pravdu, ale vysvetlenie, že zúfalá bieda, obmedzenost' a zaostalost', sú dosledkom zlej vol'by náboženstva, neobstojí.
   ... Pripisujem na vrub svojej zábudlivosti, že som sa nepredstavila hned' na začiatku - mám 24 rokov a som novinárkou.

Zoufalá bída, omezenost a zaostalost nejsou jenom důsledkem špatné volby náboženství. Zoufalá bída, omezenost a zaostalost jsou důsledkem hříchu. Pokud jako jednotlivci, rodina, národ a lidstvo nepochopíme, že všechny společenské a sociální katastrofy jednotlivců i celého lidstva spočínají ve zvrácenosti lidského srdce, nenajdeme opravdové soiální řešení, ale jen iluze a prázdné sliby spasitelů schovávajících se za různé --ismy humanismu, či státní a federální programy, které své obyvatele pouze zotročují.

  • Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. ... Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. ... Jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. (Ř 6:12,16 b, 18)
  • Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Ř 6:23)

Fyzická smrt je konečná fáze každého jednotlivce a není ani tak důležité jestli dojde do pekla pěšky, nebo na kole značky Favorit. Ani to, budeme-li přemýšlet o tom v jakých podmínkách lidé žili v minulosti, žijí dnes a budou žít zítra, nic nevyřeší. Co však vyřeší vše a na věky, je správná odpověď na otázku: Kdybych v tomto okamžiku zemřel, byl bych spasen nebo ne? Šel bych do pekla nebo do nebe?

Jestliže jsme odpověděli "byl bych spasen", jak odpovíme Bohu na otázku: "Proč tě mám člověče přijmout?" Odpovězme!

Jestliže jsme odpověděli jinak než: "Protože jsem na Zemi přijal Tvou milost vírou v zastupující smrt Ježíše Krista, který mne očistil od všech hříchů", potom je jisté, že ani naše volba správného náboženství nás k Bohu nepřivedla.

   ... Obdržel jsem časopis "Zápas o duši" a to 16. května t.r. přináší nebiblické učení o "Trojjedinosti Boha" podepsané zn. -pst-. Zůstal jsem ne sám udiven nad tímto článkem, který je nebiblický, stojí na základech starého baptistického, metodistického, denominačních učení přebraných z katolicismu. Je nejjednodušší svést neznalost Písma sv. na Svědky Jehovovy a Satana a vymyslet vlastní nebiblické tvrzení o Prostoru, Hmotě a Času.
   V tomto článku nebyl uveden ani jeden vhodný biblický text. Tomu se nedivím, jelikož v celé bibli není ani zmínky o tomto falešném učení. ... Jsem přesvědčen, že pisatel napsal tento článek s bravůry, aniž by uvažoval, že jedněm bude k pohoršení, druhé uvede do věroučného zmatku a další k znevažování Boha všemohoucího. Ve SZ a NZ není zmínka o trojici. Že tuto trojici neučili ani první církevní Otcové je jisté. Což plně dosvědčují církevní dějiny. Už sv. Augustin pochyboval ... K. Barth "Církevní Didaktika I,I, s.703 píše: "Máš-li si myslet tyto tři osoby jako jednu - nic nepomůže: zůstává neviditelné kolísání mezi tritheismem a monotheismem. ... Názor židovského náboženství na Boha, Židovská ročenka str. 6 "Hospodin, jenž od dnů Abrahámových jako svého Boha uctíváme, je jeden. ... Američtí Unitáři se postavili r. 1894 proti všem oficiálním církvím, vzbudili proti sobě neuvěřitelný příboj teologické nenávisti a pronikli do mnoha obcí. Měli za následek rozdělení domů a církví. Unitaristický protest přinesl i správnější pojetí Boha i člověka.
   Byl bych rád, kdybyste i vy pochopili trojici a nebylo již ve vašich kázáních a ve vašich společenstvech rozšiřován blud středověku.

Ti, kteří pochybují o Boží trojjedinosti na základě lidské rozumnosti, tvrdí, že trojjedinost je nemožná. Ti, kteří přemýšlejí o Boží trojjedinosti v souladu s biblí, musí dojít k závěru, že jiná přijatelná možnost prostě neexistuje. Stačí hledat odpověď na následující otázky:

Co je život věčný?

  • A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem konal dílo, které jsi mi svěřil. A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět. (J 17:3)

Kdo vzkřísil Pána Ježíše?

  • Jako Otec křísí a probouzí k životu, tak i Syn probouzí k životu ty, které chce. (J 5:21)
  • Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. (Ř 10:9)

Kdo dává spásu?

  • On (Otec) nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého. (Tit 3:5)
  • Říkám (Ježíš) vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce (Duch svatý) k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On (Duch svatý) přijde a ukáže světu, v čem je spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; soud v tom, že vládce tohoto světa (Satan) je již odsouzen. (J 16:7-11)
  • Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. (Mt 28:19)

Bible nám představuje Boha jako Otce, Syna, Ducha svatého v mnoha verších. Boží slovo nenechá nikoho, kdo skutečně hledá, v temnotě ani na pochybách. Těm, kteří takové nauky neradi slyší nezbývá nic jiného než věřit tradici a své rozumnosti nebo se obrátit k Božímu písmu a prosit o více moudrosti.

   ... V poslední době se začal tento časopis objevovat v našem sboru z různých stran ve větším počtu - nejen ty výtisky, které docházejí poštou na adresu sboru. A filosofování také narostlo, takže dostává charakter nebiblického učení. Autor pojednání "Trojjedinost Boha" chce Pána Boha dokazovat stejnými metodami jako jiní dokazovali platnost evoluční teorie. ... Zcela v rozporu s Biblí je článek "Zázraky dříve a dnes". Vždyť falešné je již tvrzení: "... apoštolské dary mělo celkem 83 osob a kromě nich a Ježíše nikdo jiný v Novém zákoně zázraky nekonal." Doporučuji, aby si autor přečetl z Nového zákona alespoň skutky sv. apoštolů a epištolu Římanům a 1. Korintským.
   Na základě těchto zkušeností s časopisem Zápas o duši staršovstvo našeho sboru mě požádalo, ať Vás na tyto falešné důrazy upozorním a požádám Vás, ať časopis do našeho sboru neposíláte.

Sám jako pastýř víte, že ovečkám je nejtěžší svědčit. My jim v tom chceme pomoci. Za náš celý život v Československu se nenašla jediná osoba, která by nám podala jediné svědectví o spáse. Žili jsme deset let v Americe a pouze dva lidé se o to pokusili. Jeden z nich byl baptistický kazatel, který začal "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi." Nad tím jsme jako odchovanci evoluce a ateismu mávli rukou a v duchu si říkali, co je to za hlupáka? Druhý, po úmrtí manželky řekl: "Pán jí povolal do nebe" a my jsme si mysleli co to chudák blábolí. Všichni ostatní mluvili o svých denominacích a programech. Kdybychom čekali dodnes, až k nám promluví opravdový svědek, křesťan, který je schopný obhájit svojí víru nejen desaterem dobrých skutků, ale i rozumem, byli bychom asi stále ztracení. Nás ke spáse dovedl Duch svatý právě skrze četbu, která přinese do srdce neklid a touhu po hledání pravdy. Slovo a především to Boží je mocné.

To, že dokazujeme Boží trojjedinost "stejnými metodami" jako jiní dokazovali platnost evoluční teorie má jeden velký rozdíl. K důkazu evoluce používali jiní předpoklad že Bůh neexistuje. Jejich sebedokonalejší logika se na sypkém základu zhroutí. Naše pevná víra, která neznamená intelektuální sebevraždu, nás naopak postavila na pevný základ Ježíše Krista. Důkazy a "filosofování", které používáme podtrhuje Bible:

  • Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil 'vnitřní člověk' a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. (Ef 3:14-19)

Bůh nám dal ducha, rozum a citovost. Všechny tři složky musí být ve zdravé rovnováze. V dnešní církvi po celém světě převládá na prvním místě citovost a na druhém duchovnost. Rozum se přikrčuje někde na posledním. Nám jde jen o to, abychom vnesli do křesťanské duše správnou rovnováhu. Právě evoluční dogmatici chtějí křesťany stůj co stůj udržet na citových výlevech, aby nás nikdo nebral vážně. Přál bych Vám bratře, abyste si přečetl práce dnešních věřících vědců, kteří znemožnili evoluci. Právě tyto práce přivedly milióny, obzvláště mladých, ke Kristu. My všichni jsme narušená generace. Ztrácíme právě mládež a lidi, kteří se nebojí přemýšlet, protože jsme jako církev zapšklí všemu co neodpovídá vžité tradici. Doufám, že nám rozumíte.

Každému z nás hrozí nebezpečí, že můžeme uklouznout i v církevním životě. Od toho máme Boží slovo - bibli a denominace, abychom jeden druhého "hlídali" aby se z nás nestala jediná universální církev. Poviností každého z nás, má-li důkaz, že se mýlíme, je aby přinesl biblický důkaz, že tomu tak je. Napsat, že apoštolské dary mělo 83 osob je falešné se snadno vysloví. My jsme doložili biblické verše, kde to tak stojí. Bible popisuje mnohá uzdravení a jmenuje jménem i počtem ty, kteří uzdravovali a konali zázraky. Samozřejmě, mohu se mýlit, ale kde? Na základě jakého tvrzení a důkazu se jedná o falešné tvrzení? Nikdo nepopírá existenci zázraků a možnost uzdravení. Náš Pán je mocný, ale duchovních darů se zneužívalo a zneužívá. Po duchovních darech - zázracích touží kde kdo a mnozí s nimi kramaří. Apoštolské skutky, epištola Římanům i 1.Korintským právě tyto události popisují přesně.

Nemohu přijmout jako důkaz následující tvrzení: "Proto ještě připojím svědectví jedné sestry, které mi před nějakou dobou vyprávěla. Tento příběh lépe než všechny teologické diskuze ukazují na aktuálnost Mk 16,17-18. Tato sestra se jednoho dne omylem napila z láhve ve které byla kyselina. Cítila, jak je jí hrdlo rozleptáváno. V tu chvíli si vzpoměla na verš: "... vypijí-li něco smrtelného, nic se jim nestane." Neměla jinou volbu, prostě se spolehla na tato slova. V tu chvíli přestala kyselina účinkovat a její hrdlo bylo opět úplně zdravé. Dopis pobouřeného čtenáře končí slovy: Jak už jsem naznačil v úvodu, nechci se pouštět do teologických diskuzí. V uvedeném článku je zhruba 10 míst, která jsou útokem proti mnoha bratřím i proti mně. Myslím, že na všechna bych mohl biblicky odpovědět. Mohlo by to ale vyznít jako protiútok, a to nechci. Vidíte tu prázdnotu, kde je víra postavená "na jedna paní povídala"? Přesto tento čtenář zakončil: V úplném závěru tohoto dopisu Vám chci napsat, že jsem i nadále příznivcem Vašeho časopisu. Budu se těšit na další čísla. Děláte dobrou a velmi prospěšnou službu na Boží vinici. Mám Vás rád a vážím si Vás ...

Pro křesťana je důležité být zakotvený v Božím slově, protože pro velkou a všeobecnou neznalost biblického slova, jsou mnozí svedeni a zmateni. Svoboda nám všem věřícím přinesla nesmírnou zodpovědnost a modlíme se za to, abychom nedopadli jako některé denominace ve svobodném světě, které nedovolí ani vyslovit slova Genesis nebo Zjevení - protože to jsou dvě biblické knihy, které dovedou ve shromáždění natropit spoustu šumu. Modleme se, abychom neměli podřimující shromáždění, která káží to, co chtějí lidé slyšet. Sliby lepších zítřků, zdraví, prosperity a dobrého bydla pro každého.

Proto bychom byli rádi, kdybyste Vy i staršovstvo zvážili vaše stanovisko jako bratři v Kristu a ne jako totalitní církev, která rozhoduje za své věřící, co mohou či nemohou číst. Nemáme větší radost, než přemýšlet a "filosofovat" (my tomu říkáme obecenství) o velikosti a moci našeho Pána a Spasitele. Naše víra je živá a jsme jí prostoupeni do morku kosti. Modlíme se, aby jako za starých časů, než se díla ujala universální církev, Boží slovo patřilo lidu, který se nebojí o víře a otázkách diskutovat. Vždyť Jan Hus šel za víru s tvrzením - ukažte mi v písmu kde se mýlím a vše odvolám - až na hranici.

   Vaši v Kristu,
   Pavel a Klára Steigerovi