Stále častěji se vyskytují zprávy o vlnách antisemitismu nejen v Sovětském svazu a východní Evropě, ale i na Západě. Jaké je naše biblické stanovisko? Musíme pochopit židovství, protože jsme bibličtí křesťané. Zdá se vám to být vzájemně vylučující? Vůbec ne. Pamatujme, že my v bibli věřící, vděčíme Židům za všechno co víme a známe o Bohu. Židé nám nejen celou Bibli napsali, včetně Nového zákona, ale také nám Bibli zachovali. A navíc, Spasitel světa, Bůh Kristus, byl ve své lidské formě Ježíš, rabín a Žid. Kdyby byl náš Spasitel třeba Rus, všichni Češi, Poláci a mnoho jiných národů by byly úplně neevangelizovatelní.Kdyby byl Angličanem, nezevangelizovali bychom téměř nikoho z bývalých britských kolonií. Kdyby byl Italem, nenašli byste křesťana mezi Habešanem, Němcem a Francouzem. Kdyby byl Pakistáncem, kdo by následoval cikána? Ať zkoumáme pozemskou Boží národnost z jakéhokoliv úhlu, dospějeme duchovně i rozumově vždy jen k jednomu závěru. Ježíš nemohl mít jinou národnost, protože Židé jsou nenáviděni všemi. Proto je židovský Ježíš a tedy i náš Mesiáš přijatelný jen malým stádečkem lidí ze všech národů, kteří kráčí uzounkou cestičkou k Bohu. Žid je přijatelný všemi rasami a národy, protože Žid je ten nejopovrhovanější a nejnenáviděnější.

Vzpomínám si na televizní příběh z druhé světové války. Když Němci napadli Polsko, Američané evakuovali své vyslanectví z Varšavy. Ve 40. roku byly Spojené státy ještě neutrální. Dva z amerických diplomatů byli Židé. Ti se obávali, že je Němci odhalí a nepropustí a tak jednomu dali do kufru bibli s věnováním. I když ho Němci podezřívali, že je Žid, na bibli s věnováním prošel. Prošel na bibli, která byla napsaná Židy a která zvěstuje Židovského Mesiáše. Bible byla pro Němce důkazem, že tento americký diplomat nebyl Židem! To je stejně paradoxní, jako kdyby jste na hranicích Albánie vytáhli československý pas a albánský pohraničník by vám řekl: "Občané Československa mají do Albánie vstup zakázán. Protože však máte československý pas, tak vás do Albánie pustíme." Když jsem tuto epizodu diskutoval s věřícími, nikomu nebylo nic nápadné. Žádný z věřících se nepozastavil nad paradoxem této scény. My věřící, si totiž často myslíme, že židovství je úplně něco jiného než biblické křesťanství. Pravda, většina Židů nezná osobně Ježíše Krista, ale jejich písmo Jej zná. Co Židy a křesťany odděluje není písmo, ale smrtonosná tradice na obou stranách. Bez Duchem svatým vdechnuté a Židy napsané Bible by neznali ani oni, ani my našeho společného Spasitele! S vyvražděním posledního reprodukce schopného židovského páru můžeme celou bibli zapomenout. Bez Židů bible ztrácí smysl. Vždyť poslední fáze světové budoucí historie se točí kolem Židů. Židé budou v takovém soužení, že kdyby Ježíš nepřišel, byli by všichni vyvražděni. Všechny židovské pogromy minulosti byly "nepatrné" ve srovnání s největším protižidovským pogromem který je stále ještě budoucností. Ač jsem znepokojen s rostoucím světovým antisemitismem, obzvláště ve střední a východní Evropě, nejsem tímto vývojem překvapen.

Židé a židi. Pouhá změna koncové samohlásky zjedovatí jejich jméno. Vím, častujeme se jinými národními jmény, ale proklínat do Židů má svojí zvláštnost. Všechny národy přesazené do ciziny ztrácí svojí národní totožnost již během první nebo druhé generace. Našinec se poturčí obyčejně ještě za svého života. Židé jsou však Židy natrvalo. Prchají ze země do země. Žádný národ nezažil tolik honů na svou kůži jako Židé. Kolik jiných národů by již dávno směnilo národnost za klid. Ani jeden psycholog nebo antropolog nemůže racionálně vysvětlit jejich nemísitelnost s ostatními národy. Nikdo nepochopí jejich současnou mladou státní existenci. V r. 1947 Spojené národy zázračně povolily vznik Izraele. I Sovětský Svaz byl pro. O rok později by k tomuto rozhodnutí už nikdy nemohlo dojít. Třímiliónový Izrael přežívá proti 80 milionům Arabů, a nenávidícímu světu. Země jako ranč v Texasu, přesto významnější než kterákoliv jiná.

Židé jsou jedineční, to cítí každý. Proto jsou nepohodlní. Není arijce, který by se chtěl narodit Židem. Svět pohanů je nepochopitelně divný. Nadává do Židů, které nenávidí, a kleje jménem Ježíše Krista, Boha Syna, který byl v lidské podobě Žid. Už jen to, že nikdo nekleje Marxovým jménem, ale Ježíšovým a židovským, dokazuje, židovskou a Ježíšovu pravost. Prostřednictvím Syna nejnenáviděnějšího národa má každý člověk přístup k Bohu:

 • ... A ve tvém potomstvu (Abraháme) dojdou požehnání všechny pronárody země ... (Gn. 22,12)

Detailní znalost židovské historie je ojedinělá, a je klíčem k světové budoucnosti. Po Adamově a Evině hříšném neuposlechnutí, člověk a stvoření propadli do Satanova otroctví a smrti. Během 17 století svět dospěl do bodu nespasitelnosti.

 • I viděl Hospodin jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověk, a že každý výtvor jeho mysli s srdce je každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci. (Gn. 6,5-6)

Proto Bůh vyhladil potopou vše živé kromě vodních živočichů, osmi lidí a vybraných párů zvířat. Příběh Noemovy archy snad známe všichni. Dnešní lidé jsou potomci jeho třech synů. Každý je buď Semita, Jáfeta nebo Chámita. Lidstvo se nelepšilo, hřích znovu vzrůstal. Proto se Bůh rozhodl, že již nebude pokračovat v záchraně lidstva skrze každého jedince. Bůh si vybral věřícího Abrama a učinil s ním smlouvu:

 • I řekl Hospodin Abramovi: ..."Učiním tě velkým národem, požehnám ti, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání všechny čeledě země." (Gn. 12,1-3)
 • Slib byl dán Abrahámovi a jeho potomku, nemluví se o potomcích, nýbrž o potomku, je jím Kristus (Ga. 3,16)

Bůh dal Abrahámovi a neplodné Sáře syna Izáka. Proto je Ježíš člověk po židovské panně stejně nadpřirozeného původu jako Kristus Bůh, zplozen Duchem svatým. Potom Bůh vyvedl Židy do zaslíbené země.

 • A tobě i tvému potomstvu dávám do věčného držení zemi v níž jsi hostem, tu celou zemi kenanejskou. (Gn. 17,8)

Jestliže Bůh dal zemi do věčného vlastnictví, musel jí dát věčnému vlastníkovi. Historie potvrzuje, že Židé jsou věčný národ, stvořený Bohem pro Boha.

 • Lid, jež jsem si vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech. (Iz. 43,21)

Bůh požadoval, aby Židé evangelizovali svět. Bůh potvrdil tuto smlouvu nejen s Izákem, synem Abrahámovým, ale i s Jákobem, přejmenovaným na Izraele, synem Izákovým. Izrael měl 12 synů, z nich vzniklo 12 židovských kmenů. Židé byli nahoře i dole. Měli krále a byli i otroky. Ve 43. pokolení se židovské panně Marii narodil Ježíš. 300 proroctví starého zákona židovského písma přesně předpovědělo narození, život, účel i způsob smrti krále králů. Následkem tradic a lidského učení Židé svého Mesiáše nepoznali, protože náboženská tradice je živá víra mrtvých.

 • Izrael nedosáhl oč usiluje. Dosáhli toho jen vyvolení z Izraele, ale ostatní zůstali zatvrzelí jak je psáno: "Bůh otupil jejich mysl, dal jim oči, aby neviděli, uši aby neslyšeli, až do dnešního dne." (Ř. 11,7-8)

Důsledek židovské ignorace je národní katastrofa, která byla předpovězena staletí před Kristem.

 • Můj Bůh je zavrhne, protože ho neposlouchali, stanou se psanci mezi pronárody. (Oz. 9,17)
 • Budeš (Izraeli) pronárodům jež jsou okolo tebe předmětem tupení a hanobení, trestu a úděsu až budu nad tebou konat soudy v hněvu, v rozhořčení a rozhořčeným trestáním. (Ez. 5,15)

Přesně tak se stalo. Židé selhali. Nepřijali svého Mesiáše, a proto jej také nemohou národům zvěstovat. Bůh se tedy obrátil k pohanům a založil dočasnou církev. Jestliže Bůh určil Židy, že budou vyprávět o jeho chvályhodných činech, tak budou! Proto Židé ještě existují. Bůh má pro ně připraven úkol, evangelizační poslání, z kterého se nemohou vyvléknout.

A co církev? To není hierarchie funkcionářů. Církev jsou všichni věřící, bývalí pohané a Židé, kteří nestojí na písku sekulárního humanismu, nýbrž na pevné skále - Ježíši Kristu. Církev je chrám. Chrám není pompézní stavba, ale sbor věřících.

 • Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá? Boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. (1. Ko. 3,16-17)

Biblicky, chrám je duchovní, nikoliv materiální kvalita. Poslání církve je evangelizovat svět. Každý věřící je svatým a královským knězem.

 • Vy však (církev) jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. (1 P 2,9)

Ano, vy, co biblicky věříte, máte funkci, která právně náleží Židům. Vy hlásáte mocné skutky toho, který vás vytáhl ze tmy. Jste svatí, jste kněží, jste králové. Anebo nejste? Nenechávejme zvěstování Krista jenom funkcionářům. Biblická víra znamenala povznesení ve všech západních zemích proto, že přesunula evangelizační poslání z církevních hodnostářů na jednotlivce. Proto se lidé v biblických zemích nedovolávali tolik vlády jako třeba v Rusku, v Jižní Americe nebo u nás doma a spoléhali více na Bohem danou osobní zodpovědnost. Pamatujeme, že od totalitní církve, kde dělá za lid rozhodnutí vedení, je jen krok k totalitnímu státu, protože metodologie potlačení osobní zodpovědnosti je tatáž. Biblí vypěstovaná osobní zodpovědnost se vždy přesune do civilního života, morálky a hospodářství.

Zpět k Židům. V posledních dnech, až bude církev Kristem unesena z povrchu země, bude spása skrze víru v zastupující Kristovu smrt hlásána Židy. Židé konečně splní poslání, ke kterému byli předurčeni. Žid umí přemluvit. Žid umí prodávat. Představme si, až nebudou prodávat, ale dávat pravdu - Ježíše Krista! Obrovské množství lidí bude spaseno. Věřím, že evangelizační výsledky církve během dvou tisíciletí budou kvantitativně zanedbatelné s evangelizačními výsledky Židů během pouhých sedm let jejich soužení kdy dvě třetiny Židů zahyne.

 • Nenávidí-li vás svět, vězte, že mne (Ježíše) nenáviděl dříve než vás. (Jan 15,18)

Svět nenávidí Krista protože je Bůh, a Ježíše protože je Žid. Židé mají jenom jedny spojence - biblické křesťany. Znepokojuje mne antisemitismus, který ožívá ve střední a východní Evropě. V bývalém SSSR svádějí dnes vše na Židy. Na Marxe, na Lenina, Trockého, Sverdlova, Kameněva nebo Zinověva. U nás, i moji pokrevní příbuzní, na Žida Havla. Prý nevinný ruský národ byl do bídy zavlečen židobolševickým spiknutím. Tak to alespoň líčí ruská nacionalistická organizace Pamjať. V Rusku se obnovila tradiční rivalita mezi Slavjanofily a prozápadními. Bojují za nalezení nové Ruské národní totožnosti. Básník Vozněsenskij však řekl, že tento boj se v podstatě srazil na otázku zda-li jsi pro nebo protižidovský. Protižidovská slavjanofilská Pamjať je silně nábožensky založená. Obraz Ježíše Krista je jeden z jejich hlavních symbolů. Na Židy jsou však jako vosy, protože Židé zabili Krista. Pamjať by si měla uvědomit, že Kristus byl Žid. Pamjať a my všichni ve střední Evropě by jsme si měli uvědomit, že Ježíše přibili na kříž Římané a ne Židé. Židé falešné proroky kamenovali. Římané se jim do náboženských roztržek nemíchali. Ježíš Kristus byl tou jedinou vyjímkou. Z toho vyplývá, že jsme jej ukřižovali my všichni, Židé i pohané. O antisemitismu v Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Česko-Slovensku raději pomlčíme. Antisemitismus je nejrozšířenější v zemích osvobozených Rudou Armádou. Západní Němci se museli prokousat svým svědomím, museli přepsat historii a učit své děti demokracii. Ve Francii se vypořádali s kolaboranty. Ale v zemích, kam vstoupila bota rudé gardy, se nic takového nestalo, přestože tyto země ve své většině tleskaly Hitlerovi jak ničí Židy. Po válce se východní Německo distancovalo od nacistických zločinů a prý za všechno mohlo západní revanšistické Německo. Proto ve východním Německu a ostatních bývalých komunistických zemí nedošlo k obrácení svědomí. My chudinkové ve středu a na východě Evropy jsme se ztotožnili s pronásledovanými Židy a vinu jsme dávali jenom západním Němcům. Proč bychom si měli čistit svědomí, vždyť jsme byli prý stejnou obětí jako Židé. Dnes pravda vyplouvá na povrch. Statisticky, nejmenší antisemitismus je právě v západním Německu. To ovšem neznamená, že se tam antisemitismus nemůže vrátit. Dokonce jsem přesvědčen, že západní Německo prosperovalo také z toho důvodu, že prošlo pokáním, které jsme my po válce nezažili. Křesťanské země nenávidí Židy. Jsou vůbec křesťanské? Vždyť Bůh řekl, že v Židech jsme požehnáni. Že požehná těm, kdo žehná Židům, že prokleje ty, kdo zlořečí Židům. Židé jsou panenka Božího oka. Kdo se dotýká Židů, dotýká se Boží zřítelnice.

Jestliže se střední a východní Evropa neobrátí k biblickému křesťanství a nepochopí Boží poslání Židů, je s námi konec. Na konci nás čeká peklo, protože celý svět je bez bible protižidovský.

Kde jsou národy, které pronásledovaly Židy? Kde je Babylon, Féničané, Řecko, Egypt, Persie, Řím, Filištínští. Kde je SSSR, celé Slovanstvo? Pravda, Německo se vzmáhá, ale na jak dlouho? Velká Británie upadla v okamžiku, kdy se obrátila k Židům zády. Úpadek USA je přímo úměrný jejich vzrůstající protižidovské zahraniční politice. A kde jsou Židé? Zpět v Palestině jak Bůh předpověděl.

Bůh Židům nenadržuje. Židé také nejsou obzvláště příjemným národem. Kdo je? Kdyby vás někdo požíral po 4.000 let nenarostly by vám obranné pichlavé ježiny jako kaktusu? Bůh používá zatracující nenávist pohanů k nápravě vzdorujícího a neposlušného Izraele. Ztracenci bijí ztracence. Národnost ještě nikoho nespasila a nespasí.

Napříč tomu že Bůh řekl: "...prokleji ty, kdo ti zlořečí," tradiční církev byla vždy protižidovská. Ještě horší však je, že dnes i ta církev, která si říká biblická, se začíná odvracet od Židů. Jsem přesvědčen, že Židé ztratí zastání i u biblické církve. Jenom tehdy si s nimi Antikrist bude moci dělat co se mu zlíbí. Jako za 2. světové války. Ve Spojených státech jsou to charismatické sbory, které se jako první z biblických touto nebezpečnou stezkou začínají ubírat. Jejich přední publicista Bill Hamon napsal učebnici "Věčná církev," v níž učí, že Izrael není národní Izrael nýbrž církev a že křesťané zakládají na zemi nebe - Boží království. Tato učebnice je základním textem pro kazatele jako Kenneth Hagin, Kennteh Copland, Earl Paulk, Jerry Savelle, Gay Greenwald, John Gimenez a mnoho dalších klasických nejvlivnějších charismatických kazatelů Spojených Států a tím i světa. Rick Godwin, Robinsonův žák napsal:

"Izrael není vyvolený, Izrael je ztracen. Židé nejsou požehnaní, Židé jsou prokletí. Ano, můžete slyšet, že Amerika je významná, protože podporuje Izrael. Ano, Amerika požehnala Izrael, ale který Izrael? Izrael - církev! Církev, to je ten pravý Izrael Boha, ne ten česnekový u Středozemního moře." Konec citátu.

A Earl Paulk, jeden z nejvlivnějších charismatických kazatelů s desetitisícovým shromážděním řekl a napsal:

"Nadešla hodina, abychom si uvědomili, že Antikristův duch nyní pracuje ve světě... skrze tak zvaně Duchem svatým naplněné kazatele, kteří učí, že jestliže žehnáš Izraeli, Bůh ti požehná. Nejen, že je tohle otevřený blud, ale tento koncept není ani součástí Nové smlouvy." Konec citátu.

Buďme doma na pozoru! Brzy se tohle bude učit i v Československu a s velkým zadostiučiněním. Klepu se. Vždyť my co věříme, "kdo žehná Izraeli tomu Bůh požehná," jsme prý Antikristův duch. Biblická církev se začíná sbližovat s tradiční církví tím, že vymazává Židy z Boží přízně. Tam, kde se vytrácí biblické učení, tam přibývá lidmi vymyšlená kvazijednota, ekuména, která je draze zaplacena ústupky v Božím slově.

Vždyť Izrael je jeden z hlavních důvodů, proč se Ježíš Kristus podruhé vrátí. Posledních sedm let před Kristovým příchodem se budoucí historie bude točit výhradně kolem Izraele. Modleme se za církev, aby se nestala stejně impotentní a nebiblickou jako během druhé světové války, kdy přežívala jen v malém stádečku jednotlivců. Kdyby totiž Evropa byla křesťanská, jak si ješitně ráda říká, tak by nikdy nemohlo dojít k historickým a budoucím protižidovským pogromům. Evropa i Amerika se opravdu "připravují" na druhý Ježíšův příchod svou překotnou a nezadržitelnou rebarbarizací.

 • Ujišťuji vás, že se jich (věřících) brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde? (Luk. 18,8)

Tento verš jsem neřekl já, ale Ježíš. Jenom v barbarském světě bude muset Ježíš hledat víru které bude méně než šafránu. Pamatujme, že dosud největší židovský pogrom hitlerovským Německem zapříčinil vznik státu Izrael jenž by byl jinak nemyslitelný. Příští a největší židovský pogrom Antikristovou obnovenou Římskou říší deseti zapříčiní kvapný, druhý Ježíšův příchod:

 • A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným (Židům) budou ty dny zkráceny. (Mat. 24,22)

Být světovou jedničkou uskutečňující "konečné židovské řešení" těsně před příchodem Ježíše Krista je to nejzatracenější privilegium. Kdo chce být rozdrcen samotným Bohem?

Viděl jsi (Nabúkadnesare), jak se bez zásahu rukou utrhl kámen a udeřil do železných a hliněných nohou sochy a rozdrtil je,...

Utržený padající kámen bez zásahu lidské ruky je sám Ježíš Kristus, to je ta skála a úhelný kámen na němž je zbudována církev. Železnohliněné nohy a deset prstů představují budoucí nesoudržnou Římskou říši deseti. Část Evropy, Blízký Východ a severní Afrika, území historického Říma, bude rozdrceno utrženou Kristovou gravitací...

- pst -