Počátkem září se sešlo v ekvádorském Quitu během Regionální konference HCJB WORLD RADIO sedm pracovníků českého a slovenského vysílání. Ještě nikdy jsme se společně nesetkali na jednom místě. Mezi přítomnými byla sestra Fialová (pí. Kladenská - Ekvádor) a Helena Kaplanová (Georgina Gonzales - Texas), Miloš Pokorný (Peter Surovček - Texas), strýček Daniel (kaz. Daniel Heczko - CB Praha), Steigerovi a Vladimír Dobiáš (webmaster - Praha). HCJB zastupovali Curt a Alex. Společně jsme se zamýšleli nad současným stavem redakce a hledali nové cesty a vizi pro budoucnost našeho vysílání.

Sedmdesát let rozhlasové práce HCJB z Ekvádoru je svědectvím úžasných událostí, neuvěřitelného překonávání překážek a Božího požehnání. Před pěti lety regionální kanceláře začínaly, dnes jsou místem překotného rozvoje a dění v rámci celosvětové služby. Svět HCJB je rozdělen na pět regionů: Latinská Amerika, Euro-Asie (tam patříme i my), Asie-Pacifik, Afrika a Inženýrské centrum v USA. Celkem máme jedenáct regionálních kanceláří. Vedoucí jednotlivých kanceláří přednesli audiovizuální informace o právě probíhající práci a plánech do budoucna. Pomocí internetu jsme byli propojeni z Ekvádoru do Elkhartu v Indianě a Colorada Springs v Coloradu. Mohli jsme bezprostředně společně komunikovat. Bez dechu jsme naslouchali a viděli, jaká je situace v jednotlivých regionech. Jen několik zajímavostí z Afriky a Latinské Ameriky. Afrika má 33 nejchudších zemí světa, kde žije asi 15 milionů sirotků, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Mnoho dětí je rovněž nakaženo. Bez změny životního stylu je Afrika odsouzena k vymření. V Brazílii žije asi 25 milionů dětí na ulici. Situace dětí na mnoha místech světa je kritická. Křesťané celého světa a místní sbory mají před sebou obrovský úkol a příležitost, jak přiložit ruku k Božímu dílu. Patří k němu příprava misijních pracovníků nejrůznějších oborů - od inženýrů až po zdravotnický personál. Osvětová péče, aktuální péče o sirotky, zdravotní potřeby, pojízdné kliniky, kufříkové dentální vybavení, základní výcvik zdravotnického personálu pro odlehlá místa, zdroje pitné vody, pracovní týmy dobrovolníků, krátkodobí specialisté nerůznějších oborů... až po přípravu rozhlasových pracovníků a domácích kazatelů. Na světě jsou asi dva miliony kazatelů bez teologické přípravy.

S rozvojem nových technologií připravuje HCJB WORLD RADIO řadu změn. Některá krátkovlnná vysílání se přesouvají z Ekvádoru do UK na nové vysílače, další v Ekvádoru končí. Švédsko a Japonsko přechází na net-casting audio a poradenskou službu pomocí internetu. Po 37 letech vysílání, Kazuo a Hisako Ozaki začínají Internetovou službu. Ozaki(ovi) si uvědomují, že je třeba změnit způsob práce v novém tisíciletí, aby dále přinášeli Dobrou novinu do Japonska. Navíc, Mr. Yoshio Higa, manažer nově ustavené Satelitní společnosti v Japonsku, požádal Kazuo o programové materiály HCJB, aby mohly být vysílány celoplošně pomocí digitálního vysílání. Pan Higa vyjadřuje politování nad ukončením krátkovlnného vysílání z Ekvádoru do Japonska, ale vřele doporučuje biblické programy HCJB nejen posluchačům krátkých vln, ale mnohem většímu počtu potenciálních posluchačů. Ozaki(ovi) prosí o modlitby, aby přechod na net-casting byl hladký. Pomocí nové technologie mohou oslovit mnoho nových posluchačů. Dobrá novina může proměnit životy jednotlivců a uvést nové věřící do Božího království.

Největší rozmach prožívá HCJB v oblasti tzv. Radio planting - zakládání místních rozhlasových FM stanic a sítí (Rumunsko, Makedonie, Ukrajina, Bělorusko, Polsko, Španělsko, Severní Afrika, Jižní Afrika, Keňa, Nigerie, Zambie, Uganda, USA). Tento model se osvědčil v celé řadě zemí. Evangelium promlouvá k těm, kteří Boží slovo nikdy neslyšeli, nemají možnost do sborů docházet, nebo jsou součástí nejrůznějších denominací a nekřesťanských náboženských systémů. Každý, kdo má zájem, může naslouchat Božímu slovu v soukromí svého domova. I dnes, po 70 letech služby, Dobrá novina Pána Ježíše Krista vstupuje tam, kam nemohou kazatelé, misionáři ani televize.

Mezi povzbudivé skutečnosti patří rozvoj spolupráce misijních organizací, jednotlivých sborů a spolupráce s místními sbory. Stále více rozhlasové práce se přesouvá do zemí, kde místní křesťané připravují rozhlasové pořady a vedou celou technickou stránku vysílání. Řada amerických sborů pomáhá vzniku nových vysílacích center. Finanční rozpočet HCJB přesáhl 25 milionů dolarů a vše pochází z darů jednotlivých věřících a sborů. Stále více sborů vysílá týmy dobrovolníků do různých zemí na nejrůznější projekty, aby v pra- xi vyjádřili, co je to láska k bližnímu.

Deset dnů konference uběhlo neuvěřitelně rychle. Společně jsme odjížděli povzbuzeni, potěšeni a připraveni přijímat nejen změny, ale i nové příležitosti. Věříme, že vše bude sloužit k dobrému těm, kdo milují svého Pána a jsou připraveni sloužit všude tam, kde se pro službu otevřou dveře.

Jaké změny budou v nejbližších dnech u nás? Při přípravě vysílání Dobré noviny dojde k několika podstatným změnám. Viz dopis sestry Fialové. Krátkovlnné vysílání z Ekvádoru bude výhledově pokračovat další tři roky. Během té doby budeme hledat jiné vysílací místo nebo nový způsob vysílání. Evropské vysílače jsou finančně mnohem náročnější než vysílání z Ekvádoru, kde máme tři vlastní přehrady a vodní elektrárnu. Významnou podporu rozhlasové práce zajišťuje inženýrské centrum v Indianě. Testují se linky optických vláken, které spojují studia v Moskvě a centrální Asii, digitální vysílání, satelitní vysílání, webové stránky a internetové možnosti "vysílání". Ve Spojených státech dnes existuje síť více než 20 tisíc privátních internetových stanic. Naše česká redakce doufá, že i u nás dozraje dostupnost internetu do bodu kdy budeme moci zahájit "hlasnet". Jak vidíte, plánů máme hodně, ale je třeba, abychom získali další spolupracovníky. Modlíme se, abychom pro naši redakci našli vhodného spolupracovníka, který by se ujal koordinace rozhlasové práce (kompletace pořadů, zpracování statistických údajů, péče o QSL posluchače, korespondence s posluchači atd.). Požadovaná kvalifikace - dobrá teologická orientace, základní znalost práce na počítači, dobrý češtinář, znalost angličtiny - jde o překlad denního zpravodajství pro webové stránky, pracovitost, samostatnost, elán a schopnost týmové spolupráce. A protože nikdo učený z nebe nespadl, jsme připraveni v začátcích vést a pomáhat. Jsme otevřeni i pro pracovníka civilní služby.

Všem posluchačům děkujeme za dlouholetou věrnost a modlitby, které umožňují šířit Dobrou novinu nejrůznějšími mediálními způsoby.

Vaši Steigerovi

Milí posluchači "Dobré Noviny"!

Předně děkuji Steigerovým, že jsou ochotni toto psaní na rozloučenou uveřejnit v časopise Zápas o duši.

Ani nemusím psát, jak mám ráda práci spojenou s korespondencí s posluchači. Za těch 25 let jsem se s mnoha z Vás úzce spřátelila, ačkoliv jsme se osobně nikdy nesetkali. Je mi však již 75 let a sil ubývá. Proto jsem před časem žádala, aby do Quita přišel někdo pomoci mi s prací. To však nebylo schváleno, a jelikož sama nemohu dále pokračovat, bylo rozhodnuto, že nejlepším řešením bude veškerou korespondenci pro "Dobrou Novinu" směrovat do Prahy. Moje spolupráce s Vámi však nekončí, protože budu dál psát, dokud to Pán dovolí, každý měsíc ekvádorský oběžník pro všechny zájemce.

Vysílání na krátkých vlnách zůstává nezměněno. QSL pohlednice obdrží všichni posluchači, kteří splní podmínky hlášení poslechu. Napište si o formulář, kde vyplníte Hlášení o příjmu. Letošní série šesti pohlednic tvoří obraz ledovce Chimborazo.

Proto prosím: OD 1. LEDNA 2001 zasílejte veškerou korespondenci a Hlášení o příjmu pro "Dobrou Novinu" na adresu:

HCJB Dobrá novina, Hošťálkova 1, a 169 00 Praha 69

Na Vaše dopisy bude odpovídat sestra Jindra a ačkoliv ji osobně neznám, věřím, že moji práci převezme k Vaší spokojenosti. Je velmi laskavá a vyprošuji od Pána, aby Vás s ní pojila láska Kristova, stejně jako se mnou. Modlíme se, aby nám Pán dal pracovníka, který bude koordinovat veškeré rozhlasové vysílání a kontakt s posluchači v Čechách.

ROZVRH "DOBRÉ NOVINY" PRO ZIMU:

RÁNO: V 6.30 hodin, na 9765 kHz - v pásmu 31 m.

VEČER: V 19.30 hodin, na 17795 a 15550 v pásmu 16 a 19 m.

Přeji Vám dobrý příjem a doufám, že poslech Dobré noviny Vám bude povzbuzením na každý den. Na rozloučenou Vás odporučuji do ochrany Páně a věřím, že jednou, až si nás povolá v Jeho Svaté přítomnosti, budeme se moci poprvé bratrsky přivítat a obejmout. S upřímnou láskou zdraví posluchače Dobré noviny - sestra Fialová -

E-mailová adresa na sestru Fialovou zůstává: lkladen@ecnet.ec

Další adresy:

Helena Kaplanová:

Georgina Gonzalez, 1735 Spyglass 112, Austin, TX 78746, USA

gkladens@wt.net

Bratr Metoděj:

Kazety hudba, kázání: Metoděj Chamrád, 16325 Golf Club Rd. 112, BLDG.7, Ft. Lauderdale, FL 33326, USA.