S napětím jsme očekávali reakce čtenářů na ZOD 67, protože obsahoval témata na které mají křesťané různé, až protichůdné pohledy. Během ledna a února 2001 jsme vyřídili přes 400 dopisů, z toho téměř 300 dopisů čtenářů a posluchačů. Na téma Křesťan a psychologie nám přišly kromě dvou zdvořilých kritik (jednou z nich je dopis Petra Plaňanského, viz "Kde je ten skutečný problém") také tři velmi negativní dopisy, které částečně níže otiskujeme. Mimo jiné nám bylo také vytčeno, že i dopisy čtenářů jsou špatným příkladem pro ostatní a že nemáme dostatek pastoračních zkušeností. Nemyslíme si to. Ročně dostáváme přes dva tisíce dopisů a odpovídáme na stovky nejrůznějších problémů.

Reakce čtenářů, kladné i záporné, jsou pro nás hnací silou, která určuje směr a témata, o něž mají čtenáři zájem. Vaše dopisy a reakce nás ujišťují, že píšeme pro ty křesťany, kteří se nebojí spoléhat na Ducha svatého, samostatně přemýšlet a vyjadřovat svoje názory. Děkujeme Pánu, za všechny milé, povzbudivé dopisy a finanční příspěvky, které nám došly. Děkujeme i za kritické dopisy.

K naší radosti můžeme říci, že celá řada čtenářů pochopila, o co jde, nejen v učení o Boží svrchovanosti, ale i v psychologii a v teologii.

* Milí Steigerovi a spolupracovníci

Zápasu o duši,

chceme Vám poděkovat za články o Božím vyvolení, které provokují tolik křesťanů. Chtěli bychom Vás podpořit a povzbudit ve Vaší práci, protože si myslíme, že je velice potřebná. V našem křesťanském životě jsme se setkali s oběma proudy. Po strastiplné cestě nám Bůh sám musel ukázat, že On je ten svrchovaný, který činí chtění i konání, který je tvořitel i dokonavatel díla.

Proto děkujeme Pánu, že jste tím "hlasem, který burcuje". I my dosvědčujeme, že jsme vděčni za každého člověka, který nám přinášel před oči pravdu, do které nás Bůh nakonec uvedl.

Přejeme Vám, abyste směle pokračovali v díle, do kterého Vás Pán uvedl.

S vděčností,

Dopis 023, manželé T.

* Vážený a milý bratře Pavle,

velmi mě zaujal Váš článek Křesťanský romantizmus, k němuž mám několik poznámek.

Především zcela souhlasím s Vaší kritikou tohoto romantizmu, který pronikl do církve a projevuje se v nepochopení Boží svrchovanosti, v evangeliu zaměřeném na člověka. Ovlivňuje negativně i modlitební život v tom smyslu, že aniž by byla v konkrétní věci hledána nebo známa Boží vůle, je vyprošováno konkrétní lidské řešení.

Celá služba apoštola Jana je zaměřena na nápravu církve. Ale i dnes máme většinou daleko do praxe Skutky 5, 12 a 13 nebo Zjevení 3, 7-13. Ve Zjevení 2 a 3 jsou napomínáni nevěřící věřící, nikoliv nevěřící pohané. Nevěřící věřící jsou ti, kteří něčemu z Božího Slova věří, něčemu nevěří, resp. něco z Božího Slova praktikují, něco nepraktikují. Vskutku mnozí antikristové vyšli na svět. Je nás vskutku mnoho, ale Bůh se vždy oslaví, jak správně píšete. Mám za to, že se shodneme, že po znovuzrození ducha následuje zápas o duši, i když služba pohanovi ke znovuzrození je také zápas o duši. Přeji Vám upřímně, milý bratře, v obou složkách této služby stálou Pánovu přítomnost a vedení.

Máme-li uši k slyšení, určitě pro nás platí některé z Pánových napomenutí. Zj. 3,20 navazuje bezprostředně na Zj. 3,19, Když Pán stojí u dveří a tluče, ale my nemáme uši k slyšení, abychom se rozhorlili k pokání, následuje v lepším případě trestání a švihání, v horším případě Pán od nás odchází, což my ovšem nezpozorujeme a dále pokračujeme ve svém náboženství. Existuje jedna výborná kniha Witnesse Lee "Christ versus Religion", kterou Vám rád půjčím (stojím u dveří a tluču).

V Kristově Lásce Váš

Petr Martykán

* Milí Steigerovi,

vaše články o kalvinismu, arminianismu, Božím předurčení a vyvolení, Boží svrchovanosti a všechny další v časopisu ZOD jsou výborné. Kdybychom je směli přirovnat - je to kvalitní kovářská práce - žár ohně, kovadlina, kladivo a přesná ruka Mistra. Jste Pánovy nástroje.

Prosba: zasílejte časopis našemu příteli ...

S úctou a díky,

J.M., Č. Budějovice

* Bratře v Kristu Ježíši,

skrze něj Tě mile pozdravuji!

Jsme vděčni našemu Pánu Ježíši Kristu, že jsme obdrželi skrze Něj život věčný, pečetí Duchem svatým a povoláním svatým s Ním, a žehnajícímu od Otce našeho. Jsme vděčni za časopis Zápas o duši, že jsme od Pána uváděni do světla a života s Ním. Myslíme často na obsah v tomto časopise, což nás obohacuje na vnitřním člověku - Jeho Slovo, též jak máme obcovat na tomto světě uprostřed tmy a svítit jako světla těm okolo nás. On obohacuje Ducha našeho.

Prosíme o dvě složenky.

Jan Ř.

* Milý bratře a sestro,

dostává se mně občas do rukou váš časopis Zápas o duši. Mohu říct, že mě velmi zajímá a rád jej čtu. Prosil bych o jeho zasílání. Pošlete prosím složenku na zaplacení časopisu.

S pozdravem

Jan Z. -

* Milí Steigerovi,

děkuji Vám jménem mnoha dalších lidí věřících i nevěřících za Váš časopis. Je užitečný všem k poučení, dává rady ve věcech Božích, povzbuzuje bloudící a hledající a tím oslavuje našeho milého Pána Ježíše Krista. Pán ať žehná Vaší práci a uvádí v život semínka zasetá do srdcí lidí, kteří čtou v dnešní televizní době, srdcí, která se zamýšlejí o smyslu života před konzumováním vyumělkovaných seriálů a kteří hledají celým srdcem. Ať Vám Pán bohatě odmění vše, co do této práce pro Něho vkládáte. Pán Vám žehnej.

Dopis č. 414, Anna J., Břeclav

* Milí,

.... Musím povedať, že ma tieto články veľmi potešili. Ku psychológii ako takej som nikdy nemala veľkú dôveru, akosi som cítila, že to nie je správna "veda". Dnešné články mi to len potvrdili. Biblia naozaj môže dať odpoveď na každú otázku dneška. Len treba hľadať a správne čítať. Ale aj na to je v tomto čísle návod. Super! ... Je škoda, že nektorí prestali odoberať ZOD, možno by si uvedomili, že naše chvály nepatria žiadnemu človeku, lebo tým, že je to "len človek", často sa môže vo svojich názoroch dostať na zlý chodník.

Takže díky za tieto články.

e-mail, D.K., Bratislava

* Vážená redakce ZOD-u,

velmi se mi líbí Váš postoj k psychologii v křesťanství. Děkuji za taková témata a prosím o další. Posílám srdečné pozdravy.

Dopis č. 344, M. K., Bystřice nad Olší

* Milí přátelé v HCJB!

... Ještě se chci zmínit o časopise "Zápas o duši". Jsou to výborné postřehy, které tam čtu a v každém čísle, které dostanu, najdu několik článků, které mě velmi osloví. Jen tak dál. Pokračujte ve své záslužné práci! Právě v "Zápasu" je očividné, jak úsporně a bez okras a obrázků se dá psát o podstatných věcech a o skutečné víře. Přeji hodně sil do dalších let!

Čtenář a posluchač z Jižních Čech.

Dopis 473