NEW AGE - "Nový věk." Toto heslo se čím dále více ozývá v časopisech, novinách, v televizi, rozhlase, na různých konferencích. "Nový věk?" Vždyť po tom lidstvo touží, protože ten "starý," v němž žijeme, se jeví ve světle až příliš nepříznivém, jen temných barvách.

 

Koncem roku 1986 se k nám dostal leták s nápisem "Meditace k uzdravení nemocného světa." Není to skutečně to, po čem toužíme - uzdravení našeho nemocného světa? Samozřejmě, my křesťané dobře víme, že uzdravit svět může jedině Bůh sám. Ten, který svět stvořil a skrze svého Syna vykoupil. Tato meditace zdánlivě začíná biblicky: "Na počátku Bůh stvořil nebe i zemi, a Bůh řekl: Buď světlo a bylo světlo." A dále: "Nyní žijeme v době nového počátku ... Lidstvo se vrací ke svému božství ...! ... spása je dokonána a svět je uzdraven. To je počátek míru na světě a dobré vůle vůči všem: Láska plyne ze všech srdcí, v každé duši vládne smíření, všecky duše se sjednocují v dokonalé porozumění. Stalo se. Je tomu tak." V přiloženém dopise se říká: "Jaké možnosti se nám zde otevírají! Jak nádherné! Celý svět je sjednocen v lásce, světle, mírových myšlenkách, které smíme vysílat na všechny strany, ke všem lidem, ke všem a všemu, co existuje." A kdosi dokonce připsal: "Prosím, modlete se s námi, aby Duch Ježíše Krista přišel podpořit." Je to však skutečně něco, čeho by se Duch Ježíše Krista mohl zůčastnit? Co za tím vězí?

Tato meditace se uskutečnila jako "World Instant Cooperation" (Okamžitá světová spolupráce) celosvětově ve všech střediscích a skupinách hnutí "Nového věku," přesně o půlnoci o Silvestru, k posílení "cílového pole," kde meditující mezi jinými říká: "Jsem spolutvořitel s Bohem, přichází nové nebe, protože Boží vůle je vyjadřována skrze mne ... Jsem skutečně Boží Kristus ... Neboť Bůh je všechno a všechno je Bůh ... Čistá esence bezpodmínečné lásky ... Vidím ji jako zlaté světlo vyzařovat z mého nitra ... Jsem světlo světa ... A z tohoto světla odpovídá ta jediná přítomnost a moc všehomíra ... Vidím záchranu naší planety před svým zrakem, kdy budou vyhlazeny všechny mylné představy, bludné myšlenky."

Toto malé nahlédnutí do textu nám dává tušit, že při všem křesťanském nádechu se jedná o velký svod.

CO JE NOVÝ VĚK?
S tímto pojmem se od r. 1984 setkáváme stále častěji. Od počátku jsem cítila, že se jedná o celosvětový, obrovský a obludný podvod. Od přelomu r. 1986/87 jsem viděla, že se musím touto věcí zabývat důkladněji, protože se toto učení začalo šířit přímo obrovskými kroky. Znovu a znovu jsme dostávali zprávy z různých koutů světa, ze zemí, kde máme svoji misijní práci. Síť tohoto hnutí je tak rozvětvená, že v následujícím se mohu dotknout jen toho nejpodstatnějšího. Podrobně se tímto hnutím zabývá Constance Cumbeyová v knize "The hidden Danger of the Rainbow" (Skryté nebezpečí duhy), z níž čerpám většinu informací.

PODSTATA HNUTÍ NOVÉHO VĚKU
Toto hnutí se šíří lavinovitě světem. V NSR se odhaduje počet členů na 500,000, a nespočetné množství těch, kdo sympatizují a spolupracují. Skládá se z mnoha tisíc organizací, které touto sítí opřádají celý svět. Jeho nejdůležitějším cílem a tajemstvím jeho "jednoty v rozličnosti" je zřízení nového světového řádu, který je charakterizován skupinovým vědomím, spoluprací a spolupůsobením. Zakladatelem tohoto systému je víra v jakousi "vnitřní vládu" nad naší planetou prostřednictvím hierarchie duchovních bytostí, údajných "mistrů moudrosti," což jsou ve skutečnosti démonické mocnosti.

"Nový věk" představuje syntézu východních náboženství, gnoze a spiritismu, založenou na esoterických (tajných) učeních, zprostředkovaných skrze démony. Je proto pochopitelné, že zde má místo každý druh okultismu: jasnovidectví, astrologie, hypnoza, yoga, psychotronika a k tomu oživlá víra v čarodějnice a kouzelníky, převtělování, germánský mysticismus a pantheistické představy. V tomto novém světovém řádu, ke kterému "Nový věk" míří, není místa pro Boha Bible. Na jeho místo nastupuje Lucifer Světlonoš. Hnací silou tohoto hnutí je prastará touha být jako Bůh, být roven Nejvyššímu, být vzýván místo Boha.

NĚCO Z HISTORIE HNUTÍ
Kořeny sahají až ke vzniku theosofické společnosti, kterou r. 1875 založila v New Yorku Ruska, Helena Petrovna Blavatská. Základní nauka theosofie říká, že všechna náboženství obsahují "společenské pravdy" (mysteria), které přesahují všechny rozdíly. Přívrženci theosofie věří v existenci duchovních mistrů, což jsou buď duchovní bytosti, nebo lidé obzvláště nadaní, kteří se vyvinuli nad průměrnou masu. Třetí předsedkyně, Alice Baileyová (18801949), Angličanka přesídlená do USA, položila základ vlastního hnutí "Nového věku" jako velekněžka. Jako spiritistické medium dostávala poselství od tzv. "mistrů moudrosti," Tibeťana Djawal Khula. Tato poselství zprostředkovaná démonem skrze automatické psaní vydala v četných spisech jako tajné nauky, jako plán, který je dnes určující a závazný pro hnutí "Nového věku."

PRŮLOM NA VEŘEJNOST
Podle těchto tajných pokynů mělo celé hnutí zůstat v podzemí až do r. 1975. Od té doby má své plány na nový svět zveřejňovat. Učení o "Novém věku" má být šířeno všemi dostupnými prostředky a propagováno s oznámením vystoupení "Krista Nového věku." To se stalo.

První taktické kroky vedly k tomu, získat sympatie veřejnosti pacifistickými a antimilitaristickými aktivitami. Další etapou byla skeptická, ničivá kritika náboženství, která věří v osobní nesmrtelnost. Všechny programy tohoto hnutí, které měly v popředí hlavně propagaci zdravé životosprávy, našly jak v hospodářských, tak společenských vrstvách širokou odezvu. Ano, dokonce i mezi křesťany. Všechny měly společné následující body, které jsou v podstatě okultními praktikami východních náboženství. Meditace, yoga, uvolňování, cvičení, hypnoza, léčivé metody, vizualizace a tzv. "pozitivní myšlení." Oba poslední pojmy vycházejí z toho, že prý člověk prožívá to, co si vymyslí. To znamená, že naše podvědomí uskutečňuje naše přání a myšlenky. Zejména "pozitivní myšlení" se často praktikuje na základě některých biblických citátů jako "víra," ačkoliv vychází z nebiblického přesvědčení, že základní síla lidské duše je dobrá. Avšak "Nový věk" čerpá ještě z jiných zdrojů, takže třeba v oblasti výchovy a vedení lidí vychází z antroposofických názorů Rudolfa Steinera (zakladatele synkretického náboženského systému, spiritista).

Hnutí "Nového věku" se podařilo zaktualizovat vždy něco nového a ovlivnit tak veřejné mínění. Např. "celistvá výchova," všechny typy meditace, psychotréningu, "celistvá medicina," obchody s léky a potravinami (biopotraviny, makrobiotika), ekologie, ochrana zvířat a rostlin, boj za odzbrojení, mírové hnutí, nové nauky pro vedoucí osobnosti, kursy pro manažéry v průmyslu, hospodářství, programy na pomoc hladovějícím a jiné humanistické a lidumilné projekty. Průlom na veřejnost znamenala kniha Marylyn Fergusové "The Aquarian Conspiracy," jakási současná "bible" hnutí "Nového věku." Je zde veleben "zaslíbený zlatý věk lidstva" se svými prožitky "změněného vědomí" a je propagován na celém světě. Dalšími programovými knihami "Nového věku" jsou spisy v Kalifornii žijícího rakouského fyzika Fritjolfa Carpy, např. Wendezeit, Bausteine fur ein neues Weltbild" (Zvrat, Stavební kameny pro nový obraz světa). Děti a mladiství jsou ovlivňováni v duchu "Nového věku" ve školách, mimo jiné vlnou "fantazie" skrze filmy, videokazetami, audiokazetami, comics (obrázkové děje), knihami, společenskými hrami a hračkami. K deseti nejúspěšnějším filmům patří sedm tohoto druhu. Na prvním místě "E.T.," který uchvátil mládež a děti a stal se módou. Další pak "Hvězdné války." Ano, dvě třetiny nejvíce navštěvovaných filmů mají značku fantazie. Knihy tohoto druhu jsou bestsellery a vycházejí v milionových nákladech. Jsou to více než stovky titulů a všechny mají okultní ražení: styk s mrtvými, zaříkávání duchů, jasnovidectví, telepatie, psychokineze pohyb předmětů silou vůle atd. Velkou roli hrají mágové, čarodějnice, kouzelníci. Módou mezi mládeží jsou kouzelné opasky, kouzelné meče, talismany. Pod společným názvem esoterika jsou prodávány v knihkupectvích okultistické příručky s konkrétními návody, jak se dostat do spojení s mimosmyslovým světem duchů a jak je ovládat. V řadě našich měst (NSR) je možné v psychocentrech okusit "zásvětnou zkušenost" pod odborným vedením.

Samozřejmě je pro účely "Nového věku" využívána hudba jako jeden z prostředků ovlivňování širokých mas. Alice Aeyleyová dává přesné pokyny pro "léčení hudbou." Trh opanoval nový styl zábavné hudby, tzv. "hudba sfér," sférická hudba. Počet fanoušků neustále stoupá. Mnohé významné celosvětové organizace jsou pod vlivem "Nového věku." Jsou to např. Organizace spojených národů, UNESCO, Světová rada církví, Club of Rome, Rockefellerova nadace, Fordova nadace, Trilaterální komise, Bildbergerova skupina, Svobodní zednáři v čele s Illuminanty. Vedoucí osobnosti např. Robert Muller, zástupce hlavního vedoucího Spojených národů pro hospodářství a sociální záležitosti, jsou členy "Nového věku."

FILOSOFIE NOVÉHO VĚKU
Aby se dosáhlo sledovaného cíle, musí se dle názoru "Nového věku" úplně změnit daný způsob myšlení. Na místo analytického myšlení, které odpovídá lineárnímu a mechanickému obrazu světa, má nastoupit jiné, systémové myšlení. Všecky věci spolu souvisejí (interdependent) a musí být proto přijímány "celistvě" (holisticky). Každý člověk se musí naučit smýšlet jako součást přírody a celého kosmu, mikrokosmu a makrokosmu. Racionální myšlení, které postupuje analyticky, s rozvahou a bylo dosud základem poznávání vesmíru má ustoupit syntetickému myšlení a intuitivnímu poznávání, které nespočívá na rozumem poznaných skutečnostech. Cílem filosofie "Nového věku" je vyrovnávání protikladů: věda a okultismus jsou rovnocenné, každé hodnocení je zamítáno, dobré a zlé už neexistuje, vše splývá v jedno. Proto je pochopitelná i snaha po sjednocení všech náboženství (tzv. synkretismus, poznámka z jiné studie o satanistech). Jeden z tzv. "sluhů Satana," osmnáctiletý chlapec tuto filosofii vyjádřil takto: Charlie Manson (vůdce satanistů v USA) věří, že všechny lidské jistoty shodné s ním, jsou bohy a ďábly ve stejném čase a že každá jistota je částí jiné jistoty. To znamená, že lidský život nemá cenu. Jestliže někoho zabiješ, zabiješ část sebe samého a tím je vše v pořádku. Brutální vražda Tate-Bianca (USA), která se stala v srpnu r. 1969, byla bezprostředním výsledkem tajemné vlády Ch. Mansona nad "sluhy Satana" a jeho nauky shodné s výše popsanou filosofií "Nového věku." Zde vidíme jen náznak důsledků takového myšlení (podle Davida Wilkersona).

Pro přívržence "Nového věku" je nejvyšším cílem být šťastný. Tam, kde se dosud hodnotily výkony jednotlivce, jde dnes v prvé řadě o jeho štěstí, osobní uspokojení, úspěch. Strach před nadcházejícími hrůzami a katastrofami je nahrazen utopií o světové společnosti bez napětí.

CÍLE A PLÁNY "NOVÉHO VĚKU"
Plán zprostředkovaný Alicí Baileyovou jako mediem obsahuje: Zřízení nového světového řádu, nové světovlády a nového náboženství. Politickým cílem hnutí je převzetí vlády nad světem, rozpuštění nebo zničení jednotlivých národnostních celků v zájmu světového míru a zachování lidstva. Od r. 1992 budou např. otevřeny hranice v západních státech EHS a dorozumívacím jazykem v Evropě bude angličtina. Na této cestě k dosažení světovlády jsou jednotlivé politické, hospodářské a sociální mezicíle, mezi jinými např.:

- zavedení mezinárodního univerzálního kontového systému
- zřízení světové centrály pro rozdělování potravin, která by řídila veškerou produkci a distribuci potravin

  • A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem této šelmy nebo číslicí jeho jména. (Zj. 13:17)

- jednotný daňový systém na celém světě
- celosvětově platná povinnost vojenské služby k obranným účelům (navzdory pacifistickým proklamacím).

Z toho vyplývají jednotlivé detailní body programu pro skupiny "Nového věku" od chvíle, kdy r. 1975 vystoupilo hnutí na veřejnost:

- zřízení celosvětového hospodářského systému
- předání soukromého vlastnictví v bankovnictví, dopravě a výrobě světovému výboru
- uznání nutnosti podrobit celosvětovému řízení problémy biologické, hustotu obyvatelstva a zdravotnictví
- zaručení celosvětového minima svobody a blahobytu pro každého člověka
- povinnost podrobit osobní cíle a osobní život cílům světové rady.

Protože na veřejnosti vystupuje hnutí s krásnými hesly a proklamuje lásku, lidské dobro a mír, jsou mnozí lidé úplně slepí k jeho pravým cílům. Zdá se jim to správné a k dosažení cíle nejlepší, když se hlásá:

- arijství, tzn. vláda západní rasy jako u Hitlera, spojená s antisemitismem
- zasvěcení planety (Luciferova initiance) a zasvěcení lidstva Luciferovi
- očistné akce, tzn. vyhlazení těch, kdo s těmito cíli nesouhlasí
- přerušení těhotenství a umělé oplodňování
- nucené omezování počtu dětí
- genetická manipulace
- euthanasie, pomoc umírajícím, aby mohli umřít, při čemž se z umírání udělá kulticky krásný zážitek přechodu do nové existence.

VĚK VODNÁŘE
Všech těchto cílů má být dosaženo ve "věku Vodnáře," kterého chce "Nový věk" dosáhnout a k němuž měla být startem ona silvestrovská meditace. Pojem "věk Vodnáře" pochází z astrologie. To je samo o sobě astronomické posouvání jarní rovnodennosti tak, že asi po dvou tisíciletích se Slunce dostává vždy do stejného souhvězdí zvířetníku a pozvolně se posouvá dále. Tento zjev astrologové vykládají jako vliv na osud naší Země. Kolem přelomu tisíciletí má přejít postavení Slunce jarní rovnodennosti do souhvězdí Vodnáře z dosavadního postavení v souhvězdí Ryb. Někteří vypočítali, že k tomu došlo již v r. 1962. Protože byla ryba v prvních stoletích často používána jako znak křesťanů, přívrženci "Nového věku" tvrdí, že opuštěním souhvězdí Ryb a přechodem do souhvězdí Vodnáře naznačuje Slunce ukončení křesťanské éry. "Nový věk" věří, že Vodnář vyleje na zemi proudy vod jako znamení nového ducha. Tento duch má vést lidi za součinnosti yogy, meditace, psychotechnik a pod. k "rozšířenému vědomí" a uschopnit je tak pro "osvícení," které jim dá možnost vést život bez problémů a potíží.

NÁBOŽENSTVÍ "NOVÉHO VĚKU"
Hnutí nejen sleduje cíle politické, hospodářské a náboženské, ono samo je náboženstvím. Má své "posvátné spisy," modlitební formulace, meditační slabiky, tzv. mantry. Má svá duchovní centra, jako "Findhorn Community" ve Skotsku, vzniklé r. 1962, Esalen v Kalifornii, USA. Mezitím podobná střediska vznikají po celém světě. Zážitky podobné znovuzrození, které však jsou něčím úplně jiným než biblické znovuzrození, duchovní zákony a přikázání, najdeme i v učení "Nového věku." Hnutí má své kněze a kněžky, své guru, učitele a očekává Mesiáše. Má své proroky a lidi s napdřirozenými schopnostmi, které jim umožňují konat divy a znamení.

Hnutí proklamuje, že lidstvo je božské a přetváří boha ke své podobě. Podle základní formule, že "vše je jedno," je člověk součástí božstva, kosmického vědomí a moci. Tohoto podvědomí, pravého uvědomění se dosáhne pomocí yogy, meditace a podobně. Tak odhalí a bude rozvíjet svoji božskou podstatu. Cesta člověka je cestou k jeho zbožštění (budete jako bohové). Tvrdí se, že je možné úplně splynout s touto mocí, silou a být jí cele naplněn (hinduismus). Pod pojmem Bůh rozumí "Nový věk" neutrální moc, kterou lze použít jak k dobrému, tak ke zlému a proto jim velmi záleží na tom, aby tuto moc ovládli. Smrt, jako konečný závěr lidského života je popírána. Je přijato učení budhismu a hinduismu o převtělování, dle něhož člověk skutečně nezmírá, ale vtěluje se do nových a nových životních forem. Další existence je určována tím, jak v té předcházející člověk žil. Tento automaticky působící zákon karmy, koloběhu převtělování, ovládá všechno živé. Konečně je dosaženo dokonalosti a duše vchází do nirvány, t.j. přestává existovat.

"Nový věk" tvrdí jednoznačně, že člověk má moc sám sebe vykoupit tím, že najde cestu ke svému podvědomí a uvědomí si sám sebe. Centrem víry "Nového věku" je tedy člověk a víra v síly, které může člověk najít a opanovat je v kosmu, který "Nový věk" uctívá. Lucifer hraje podstatnou roli v tomto celosvětovém náboženství, které "Nový věk" vytváří. Jeden z hlavních vůdců "Nového věku," David Spangler, druhý ředitel centra ve Skotsku (od r. 1970) napsal v jedné ze svých četných knih: "Lucifer působí v každém z nás, aby nás uvedl do stavu úplné dokonalosti. Každý z nás k onomu bodu, který nazývá Luciferská inciace (zasvěcení) dojde." To je zvláštní vstupní brána, kterou musí projít každý jednotlivec, aby dosáhl jeho dokonalosti a jeho dokonalého světla. Spangler, který pravidelně komunikuje s démony, veřejně prohlásil, že světlo, které osvětluje Finhorn, je světlo Luciferovo a ono že dá světu to pravé osvícení. Alice Baileyová tvrdí, že skutečným vládcem lidí je Lucifer. Lucifer je prostě vůdčí hvězdou hnutí.

Vedle toho jsou tu "mistři moudrosti," duchové předků a duchové přírody, kteří jsou duchovními zdroji "Nového věku" vedle množství pohanských bohů a bohyň, znova vytažených na světlo. Někteří přívrženci "Nového věku" uctívají Budhu, Pana, Šivu a kromě nich si vymysleli celou řadu božstev. Sloupem hnutí je čarodějnictví. Hnutí čerpá ze všech okultních zdrojů, odedávna lidstvu známých. To všechno však stojí pod přísným Božím soudem:

  • Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo činí tyto věci se Hospodinu hnusí. (Dt.18:10,12)

Hospodinu jsou takové věci ohavností. Je tedy jasné, že světovláda a světový řád, který "Nový věk" proklamuje, je naskrz antikristovský do té míry, že se snaží vymýtit křesťanské symboly, svátky a nahradit je pohanskými. Už jsme se zmínili, že podstatnou součástí světového náboženství "Nového věku" jsou různé psychotechniky: meditace, yoga, zen, hypnoza, transpersonální psychologie, pozitivní myšlení. Ve Spojených státech se hnutí "Nového věku" podařilo proniknout do mnohých oficiálních institucí. Constance Cumbeyová dokonce uvádí příklady (školství, armáda, policie, korporace, zdravotnictví, atd.), kdy byli sesazeni nebo propuštěni ze zaměstnání lidé, kteří takovým praktikám odporovali. Pod ochranou hnutí jsou v USA propagovány drogy k rozšiřování vědomí. Například LSD se dnes označuje jako "nástroj proměny." Nedoporučuje se trvalé užívání drog, ale jako prostředek k rozšíření vědomí, k proniknutí do duchovního světa a zasvěcení, jak je tomu u pohanských kněží a mágů. Vyšších či nižších duchovních sil se však lze dopracovat i meditací, mantrou a silným přáním. Okultní plánovací středisko hnutí "LuciTrust" původně založené pod názvem "Lucifer Publishing Company" (Luciferovo nakladatelství) má k dispozici téměř neomezené prostředky, aby podporovalo pronikání a rozšiřování novověkých myšlenek. Existují četné podskupiny, jako World Goodwill (Světová dobrá vůle) nebo "Arkádská škola," výuka, která se dokonce provádí jako dálkové školení prostřednictvím televize. Hnutí je silně spojeno s feministickými organizacemi. Cílem je smazání rozdílu mezi pohlavími, odstranění racionálního analytického myšlení a konečně vláda žen, matriarchát, což odpovídá věku Vodnáře. Odmítá se Bůh Stvořitel, jak ho známe z Písma, s ním i jeho pořádky pro rodinu a společnost, pro vzájemný vztah mužů a žen. Feministická teologie odmítá Boha v mužské podobě a chce ho nahradit ženským božstvem. V "Novém věku" bohyní Gájou, "matkou Zemí" jejíž kult ožívá a praktikuje se. Také uctívají jiné bohyně: Hera, Astarote, Demeter a jiné.

Všechny tyto rozličné skupiny "Nového věku" spojují pseudonáboženské prožitky jako např. styk s démony prostřednictvím drog, meditace, psychotechniky nebo jiným způsobem, vedeni démonickými duchy planetární hierarchie, "mistry moudrosti," od nichž pochází celý plán "Nového věku." Věří na UFO, od nichž prý také dostávají poselství. Některé skupiny "Nového věku" tvrdí, že Adolf Hitler byl jedním z nich, protože čerpal ze stejných zdrojů, měl stejné cíle a používal stejných metod. Pozoruhodné jsou i symboly "Nového věku": hákový kříž, okultní znamení štěstí hinduistů a starých Germánů přejal i Hitler. Dále číslo 666, které dle Alice Baileyové má "svaté vlastnosti" a dle návodu "Nového věku" se má co nejčastěji používat, aby se uspíšil příchod "Nového věku" a pokrok civilizace.

  • To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a to číslo je šest set šedesát šest. (Zj 13:18)

Dalším rozšířeným znamením je duha, většinou jen polovina, která je užívána jako most mezi lidskou duší a "nadduší," tím velkým duchem vesmíru. Je až s podivem, kde všude se tento znak vyskytuje: na reklamních dárcích, dopisních papírech, samolepkách, na hračkách.

NEPRAVÝ KRISTUS
Klíčovou postavou pro plánovanou světovládu a světové náboženství je "Maitrea," kterého chtělo hnutí "Nového věku" uvést na veřejnost 25. dubna 1982. Bylo to oznámeno v mnoha novinách a časopisech po celém světě. Letáková akce oznamovala "Kristus je už mezi námi." Nepřichází svět soudit, ale přichází, aby lidstvu pomohl a motivoval je. "Maitrea je vychovatel tohoto světa a našeho lidského rodu." Je to osobnost, pro niž se používají nejrůznější označení: Mesiáš u Židů, pátý Budha u budhistů, Mahdi u mohamedánů a Krišna u hinduistů. Přišel, aby nás uvedl do "Nového věku." Jeho přítomnost je nám zárukou, že nebude třetí světová válka. To se ohlašovalo v dubnu 1982.

Co se vlastně stane, až Maitrea převezme moc? Ujme se vlády nad světem jako Luciferem dosazený a Luciferem vedený světovládce. Pod jeho vedením začne systém úplné kontroly světa, neboť jen ten, kdo má v rukou všechny životně důležité oblasti a kontroluje je, může ovládat svět. Aby člověk získal povolení pro obchod a podnikání, dostane každý obyvatel své číslo, které bude používat při každé transakci, i při malých nákupech, přes již zmíněný úvěrový systém. Peníze jako takové budou zrušeny. Scott Benjamin Creme, vedoucí muž "Nového věku," je zvláštním připravovatelem vystoupení Maitreye. Podle jeho výpovědi Maitreya žije ve skrytosti, ale místo jeho pobytu znají jen někteří z vyvolených. V oznámení jeho příchodu v r. 1982 stálo, že vládne velikou mocí, mimořádnými schopnostmi a že brzy vstoupí do spojení s celým lidstvem prostřednictvím rádia a televize. Zatím se tak nestalo asi proto, že plán není ještě důkladně připraven a proveden. Než Maitreya vystoupí, musí být většina obyvatelstva ve spojení s duchovními vůdci, aby byli připraveni přijmout svého mesiáše. Bude představen jako obzvláště obdarovaná osobnost. Prošel na tomto světě vývojovým procesem až ke Kristovství. Proto může fungovat jako hlava veškeré duchovní hierarchie a jako "vůdce božího království na zemi." Pomocí "velké invokace," vzývání a přivolávání moci a světla, které bude povinné pro všechna náboženství, má být Maitreya přivolán jako "přicházející Kristus." Toto vzývání bylo poprvé zveřejněno r. 1945 a mezitím se rozšířilo po celém světě. Jako na počátku citované pasáže ze silvestrovské meditace obsahuje i toto vzývání myšlenky o lásce, která pramení v božím srdci, o světle a míru, ale ve skutečnosti jde v této mediatci za uzdravení světa o provedení plánu "Nového věku." Bludně je tento Maitreya nazýván Kristem, ale ve skutečnosti je to antikristovská postava. Ve svých poselstvích tvrdí, že je vrchním velitelem hierarchie "bohů a mistr." Ježíš prý byl jedním z jeho učedníků, stojí tudíž pod ním a byl jím vedený. Z mistrů všech věků je prý Ježíš ten nejmenší. Maitreya však dosáhl toho nejvyššího, sedmého stupně. Všichni, kteří ho nepřijmou jako Krista, "očekává meč rozdělení." Maitreya zavede nové celosvětové náboženství povinné pro všechny. Hrozí tak Židům i křesťanům, kteří nebudou spolupracovat, pronásledováním a vyhlazením. "Nový věk" sice hovoří o "náboženské svobodě," ve skutečnosti však energicky zastává požadavek, že v "Novém věku" náboženská svoboda přestane. "Nový Kristus" plánuje přetvoření křesťanství, to znamená, že biblické křesťanství ztratí svou oprávněnost k existenci. Židovství i křesťanství je rozhodně odmítáno, protože vyznává jednoho Boha. Takové překonané názory zapřičiňují rozkoly a lidstvo musí být od takového negativního myšlení osvobozeno. Křesťanství bude vykořeněno. V silvestrovské meditaci bylo: "Vidím již před svým zrakem zachráněnou planetu, kdy všechny falešné víry a nesprávné představy budou vykořeněny." Tím se míní biblická víra. Tak tedy vypadá ten "zdravý svět Nového věku." My však očekáváme úplně jiné království, když se modlíme: "Přijď království Tvé."

PRAVÝ NOVOVĚK - Království Ježíše Krista
Jakýsi předobraz "Nového věku," proklamovaného hnutím "Nový věk" uvedl Adolf Hitler. Byl nahuštěn mnohými tajnými naukami, které jsou základem "Nového věku." Stejně jako Helena Blavatská dostával Hitler poselství od démonů. Hitler byl okultista, spiritistické medium, vyhledával jasnovidce, astrology a byl přímo fascinován pohanským světem tibetských mnichů, germánských bohů a duchů. (Hitler byl fanatický vegetarián, experimentoval s drogami, které ovlivňují lidské myšlení. Věřil evoluci, převtělování, byl oddaný hinduistickému a budhistickému učení, že pouze smrt a opakované převtělování dosáhne žádoucí dokonalosti. Stejně tak evoluce učí o přežití nejzdatnějších jedinců a tato kombinace přirozené i násilné smrti motivovala nacistické hnutí k vyhlazování celých národů a odpůrců těchto myšlenek. Znamení lebky na uniformách nacistů slibovalo lepší budoucnost skrze smrt pro celý svět. - vloženo,- kas -) Hitler usiloval stejně jako "Nový věk" o nový svět. Chtěl svou "tisíciletou říši" vybudovanou na okultních základech. Hitler nenáviděl Židy a vyznávající křesťany, ačkoliv z počátku hovořil o "pozitivním křesťanství" a sám chtěl sedět na božím trůně. Jeho "tisíciletá říše" se zhroutila po třinácti letech, protože za ní stál od počátku ten lhář - Satan, ale církev Boží, která se skládá z následovníků Pána Ježíše, trvá. Jako tehdy Hitlerova tisíciletá říše, kráčí i dnes hnutí "Nového věku" zdánlivě od vítězství k vítězství pod hvězdou Lucifera. Co však stojí pod znamením Lucifera je budováno Satanem a musí ztroskotat. Co je budováno na lži, nemá trvalých základů. Pánem není Satan, ale Kristus. Na pouhé Ježíšovo slovo se musí zhroutit vše, co Satan vymyslel a vybudoval. Zánik je tak jistý jako zánik Hitlerův, ačkoliv triumfálně zabíral jednu zemi za druhou. O to otřesnější pak bylo jeho zhroucení, do kterého byla zavlečena celá Evropa.

V hnutí "Nového věku" spolupracují "mistři moudrosti," démonické mocnosti na Satanův pokyn pomáhají budovat nový svět, který se před svým dokončením zhroutí jako domeček z karet. Kdo touží po skutečném novém věku, po věčném království, ať vydá svůj život Ježíši Kristu, ne Luciferovi. Jinak zahyne s Luciferem a propadne se do hlubin pekelných. S Ježíšem povstane k novému životu v plné slávě a nádheře. V Ježíši a v Jeho říši svítí to pravé světlo, které je věčné a nikdy nepohasne. Luciferovo světlo a světlo hnutí "Nového věku" je světlo klamné, matoucí jako bludička, která vede do temnosti záhuby. Svět dozrává k posledním soudům, protože je země naplněna nepravostí a hřích křičí k Bohu o soud. Proto nemůže přijít bezprostředně nějaká říše míru a pokoje. To je velký klam a mámení. Jestliže stojíme v pokání kajícně pod vládou Pána Ježíše Krista, jsme pod jeho milostí a smíme věřit v Jeho milostivou ochranu a pomoc i během těchto událostí. Kdo si myslí, že přijde doba pokoje a štěstí, rajský věk, ten je úplně slepý, tváří v tvář k stavu dnešního lidstva. Proto je velkorysé hovoření o "Novém věku," kde vše bude ve znamení bratrství a vzájemného sdílení, jak to hlásá Maitreya ve své nastolovací řeči, čirá lež. Lidé jsou rafinovaně podváděni, dokonce i křesťané, ačkoliv znají novozákonní varování o velkém odpadnutí a propadnutí bludným duchům a učením démonického původu.

  • Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. (1 Tim 4:1)

BUĎ A NEBO
Když jsme odhalili podstatu hnutí "Nového věku," musíme z toho vyvodit důsledky dříve, než bude pozdě. Ať se nedá nikdo zaslepit třpytivým leskem Lucifera. Nedejte se svést. Bez obrácení a pokání není možný ráj na Zemi! Vždyť to není nic jiného, než strach z kříže, který nutí člověka utíkat se do vysněného ráje. Nechceme přiznat, že nekající hříšníky nečeká nic jiného, než Boží soud. Je to pouhý klamný sen našich přání, když si myslíme, že je možný "zdravý svět" bez obrácení se k Bohu. Takový plán může pocházet jedině od Satana a je to lež, která se zhroutí.

  • Dolehne na tebe zlo a nebudeš je umět odčarovat, postihne tě neštěstí a zažehnat je nedokážeš. Dolehne na tebe náhlý zmar, ani si to nestačíš uvědomit. Postav se tu se svým zaklínáním, se spoustou svých kouzel, jimiž se od mládí zaměstnáváš! Snad budeš mít úspěch, snad naženeš strachu. Zmalátnělas přes svá všechna velká rozhodnutí. Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí ani oheň, u něhož by bylo možno sedět. Tak dopadnou ti, jimiž se zaměstnáváš, s nimiž obchoduješ už od svého mládí. Každý z nich na svých cestách zbloudí, nespasí tě nikdo. (Iz 47:11-15)

Celý program "Nového věku" vede do pekla a tam stáhne ty, kdo mu uvěří. Proto varujeme: Nedejte se mámit předivem lží. Kdo zná věčného Boha, Otce, našeho Pána Ježíše Krista a kdo vyznává Pána Ježíše Krista jako Vykupitele a Spasitele, nemůže vzývat Lucifera, uctívat démony a sloužit jim.

  • Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nespravedlností? A jaké spolužití světla s temnotou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím? Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: "Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem." A proto "vyjděte z jejich středu a oddělte se" praví Hospodin a "ničeho nečistého se nedotýkejte" a "já vás přijmu" a "budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami" praví Hospodin zástupů. (2 Kor 6:15-17)

Je nutné se rozhodnout. Buď se oddělíme ode všeho, co jakkoliv zavání hnutím "Nového věku," nebo se stavíme na stranu Lucifera. Důsledkem je záhuba a hrůza. I nám platí Eliášova výzva o poskakování na obě strany.

  • Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu a řekl: "Jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte za ním!" (1 Krl 18:21).

Jde o život. Kdo se zasvětí Luciferovi, je synem smrti. Kdo se zasvětí Ježíšovi, vstoupí dobrovolně na Jeho cestu kříže, stává se účastníkem Božského života. Jenom skrze kříž se vchází do Jeho slávy, jen ti, kteří nesli kříž, budou mít podíl na Jeho království. Takoví už v soužení budou zakoušet přemíru Boží lásky a něco z blaženosti Božího království. Na věky budou účastni radosti v Jeho blízkosti. Ježíš je zachránce a volá nás, abychom společně s ním zachraňovali. Vždyť většina těch, kdo jsou členy "Nového věku" nebo s ním sympatizují, jsou svedení lidé. Takovým je zapotřebí otevírat oči, aby poznali, že upadli do Satanovy pasti. Tak mohou být ještě mnozí zachráněni. Je na nás, abychom neváhali šířit pravdu a vydávali svědectví o naší biblické naději. Proto musíme jednat rychle a cílevědomě, dříve než bude zachvácen celý svět. ZACHRAŇUJTE DUŠE!

Čtěte: Mt 24:24, 2 Tes 2:9, 1 Tim 2:9, 1 Tim 4:13, 2 Tim 3:15, 1 Jn 4:14, Jud 4:10, Zj 13:1118, 17:15, 18:4, 22:721.