Zamyšlení nad vánoční pohodou nás zastihlo uprostřed nečekaných událostí v okamžiku kdy nám indonézská služba i zaměstnání končí. Naše budoucnost a osudy jsou zahaleny světskou nejistotou a ozářeny Boží jistotou. O to živější je zamyšlení nad smyslem života, nad atmosférou narození našeho Pána Ježíše Krista. Podívejme se letos na Vánoce z jiné strany.

Představme si tmavou, studenou noc v Palestině, kde mladá žena bez domova v nouzi porodí děťátko v těch nejnezdravějších podmínkách, ve chlévě. Kdo z nás by položil novorozeně do jeslí k dobytku? Jesle odhalují studenost Vánoc, ne vyhřátou pohodu jesliček a plenčiček. Cožpak je něco poklidného na útěku Marie a Josefa do Egypta nebo na Herodovu rozkazu k vyvraždění všech chlapců do dvou let? Vánoce, narození Ježíše Krista nebyly naplněny pohodou, klidem a mírem.

Vánoční radost nevězí v písních o "Bílých Vánocích" nebo "Už se všichni těšíme na Ježíška." Nevězí ani v dárcích, ani ve třpytkách stromečků, ani ve vánočních pohlednicích, ani ve zvycích a tradicích, ani v cukroví, ani štědrovečerní večeři, ani v radosti z rodinného shledání v tomto celém světě vysněné fantazie a pohody. Tohle je jedna strana Vánoc a ujišťuji vás, že na ní není nic špatného a každým rokem se těším a oddávám těmto vánočním radostem.

Porozumět kráse znamená uvědomit si její protiklad. Za oslavami dnešních Vánoc, za pohodou, klidem a mírem ať již skutečným nebo vysněným, stojí to nejošklivější, to nejmizernější, to co zruinovalo celý vesmír a stvoření. První verš, který v Novém zákoně oznamuje narození Ježíše Krista také odhaluje podstatu Vánoc:

  • Porodí Syna a dá mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. (Mt 1:21)

Vánoce, Ježíšovo narození nás zbavuje hříchu:

  • Syn Boží se zjevil, aby hřích sňal. (1 J 3:5)

Vánoce, Ježíšovo narození je narození zachránce tonoucích v hříchu.

  • Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. (1 J 4:14)

Bez hříchu by Vánoce neměly smysl. Vánoce odhalují existenci hříchu a moc Ježíše Krista jej porazit. Skutečná krása Vánoc je v porozumění, že narození Krista léčí hříšníky. Hřích způsobuje války, smrt, nemoci, slzy, nehody, utrpení, nejistotu, přírodní katastrofy, národní pohromy, prostě všechny hrůzy lidské existence. Hřích přerušil vztahy mezi lidmi, mezi člověkem a stvořením a co je nejtragičtější, mezi člověkem a Bohem. Hřích zdeformoval krásu a člověk je víc zaměstnán zahlazováním hříchů než jejich léčbou. Člověk se snaží hřích víc omlouvat než jej vidět a odstranit. Právě nyní, o Vánocích, kdy se snažíme zastřít hřích oponou vánoční nádhery, bychom měli odhalit ošklivou příčinu Vánoc.

Hřích musí být postaven na viditelné místo. Hřích způsobuje chaos. Každý, kdo zemřel v jakémkoliv věku a z jakéhokoliv důvodu, zemřel na následky smrtelné choroby hříšnosti.

  • Mzdou hříchu je smrt. (Ř 6:23)

Každý člověk zemře, protože je ovlivněn hříchem. Ale Ježíš Kristus přišel, narodil se, aby nás spasil a zachránil.

Když Leonardo Da Vinci tvořil mistrovské dílo "Poslední večeře Páně," hledal kdo by mu posloužil jako model Ježíše Krista. Po dlouhém hledání objevil mladého muže v pěveckém sboru jednoho římského kostela. Jmenoval se Pietro Bandanelli. Léta plynula a obraz zůstával nedokončen. Leonardo nemohl najít vhodnou tvář pro Jidáše Iškariotského. Potřeboval někoho, jehož tvář by byla zhyzděna hříchem. Konečně objevil žebráka, jehož znetvořený obličej Leonarda vyděsil. Leonardo žebráka zvěčnil jako Jidáše. Když jej propouštěl, zeptal se na jeho jméno. "Jsem Pietro Bandanelli," odpověděl žebrák. "Stál jsem vám také jako model Ježíše Krista." Hřích vykonal své na krásném, mladém obličeji Pietra Bandanelliho.

Hřích je degenerace, kterou procházíme všichni . Hřích způsobuje nemoci, smrt i peklo. Hřích stojí za každým rozvráceným manželstvím, každou hádkou, za každou zlou myšlenkou, za každým špatným činem a slovem. O Vánocích nemůžeme oslavovat jen jejich okrajové prvky. Musíme se podívat na jádro Vánoc a pochopit, že Vánoce jsou podmíněny, existují na základech ošklivosti hříchu. Hřích připravil scénu, která je důvodem, proč přišel Kristus a proč máme Vánoce. Hřích člověku namlouvá, že člověk je bohem. Hřích touží zbavit Boha božství. Jenom pochopení hříchu nás přivede ke kráse Vánoc. O Vánocích oslavujeme nejošklivější a nejradostnější hitorickou událost, narození Spasitele Ježíše Krista, který přišel na svět jenom a jenom proto, aby nás osvobodil a smyl náš hřích, aby vzal náš hřích na sebe.

- pst -