Praktické způsoby, jak povzbudit děti k modlitbám

Podle průzkumů provedených mezi dospělými křesťany jsou dva hlavní důvody, proč se nemodlíme tolik, kolik bychom měli. První typickou odpovědí je: „Protože mám moc práce." Druhá by měla církví otřást: „Protože nevím, jak." Mnozí z těch, kteří v tomto průzkumu odpovídali, vyrostli v křesťanských rodinách.

Malé děti jsou od přirozenosti modlitební bojovníci. Ve své nevinnosti horlivě hledají Boží tvář a celým srdcem věří tomu, že Bůh je mocen na jejich modlitby odpovědět. Jenže rodiče, prarodiče, učitelé nedělních škol, pastoři, starší sourozenci a další hrají v povzbuzování malých dětí a v rozvíjení a posilování jejich modlitebního života rozhodující roli. Pokud tomu tak není a pokud jsou děti od modliteb odrazovány, bude pro ně v dospělosti těžší stát se efektivními přímluvci. Modlitba je pro křesťanský životní styl rozhodující. Bez ní nemůžeme aktivně komunikovat s živým Bohem, kterému sloužíme.

My dospělí musíme přijmout jeden velmi důležitý fakt: modlitby malých dětí nejsou jen tréninkem pro budoucnost. Když se děti modlí, není to „roztomilé" - je to mocné! Uvádím zde několik konkrétních způsobů, jak povzbuzovat své vlastní děti či děti, které jsou vám svěřeny, k tomu, aby se staly modlitebníky, které si Bůh může použít.

1. Buďte v modlitbách dobrým příkladem. Mohou-li se děti řídit dobrým vzorem, je větší pravděpodobnost, že si utvoří dobré modlitební návyky.

2. Maminky a tatínkové, pokud to ještě neděláte, uvažujte o tom, že byste si zvykli modlit se spolu jako manželé. Uvidíte, jak Bůh vaší rodině požehná.

3. Dejte svému dítěti množství příležitostí modlit se doma, ve sboru či na jiných místech. Čím více zahrnete modlitbu do každodenního života, tím více bude vaše dítě považovat rozhovor se svým nebeským Otcem za něco stejně přirozeného jako dýchání.

4. Čtěte Žalmy a zpívejte společně chvály. Modlete se jejich slova k Pánu jako tu nejvyšší chválu, která je určena jen Jemu.

5. Kdykoli se stane něco pěkného, jakákoli maličkost, učte své děti děkovat Bohu za toto požehnání. Naučte se ukazovat si vzájemně na Boží požehnání.

6. Pomozte dětem sledovat odpovědi na modlitby. Velmi často Bohu neděkujeme za to, že odpovídá. Je důležité děti naučit, aby hledaly ve svém životě Boží odpovědi, a tak viděly, jak se o ně Bůh stará ve všem, co dělají. Řekněte jim o tom, odpoví-li Bůh na vaši modlitbu, a povzbuzujte je v tom, aby vám také ony řekly, odpoví-li Bůh na jejich modlitbu. Svědectví o zodpovězených modlitbách mocně budují vaši víru!

7. Pomozte dětem, aby uviděly krásu Božího stvoření: „To je ale krásný západ slunce!" Nebo: „Podívej se na ty hezké barevné kytičky, které pro nás Bůh stvořil, abychom se z nich mohli radovat…" atd. Budete překvapení, jak rychle si děti začnou všímat nádhery Božího stvoření, když si toho budou vědomy.

8. Stanovte si nejméně jeden večer jako večer pro rodinu. Dělejte spolu něco zábavného a pak se společně modlete. Každý člen rodiny může říct, proč je Bohu vděčný za ostatní členy rodiny. Modlete se vzájemně za své potřeby.

9. Žehnejte svým dětem, než půjdou večer spát. U nás doma používáme požehnání z Numeri 6:24-26: „Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.". Když se děti s rodiči modlí a přijímají požehnání, je to něco velmi vzácného.

10. Když se setkáte s někým potřebným, bezdomovcem či člověkem, kterému se stala nehoda, modlete se za něj. Povzbuzujte své děti k tomu, aby se také modlily. Proste Boha, aby vám ukázal, můžete-li vy sami být odpovědí na své modlitby a nějakým způsobem pomoci.

11. Ujišťujte své děti o Boží přítomnosti tím, že se budete modlit za jejich ochranu a sdílet se s nimi o zaslíbení, která nám Bůh dává ve svém slově. Pro děti, které se bojí, je dobrým příkladem třeba 91. Žalm, zvlášť 11. verš: „On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách."

12. Stanovte si zvláštní chvíle modliteb, které budou součástí rodinné tradice. Tak vaše děti uvidí, že modlitba je přirozenou součástí všeho, co rodina společně dělá. Můžete se třeba modlit za toho, kdo zrovna má narozeniny - posadit jej na židli doprostřed místnosti, vzkládat na něj ruce a modlit se za něj. Můžete se modlit, když má někdo narozeniny, ukončí školu, atd. I ve svátky si navzájem žehnejte a říkejte Bohu, proč a za co jste vděční.

13. Dejte dětem příležitost modlit se za vás a za vaše potřeby. Je třeba, aby věděly, že si jejich modliteb vážíte. Ptejte se jich také, za co se máte za ně modlit vy.

14. Modlete se společně před důležitými zkouškami, sportovními akcemi, kterých se vaše děti účastní apod. Naučte je prosit o moudrost, odvahu, sportovní chování atd.

15. Modlete se se svými dětmi za školu, učitele, přátele a další věci, na kterých jim záleží.

16. Zapojte se do modlitebních aktivit jako jsou např. Modlitby za okno 40/70, Národní den modliteb, Modlitby a půst atd.

17. Staňte se jako rodina majákem modlitby. Modlete se za své sousedy.

18. Choďte ve vaší čtvrti na modlitební procházky. Modlete se za rodiny, obchody, školy apod., kolem kterých jdete.

19. Modlete se společně za rodinné rozhodování - třeba za nákup nového auta, kdy a kam jet na prázdniny, jak pomoci druhým atd.

20. Udělejte si rodinný modlitební sešit. Nalepte do něj fotografie členů rodiny, přátel, misionářů, pastorů a dalších, za které se společně modlíte. Nezapomeňte na kolonku „zodpovězené modlitby"!

21. Postěte se společně. S velmi malými dětmi se můžete postit od jednoho jídla a společně se v tu dobu modlit. Můžete se také postit od televize či jiných aktivit, abyste se místo nich společně mohli modlit. Učte se společně tomu, jak je modlitba s půstem důležitá.

22. Modlete se v rodině za nějakou národnostní skupinu. Snažte se o ní dozvědět co nejvíce a modlete se za to, aby v této skupině mohla vzniknout církev. Modlete se za to, aby tam ke Kristu přišly děti i celé rodiny.

23. Modlete se za vaši zemi a její představitele. Učte své děti, že je důležitější se za ně modlit, než je kritizovat.

Nyní jste zaplaveni nápady. Nesnažte se uvést do praxe všechno. Začněte tím, že budete jako dospělí dobrým příkladem modlitebníků. A pak si vyberte několik dalších nápadů, které vaší rodině vyhovují. Když budete společně na modlitbách růst, váš modlitební život bude bohatší a pro vaše děti bude požehnáním, budou-li obklopeny modlitebním způsobem života. Modlete se dále za to, aby byly vaše děti skrze tyto zkušenosti silné ve víře a v přímluvách!

- Herald of His Coming - Vol. 60, č. 1, (709) Kim Butts