Vážení Přátelé, bratři a sestry,

když jsem dostal úmrtní oznámení Antonína Uhlíře, nebyl jsem vůbec překvapen jeho formou. Znělo: „Tonda Uhlíř je už doma!" Oznámení bylo jedinečné - stejně jako byl jedinečný Tonda nebo Tony jak má napsáno na dveřích svého bytu. Znali jsme se s Tondou několik let. Vše co mohu dosvědčit je, že se Tonda opravdu těšil domů. Těšil se domů ke svému nebeskému Otci a ke svému Spasiteli Pánu Ježíši Kristu. Tonda Kristem žil. Pán Ježíš Kristus byl jeho životní náplň. Denně seděl u počítače a o Kristu psal a psal, překládal a překládal. Proto velmi dobře věděl, co to znamená jít domů, co to znamená být doma.

  • Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána - (7) žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. (8) V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána. (9) Proto nám také nadevše záleží na tom, abychom se mu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme v cizině. (2K 5:6-9)

Tonda Uhlíř míval československé státní občanství, později získal americké. Obojí, jak Československo tak Amerika byly pro Tondu cizinou, i když měl obě země rád. Jeho pravé a věčné občanství bylo občanství nebeské a do své pravé vlasti již odešel:

  • My (i Tonda) však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. (Fp 3:20)

Těším se, až se s Tondou osobně setkám; nebe také považuji za svou vlast. Chcete se s Tondou sejít? Staňte se nebeskými občany, vložte své hříšné břímě na Krista a ten pravý domov, kde bude Pán Ježíš, ale i Antonín Uhlíř, vás nemine.

V 50. létech byl Tonda 10 let vězněn za „nezákonné" překročení státní hranice. Říkal si, tak jsem to od něho slýchával, MUKL - MUrčený K Likvidaci. Dnes víme a s radostí vám oznamuji, že Tonda byl, již před založením světa podle Božího ustanovení, muž určený k věčnému Životu v Kristu.

Tonda pracoval pro Krista. Jeho životní krédo nejlépe vystihují následující biblické verše:

  • Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. (21) Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk. (22) Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, (23) táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší; (24) ale zůstat v tomto těle je zase potřebnější pro vás. (25) Proto pevně spoléhám, že zůstanu a budu se všemi vámi k vašemu prospěchu a k radosti vaší víry, (Fp 1:20-25)

Vidíte, Pán Bůh Tondu odměnil, ne další prací na Boží vinici, ale samotným Kristem - protože smrt byla pro Tondu jako pro apoštola Pavla - „zisk"! Kéž by tomu, jako Tonda, dnes rozuměla většina našeho českého národa - že odejít za Kristem je zisk!

Naše srdce je se Zdenkou Uhlířovou, nejsou to pro ni snadné dny. Ať Tě Pán Bůh ukonejší Svojí milostí. Tonda by s námi již neměnil. Povstaňme a pomodlíme se:

  • Matouš 6:9 Proto se modlete takto: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno! Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám dnes náš každodenní chléb, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen.

Těmito slovy jsme se rozloučili s kamarádem a bratrem v Kristu, který občasně psával i pro naše čtenáře.

- Steigerovi -