Souběžné srovnání Zj 20 s 2Te 2 na předešlé straně je přesvědčivé. Tajemství antikristovské bezbožnosti působí již nyní, a jen čeká, až bude dnes spoutaný drak nakrátko uvolněn, aby ji dal, před 2. příchodem Pána, maximální moc pronásledovat Kristův lid. Satan je spoután Kristem, jenom Kristus jej může nakrátko uvolnit. Svázání satana tedy není budoucnost, je to přítomnost.

1. Satanovo spoutání se kryje s věkem hlásání evangelia. Právě proto, že je satan spoután, může být evangelium, kázáno. Díky satanovu spoutání, věřící nemohou odpadnout od víry, protože brány pekel církev nikdy nepřemohou (Matouš 16:18). Spoutání satana Ježíšovou smrtí nastolilo jedinečný historický věk, který umožnil naplnění starozákonních slibů v Kristu. Bez spoutání satana, bez jeho vyvržení z nebe by nemohl nikdy být mojžíšovský Zákon naplněn Novou smlouvou milosti Ježíše Krista!

  • Těch sedmdesát se vrátilo s radostí a říkali: „Pane, i démoni se nám podrobují ve tvém jménu." Řekl jim: „Viděl jsem, jak satan padá s nebe jako blesk. Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí". (Lukáš 10:17-19)

Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. (Jan 12:31-32)

2. Satan je svázán za tím účelem, aby nemohl přemoci a zničit Boží lid. Ani jeho krátké a částečné uvolnění nebude natolik dostatečné, aby přemohlo Boží svatý národ v Kristu.

  • Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje Bůh. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. (Zj 20:9)

Satanovo krátké propuštění (uvolnění) na konci „tisíciletého" věku milosti bude jen za tím účelem, aby podnítil jak nevěřící ve světě tak i falešné věřící v Krista (kteří ve skutečnosti do církve ani nepatří) proti Božímu lidu. (Zjevení 20:7-8).

3. Satan je spoután proto, jak je popsáno ve Zjevení 20, aby Bůh zabránil předčasnému podnícení a tedy vypuknutí bitvy nevěřícího lidu, Góga a Magóga proti vyvoleným svatým, kteří jsou v Kristu a obývají město, jež miluje Bůh.

Přes satanovy intriky je jeho moc ve věku Kristovy milosti omezena a v žádném případě nás nemůže paralyzovat a už vůbec nemůže zabránit spasení Božích vyvolených. Brány pekel nás nepřemůžou – stojíme přece na Kristu!

(použitý materiál: www.ids.org)

– pst –