V září 2004 se konala v Kolorádu Springs výroční členská konference pracovníků HCJB. Ústřední téma konference byla BOŽÍ MOC a jednotlivá svědectví a zprávy o misijní práci v jednotlivých regionech byla od počátku až do konce svědectvím o naprosté závislosti nás všech na Boží moci a Jeho výzvách. Hostujícím řečníkem konference HCJB byl president TWR David Tucker. Obě misijní organizace mají nové vedení. V HCJB je to David Johnson, v TWR je to David Tucker. Společně jsme prožili tři krásné dny duchovního sdílení, vedení a obohacování. Oba presidenti (ředitelé) křesťanských rozhlasových misií jsou pro službu velkým požehnáním. Upřímnost, otevřenost a touha po úzké spolupráci byla ústřední myšlenkou současné i budoucí spolupráce TWR a HCJB.

David Tucker býval nejvyšším exekutivním představitelem olejové společnosti (British Petroleum), což byla nejen nesmírně odpovědná a prestižní funkce, ale také jedinečná, třiadvacet let dlouhá zkušenost vedení mezinárodní společnosti. Člověk, který vedl tak obrovskou společnost, musí umět rozhodovat o tom, jak se jednotlivé firmy nakupují, prodávají, likvidují, aby byla celá společnost zdravá a prosperující. Zkušenost na mezinárodním poli je neocenitelnou přípravou pro vedení misijní společnosti. Podobně, aby se misijní práce mohla účinně rozvíjet, je třeba reagovat na místní potřeby, v modlitbách zvažovat a využívat všech nabízených možností, je třeba neustále monitorovat, co se kde děje, co je možné budovat, kde je lépe skončit nebo vyčkávat, kde je třeba provést nutné změny … V konci konců, finanční rozpočty jednotlivých misijních subjektů jsou v řádech milionů dolarů a odpovědnost, která leží na bedrech vedení, je před Bohem a lidmi obrovská. Potřeba kvalitního vedení, nových vizí a rozvíjení nových příležitostí je páteří společné služby dárců, partnerů, misionářů i těch, kterým je šíření evangelia určeno.

Jedním z důležitých závěrů konference je skutečnost, že došlo k velkému sblížení HCJB a TWR. David Tucker všechny přítomné vyzval k úzké spolupráci. Každá společnost má své silné stránky a své slabiny. Nemá smysl, abychom mezi sebou soutěžili, ale navzájem si pomáhali.

Nejnovější trendy rozhlasového vysílání směřují k digitálnímu krátkovlnnému vysílání, které bude novým standardem v Číně. Je otázkou krátké budoucnosti, kdy bude svět zaplaven levnými přijímači, které způsobí ještě větší revoluci než tomu bylo s tranzistorovými rádii. Inženýři HCJB připravují přijímače s pevnou předvolbou křesťanských frekvencí, které se budou vyrábět v Číně.

HCJB World Radio vytyčilo na výroční členské konferenci následujících sedm výzev, podle nichž se má další práce a spolupráce HCJB dále rozvíjet:

1. Vytvářet evropská centra, která budou rozvíjet technickou spolupráci, mediální a rozhlasové možnosti.

2. Připravovat místní dobrovolníky a spolupracovníky, rozvíjet nábor spolupracovníků.

3. Vytvářet týmy spolupracovníků v regionech podle specifických potřeb jednotlivých zemí. HCJB má pracoviště a spolupracovníky v CZ, SK, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Makedonii, Jugoslávii. V Evropě dlouhodobě fungují kanceláře a zastoupení v Česku, na Slovensku, v Německu, Švýcarsku, Anglii, Švédsku.

4. Transformace strategie práce – vyhledávat odborníky pro krátkodobé projekty, spolupracovat s penzionovanými profesionály.

5. Příprava mezinárodního centra pro výuku mediální práce a technických služeb.

6. Vytvořit rozvojový tým pro národní pracoviště.

7. Vytvořit strategický tým, který bude vyhledávat příležitosti ke službě a využívat odborné znalosti profesionálů.

Dlouhodobou vizí HCJB je, aby každé město, které má více než milion obyvatel, mělo centrum rozvoje rozhlasové služby. Je na iniciativě místních křesťanů, aby sami hledali nové možnosti a kontakty v církvích, rozvojové týmy budou připraveny pomoci v začátcích samostatné práce. Modlíme se, abychom společnými silami Trans World Radia a HCJB World Radia vykonali na poli evangelizace více. Výzvou pro nás všechny je, abychom dále pokračovali ve službě, která má dlouholetou tradici a dál se slibně rozvíjí.

Děkujeme Pánu za další významný krok na poli spolupráce HCJB a TWR, tentokrát na poli satelitního vysílání. Následující poděkování z TWR–CZ nás velmi potěšilo.

Vážení přátelé,

dne 8. června 2004 jsme na naše konto obdrželi xxx.xxx Kč, jako dotaci na vybavení satelitního odbavovacího centra pro celodenní křesťanské rozhlasové vysílání v české a slovenské řeči. Přesto, že toto pracoviště je již plně funkční a vybavené téměř vší potřebnou technikou, uložili jsme Vaši dotaci na zvláštní účet a použijeme ji až v okamžiku získání licence.

Vaší pomoci si velice vážíme a děkujeme za tuto pomoc. Vnímáme ji jako zázračné vyslyšení našich modliteb. Z mnoha různých příslibů se Vaše pomoc realizovala jako první a zatím jediná, ač dřívější signály byly opačné.

Díky Bohu i Vám.

Jsme vděčni Pánu, že naše dlouholetá rozhlasová spolupráce s TWR, která začala kolem roku 1986, pokračuje dodnes. Modlíme se, aby budoucnost naší spolupráce přinesla bohatou úrodu a slávu našemu Pánu a Stvořiteli. HCJB World Office financuje každoročně ze zdrojů nejrůznějších nadací a z prostředků specifických darů řadu speciálních projektů. Další projekt, za který se modlíme, je zřízení nahrávacího studia v Banské Bystrici, které by mělo sloužit slovenskému vysílání a být součástí Ev. semináře.

Konference světových kanceláří HCJB, která se konala v listopadu 2004 v Německu, se účastnilo 26 pracovníků čtyř kontinentů. V současné době probíhá testování krátkovlnného digitálního vysílání. Pokud jste zapojeni do procesu přípravy digitálního vysílání nebo máte k této oblasti blízko, napište nám.

– Pavel a Klára Steigerovi –