Dobrý deň. Chcel by som vyjadriť obdiv nad kvalitou vašej stránky, resp. nad jej obsahom. Mňa a moju rodinu z archivu najviac zaujali kázne Daniela Heczka a Pavla Steigera. Myslím že sú duchaplné, v pravom slova zmysle. Nech vás Pán žehná, aby ste nadalej mohli hlásať jeho slovo.

- Z pozdravom Peter Rybár -

 

Vážení manželé Steigerovi, obracím se na Vás s prosbou o zaslání nějakých brožur Zápas o duši, pokud máte nějaká starší čísla. Zrovna se mi dostalo č.91 z ledna 2007 a musím Vám sdělit, že něco tak mocného, poučného se mi ještě nedostalo. Již před osmi roky jsem přijal Pána Ježíše Krista do svého života a tak mne zajímá všechno, co se Boha Otce, jeho Syna Ježíše Krista a Ducha svatého týká. Žel, musel jsem poznat i vězení, abych mohl být v Pánu Ježíši Kristu zachráněn a takto poznat úplně jiný rozměr života. Díky Bohu Otci skrze Pána Ježíše Krista za tuto nezaslouženou milost, která se mě dotkla a stále se mnou je - „milostí za milostí jsme všichni v rodině Boží zahrnováni."

Velmi moc mne všechno zajímá, co pojednává o Božích věcech a jeho Svatém slově a jeho výkladu. „Díky Pánu za to. Halelujah Amen." Moc Vám děkuji za pochopení, že mám zájem o Vámi zpracovanou literaturu, která mě tolik posiluje a dává mi všechno, co dítě Boží potřebuje.

Bůh Vám žehnej ve Vaší prospěšné práci ve službě Boží. Moc Vám děkuji za pomoc, kterou po vás žádám. Milost Pána Ježíše Krista nechť Vás provází i všechny kolem Vás.

Váš bratr v Ježíši Kristu

- Vojtěch S., Valdice -

 

Vážený pán Steiger, už viac rokov odoberám, hlavne ale čítam ZOD, no nielen čítam, ale aj rozmýšlam o článkov v ňom. Mnohému nerozumiem, no srdečné vďaka za všetko, čo píšete. Tuším, že „začínam trochu duchovne rasť!!" Vďaka za Božie slovo, rôzne názory, lebo ma obohacujú vnútorne - Pána Boha, Pána Ježíša, Ducha svätého každým dňom zbožňujem viac a viac.

Vďaka za Vašu prácu, aj s Vaším ZOD-om stále duchovne rastiem. Väčšinu názorov v ZODe zdielam. Som katolík a denne čítam rôzne náboženské knihy a texty. Neodmietam ani názory baptistov, evanjelikov, kresťanskych sborov atď., neodsudzujem ani islám, budhismus atď - vážim si všetkých dobrých, čestných a múdrych ľudí. Len Pán Boh vie, kto je skutočne duchovne dobrý, čestný, čistý človek. Hlavne nikoho neodsuzujem za jeho názory, aj keď nie sú také, aké počúvam na kázaniach, resp. čítam v našich katolickych knihách. Na odsúdenie človeka je kompetentný jedine Pán Boh - Pán Ježíš Kristus!

Roky som sa vždy tešil na nové číslo ZOD, dúfam, že mi budete ZOD posielať i naďalej. Srdečne ďakujem, prajem vo Vašej práci výdrž, silu, Božie požehnanie. Som dôchodca, dosť chorý, no Božie slovo je balzam na moju dušu, bôle, starosti ...

- Ing. Karol P., Poprad -

 

Milí Steigerovi a milá sestro Suchomelová, děkuji Vám za dopis ze dne 6. března a za balíček starších čísel Vašeho časopisu, byl jsem delší dobu nemocen a tak jsem měl dost času ke čtení. Lépe se mi ujasnilo, proč nejen někteří jednotlivci, ale dokonce i celé sbory odmítly ZOD nadále odebírat. Myslím, že je dovedu pochopit. My jsme ve sboru, do něhož patřím, prožili více méně něco podobného, čeho se zřejmě obávali. Byla to neradostná doba - a ani se vůbec nejednalo o predestinaci. Sbor se sice nerozklížil, ale ztratili jsme všechnu mládež, která se pod vlivem jedné denominace cítila být vyvolená a nás starší považovala nanejvýše za své misijní pole. Nakonec náš sbor opustili.

Na druhé straně si nedovedu představit, jak by se křesťanský časopis jako je Váš ZOD mohl vyhnout tak závažným tématům, jako je Boží svrchovanost, svobodná vůle člověka, hřích, předurčení, vyvolení, znovuzrození z pouhé milosti Boží. Přemýšlel jsem, zda bych dovedl někomu vysvětlit důvod a smysl předurčení. Nedovedl. Zde prostě není nic k vysvětlování, je jenom jediná možnost: pokorně přijmout Boží svrchovanost tak, jak je vyjádřena v Ex 33,19 a z toho vyvozené Ř 9,15. Jakmile tuto skutečnost - pro někoho osvobozující a radostnou, pro jiného deprimující a demobilizující - začneme rozebírat a aplikovat, ocitneme se na tenkém ledu. Uvedu příklad. Jedna křesťanská matka jménem Monika se dlouhá léta vroucně modlila za obrácení svého světáckého syna. U toho pak skutečně došlo k obrácení a dokonce se stal druhým největším křesťanským myslitelem. Zřejmě byl předurčen a vyvolen, a modlitby jeho matky byly zbytečné. Kdyby nebyl vyvolen, modlitby jeho matky by byly marné. Závěr: kdyby jeho matka byla teologicky tak zdatná, jako její syn, věděla by, že její modlitby nemají žádný smysl. Je to tak skutečně? Anebo nás naše lidská logika zavádí někam, kde již nejsme na biblické půdě.

  • Proste a bude vám dáno, tlučte a bude vám otevřeno

nebylo řečeno Pánem Ježíšem jen vyvoleným učedníkům, ale zástupům. Mojžíš prosil za zavrženou Mirjam a Bůh od ní odňal prokletí. Bůh se smiloval nad pohanským městem Ninive odsouzeným k zániku, zatímco Jonáš je chtěl zatratit. Abrahám dokonce smlouval s Hospodinem ve snaze zachránit Lota a jeho rodinu. Dokonce čteme ve SZ, že Hospodin „litoval zlého, které chtěl učiniti!". Tolikrát zavržený modlářský vyvolený lid Bůh vždy znovu omilostňuje; za všechny příklady stačí citovat 11. kap. Ozeáše:

  • Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu ...

Pán Ježíš Kristus, který je inkarnací živého svatého Boha, je plný soucitu a milosrdenství a požaduje milosrdenství i od lidí. Smilovává se nad posedlým pohanem v Gerase i nad pohanskou ženou, která Jej prosí o smilování (Mt 15,21), přesto, že byl poslán jen ke „ztraceným ovcím z lidu izraelského". Z toho všeho mi vyplývá, že Bible nám nepředstavuje Boha jako bezcitný neohnutelný balvan, ale jako nezměrně inteligentní, výhradně dobrou („nikdo není dobrý, jedině Bůh") duchovní bytost. Pán Ježíš jako vtělení Boží nerozlučně spojil přikázání lásky k Bohu s přikázáním lásky k bližnímu. Proto se za své bližní modlím, aby jim byl Pán Bůh milostiv. Vždyť nelze milovat Boha a být lhostejný k osudu svých bližních nebo jim dokonce přát zavržení, protože se narodili a jsou hříšní. Myslím si, že stejně tak jako živý Bůh nebydlí v chrámech lidskou rukou udělaných, tak se také nevejde do jakýchkoliv „know how" nebo do jakýchkoliv teologických systémů. Bylo by asi chybné, kdybychom předurčení chápali jako nezměnitelný, neúprosný osud. A tak se člověk neubrání otázce: Je predestinace přesně to, co máme bližním zvěstovat? (L 2, 10-11) Snad spíše právě to, co prorok Joel zvěstoval tolik proradnému vyvolenému lidu:

  • Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. (Joel 2,13)

Nebo je snad možné z někoho vymlátit upřímné pokání holí? Vlastně ani nevím, proč Vám to píšu. Vy to všechno přece víte, milí sourozenci v Kristu, a to mnohem lépe, než já. Asi je to tak, že staří lidé jako já už diskutují sami se sebou. Články ve Vašem časopisu jsou vyvážené a pevně zakotvené v Písmu svatém. S radostí sahám po každém novém čísle. Možná, že by bylo dobré, kdybyste důsledně podepisovali články, za kterými plně stojíte a jiné označovali jako „úhel pohledu". Současně si dobře uvědomuji, že i Vy sami jste živí, poctiví lidé a jste proto schopni vývoje svých postojů a názorů.

Přeji Vám stálou radost ze spasení jen a jedině pro zástupnou oběť Kristovu a ten pokoj Boží, který je nade všechno lidské pomyšlení. Přeji Vám vděčnost Pánu za všechna bohatá obdarování, kterými Vám požehnává a za sebe Vám upřímně děkuji za vše, co mohu osobně získávat z Vaší usilovné práce.

Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi.

- Rostislav K., Praha -

 

Zdař Bůh, vážení Steigerovi a paní Jindro Suchomelová! Děkuji Vám za zaslání starších čísel časopisu Zápas o duši. Doufám, že jejich obsah nezůstane bez odezvy ani u mne ani u těch, k nimž budu teprve přiveden. Použil jsem Váš pozdrav „Zdař Bůh". Byl to jediný pozdrav, který používali v hornickém a úpravnickém odvětví i kovaní straníci. Snad proto, že pobyt v podzemí asociuje hádes a tam nepomůže stranická příslušnost, ale pomůže jenom Bůh. Vzpomněl jsem na tu dobu proto, abych ukázal její absurditu, ne proto, že ta nynější je lepší. Naopak. Sebestřednost a nadutost, vyvyšování nad Boha a odklon nejenom od biblických, ale i od tradičních mravních hodnot dosahuje mimořádných rozměrů. Alespoň já to tak pociťuji a statistiky potvrzují. Ale teď k hlavnímu tématu.

Po mnoha dnech strávených hledáním na internetu jsem nenalezl odkaz, který by obsahoval audio s monotematickými sériemi přednášek podobným těm, které jste vytvořili pro HCJB a TWR. Tedy procházejícími Biblí napříč - nemám zde na mysli vynikající přednesy podle Vernona Mc Gee a jiné podobné rozhlasové pořady na biblické knihy. Přitom témat je dost - např. Boží spravedlnost, stvoření a zrození, vznik a předpovězený zánik satana, praní mozků prostřednictvím médií a reklam. Právě poslední téma se při aplikaci vyznačuje nesmírně mohutným účinkem. Ježíš opravdu přivádí do „království, které není z tohoto světa". My se však stýkáme s tímto světem a z něj přichází působení agrese na naše vědomí a podvědomí. Nemůžeme si vybrat. Pokud se nechceme obklopit zdí duchovní nebo fyzickou, a k tomu valná většina křesťanů nemá ani možnosti ani sílu, musíme neustále vyhánět cizí duchy, či chcete-li, cizí vlivy, abychom si udrželi toho Božího. Bůh je absolutní, nelze připustit kompromis.

A jak si udržet činného Božího ducha? Jednou z možností je poslech učitelů a kazatelů. Nevím, kolik kdo potřebuje znalostí a moudrých slov. Soudím, že k vymetení smetí, které každý den do našich hlav, a někomu možná i do srdce, přiletí z bezprostředního okolí či z jiných útoků na naše smyslové vjemy, je nutné neustále získávat, opakovat, tříbit vědomosti o Božích záměrech (vy byste sem určitě dali odkaz na biblický verš). Pro nás, kteří rozumíme jen česky a slovensky, chybí slova kazatelů a učitelů. Zveřejněná kázání pastorů v modlitebnách jsou úžasná a lze z nich poznat Božího ducha a znalosti Božího slova. Jsou však určená pro bohoslužby, míří na city a širokou veřejnost. Pro každodenní poučení jsou vhodnější přednášky Vašeho typu - racionální, rázné, věcné, stručné slovně, avšak obsahově plné. Vždyť Bůh nás stvořil ve hmotě a v ní přebývá náš duch. Nechce po nás nepodloženou víru, ale racionální uvažování zdravého rozumu. A Boží nekonečná inteligence s tím počítá a podklady jsou v Bibli obsaženy! Vaše přednášky jsou toho příkladem (poznámka: to není lichotka, ale odkaz na existující šablonu).

Na závěr proto uvádím skromnou prosbu: Jistě se setkáváte s mnoha kazateli a učiteli. Zkuste je požádat o vytváření souborů přednášek na jimi zvolené biblické téma.

Zdař Bůh Vaší práci!

- Ing. Petr F. -

 

  • Aj hľa, Boh je veľký v svojej moci, kto je taký učitel ako On? Jb 36:22

Vážený pán Steiger, som čitateľkou Vášho časopisu „Zápas o dušu" od 73. čísla. Veľmi rada si ho proštudujem. Vždy sa pomodlim a pak ho čítam. Nie všetko rozumiem, i keď som obrátena už vyše desať rokov. Bola som pokrstená ako grétská katolička, do kostola som chodila katolického, ale potom som prestala chodiť aj do kostola. Žila som však aj keď v hriechu, ale vždy som tvrdila a prehlasovala, že nikdy nebudem pochybovať o Bohu.

Keď mi roku 1997 zomrel manžel, dostala som sa medzi evanjelikov. Tri roky som sa s nimi stretala, chodili ku mne. Spravila som si dva biblické kurzy a som v stalom spojení s evanjelizačným strediskom v Bratislave. Nechodim do žiadneho sboru, lebo som veľmi chora a nevladzem chodiť. Od nich mám aj Váš časopis, aj knihu, ktorú ste napísali „Zápas o dušu", som viackrát prečítala.

Každý deň sa v modlitbe dávam do Božích rúk, tak verím, že aj keď čítam, Pán je pri mne. A nič v živote nechcem, len byť v rukach nášho Pána Ježíša Krista, konať jeho vôlu a prosiť Ho, aby bol vždy pri mne, lebo sama nič nedosiahnem.

Želám Vám vo Vašej práci spolu s manželkou veľa Božieho požehnania, abyste v Duchu pravdy písali a nikdy nič iného pred sebou nevideli, iba nášho Spasiteľa Ježíša Krista. Ak budem mať niekedy peniaze, tak Vám pridam, ale radšej Vám píšem, že nemám možnosť, lebo ja k dôchodku dostávam ešte od úradu pomoc v núdzi, ináč by som nevyžila. Je na Vás, ako sa rozhodnete, ja časopis určite rada čítam a sa vzdelavam aj v mojom staršom veku (67).

Veľa Božej lásky a milosti všetkým, čo časopis tvoria želá

- Oľga S., Košice -