K článku ZOD 93 NÁMĚSTEK KRISTŮV

- stručně řečeno antikrist (Radovan Hynek): Je pravda, co říká Součkův slovník. Nicméně jediné 4 výskyty slova antikrist (1. a 2. J) zcela jednoznačně určují, že se jedná výhradně o význam „proti" ve smyslu aktivního popírání synovství Krista. Celý článek je tedy logický nesmysl a zřejmý příklad neobratné exegese a` la the`se?

- Z. Kaiser -

Vážený bratře,

článek si nekladl za cíl být exegezí. Měl být spíše jazykovou úvahou, která by nás měla inspirovat k přemýšlení o významu slov. V článku se rovněž netvrdí, že by papež měl být typem antikrista, který otevřeně popírá, že Ježíš je Boží Syn (viz 1. a 2. J). Tímto typem antikrista se zabývá v předchozím článku „Kristus kamenem úrazu" (ZOD 93, str. 5) bratr Pavel Steiger. Netvrdím ani, že by se nějaký budoucí papež nutně musel stát oním Antikristem s velkým A, který přijde před příchodem Pána Ježíše Krista. Takový Antikrist, ač toto slovo není v textu explicitně použito, je prorokován v 2Te 2, 3-4:

  • Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží' nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.

Z verše 2Te 2,4 vyplývá, že by to měl být někdo, kdo usedne v chrámu Božím. Božím chrámem je v době NZ Boží lid, ve kterém přebývá sám Bůh. Zde se bude jednat pravděpodobně o někoho, kdo se bude snažit vyvolat dojem, že jedná na místě Krista. V této souvislosti lze ovšem jen těžko přehlédnout, že úřad papeže strhává pozornost na člověka a odpoutává tak pozornost od pravé hlavy Církve - Ježíše Krista. Tituly papeže náměstek Kristův nebo Svatý otec znějí vysloveně rouhavě. Vždyť Boží Slovo nás učí, že jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi je Ježíš Kristus (viz 1Tm 2,5) a o žádném náměstkovi nehovoří. Boha pak, například v modlitbě Páně, smíme oslovovat Otče. Papež si přisvojil titul Svatý otec, tedy vyšší titul, než jakým oslovujeme Boha! Bible nám rovněž říká, že máme poklekat pouze před Bohem, zatímco papež klidně přihlíží tomu, jak před ním klekají lidé. Podle mého názoru je tak těžké v papežském úřadu nevidět alespoň některé antikristovské prvky ve smyslu 2Te 2,4.

S pozdravem

Radovan Hynek

 

Milí bratři!

Dostávám pravidelně váš zpravodaj ZOD a pravidelně si jej prohlédnu a většinou i pro orientaci přečtu. Proto mi neušel ani článek z červencového čísla ZODu „Misie nebo mezináboženský dialog". Je dobře, když upozorňujete na misijní poslání Církve. Ale zápasu o duše neprospívají zkreslené a neúplné informace. Předkládat katolíkům, že misie nahradili dialogem, je zcela mimo. Jen samotná kongregace pro evangelizaci národů provozuje 42.000 škol, 1.600 nemocnic, 6.000 klinik, 780 leprosárií, 12.000 charitativních a sociálních center. Tato zařízení působí v misijních územích a mnohdy je většina klientů nekřesťanů. Každý čtvrtý nemocný AIDS je ošetřován v katolickém zařízení. Tisíce řádových kněží a sester se věnují přímo misijní činnosti, protože je to jejich posláním, akce Papežského misijního díla v ČR atd. Ale teď k věci samé. CSI má ve svém programu bod „Islamizace Evropy". Ta je opravdu ohrožena. Vypadá to, že očekáváte od papeže vyhlášení křížové výpravy. Ale doba je jiná a pro nás křesťany náročnější. Velmi doporučuji věnovat pozornost poslednímu Benediktovu vyjádření k dialogu (z jeho dovolené, kdy spatra odpovídal na otázky). Jen stručně:

„Aby vůbec mohl být zahájen je třeba prohloubit svoji víru a její studium". Musí na nás být poznat, že neseme světu naději a že z nás vyzařuje. Situace v Evropě, dík našemu vstupu do EU, je hrozivá i pro nás. Proto je třeba jednoty, abychom úspěšně čelili hrozbě islamizace. Je bolestné, že mocní tohoto světa nechali Benedikta na holičkách, když kladl vzhledem k islámu alespoň požadavek reciprocity (zastal se ho jen náš Klaus a Anděla Merklová). Moje poslání vidím v povzbuzování bratří a sester k našemu zviditelňování ve společnosti. Prosím, hledejte i svoji parketu a pomozte burcovat konzumismem napadený národ. Pracuji na Zpravodaji, tak alespoň toto.

Zdraví Výkonný ředitel CSI ČR

- Ing. Kopečný -

 

Milí Steigerovi,

úvodem svého dopisu Vás srdečně zdravím a přeji vše dobré od našeho Pána Ježíše Krista. Ačkoliv Vás neznám podle těla, jste mi blízcí a drazí pro vaši práci a lásku k Bohu Spasiteli.

Váš časopis se mi dostal do rukou už před několika lety a dnes můžu říci, že jste mi moc pomohli v mé víře, v hledání pravdy a úžasní jste v tom, že se nevyhýbáte žádnému tématu. Na spoustu svých otázek jsem dostala odpověď většinou jen v ZODu. Zvlášť moc se mi líbí, jak Vy, bratře Pavle, řekla bych až bravurně, dokonale a zároveň s pokorou a uctivostí odpovídáte na dopisy, které Vás i urážejí a napadají Vaši víru. Moc Vás v tomto obdivuji. Kdysi jsem Vám poslala krátký dopis s tím, že chci odebírat Váš časopis, ale chtěla bych napsat daleko víc, jen nevím, jestli bych Vás mohla obtěžovat svými otázkami.

Jsem teď v plném invalidním důchodu, mám dost času na studium Písma a vaše ZODy mám všechny schované a stále se k nim vracím. Jsou mi požehnáním. Žel, zatím ve své blízkosti nemám nikoho, s kým bych se dělila o zkušenosti a poznatky ze ZODu ...

Ať Vám Bůh žehná ve Vaší službě, kéž jste mnoha lidem požehnáním skrze Vaši práci. Přeji zdraví, sílu, moudrost a lásku Boží na každý den. Vaše věrná čtenářka

- Hana K., Štítina -

 

Vážení sourozenci v Pánu Ježíši Kristu,

srdečně vás zdravím a zároveň přeji v osobním životě i ve službě Pánově mnoho požehnání. Chci vám poděkovat za nové číslo ZODu. Je to úžasný materiál ke studiu, který rozpracováváte a tak vám patří opravdový dík za tuto úžasnou službu, kterou vykonáváte pro všechny ty, kteří chtějí vědět více o Boží vůli, o Jeho nesmírné lásce, kterou nám nabízí v Pánu Ježíši Kristu, ve svém milovaném Synu. Brožurky, které jste mi poslali čtu s velkým zápalem a po přečtení jednou se opět vracím a čtu znovu, takže nechci, aby mi něco uniklo, když se ve chvíli nemohu z různých důvodů soustředit, neboť jak víte, jsem v prostorách věznice Valdice. Bohu patří velký dík, že si vás vyvolil, abyste byli tím, čím jste. Nenechte se různými negativními dopisy strhnout, neboť vaše služba v Pánu vyžaduje velikou trpělivost, když víte, že všichni se s vámi nebudou sdílet. Rád bych si s někým dopisoval a sdílel se o Božích věcech, hlavně s těmi, kteří by ve mně viděli bratra v Pánu Ježíši Kristu.

Bůh vám žehnej. Váš bratr v Pánu Ježíši Kristu

Vojtěch Siedlarz
PS - 1/A - 104
50711 Valdice u Jičína

 

Milé sestry a bratři v Kristu!

Počátkem roku jsem vás požádala o zasíláni ZODu na mou adresu ve Francii, což funguje už velice dobře. V souvislosti s výdaji prosím, abyste mi sdělili, jakým způsobem vám mohu poslat příspěvek z Francie. ... Jinak děkuji moc za vaše úsilí a práci, kterou vynakládáte na šíření evangelia. Kéž vás Pán provází ve vší práci a obnovuje každý den vaše síly a Ducha, kterým nás obdaroval ve své milosti! Vaše sestra v Kristu,

- Milena -