Existuje něco jako absolutní pravda? Nebo je všechno jen otázka osobního názoru? Mnoho lidí dnes věří, že pravda je relativní. Říkají, že pravda se odvíjí od toho, co cítíte a v jaké životní situaci se zrovna nacházíte. To znamená, že něco, co je pravdivé a správné pro vás, může být nepravdivé a špatné pro někoho jiného.

Takovéto uvažování nás však nechává bez jakýchkoliv pevných hranic a směrnic, které by nám ukázaly, jak se rozhodovat v morálních a etických otázkách. Vytváří společnost bez pevných standardů, kde je možné chovat se jakkoliv a tolerovat cokoliv, dokud to neubližuje nikomu jinému. Takový pří­stup povzbuzuje lidi k tomu, aby věřili, čemukoliv chtějí, jen pokud jsou v tom „upřímní“.  Členové Spo­lečnosti přátel ploché planety Země mohou být upřímní, ovšem nic to ale nemění na tom, že nemají pravdu. Křesťané věří, že pravda je absolutní. Pravda je něčím, co se v průběhu času nemění, co je stejné pro všechny lidi. Kde tedy najdeme tuto absolutní pravdu? Bůh zjevil pravdu ve svém Slově, v Bibli. Právě v této knize se nám dal jasným a unikátním způsobem poznat. Největší chyby lidstva vždy vycházely z toho, že lidé odmítli Boží pravdu. Bible se soustředí na jednoho konkrétního člověka – Pána Ježíše Krista, Syna Božího. Každé slovo, které Ježíš řekl, je pravda. Zvažte tyto Ježíšovy výroky:

O Bohu: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16).

O sobě samém: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne“ (Jan 14,6).

O nás: „...jestliže se neobrátíte... nevejdete do království nebeského“ (Matouš 18,3).

O věčnosti: „Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný“ (Jan 6,47).

O životě: „Já jsem přišel, aby [moje ovce] měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce“ (Jan 10,10–11).

Ježíš učil, že ho Bůh Otec poslal do světa, aby zemřel na kříži, aby jednou provždy, jedinou poslední obětí zaplatil za naše hříchy. „Vždyť i Kristus jednou provždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedl k Bohu“ (1. list Petrův 3,18).

Třetího dne Ježíš vstal z mrtvých. Nejen, že nyní žije navěky, nabízí také věčný život všem, kdo se odvrátí od svého hříchu a složí v něj svou důvěru. Ježíš slíbil: „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí“ (Jan 8,32).

Poznejte pravdu!

 

Leták je k dispozici v redakci Zápasu o duši a v nakladatelství Poutníkova četba.