Tim a Jess jsou manželé pouze osm měsíců, ale počáteční idylka už dávno zmizela. Sladké konverzace, kdysi samozřejmá součást jejich vztahu, byly nahrazeny neustálým hašteřením. Smích přešel, vzájemná odtažitost vzrostla. Jejich intimní styk téměř vymizel. Co se stalo? Jak se satan vkradl do tohoto mladého manželství? Když jsem s nimi rozebíral minulost jejich vztahu, zjistil jsem, že jejich manželství se nezačalo drolit během líbánek ani během prvních měsíců společného manželského života. Ďábel začal svou práci ještě předtím, než vůbec došli k oltáři. Ačkoli jsou Tim a Jess křesťané, jejich vztah a zásnuby byly poskvrněny sexuálními hříchy.

Přestože v počátcích jejich vztahu bylo vše bez problémů, postupně udělali různé kompromisy, které se rozvinuly v hlubší sexuální hřích. Pokaždé, když zhřešili, vyznali to jeden druhému a přísahali si, že už nikdy nedovolí, aby se to opakovalo. Nebylo tomu ale tak. Protože se však za své činy styděli, neřekli nikomu o tom, co se mezi nimi děje. Při zpětném pohledu Tim a Jess přiznávají, že jejich vztah byl navenek jen velký pokus o skrytí lží.

Bohužel, příběh Tima a Jess je až příliš častý. Mnoho křesťanských párů, které ještě nevstoupily do manželství, bojuje se sexuálním hříchem. Nemělo by nás to překvapovat, vždyť máme nepřítele, který stojí proti nám a našemu budoucímu manželství (1Pt 5,8). Nenávidí Boha a nenávidí manželství, protože zobrazuje evangelium (Ef 5,32).

Jedna ze satanových nejefektivnějších strategií, jak zničit manželský svazek zobrazující evangelium, spočívá v útoku na páry skrze sexuální hříchy předtím, než si řeknou své „Ano“. Zde jsou čtyři nejčastější lsti, využívané k útoku na manželství předtím, než vůbec začne.

1. Satan chce, abychom se podřizovali našim přáním a ne Bohu

Cesty Boha jsou dobré, ale satan chce, abychom tomu nevěřili. To je součástí jeho plánu už od první žádosti o kompromis v zahradě v Edenu (Gn 3,1–6). Jeho cíl je, abychom si vytvořili stálý vzdor vůči Duchu a následovali svá hříšná přání, jakmile se ocitneme v manželství. Chce nás naučit bránit se službě a snaží se, abychom usilovali o sobectví.

Pokud se naučíme dělat si, co chceme a kdykoli to chceme před vstupem do manželství, neseme si tento zvyk do budoucna. Tato představa je ovšem hrozivá, protože ke zdravému svazku, který ctí Krista, je zapotřebí služby a obětavosti. Láska je v manželství zobrazována skrze tisíce denních rozhodnutí, zda udělat to, co vy nechcete – ať jde o umytí nádobí, výměnu plenky nebo sledování filmu namísto basketbalového zápasu. Pokud je váš vztah před manželstvím založen na vaší potřebě naplnit okamžitě jakékoli vlastní přání, je velice pravděpodobné, že budete mít potíže, až narazíte na podstatu manželského života.

2. Satan chce, abychom přecenili své schopnosti odolat pokušení

Satan chce, abychom věřili, že náš hřích nedosáhne další úrovně, že jsme silnější, než je tomu doopravdy a že nikdy nezajdeme takhle daleko. Tohle je mocný trik, protože útočí jak na naši pýchu, tak na naši dobře míněnou snahu oslavit Boha. Jste slabší, než si myslíte. Jste schopní dojít až tak daleko, že si to ani neumíte představit. Hřích je jako silná řeka – když v ní plavete, budete přemoženi a odsouzeni k jistému zániku.

Jeden ze způsobů, jak se vás satan snaží svést, je obsažen v tvrzení, že čistota spočívá v nepřekročení pomyslných hranic a ne v postoji srdce. Chce, abyste si mysleli, že čistota před Bohem znamená nelíbat se, nesvlékat se či neprovozovat orální sex nebo zkrátka nedělat „něco takového“. Chce, abyste si mysleli, že když nepřekročíte pomyslnou čáru, zůstanete čistí. Nicméně, problém v tomto způsobu uvažování vystihují Ježíšova slova, podle kterých stačí, abychom sesmilnili v srdci, a tím zhřešili a před Bohem byli odsouzeni (Mt 5,27–30).

Čistota spočívá mnohem více v postoji našich srdcí než v pozici našich těl. Ta nestárnoucí otázka „Jak daleko je příliš daleko?“ může odhalit snahu dostat se co nejblíže hříchu, namísto přání prchat od něj, jak nás k tomu vybízí Pán (1K 6,18).

3. Satan chce oslabit důvěru ve vztahu

Vždy, když děláme nějaké kompromisy ohledně sexuálních věcí, ukazujeme tomu druhému, že jsme ochotni ho použít a zneužít ke svému uspokojení. Pokaždé, když se svou snoubenkou posuneme hranici nebo ji vedeme do hříchu, říkáme tím (i když to není náš záměr): „Nemůžeš mi důvěřovat, protože jsem schopný tě využít a nebrat na tebe ohled, jen abych získal, co chci já.“

Tohle je zcela určitě jedna z nejhorších satanových strategií, a dle mého názoru je to ta, která zasáhla Tima a Jess nejvíce. Nedůvěřovali si navzájem. Nikdy. Tolik byl jejich vztah pohlcen v slepém kruhu hříchu, hanby a nového začátku, že si nikdy nevytvořili zralou, vybojovanou důvěru jeden k druhému.

Nicméně je důležité zdůraznit, že při odolávání sexuálnímu hříchu Bůh žehná vztahu přesně opačným efektem. Pokaždé, když říkáme „ne“ sexuálnímu hříchu, znamená to, že se ponoříme do modlitby a svěřujeme se druhému, jak si vážíme jeho samotného i toho, že pro chození s Bohem nedovolí jít ve vztahu ani o krok dál. Bůh používá tuto oddanost k prohloubení důvěry. Má žena mladým párům neustále říká, že jeden z důvodů, proč mi důvěřuje, je ten, že jsem před svatbou doslova utíkal ze situací, kdy jsem měl udělat nějaký kompromis. V našem vztahu jsme nebyli dokonalí, ale Pán použil to období k upevnění naší důvěry.

4. Satan vás chce oklamat zakázaným ovocem smilstva

Je obrovský rozdíl mezi předmanželským sexem a sexem v manželství. Jeden z důvodů je, že zakázané ovoce v podobě smilstva utváří představu předmanželského sexu jako něčeho, co se v manželství vždycky nevyskytuje. Obvykle je předmanželský sex jako oheň. Obrovská vášeň, intenzivní pocity, vše hnáno vědomím, že byste to neměli dělat (Ř 7,8).

V manželství je sex jiný. Stále je zde vášeň, stále jsou tu intenzivní pocity a emoce – ale sex v manželství je postaven především na důvěře, věrnosti a obětavosti (1K 7,1–5). Páry, které budují svá sexuální očekávání na vášni, kterou poskytuje zakázané ovoce, jsou často zklamáni a zmateni, když zjistí, že sex v manželství je jiný.

Má žena a já jsme se této myšlence smáli, když nám ji předmanželský poradce pověděl. Byli jsme si jisti, že budeme výjimkou potvrzující pravidlo. Ale po šesti letech a třech dětech, musím uznat, že měl pravdu. Partneři jako my mohou mít silný sexuální život, který je ale založen na hlubších základech než je prchající vášeň. Satan chce, aby si páry zvykly na „kofein a cukr“ smilstva než na vyspělou lásku služby a obětavosti.

Několik myšlenek na závěr

1. Čekejte ve víře

Křesťanský postoj je vždy postoj očekávání. Čekáme na Kristův návrat. Čekáme na věčný život s Ním. A lidé ve vztahu čekají na požehnání skrze manželství. Pro svou víru v Boha řekněte „ne“ slibům hříchu. Obnovujte svou mysl Božím slovem a vyčkávejte ve víře.

2. Kluci, je to na vás!

Zatímco ve vztahu s Bohem je každý zodpovědný sám za sebe, je na mužích, aby stanovili tempo pro uchování čistoty. Příliš často jsou dívky donuceny vytyčovat hranice a říkat „ne“. To je zbabělé a špatné. Muž je zodpovědný za to, aby se staral o svou budoucí manželku, vedl ji ke Kristu a odváděl ji od hříchu, temnoty a bolesti hříchu. Pokud zde nastaví špatné hodnoty, bude to napravovat hodně dlouho – a možná nikdy znovu neobnoví půdu pod nohama, pokud nedostane milost od Boha.

3. Zapojte ostatní do každého kroku vašeho vztahu

Nedovolte, aby se váš vztah stal neprůhledným pro ostatní zbožné křesťany. Každý z vás by měl mít pár nebo skupinu přátel, kteří vás udrží v zodpovědnosti. Nechte si klást těžké otázky a dávejte upřímné odpovědi. Bůh používá otevřenost k získání síly.

4. Pokud zhřešíte, běžte do evangelia

Apoštol Jan napsal: „Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět“ (1 J 2,1–2). Když zhřešíte, utíkejte ke kříži. Utíkejte do prázdné hrobky. Pohleďte na svého obhájce, vyznejte upřímně své hříchy a litujte jich. Bůh rád žehná tomuto postoji (Př 28,13).

Sexuální hřích nemusí být dýkou v srdci vašeho vztahu, zasnoubení nebo manželství. Bůh je milostivý Bůh, který nachází radost v obnovování toho, co se hřích snaží zničit (Jl 2,25–27). Nicméně, nepožehná neposlušnosti, která trvá, která zneužívá Jeho milost. Pokud jste spadli do sexuálního hříchu, dnes je ten den, kdy máte úpěnlivě prosit o milost a obrátit se s vírou na Krista. Kéž nám Bůh dá milost k usilování o čistotu k Jeho slávě a našemu dobru.      

The Gospel Coalition Blog

Překlad Kateřina Babická