Bůh řekl, že pro člověka není dobré, aby zůstával sám, tak proč Pavel napsal, že je dobré zůstat svobodný?

Problém

  • „Pokud jde o to, co jste psali: Je pro muže lépe, když žije bez ženy.“ (1. Korintským 7,7-8)
  • „Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já; ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já.“ (1. Korintským 7,7-8)
  • I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ (Genesis 2,18)
  • „Kdo našel ženu, našel dobro a došel u Hospodina zalíbení.“ (Přísloví 18:22)

Občas dostáváme otázku, je-li manželství špatná volba s odvoláním na Pavlova slova z 1. Korintským 7,1 a 7-8. Pavel však s manželstvím počítá. Když se podíváme na širší kontext zmíněných veršů, dozvíme se důvod, proč Pavel manželství akceptuje:

  • Abyste se však uvarovali smilstva, ať každý má svou ženu a každá svého muže... Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu, aby vás satan nepokoušel, když byste se nemohli ovládnout. To ovšem říkám jako ústupek, ne jako příkaz. (1. Korintským 7,2 a 5-6)

Podíváme-li se na verše Genesis 2,18 a Přísloví 18,22, jak může být manželství považováno spíše za nevhodné a za ústupek?

Řešení

Musíme vzít v úvahu více než jen samotné manželství. Proč si Pavel myslí, že zůstat tak jako on – svobodný – je lepší? V 1. Korintským 7,33-35 Pavel vysvětluje, že pro křesťany je lepší nebýt vázán manželstvím proto, aby „žili důstojně a věrně lnuli k Pánu bez rozptylování“. Celý Pavlův život byl pohlcen službou Pánu. Bylo by pro něj obtížné být s jeho povoláním i manželem a otcem, aniž by byl tímto stavem rozptylován. A protože je řečeno, že se máme „plodit a množit“ (Genesis 1,28), je nepřetržitá služba Pánu, jaké se věnovala Anna od chvíle, kdy se stala vdovou (Lukáš 2,36-37), vyšším povoláním, a tedy ne pro každého.

Matouš 19,11-12 mluví o těch, kdo nemohou vstoupit do manželství a mít děti z různých důvodů. Je smutné, že to mnoho lidí považuje za nevýhodu. Bible nám však předkládá jinou představu, když říká, že „ne všichni pochopí to slovo; jen ti, kterým je to dáno“. Protože „všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“, jsou povoláni k vyššímu (Jeho) úkolu (Římanům 8,28). Těmto jednotlivcům se dostalo síly a výsady, že si je Bůh takto používá (1. Korintským 10,13). Není to vždy jednoduché – Pavel byl na své cestě sužován nemocemi, nepohodlím (to bylo to nejmenší), katastrofami, neshodami, uvězněním a nakonec podstoupil smrt. Přesto ho Pán vždy posiloval a Pavel ve skutečnosti vnímal jako poctu, že je pronásledován pro Kristovo jméno (Koloským 1,24). Tak tedy vypadá síla od Boha!

U Boha jsou tedy možné dvě dobré cesty. Pokud máte dar zůstat svobodný, můžete Mu sloužit celým svým srdcem, a přitom se nemusíte trápit, že zanedbáváte rodinu. Nebo můžete vstoupit do manželství, a pokud vám Pán dopřeje děti, vychovat je k Jeho slávě. Pokud vás dětmi nepožehná, potom máte větší volnost ke službě než ti, kdo děti mají. Je-li vaše žena věřící, máte jedinečnou příležitost sloužit společně jako tým. Bůh nejenže připravuje cestu, ale následně také zajišťuje potřeby jednotlivce na této cestě. Kdo by mohl říct, že Jeho plán není dokonalý, ať už se v něm objevují manželka a děti, nebo neobjevují?

Proč by potom Bůh v Genesis 2 řekl, že není pro člověka dobré, aby byl sám? Chvíli předtím přivedl Hospodin Adamovi zvířata, aby je pojmenoval. Částečně to udělal proto, aby ukázal, že má pro Adama zvláštní plán – zvláštní „pomoc“, která nebyla stvořena stejně jako zvířata (pro tento plán nedostatečná) ze země, ale která byla stvořena Boží rukou z části Adamova těla do Boží podoby. Bůh chtěl, aby Adam plodil a množil se, ano, ale také chtěl, aby Adam viděl, že má pro člověka zvláštní plán, odlišný od pouhého rozmnožování jako u zvířat, – manželství. Bůh později použil manželství jako symbol, aby ukázal připojení církve k Jeho Synu, Ježíši Kristu – nádherný vztah, na němž Ježíš ukáže Boží lásku tím, že položí život za svou nevěstu. V Efezským 5,22-33 je tato analogie použita v souvislosti s rolí manželů a manželek.

Závěr

Je tedy manželství dobrá volba? Jistě. Bylo ustanoveno Bohem v dokonalém světě, ale není pro každého. Pokud jste součástí nevěsty Kristovy, můžete říct jasné „Ano, amen.“ Pokud nejste, můžete přesto těžit z nádherného Božího daru – manželství tak, jak bylo původně zamýšleno (je smutné, že se lidé od původního plánu pro manželství v průběhu času vzdálili, čímž dochází k nevýslovnému trápení). Vězte, že ačkoliv si člověk Boží přízeň nezaslouží, existuje dobrá zpráva – i vás může uvítat do své rodiny, abyste s Ním, Stvořitelem vesmíru, mohli sdílet věčnost. Chvalme Pána za Jeho nezaslouženou lásku, kterou dává zdarma každému, kdo o ni požádá.