Rozsuzování proroctví

 

Před nedávnem (21. 10. 2014) jsem dostal email s údajným proroctvím a s prosbou o jeho rozsuzování. Ačkoliv tento email nebyl adresován přímo mě, ale byl mi přeposlán, vzhledem k množství adresátů z celé republiky (kteří byli uvedeni v kopii originálního emailu), jsem nepovažoval za nevhodné přispět svým dílem k rozsuzování tohoto „proroctví“.  

Dalším důvodem, proč jsem se rozhodl reagovat na toto proroctví, je, že jeho autora znám již od dob svého studia na univerzitě. Kromě toho působí jako pastor ve stejném městě, kde žiji, takže znám i řadu lidí z jejich sboru.

Když křesťané nemluví to, co odpovídá zdravému učení (Tt 2,1), je Boží slovo zneváženo (Tt 2,5) a učení našeho Spasitele Boha je vydáváno posměchu (Tt 2,10). To byl hlavní důvod, proč jsem na tento email odpověděl.

Nyní zveřejňuji tuto krátkou korespondenci (odpověděl jsem Davidovi 25. 10., a moje odpověď zůstala bez jakékoliv odezvy). Jsem přesvědčen, že křesťané se musí učit, jak mají reagovat na podobná „proroctví“, jak mají používat Boží slovo k rozsuzování a jak se mají bránit falešnému učení, které na ně doléhá pomalu ze všech stran. Na internetu je k nalezení mnoho podobných „proroctví“ a obvykle se jedná o nesmysly. Ve světle toho, co koluje na internetu, by se mohlo zdát, že se autor tohoto „proroctví“ drží při zemi, jak mi řekl jeden můj přítel. Nemyslím si to. Každé převracení Božího slova je hřích, stejně jako každé vydávání slova lidského za slovo Boží. Písmo nás vybízí:

  • Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého se chraňte v každé podobě. (1Te 5,21-22)

Mnoho křesťanů zůstává pouze u verše 21 (někteří dokonce jenom u jeho první poloviny). Ale pokud je něco rozpoznáno jako zlé, máme se toho vyvarovat, a to v každé podobě – to je poslušnost Božímu slovu.  

 


 

Moji milí sourozenci,

zasílám vám prorocké slovo k rozsuzování, které jsem v těchto dnech obdržel:

Olej (Duch svatý) bude téct, dokud tu budou připravené nádoby. (2 Královská 4.6: Když nádoby naplnila, řekla svému synu: "Podej mi další nádobu." On jí odvětil: "Už tu žádná nádoba není." Tu přestal olej téci.) Ale ty nádoby musí být čisté (posvěcené Kristovou krví skrz pokání i ovoce pokání: viz. Mt 3.8: (Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání.) Pokud by nebyly čisté, olej by nebyl v pořádku:  Kazatel 10:1 (Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí; stejně působí špetka pomatenosti, je-li ceněna víc než moudrost a čest.) No, a pokud se sami necháme jako čistá nádoba naplnit Božím olejem až po okraj, On sám dá milost, že se narodí nádoby nové. Ale pracujme i na jejich vyčištění skrz Ježíšovu krev a vedení k hlubokému pokání a veďme je k tomu, aby i tito lidé dělali totéž.

Věřím, že do našeho národa v dost krátkém čase přijde nové Boží hnutí, ale připravme nádoby!!!

Zasílám i odkaz na audiozáznam poslední biblické, na jejímž začátku je i ono prorocké slovo k rozsuzování zaznamenané v tu chvíli, kdy jsem ho poprvé takhle vnímal (je to v tématu o Půstu).

David


 

Milost tobě, Davide.

Dostalo se ke mně tvé údajné proroctví s tím, že žádáš o rozsouzení, budiž. Rozsuzovat máme Božím slovem, takže zde to je:

1. Duch svatý byl vylit o letnicích, byl dán Božímu lidu a bude s křesťany navěky (J 14,16). Nikdy nepřestane "téci", jak říkáš – je to tedy falešné.

2. Duch svatý je dán těm, kdo Boha poslouchají (Sk 5,32). Ne těm, kdo se posvěcují - opět je to falešné.

3. Duch svatý bude vždycky v pořádku, protože je svatý. Žádná moucha (hřích) Ho nikdy neznečistí – to, co říkáš, je hloupost, je to rouhání a je to falešné.

4. Křesťané se nerodí z posvěcených nádob (křesťanů), ale ze svrchované moci Ducha svatého (J 3,6) – jedině shůry, ne zdola. Takže to, co říkáš, je falešné.

5. Žádný člověk nikdy nemůže vyčistit (posvětit) jiného člověka – to je dílo Ježíše Krista, který se za nás posvětil (Tt 2,14) a Ducha svatého, který k tomu používá zapsané Boží slovo (J 17,17), jehož je autorem. Opět je to, co říkáš, falešné.

6. Místo toho, abys vykládal Boží slovo, používáš ho jako orákulum (věštecký nástroj). Místo abys vedl lidi k důvěře Bohu a Slovu Jeho milosti, vedeš je k šarlatánství (Dt 13,2-6). To tě usvědčuje jako falešného učitele.

7. Bůh, kterého takto představuješ, není Bohem Pána Ježíše Krista, Otcem slávy (Ef 1,17), ale je výmyslem lidské představivosti a zvráceného srdce. I to ukazuje na to, že jsi falešným prorokem.

Poslouchej, co říká Hospodin:

  • Toto praví Hospodin zástupů: „Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových.“ ... „Hle, já jsem proti těm, kdo prorokují klamné sny, je výrok Hospodinův. Vypravují je a svádějí můj lid svými klamy a svou chvástavostí. Já jsem je ani neposlal ani nepověřil, tomuto lidu nejsou k užitku, je výrok Hospodinův.“ (Jr 23,16.32)

Shrnuto – vedeš lidi k naději, která není v Kristu, ale v člověku. Nevedeš je k Bohu, který je svrchovaným Pánem, dárcem života i dárcem probuzení, ale k člověku, který podle tebe může omezit Boha nebo dokonce zamezit Bohu v Jeho díle – to znamená, že člověk je větší a má větší moc než Bůh sám. Nevedeš lidi do Písma, ale od něj. Je tedy jasné, že to, co jsi „obdržel“ není slovo od Hospodina, ale je to v lepším případě výplod tvých pocitů, a v tom horším démonské učení. Tolik k rozsouzení.

Posílám ti ještě prorocké slovo, které není třeba rozsuzovat, protože je pravé, přímo od Boha, je svaté a přetrvá na věky.

Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí (1Tm 4,1). Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat (2Tm 3,5). Nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím (2Tm 4,3-4). Jsou to mnozí, kteří kramaří s Božím slovem (2K 2,17).

Ty jsi takovým člověkem, který kramaří s Božím slovem. Otáčíš si ho, jak je libo. To ukazuje, že nejsi pastýř, ale vlk. To, co předvádíš s Božím slovem, je strašlivé. Vím, že píšu tvrdá slova, ale nevím, co jiného bych měl napsat. Kvůli takovým lidem, jako ty, je Boží slovo v opovržení a Kristu se nevěřící lidé vysmívají.

Když se tato tvá slova nenaplní – a ona se nenaplní stejně jako množství podobných, která byla řečena v posledních dvaceti letech – co z toho vyvodíš? Nic. Pojedeš dál. Ale Bůh říká:

Avšak prorok, který by opovážlivě mluvil mým jménem něco, co jsem mu mluvit nepřikázal, nebo který by mluvil jménem jiných bohů, takový prorok zemře." V srdci si asi říkáš: „Jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil?“ Nuže, promluví-li prorok jménem Hospodinovým a věc se nestane a nesplní, nepromluvil to slovo Hospodin. Opovážlivě je mluvil ten prorok sám; nelekej se toho. (Dt 18,20-22)

Horlíš pro „Boží slovo“, které sám vymýšlíš, ale to, které ti Bůh dal a které je nepochybné, pevné a pravdivé, poslouchat nechceš. To je vážné. To je skutečný důvod k pokání.

S modlitbou

Jarda Kernal