Afghánští pastoři prosí o modlitby

  • Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. (Žd 13,3)

 

Zatímco jednotky Talibanu pohltily Afghánistán a nyní dokonce i hlavní město Kábul, pastoři, kteří v zemi slouží, mi v posledních dnech, ba dokonce hodinách, píší e-maily a zprávy s úzkostlivými prosbami o modlitby.

Pastoračně jsem působil nedaleko odtud ve Spojených arabských emirátech a v posledních deseti letech jsem měl možnost navázat s těmito muži partnerské vztahy. Jeden vedoucí domácí církve mi poslal obrázek malé místnosti, ve které se skrývá se svou rodinou. Napsal: „Tady bydlím. Skrýváme se na různých místech.“

 Jiný pastor napsal: „Nemůžeme chodit ven jako normálně. Je to nebezpečné. Přestěhovali jsme se do domu jednoho z mých přátel, ale vůbec tam není bezpečno.“ Mindy Belzová v časopise WORLD uvádí, že podle pastorů je Taliban kontaktoval s tím, že si pro ně přijde.

Pastoři prosí vás a vaši církev o konkrétní přímluvné modlitby za následující předměty:

 

1. Fyzická ochrana a zajištění

Zeptal jsem se jednoho bratra, zda mu v současné době hrozí fyzické nebezpečí. Odpověděl: „Nejen mně, ale i mé rodině... kvůli mně.“

Musíme se modlit, aby náš svrchovaný Bůh fyzicky chránil naše bratry a sestry v Afghánistánu. Směle přistupte k trůnu Pána vesmíru a proste našeho Boha, aby omezil zlo a překazil plány pachatelů zla. Modlete se také za fyzické zajištění. Jeden bratr nás požádal, abychom se modlili „za finanční záležitosti, protože nikdo nemůže vybrat peníze z banky a bankomaty jsou prázdné“.

Několik bratrů nás výslovně požádalo o modlitby za víza, aby se mohli dostat ze země. Dovolte mi tedy, abych vám, milí čtenáři, přednesl další prosbu: Můžete vy nebo někdo, koho znáte, pomoci se zajištěním víz? Pokud ano, udělejte, co můžete. Ale ať už máte tuto možnost, nebo ne, máte svobodný přístup k trůnu Pána vesmíru a můžete požádat našeho nebeského Otce, aby se postaral. Modlete se za fyzickou ochranu a zaopatření.

  • Bože, má chválo, nestav se hluchým, když se na mě rozevřela ústa svévolná a lstivá! Zrádným jazykem mě napadají, slovy nenávistnými mě zasypali, bojují proti mně bez důvodu. (Ž 109,1–3)  

 

2. Duchovní zaopatření

Každý vedoucí sboru, který mi poslal e-mail nebo textovou zprávu, nás prosil, abychom se modlili za to, aby je Pán posiloval ve víře – aby „zůstali silní v Pánu, který je svrchovaný Král,“ jak to jeden z nich vyjádřil.

„Modlete se za mě, abych byl silný ve víře. Je opravdu těžké tady zůstat,“ řekl další.

Pokud čtete tyto řádky, máte příležitost prosit Boha, aby chránil, a dokonce posiloval víru našich bratří a sester v afghánské církvi. Nevědí, co přinese dnešek, natož zítřek. Mohou si však být jisti, že náš Bůh jim dá všechno, co potřebují, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši (Fp 4,19).

  • Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. (Ř 15,13)
  • … a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. (Ko 1,11)

 

3. Postup evangelia

Jeden bratr popsal tyto dny jako „temné“ a řekl, že se cítí jako „v bouři“. Pak prosil, abychom se modlili za „probuzení“. Jaká víra! Muž, jehož život je v ohrožení, žádá nás, kteří se těšíme tolika privilegiím a svobodám, abychom se modlili za to, aby Bůh otevřel oči duchovně slepých a oživil mrtvá srdce.

Nebylo by to podobné našemu Bohu, kdyby za těchto hrozných okolností začal působit a dal lidem poznat své velké jméno? Zatímco naši afghánští bratři a sestry čelí strašlivé nejistotě, měli bychom být jako věřící ve Skutcích 12, kteří sami čelili vážným hrozbám a pronásledování, ale bez ustání obětovali Bohu vroucí modlitby.

  • A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. (2Te 3,1–2)
  • Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného? (Jr 32,27)

 

Naše naděje není v politice, ale v Ježíši

Americké misijní agentury stahují v posledních týdnech své pracovníky z Afghánistánu. Měl jsem velikou čest sloužit Slovem některým z nich, když prožívali svůj vlastní zármutek a zmatek. Jsem vděčný, že mohli odejít. Modlete se za ně i za všechny, kteří se rozhodli zůstat.

Modlete se však zejména za Afghánce, kteří nemají jinou možnost než zůstat, jako například za jednoho bratra, který již v Afghánistánu strávil nějaký čas ve vězení pro svou víru. Znovu a znovu mě ujišťoval: „Můžeme věřit, že náš Pán je mocný a postará se o své děti.“ A také: „Naše naděje není v politice, ale v Ježíši, který je Král.“

 

To není útěk. To je biblická víra, když jsou všechny pozemské vyhlídky zcela bezútěšné. Copak nevíte, že taková víra přináší našemu Otci v nebesích velkou slávu a radost?

I když jsou tyto dny temné a tragické, pamatujte, že Bůh sedí na svém trůnu v nebesích. Panovníkovi jsou k smíchu vládcové tohoto světa. Slibuje, že národy předá do dědictví svého Syna, dálavy země do trvalého vlastnictví (Žalm 2,4.8).

 

Josh Manley je pastorem evangelikální církve RAK ve Spojených arabských emirátech. Najdete ho na Twitteru na adrese @JoshPManley.

 

www.9marks.org