Vést druhé znamená stát se učedníkem

Konání duchovního dobra

 

Činění učedníků je záměrné konání duchovního dobra někomu s cílem, aby se více podobal Kristu. Učednictví je termín, který používám k popisu našeho vlastního následování Krista. Činění učedníků je jeho podmnožinou a spočívá v pomoci někomu jinému následovat Krista. Křesťanský život je životem učedníka a zároveň životem činění učedníků. Ano, ke křesťanství patří vydat se na méně frekventovanou cestu a poslouchat jiného Pána. Přesto není křesťanství pro samotáře nebo individualisty. Lidé, kteří se k němu hlásí, putují společně po úzké cestě, jež vede k životu. Musíte následovat a musíte vést. Musíte být milováni a musíte milovat. A nejlépe projevujeme lásku k druhým, když jim pomáháme následovat Ježíše po cestě života.

Chápali jste tímto způsobem křesťanství a co znamená být křesťanem?

 

Kdo je to učedník?

 

Dříve než můžeme učit druhé, musíme se stát sami učedníky.

Musíme si být jistí, že skutečně následujeme Krista. Kdo je to učedník? Učedník je následovník. Můžete se jím stát, když budete na dálku následovat něčí učení. Někdo by třeba mohl říci, že následuje učení a příklad Gándhího. Být Kristovým učedníkem znamená přinejmenším totéž. Ježíšův učedník kráčí v Ježíšových stopách, jedná podle toho, co Ježíš učil a žil. Znamená to však ještě mnohem víc. Následovat Ježíše především znamená, že jste s ním navázali osobní, spásný vztah. Jste „spojeni s Kristem“, jak říká Bible (Fp 2,1 NIV). Byli jste spojeni prostřednictvím nové smlouvy prolitím jeho krve. Skrze Kristovu smrt a vzkříšení se veškerá vaše vina za hřích stává jeho a veškerá jeho spravedlnost se stává vaší.

Jinými slovy, být Kristovým učedníkem nezačíná tím, že něco děláme. Začíná tím, že něco udělal Kristus. Ježíš je dobrý pastýř, který položil svůj život za ovce (J 10,11). Miloval církev, a proto se za ni obětoval (Ef 5,25). Zaplatil náš dluh, ne svůj vlastní, a pak nás spojil se sebou samým jakožto svůj svatý lid.

Víte, že Bůh je dobrý a stvořil nás jako dobré. Každý z nás však zhřešil, když se odvrátil od Boha a jeho dobrého zákona. A protože Bůh je dobrý a spravedlivý, potrestá náš hřích. Dobrá zpráva křesťanství však spočívá v tom, že Ježíš žil dokonalým životem, jakým jsme měli žít my, a pak zemřel smrtí, jakou bychom měli zemřít my. Nabídl sám sebe jako náhradu a oběť za každého, kdo bude činit pokání ze svého hříchu a svou důvěru vloží jedině na něj. To Ježíš nazval novou smlouvou zpečetěnou jeho krví.

Křesťanské učednictví tedy začíná právě zde, přijetím Ježíšova bezplatného daru: milosti, milosrdenství, vztahu s Bohem a příslibu věčného života.

Jak můžeme jeho dar přijmout a spojit se s Kristem? Prostřednictvím víry! Odvracíme se od svých hříchů, následujeme ho a důvěřujeme mu jako Spasiteli a Pánu. Jednou se Ježíš obrátil k zástupu a řekl: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne“ (Mk 8,34).

Naše učednictví vůči Kristu začíná, když uslyšíme dvě důležitá slova a poslechneme je: „Následuj mě.“

Příteli, pokud se chceš stát křesťanem, bez ohledu na to, co tvrdí jakýkoli jiný učitel, kterého jsi kdy slyšel, poslouchej Ježíše. On říká, že být křesťanem znamená zapřít sám sebe, vzít svůj kříž a následovat ho. Základní odpovědí na Boží radikální lásku k nám je, abychom ho radikálně milovali.

 

Skutečná víra plodí učednictví

 

Být křesťanem znamená být učedníkem. Neexistují křesťané, kteří by nebyli učedníky. A být Ježíšovým učedníkem znamená následovat Ježíše. Neexistují Ježíšovi učedníci, kteří Ježíše nenásledují. Zaškrtnutí políčka v průzkumu veřejného mínění, upřímné označení sebe samého náboženstvím svých rodičů nebo upřednostňování křesťanství před jinými náboženstvími – nic z toho z vás nedělá křesťana. Křesťané jsou lidé, kteří skutečně věří v Krista a dávají to najevo, když své naděje, obavy a životy zcela opírají o něj. Následují ho všude, kam je vede. Vy už neurčujete program svého života, dělá to Ježíš Kristus. Nyní patříte jemu. „Nepatříte sami sobě,“ říká Pavel, „bylo za vás zaplaceno výkupné“ (1K 6,19–20). Ježíš není jen náš Spasitel – je náš Pán.

Pavel to vysvětluje následovně: „A za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal“ (2K 5,15). Co to znamená zemřít sobě a žít pro něj? Don Carson řekl: „Zemřít sobě znamená považovat za lepší zemřít než být chtivý; považovat za lepší zemřít než lhát; považovat za lepší zemřít než ... [jmenujte hřích].“ Křesťanský život je život učedníka. Začíná tím, že se stanete Kristovým učedníkem.

 

Tento článek je převzat z knihy Discipling: Jak pomoci druhým následovat Ježíše od Marka Devera.

 

O autorovi:

Mark Dever (PhD, Cambridge University) je senior pastor baptistické církve Capitol Hill ve Washingtonu a prezident společnosti 9Marks (9Marks.org). 

Česky od autora vyšlo: Co je zdravá církev (Poutníkova četba, 2018)