Hrátky s čertem

Mnoho lidí si neuvědomuje, že naše domovina a celý svět jsou cílem masivní inváze. Tím nemyslím novou sovětskou agresi, ani tankové divize. Invaze naší domoviny, ten nejurputnější boj není a nebude železný, nýbrž duchovní. Boj železem je pouze výslednicí, je to funkce vítězství nebo porážky v duchovní oblasti. Pavel napsal efézským následující a znepokujující pravdu:

  • Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Ef 6:12)

A tak tomu bylo vždy a všude. Duchovní katastrofa a zotročení národů mocnostmi tmy, které vládnou celému lidskému věku má za následek katastrofu - duchovní a materiální mizerii. Pavel v tomtéž listu efézským zdůraznil, že i my, křesťané, jsme kdysi byli v otroctví mocností, dokud nás Bůh nevytáhl ze světské břečky.

  • I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. (Ef 2:2)

I u nás je většina těch, kteří vzdorují Bohu. To znamená, že jsou poslušni vládce nadzemských mocí. Vím, zdá se vám to moc "duchařské", ale nejsme-li Boží děti, patříme Satanovi, protože nejsme svébytní. Boj, který nás čeká v blízké budoucnosti bude duchovní.

  • Bůh tohoto světa (Satan) oslepil jejich nevěřící mysl (těm, kteří spějí k záhubě), aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. (2K 4:4)

Bůh, který vládne tomuto světu nemusí o naši přízeň bojovat. Satan nás vyhrál do svého vlastnictví pádem Adama. Nemilujeme-li pravého Boha, potom jsme bohu tohoto světa automaticky nakloněni. Pravý Bůh, o naši přízeň bojovat musí. Jeho duchovní a tělesný boj na kříži za naše hříchy to plně dokázal. Pravý Bůh se raduje, když může lidi jako jste vy nebo já osvobodit z tyranie hříchu a z otroctví bezcitovosti. Kdo nejde s pravým Bohem jde s bohem tohoto světa. Neutralita je přelud. Ve skutečnosti žádná duchovní neutralita nemůže existovat. Nikdo nemůže být bez názoru. I Klement Gottwald si vypůjčil biblický princip a správně tvrdil, že "Kdo nejde s námi, jde proti nám." Ten, kdo říká: "mě je to jedno," má stejně názor a na dně duše mu vůbec nic jedno není.

Konečný výsledek duchovního boje je na snadě. Bůh tohoto světa, Satan, má pouze tolik moci, kolik mu pravý Bůh povolí a uzná za vhodné. Přesto skončí v hořícím jezeře a s ním všichni nevěřící kde budou mučeni dnem i nocí na věky věků. Satan, vládce tohoto věku má neuvěřitelně velkou moc, aby sváděl národy, i ty dva naše. S nově nabytou svobodou se mu otevřely dveře, aby nás zaplavil duchovní špínou, která na Západě zrála po desetiletí.

Když používáme slovo evangelizace, obyčejně máme na mysli zvěstování biblické dobré noviny. Ale Satan má své evangelisty také. Jeho učení vypadá na povrchu jako dobrá novina, ale ve skutečnosti, pod přitažlivým a chytrým žargonem, skrývá podvod. Satan má bojovou strategii dobře promyšlenou. Zná až moc dobře náš hnilobný duchovní stav a má vášnivou touhu nakazit myšlení lidí za jediným účelem - aby je ovládl a udělal si z nich loutky, abychom mu zobali z ruky. Samozvaných usurpátorů moci už na světě bylo a bude. Naposledy to předvedli fašisté, po nich komunisté. Satan je mistr fašista, i mistr komunista. Stejně lstivě jako fašisté ohloupili Němce, tak komunisté otupili velkou část našeho národa. Satan, bůh tohoto světa, ohlupuje na mnohem vyšší úrovni mysl většiny lidí. Fašisté a komunisté jsou mistři v prodeji ideí. Prodeji ideí se říká propaganda. Kupujícím vražedných ideí se platí vidinou sobeckých požitků. Komunisté prodali vidinu, že bude dostatek guláše pro každého. Fašisté byli o stupeň výše. Ti slíbili německému národu panskost. Být pánem má přece jenom vyšší duchovnost než žít pro guláš. A tak Satan, protože mu jde o udržení monopolního ovládání lidstva, musí skrýt svůj smrtelný záměr. Musí zabalit svůj jedovatý ideologický tovar do přitažlivého obalu. Musí být jako rybář. Musí dát rybičce okamžité uspokojení - žížalu. Ale háček celého triku je právě skryt v žížale. Háček musí být přivázán na průsvitném vlasci, aby byla rybka úplně omámena. Podívejme se tedy nejprve na Satanovu žížalu a vlasec. Podívejme se na Satanova vnadidla.

První Satanovo vnadidlo je liberalismus, který nám namlouvá, že člověk je ve své podstatě dobrý, i když má své slabé chvilky. Dobrého člověka nutně musí doprovázet dobrácky strejcovský Pán Bůh. Ten shovívavě svrchu mžourá na naši nezbednost, popíjí vínečno, a my doufáme, že vše skončí pro každého dobře. Liberalismus je nám vlastní. Vždyť ti naši čerti a Káča, to je lidový liberalismus stavící biblickou pravdu úplně na hlavu.

Druhé Satanova vnadidlo je materialismus, který učí, že hmota je svébytná, nestvořená, je tu od vždy a je tedy nezapřičiněnou příčinou všeho, tedy i vás i mne. Tato víra dává mnoha lidem jisté zadostiučinění a potěšení, že vlastně nad námi žádná přísnost není, a že víra v pravého Boha je vlastní myslitelům mdlejšího rozumu.

Třetí vnadidlo je smilstvo. Moderní přístup k pohlavní aktivitě nám namlouvá, že každý pohlavní styk je dobrý a prospěšný, pokud je provozován mezi zodpovědnými, vzájemně se respektujícími a milujícími patrnery. Tato filosofie rozbila a rozbíjí rodinu po celém světě. Výkřiky miliónů zavražděných, nenarozených slyší pouze Bůh a svědomí, pokud ještě nějaké zůstalo.

Čtvrté Satanovo vnadidlo proniklo do Československa přímo údernickým tempem. Pornografie zneužívá děti a ponižuje ženy. Růst sexuálního násilí je přímým důsledkem pornografické zvrhlosti.

Další vnadidlo je prastaré. Alkohol, drogy a z nich vyplývající zoufalství za sebou zanechává nepředstavitelné ztráty na životech a morální, fyzické i ekonomické škody.

Satan nemůže opomenout ani duchovní stránku svodů. Satan chce, aby byli lidé nábožní, aby prožívali prožitky, v kterých se prý střetli s pravým bohem. Satan chce uspokojit lidskou touhu po náboženství. Proto musí nahastrošit na místo pravého Boha nějakou náhražku, což je obyčejně on sám. Satan, stejně jako všichni totalitní vládci, chce být za to, že nás lapil, navíc zbožňován. Vždyť chtěl, aby se mu klaněl i Kristus, tedy pravý Bůh. Satan musí lidem nabídnout totéž co pravý Bůh, ovšem s tím rozdílem, že všeho dosáhneme mnohem rychleji, bez překážek a snadněji. Jeho reklamní trik spočívá v tom, že dostaneme masitou žížalu:

   * aniž by po nás požadoval jakékoliv morální zásady jako Bůh
   * aniž by po nás požadoval úzkoprsou víru pouze v jednoho pravého Boha jako Bůh
   * aniž by nám odpíral rozkoše jako Bůh
   * aniž bychom museli trpělivě čekat na Boží pomoc tak jak slibuje Bůh
   * aniž abychom museli činit pokání, to jest odvrátili se od světa a přimkli se v žebrácké pokoře k Bohu.

Vidíte, čert má mnoho trumfů. Jenom s ním nehrajme marijáš, abychom se za něj neprovdali.

- pst -