Bůh tě miluje

 • Hospodin mi ukázal zdaleka: "Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. (Jr 31,3)
   
 • Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. (Jr 29,11)
   
 • Zamiloval jsem si vás, praví Hospodin. (Mal 1,2a)
   
 • Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. (Ž 103,13)
   
 • Hle, ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji. Ty sám vytrhl jsi z jámy zániku mou duši, za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy. (Iz 38,17)
   
 • Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. (1J 4,16a.19)
   
 • Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká, a opět nad tebou jásá a plesá. (Sf 3,17)
   
 • Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků. Tvoje spravedlnost je jak mocné horstvo. (Ž 36,6-7a)