Nejdůležitější v životě je znát Boha

 • Avšak lid, ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. (Da 11,32b)
   
 • Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne; neboť já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost; to jsem si oblíbil, je výrok Hospodinův. (Jr 9,24)
   
 • Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. (Ž 119,2)
   
 • Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů. (Dt 30,19b- 20a)
   
 • Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. (Oz 6,6)
   
 • Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! (Ž 42,2)
   
 • Odvětil: "Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí. (Ex 33,14)
   
 • A život věčný je v tom, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. (J 17,3)
   
 • Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal; a tvoje slovo zachovali. (J 17,6)