Už je čas, abys věděl

Už je čas, abys věděl(a), že neexistuje žádný možný způsob léčení pro velkou nemocnou, kterou je naše planeta Země. Žádný státník, žádný vědec, žádný kouzelník není schopen zastavit proud krve a slz, odvrátit nebezpečí světové války, zastavit znečištění, způsobit, aby zmizel hlad. Země a její obyvatelé se nalézají strženi do víru sebezničení, který je ireverzibilní, nevratný.

Už je čas, abys věděl(a), že toto zlo se bude ještě zvětšovat, zhoršovat až do krajnosti, až se úzkost a strach stanou pro lidi nesnesitelnými.

Zbytečné a marné bude skládat naděje ve vědu, techniku nebo politiku, že ony navrátí lidem mír a štěstí. To by bylo pouhou iluzí.

Už je čas, abys věděl(a), že toto všechno bylo předpovězeno, že toto všechno bylo oznámeno po staletí, ba už po tisíciletí. Nikoli lidmi ani jasnovidci, nýbrž Tím, kdo ví všechno. Tím, kterému neujde nic z toho, co se děje zde dole.

Už je čas, abys věděl(a), že skutečný majitel této země jediný Bůh a Stvořitel se brzy znovu ujme svých práv způsobem nenadálým, viditelným, pronikavým. On vpadne do dějin lidstva se slovy: "Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh." (Ž 46,11) Bude to překvapení a hrůza pro ty, kdo jej pokládali za mýtus a zesměšňovali jej! A radost a vysvobození zase pro ty, kdo v Něj věří a Jej očekávají.

Už je čas, abys věděl(a), že zločiny, násilí a nesnášenlivost tohoto bezbožného světa budou potrestány spravedlivě Velkým soudcem celé země. Vyváznou jenom ti, kdo hledali a v Ježíši Kristu nalezli svého Zachránce a svého Pána. Věrnost všech však bude podrobena zkoušce v těchto hrozných dnech, které už začínají.

Už je čas, abys věděl(a), že před tímto okamžikem, po kterém už neexistuje návrat, se Bůh obrací na Tebe ještě s výzvou; On lidi nepřekvapuje, neboť je má rád, ať jsou jakkoli zlí. On tě vyzývá k usmíření: "Ať se chopí mé záštity a uzavře se mnou pokoj!" (Iz 27:5) říká. On ti nabízí vysvobození a záchranu. "Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti!" (Iz 42:6) On udává svou totožnost, aby nebyl oklamán: "Já, Hospodin!" Je to opravdu On, nejvyšší Bytost, větší než všichni velmoži této země. Koho povolává? Nikoli národ, ani pokolení ani církev, nýbrž Tebe osobně. On jediný je schopen tě vysvobodit ze zla, které je vTobě i okolo Tebe a zachránit tě pro věčnost, zachránit tě v poslední chvíli zrovna před konečným dramatem této země. On tě povolává nikoli proto, aby tě nutil, ani ne proto, aby tě učinil nešťastným. Mohl by pomocí násilí udělat z lidí roboty, ale na tom On nemá zájem. To by bylo proti zásadám Jeho království. On chce Tvé svobodné připojení, chce Tvé srdce.

Už je čas, abys věděl(a), že neodpovíš-li na tuto výzvu, nenalezneš brzy žádný úkryt vhodný v době bouře.

Už je čas, abys hledal Boha a seznámil se s Ním, abys mu odevzdal(a) svůj život, abys v něm měl(a) svou jedinou naději a převládající zálibu svého života. On jediný zůstane a Ty s Ním, jestliže jsi Jej přijal za zachránce. Směle se uchop jeho nejkrásnějších zaslíbení:

  • "Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán, budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu, v soužení s ním budu." (Ž 91:14-15)
  • "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj! Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud." (Iz 43,1.2)

Dej se tedy zachránit, je ještě čas!

Z knihy - Vladimír Král: "ŽIVOT - náhoda nebo záměr" - Madeleine Waysse -