Střízlivost

Motto: "Bez pití v ohledu jest krásnější. Člověk nepijící, který má svěží všechny mysle, uvidí tolik krásného v    životě, přírodě, společnosti, ve své práci, o čem se mu ani nezdálo, dokud byl ve své alkoholické mlhovině".

(T. G. Masaryk)

"Na světě je mnoho lidí, kteří nepijí alkoholické nápoje. Jsou to například lidé s různými zdravotními omezeními, např. s nemocnou slinivkou, játry, epilepsií, vysokým krevním tlakem, lidé léčení asi 100 léky, které se s alkoholem nesnáší.

Mnoho milionů lidí nepije alkoholické nápoje z důvodů náboženských. To se týká zejména muslimů (asi 430 milionů), buddhistů (asi 200 milionů), řady křesťanských církví, ostatních věřících, např. mormonů (asi 8 miliónů) a adventistů. V hinduismu (asi 380 milionů) jsou alkoholické nápoje nepřijatelné pro nejvyšší kastu, tzv. bráhmany.

Abstinenci bych nechápal jako slepé následování nějakých předpisů, ale jako pochopení, že alkohol duchovním hodnotám a radostem neprospívá, a že se vyplatí se ho vystříhat.

Kromě lidí abstinujících trvale abstinují mnozí dočasně za určitých okolností, např. těhotné ženy, aby neohrozily budoucí děťátko, lidé pracující v  dopravě, vykonávající rizikové povolání náročné na přesnost. Asi nikdo nespočítá, kolik lidí abstinuje "sou- kromě", tedy aniž by byli někde organizováni.

Je známo, že takových abstinentů z  morálních důvodů je velmi mnoho např. v Americe nebo ve Skandinávii. Tam pro ně vznikla dokonce pojišťovna, specializovaná na pojišťování abstinentů za výhodnějších podmínek."

- Závislost Nulté číslo 1993 -

 

Dobře si vzpomínám na americký televizní pořad určený pro řidiče. Názorně ukazoval jak alkohol zpomaluje reakce. Obzvláště mladí řidiči jsou přesvědčeni, že jedno pivo nemůže ovlivnit jejich řidičské umění. Podrobili se naprosto alkoholem neovlivněni testu na počítači, který na milisekundy zaznamenával rychlosti jejich reakcí. Potom projeli autem náročný slalom na čas. Po vypití třetinky sotva šestistupňového amerického piva opakovali oba testy. Vytištěné grafy kontrolního testu ukázaly jejich snížené reakční schopnosti. V slalomu nikdo nepřekonal svůj výkon bez trestných bodů.

Nejen řidiči, ale obzvláště křesťané by si měli být vědomi účinků alkoholu. Písmo nám říká:

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.

(1. Korintským 10:31)

Naše veškeré chování, tedy i pití, tak to stojí ve verši doslovně, má oslavovat Boha. Kdo uvažuje čestně, musí přiznat, že snížená reakční schopnost Boha neoslavuje, pouze ohrožuje životy a společnost. Rozhodně netvdím, že abstinence je podmínkou spásy, ale jistě stojí za zamyšlení.

Vyslovit názor, že Bible je proti užívání alkoholu, vyvolává mezi křesťany, především v Evropě, napětí. Většina okamžitě reaguje tvrzením, že vyžadovat abstinenci není biblické: "Vždyť prý sám Ježíš pil víno, a dokonce Jeho první zázrak byl proměnění vody ve víno. Ježíš ustanovil Večeři Páně, kde právě víno symbolizuje Jeho krev, kterou prolil za naše hříchy..."

Co tedy alkoholu říká Bible? Služba Pána Ježíše spadá do doby Zákona a On sám přišel Zákon naplnit:

 

 • Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. (Matouš 5,18)

 

Co říká Zákon o alkoholu?

M Opilost způsobuje

nemorální chování:

 

 

 • I začal Noe obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. Chám, otec Kenaanův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku svým bratřím. Ale Šém a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pozpátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. ... (Genesis 9:20-26)

 

 

 

Po potopě se pravděpodobně snížil atmosférický tlak snad až o polovinu a kvašení probíhalo mnohem rychleji než před potopou. Je zcela možné, že byl Noe sám touto novou skutečností zaskočen. Před Adamovým pádem rozkladné kvašení jistě neexistovalo.

M Pití vína způsobilo Lotovo

krvesmilství s vlastními dcerami:

 

 • Tu řekla prvorozená té mladší: ...dáme otci napít vína a budeme s  ním ležet. Tak dáme život potomstvu ze svého otce. Daly mu tedy té noci pít víno. Pak vešla prvorozená a ležela s otcem. On však nic nevěděl ... Daly mu pít víno i druhé noci a mladší přišla a ležela s ním. On však nic nevěděl ... (Genesis 19:30-38)

 

M Izák pil také víno, když omylem požehnal Jákobovi místo Ezauovi:

 

 • I řekl Izák Jákobovi: Podejž mi, ať jím z lovu syna svého ... přinesl mu také vína a on pil. (Kral. Genesis 27:25)

 

M Zákon výslovně zakazoval alkohol před bohoslužbou nebo při ní:

 

 • Hospodin promluvil k Áronovi: "Ty ani tvoji synové s tebou nesmíte pít víno nebo opojný nápoj, když budete vcházet do stanu setkávání, abyste nezemřeli. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. (3. Mojžíšova 10:9)

 

Mohl by potom nejvyšší kněz, Ježíš Kristus, proměnit vodu v opojné víno, když to Zákon výslovně zakazoval?

M Pití vede k tvrdohlavosti, rebelii

 

 • Má-li někdo syna nepoddajného a vzpurného, ...ať ho otec i matka vyvedou ke starším jeho města a řeknou: Tento náš syn je nepoddajný a vzpurný, neposlouchá nás, je to modlářský žrout a pijan." A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a on zemře. (5. Mojžíšova 21:18-20)

 

M Samsonově matce i otci

Hospodinův posel opakoval:

 

 • ... avšak otěhotníš a porodíš syna. Proto se teď měj na pozoru: nepij víno ani opojný nápoj a nejez nic nečistého. (Soudců 13:4,7,14)

 

M Podobně Chana odpověděla:

 

 • Nepila jsem víno ani jiný opojný nápoj ... (1. Samuelova 1:15)

 

M Anděl řekl Zachariáši:

 

 • ... tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. ... Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. (Lukáš 1:13-15)

 

M Víno vyvolává svár

a rozděluje rodinu:

 

 • ... uspořádal král pro všechen lid sedmidenní hodokvas ... nápoje se podávaly ve zlatých nádobách ...vína královského tam bylo mnoho ... na králův pokyn se popíjelo dle libosti ... když se král rozjařil vínem ... král vybuchl prudkým hněvem a vzplanul zlostí ... (Ester 1:5-22)

 

M David se snažil oklamat

vínem Urijáše:

 

 • David ho pozval, aby s ním jedl a pil, a opil ho. (2. Samuelova 11:13)

 

M Na Jóbovy děti se zřítil dům,

když pily:

 

 • Ještě nedomluvil, když přišel další (posel) a řekl: "Tvoji synové a dcery hodovali a pili víno v domě svého prvorozeného bratra. (Jób 1:18-19)

 

M Co říká o vínu a požívání

opojných nápojů kniha Přísloví?

 

 • Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo při nich blouzní, ten moudrý není. (20:1)
 • Nuzákem bude, kdo miluje radovánky, kdo miluje víno a olej, nezbohatne. (21:17)

 

Komu zbude "Ach" a komu "Běda"? Komu sváry? Komu plané řeči? Komu zbytečné modřiny? Komu zakalený zrak? Těm, kdo se zdržují u  vína, kdo chodí okoušet kořeněný nápoj. (23:29-30)

 

 • Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa, vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu, dřímota je oblékne v cáry. (23:20-21)

 

Nehleď na víno, jak se rdí, jak jiskří v  poháru. Vklouzne hladce a nakonec uštkne jako had a štípne jako zmije. Tvé oči budou hledět na nepřístojnosti, z tvého srdce budou vycházet proradné řeči. (23:31-33)

M Víno otupuje smysly,

znásilňuje vůli:

Bude ti, jako bys ležel v srdci moře, jako bys ležel s rozbitou hlavou. "Zbili mě a nic mě nebolí, ztloukli mě a nevím o tom. Až procitnu, vyhledám to zas a zase." (23:34-35)

L Skutečně proměnil Ježíš vodu ve víno - opojný nápoj, když jej celý Starý zákon opakovaně zavrhuje?

Mohl by náš Spasitel zázračně proměnit vodu na takový nápoj, před kterým Starý zákon výslovně varuje a v tolika případech jej přímo zakazuje? Dobře víme, že lidé propadnou žádostivosti a vrací se k opojnému nápoji zas a zase! Kde je hranice? Stvořil by Ježíš Kristus opojný nápoj, který způsobuje zakalení zraku, nemorální chování, prostopášnost, tvrdohlavost, rebelii a ovlivňuje člověka tak, že činí chybná rozhodnutí, vede jen plané řeči, způsobuje sváry, modřiny, hledí na nepřístojnosti, necítí bolest, blouzní, není moudrý, je posměvač a křikloun a nakonec přijde na mizinu?

Jestliže se na svatbě v Káně opravdu pilo alkoholické víno, umíte si představit tu spoušť? A teď by přišel ztělesněný Bůh, Pán Ježíš Kristus, a proměnil by vodu na víno - opojný nápoj. Můžeme věřit, že hosté jedli a pili s  mírou, ale co nemocní, těhotné ženy a děti? I oni měli žízeň. Hostiny se účastnilo 5000 hostů; kolik těhotných žen bylo mezi nimi? Jistě ne zanedbatelný počet. V Písmu se dočteme, že to bylo "dobré víno". Mohla by Marie, Ježíšova matka, žádat, aby její Syn pozvedl náladu svatebčanů alkoholickým nápojem?

Bible používá třináct různých výrazů, které se překládají jako víno. Všechno ovoce popínavých rostlin se označovalo jako víno. Pro víno hroznového původu používá Písmo výrazy: oinos - jajin - vinum. Starý zákon v řečtině překládá 33 krát hebrejské slovo pro hroznovou šťávu jako "oinos". Hebrejské jajin nepopisuje pouze alkoholický nápoj, ale hustý nekvašený sirup. Tento hustý svařený sirup se míchal s  vodou jako hroznový nápoj. Nekvašený sirup se ukládal do kožených vaků. To nám vysvětluje význam Ježíšova podobenství:

 

 • A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou nazmar. Nové víno se dává do nových měchů, a tak se uchová obojí. (Matouš 9:17)

 

Nové měchy chránily mladé víno nejen před rozlitím, ale hlavně před kvašením. Kysličník uhličitý vznikající při kvašení by měchy roztrhl!

Ano, v Bibli je výjimka, kdy je pití alkoholického vína povoleno. Nevím, zda chceme k těmto výjimkám patřit:

 

 • Dejte opojný nápoj hynoucímu a víno těm, kterým je hořko, ať se napije a zapomene na svou chudobu a na své plahočení již nevzpomíná. (Přísloví 31:6-7)
 • Nenuť se pít vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli častým nemocem mírně používej vína. (1. Timoteovi 5:23)

 

Kdo "biblicky" hájí pití alkoholu, obyčejně není na smrtelné posteli, ani hynoucí ani nemocný. Víme, že alkohol otupuje a utišuje bolest, ale dnes máme mnohem účinnější prostředky, které člověka bolesti zbaví. Vodku právem mohli používat frontoví lékaři při amputaci končetin zraněných vojáků. Kdo z nás prožívá takovou agónii? Náš Spasitel umíral za nepředstavitelných bolestí na kříži, ale On sám nepřijal úlevu, kterou opojný nápoj nabízel:

 

 • ... dali mu napít vína (kral. octa) smíchaného se žlučí; ale když je okusil, nechtěl pít. (Matouš 27:34)

 

Proč Pán Ježíš odmítl tuto pomoc? Ocet se žlučí se používal jako utišující lék, ale tento utišující prostředek vznikl kvašením.

Jaké víno se tedy pilo?

Hod beránka, Pascha:

 

 • Ten den vám bude dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost Hospodinovu. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je provždy platné nařízení. Po sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Hned prvního dne odstraníte ze svých domů kvas. Každý, kdo by od prvního do sedmého dne jedl něco kvašeného, bude z Izraele vyobcován. ... ... Po sedm dní se nenajde ve vašich domech kvas. Každý, kdo by jedl něco nekvašeného, bude vyobcován z pospolitosti Izraele, i host i domorodec. Nebudete jíst nic kvašeného. (2. Mojžíšova 12:14-17, 19-20)

 

Večeře Páně:

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: "Vezměte, jezte, toto jest mé tělo. Pak vzal kalich, a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Pravím vám, že již nebudu píti z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s  vámi pít kalich nový v království svého Otce." (Matouš 26:26-29)

Zde se Pán Ježíš vyhnul i slovu "víno" a řekl "plod vinné révy". Kalich a chléb jsou součástí památky Večeře Páně. Opojný nápoj, víno, obsahující alkohol způsobuje zapomnění a netečnost - pravý opak toho, o čem Pán Ježíš hovoří - abychom si Jeho smrt připomínali a pamatovali. Je pravda, že usrknutí alkoholického vína z kalicha naši paměť nevymaže, ale symbolizuje prvek, který otupuje tělo, ducha i duši.

Nevyhýbám se alkoholické Památce, věřím, že jí Bůh přijme, protože více než alkohol znečišťuje co z člověka vychází než co do něho vchází. Přesto, při každé alkoholické Večeři Páně pociťuji nečisté svědomí. Nechci urazit bratry v Kristu, ale chci být poslušný Bohu. Starý zákon přikazoval:

 

 • Žádný kněz nebude pít víno, má-li vstoupit do vnitřního nádvoří. (Ezechiel 44:21)

 

Je Pán Ježíš, kněz nejvyšší, výjimka? Jestliže při Hodu beránka, cokoliv kvašeného vloženého do úst mělo za následek vyobcování z Izraele, potom nesporně i plod vinné révy, který Kristus nabízel, musel být nekvašený. Poslední večeře byla v úterý večer. Ve středu v 15 hodin Ježíš skonal na kříži a za tři hodiny, v 18 hodin, už začínal (židovský čtvrtek) Hod beránka. Po sedm dnů se nikdo nesměl dotknout ničeho kvašeného.

 

 • Nebudeš porážet dobytče tak, aby krev mého obětního hodu vytekla na něco kvašeného. Nebudeš přechovávat přes noc do rána nic z  oběti při slavnosti hodu beránka. (Exodus 34:25)

 

Ježíš se přece stal posledním obětním Beránkem! Jestliže zvířecí obětní beránek nesměl být připomínán po sedm dní ničím kvašeným, jak by potom Ježíš - Boží Beránek, mohl začít připomínat Sebe alkoholem?

Cukry ribosa a desoxyribosa, spojují buněčnou "abecedu" kyseliny DNK, nosiče všech životadárných informací. Všechny informace života se vezou na cukrech. Cukr je také výsledkem metabolických pochodů, protože je palivem, které pohání tělo. Opojný nápoj je rozpadlý cukr na alkohol. Ten nejen zpomaluje tělo, ale ničí i mozkové buňky. Bůh nemůže být původním tvůrcem alkoholu. Alkohol je stejně nepřirozený jako hřích. Obojí je výsledek pádu člověka a následného pádu přírodních procesů. Podobně jako alkohol v procesu kvašení nakonec usmrtí kvasinky samotné, které alkohol produkují, tak i hřích usmrtí člověka, který jej činí. Proto je destilovaný alkohol výborný desinfekční prostředek - zabije vše živé.

Mezi americkými biblickými křesťany (nejen fundamentalisty) najdete těžko někoho, kdo při Večeři Páně pije alkoholické víno. Nebuďte překvapeni nebo dotčeni, odmítnou-li Památku s alkoholem, jenž je víc než symbolickou korupcí vinné révy. I vyléčeného alkoholika by mohla alkoholická Večeře svést znovu do bahna opilství.

O společenském dopadu alkoholu se nebudeme rozepisovat. Pamatujme:

Všechno je mi dovoleno, ale ne všechno prospívá. Ať jíte, či pijete, vše čiňte ke slávě Boží.

Pokud máte v tomto okamžiku chuť zasednout a rozhořčeně napsat, že s  tímto článkem nesouhlasíte, přečtěte si ještě následující verše:

Gen 9:20-26; 19:30-38; 27:25; Lev 10:9; Num 6:3; Deu 21:20; 29:2-6; Sd 13:4,7,14; 1 Sam 1:14-15; 25:32-38; 2 Sam 11:13; 13:28-29; 1 Kr 16:8-10; 20:12-21; Est 1:5-22; Jób 1:18,19; Př 4:17; 20:1; 23:21; 23:29-35; 31:4-7; Kaz 2:3; 12:8; 10:17; Iz 5:11-12, 22; 22:13; 24:9; 28:1,3,7; 56:9-12; Jer 35:5,6,8,14; Ez 44:21; Dan 1:5,8,16; 10:3; Dan 5:1,2,23; 5:5-9; 25-28; 5:3; Oz 3:1; 4:11; 7:5; Jóel 1:5;3,3; Am 2:8,12; 4:1; 6:6; Nah 1:10; Abk 2:5,15,16; Mat 24:48-51; L 1:15; 12:45; 21:34; Řím 13:13; 14:21; 1 K 6:10; 10:31; Ga 5:21; Ef 5:18; 1 Te 5:7; 1 Tim 3:3,8,11,12;

 

 • Konečně bratří, přemýšlejte o    všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. (Filipským 4:8)

 

Vám, především křesťanským rodičům, kteří vychováváte děti lásce k Božím pravdám a přikázáním, jen jednu otázku. Co odpovíte dítěti, které k vám přistoupí při Památce nebo doma, a řekne: "Já chci ochutnat?" Dáte svému dítěti poznat chuť alkoholu, protože víno, je-li skutečně Boží dar, je bez výjimky dobré pro celý dům, tedy i pro děti? Přemýšlejme o tom. Nakonec citujme puritány ze 16. století: "Víno je od Boha, opilost od ďábla". Ano, víno samotné je od Boha, ale hřích - kvasinky, symbol hříchu, jsou tu až od pádu, od nadvlády toho Zlého.

-pst-