Kam kráčí církev?

V říjnu tohoto roku se konalo v Praze opět Fórum 2000. V rámci tohoto setkání se konalo v úterý 17. října 2001 Multireligiózní shromáždění v katedrále svatého Víta. Do křesťanské katedrály byli katolickými představiteli pozváni všichni představitelé pohanských náboženství, aby zde vzývali svá božstva.

Na tomto shromáždění promluvil předseda České křesťanské akademie profesor Tomáš Halík. Ve svém proslovu kromě jiného řekl: „Společná meditace představitelů hlavních náboženství světa - hinduismu, buddhismu, židovství, křesťanství a islámu - náboženství, k nimž se hlásí drtivá většina dnešního lidstva - je už tradičně součástí a duchovním středem konference Forum 2000. Před vás, zde shromážděné a před tvář Nejvyššího předstupují muži, reprezentující pět duchovních cest. Po každé z nich po dobu mnohem delší než tisíc let kráčely milióny žen a mužů, nalézali a zakoušeli zde odpověď na nejdůležitější otázky života." Ve svém dlouhém projevu nevzpomněl ani jednou Pána Ježíše Krista!

Pak promluvil pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk jako nejvyšší představitel římsko-katolické církve v naší zemi. Ve svém projevu mimo jiné řekl: „Jako biskup této katedrály vás všechny vítám - a nejraději bych se přivítal s každým z Vás osobně - na místě, kterým procházely naše duchovní a kulturní dějiny a jež je mimo jiné spjato se společným posvátným místem odpočinku slavných osobností našeho národa… Čím můžeme přispět my - zástupci různých vyznání a velikých náboženství - k úspěšnému uskutečnění tématu konference, aby nezůstalo spjato s pouze ubohou horizontální rovinou čistě lidského snažení, často odtrženou od zdroje všech hodnot, kterým je Bůh? Hledejme společné minimum globálního věku, kterým je láska člověka k člověku, v sekularizované podobě řečeno: vzájemná solidarita." Kardinál Vlk rovněž nevzpomněl ve svém projevu ani jednou Pána Ježíše!

Velmi překvapeni se ptáme: Nevědí snad tito představitelé církve, že Ježíš Kristus je základním kamenem křesťanské církve? Určitě vědí! Proč Ho tedy nevzpomněli? Stydí se snad tito představitelé církve za Ježíše Krista před pohany? Anebo cítili, že Ježíš, který prohlásil „Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne", se do tohoto podivného společenství nehodí?

Na tomto shromáždění měl také proslov hinduista Karan Singh z Indie. Tento pohan se naopak odvážně přiznal ke svým pohanským bohům:

Ať je s námi požehnání Indrovo, jehož sláva sahá daleko, i požehnání Púšanovo, toho, jenž zná vše, jakož i požehnání Tarkšjovo, kola jehož vozu se nikdy nerozbíjejí, a nechť též Brhaspati nám žehná! Ó vládce ohně, dej ať září země, ať září rostliny, a nebe ať září, přines zář do lidského nitra, nechť jsou všechny čtyři konce světa naplněny požehnáním… Bože ohně, Bože vzduchu, Sluneční bože, Bože měsíce, Ostatní bohové, Vládce Šivo, Sluneční božstva a Bohové větru, Ochránci světa, Bože planety Jupiter, Bože deště, Bože oceánů, vy všichni nám přineste požehnání… Ať' v míru přebývají bohové, božská síla Brahman a všichni lidé.

Tento pohanský představitel vyjmenoval celou řadu pohanských bůžků, které uctívá. Vyznával veřejně svoji víru v pohanské bohy a nestyděl se za tyto své modly.

Představitelé křesťanské církve v naší zemi však Pána a Spasitele Ježíše Krista ani nevzpomněli. To je šokující. Neměli bychom v této situaci přemýšlet o slovech apoštola Petra, která řekl před nejvyšší radou?

  • Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. (Sk 4:11-12.)

Ještě hroznější je však skutečnost, že „křesťané" pozvali pohany do křesťanského chrámu, aby zde společně vzývali pohanské modly i živého Boha. Touto „společnou meditací" - tedy „křesťansko-pohanskou meditací" byl jediný živý Bůh srovnán s pohanskými modlami, jakoby pohanští bohové byli rovní jedinému živému Bohu. Jsme šokováni touto degradací živého Boha na úroveň pohanských model. Nestalo se to však poprvé. Podobná shromáždění se uskutečnila i při předcházejících setkáních Fóra 2000 v Praze.

A nejen to nás šokuje! I ta skutečnost, že jedna z nejvýznamnějších památek v naší zemi, která byla po celá staletí jedním ze symbolů křesťanství, se stala místem uctívání pohanských bohů. Není snad tato skutečnost dílčím naplněním slov Ježíše Krista?

  • …uvidíte znesvěcující ohavnost, jak stojí na místě svatém. (Mt 24:15)

a také zradou Ježíše Krista? Pán Ježíš Kristus přece praví:

  • …ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje… (Mt 26:24)

Podle nejnovějších zpráv svolává papež Jan Pavel II. na 24. ledna 2002 do města Assisi druhé setkání představitelů všech náboženství světa ke společným modlitbám. „Křesťan" svolává pohany, aby se všichni spolu - křesťané s pohany modlili ke svým bohům, neboť je přesvědčen, že tyto společné modlitby k modlám budou mít „požehnaný" vliv na celé lidstvo. Papež je tedy přesvědčen, že modlitby k modlám jsou účinné a mají veliký a kladný význam. Není to poprvé. Podobné shromáždění svolal papež Jan Pavel II. do Assisi již před patnácti léty r. 1986.

Toto míchání „křesťanství s pohanstvím" není náhodné. Pro čtenáře Písma svatého jsou tato společná „modlitební setkání" jasným znamením doby. „Římští křesťané" považují vzývání a uctívání pohanských model za stejně důležité a významné jako vzývání a uctívání živého Boha. Jakoby pro ně neexistovala slova Apoštola Pavla:

  • …moji milovaní, utíkejte před modlářstvím!… Nebo že modla něco znamená? Nikoli, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů." (1K 10:14-21 .)

Dnešní církev otevírá vědomě své chrámy pro pohanské modlářství. Je to nejen degradace živého Boha na úroveň pohanských model, ale také míchání pravdy se lží. Je to příprava pro vládu antikrista na této zemi. Ve Zjevení 13 je jasné proroctví, že dojde na naší zemi ke globalizaci politické, ekonomické i náboženské, tedy ke spojení všech náboženství. Toto spojené náboženství bude pak uctívat „šelmu" - antikrista jako svého boha.

  • Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého Beránka… Vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. (Zj. 13,8.15.)

Věrní následovníci Ježíše Krista budou tedy opět pronásledováni a likvidováni. Flirtování s pohanstvím je synkretismem, a podle slov starozákonních proroků, duchovním cizoložstvím. Toto znamení je již tak zřetelné, že každý, kdo má otevřené oči, vidí zcela jasně v jaké době žijeme. Svatý Jan píše:

  • Děti, varujte se modlářství! (1J 5:21 )

- Mgr. St. Kaczmarczyk -