Napsali jste nám – bludné učení o omezeném smíření…

Dobrý den,

není to dlouho, co jsem vás žádala o zaslání vašeho časopisu, o který jsem měla zájem.

Došlo mi od vás několik čísel a bohužel jsem zjistila, že se v něm objevuje tvrzení, že Pán Ježíš zemřel jen za určitou skupinu lidí vyvolených Bohem. S tímto názorem se zásadně neztotožňuji a toto bludné učení odmítám.

Bible ukazuje, že Bůh svou spásu nabízí všem lidem. Miluje celý svět, a proto poslal svého Syna jako Zachránce. Pán Ježíš zemřel za všechny lidi. To, že Pán Ježíš se stane Beránkem, skrze kterého my jsme spaseni, to Bůh předzvěděl před ustanovením světa, všeho vesmíru. Bůh nás vyvolil v Něm. To znamená, že když Ho my přijmeme do svého života, tak jsme předzvěděni, vyvoleni, předurčeni v Něm. Ti, kteří tuto zprávu nechtějí slyšet, přijdou do zahynutí. Člověk příležitost k obrácení nesmí promeškat. Jde-li do zatracení, může si za to sám. Zachráněni budou jen ti, kteří tuto nabízenou milost přijmou. To jen na vysvětlení mého názoru.

Moc vám děkuji za ochotu a časopisy, které mi přišly, ale dál už si jejich zasílání nepřeji.

S přáním všeho dobrého a Božího požehnání

V.

™*******

 

Pokoj Vám a milost, paní V.,

děkuji Vám za Váš upřímný e-mail. Jsem moc rád, že jste mohla přijmout duchovní užitek z časopisu Zápas o duši. O to víc je mi líto, že časopis dále číst nechcete. Nicméně je to Vaše přání, a proto Vaše jméno vyřadíme z adresáře čtenářů.

Velmi dobře také rozumím tomu, co píšete. Podobné názory jsem zastával i já, do té doby, než jsem se z Božího slova přesvědčil, že jsou mnohem více založené na mém sentimentu než na jasném učení Písma. Dovolte mi podělit se s Vámi o několik myšlenek – nemusíte se k nim nijak vyjadřovat, jen Vás prosím, abyste si je v klidu přečetla a přemýšlela o nich, abyste otevřela Písmo a zkoumala učení Božího slova.

Je-li to tak, jak říkáte, potom je plné peklo lidí, za které Ježíš zaplatil, ale oni se špatně rozhodli a nebe je plné lidí, za které Ježíš zaplatil, ale oni se rozhodli správně.

To by především velmi prostě znamenalo, že jsme spaseni nikoliv z milosti, ale ze skutků (ze správného rozhodnutí), protože jediný rozdíl mezi oběma skupinami je to, co jedna skupina udělala a druhá skupina neudělala (všimněte si, že rozdíl mezi nimi nečiní ani Boží milost ani Kristova krev - vždyť za všechny prý bylo zaplaceno stejně).

Kromě toho z toho vyplývá další zásadní věc – totiž že Bůh je velmi nespravedlivý, neboť ačkoliv již bylo za hříšníky (kteří si všichni bez rozdílu nezaslouží nic jiného než ohnivé peklo) zaplaceno, budou muset někteří z nich zaplatit znovu – a to věčným oddělením od Boha. Jestliže již bylo zaplaceno a bylo zaplaceno za všechny stejně, proč bude Bůh trestat ty, za které Kristus zaplatil? Nebo snad Bůh nějak zneplatní Kristovu oběť pro ty, kteří se rozhodnou, že ji nepřijmou? A kolik lidí se z vlastní vůle rozhodne ji přijmout, když o každém člověku platí, že není, kdo by hledal Boha ... a úctu před Bohem nemají (Ř 3,10-18)?

Vyplývají z toho ještě dvě zásadní otázky:

1. Jaký význam má Kristova smrt?

Pokud o věčném údělu rozhoduje člověk, potom Kristovo dílo na kříži prakticky nemá žádný význam, protože o věčném údělu rozhoduje sám člověk, a nikoliv Bůh podle své milosti (čtěte prosím Ř 9,15 nebo Jk 1,18). Potom Kristus nemusel umírat na kříži, protože ke spasení člověka je dostatečný člověk sám.

2. Dochází někdo ke spáse na základě Kristovy smrti?

Jinými slovy – byla Kristova oběť účinná (a tedy někoho zachránila), nebo byla jen potenciální (tedy s možností někoho zachránit)? Ř 5,9 říká, že jsme ospravedlněni prolitím Jeho krve, tedy že Kristova smrt byla účinná. Je-li tomu tak – pokud tento text Písma (a není jediný) říká pravdu – potom to znamená, že buď a) Kristus prolil svou krev za všechny a všichni jsou ospravedlněni prolitím jeho krve, a tedy všichni budou spaseni, nebo b) Kristova krev byla prolita jenom za ty, kteří uvěří v Kristovo dílo na kříži, což se mimochodem nijak nevylučuje s tím, že dobrá zpráva má být hlásána všem lidem pod nebem a každý člověk má být vyzván k tomu, aby činil pokání a věřil evangeliu.

Toto učení není bludným učením. Je to učení Kristovy církve, jak je církev stará. Kromě toho, že je to učení Písma, ho najdete u církevních otců, najdete ho u reformátorů, najdete ho v dílech staré české jednoty bratrské (v 16. – 17. století), najdete ho ve většině velkých křesťanských vyznáních víry (na mnohá z nich se odvolávají současné české denominace, ačkoliv tyto staré pravdy úplně opustily).

Faktem ale je, že v dnešní době toto biblické učení není příliš rozšířené a některými lidmi je dokonce označováno jako falešné. Je to smutné, neboť takoví lidé obvykle nevědí, co říkají.

Když křesťané slaví Památku Páně, tak si připomínají Pánova slova: Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. (Mat 26,28) – každou neděli si tak připomínáme, za koho tekla Kristova krev.

Podívejte se prosím na pár následujících veršů a přemýšlejte o tom, co tyto verše říkají o tom, za koho Ježíš zaplatil:

Iz 53,12; Mat 1,21; Mat 20,28; J 6,37; J 10,11.26-27; Sk 20,28; Ef 5,25-27; Tt 2,14; Žd 9,28.

Podívejte se na to, co učí kniha Zjevení:

A zpívali novou píseň: Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras (Zj 5,9) – není zde, že vykoupil všechny lidi, ale [některé] lidi ze všech kmenů, jazyků, ... Kdyby zaplatil za všechny, potom by všichni museli oslavovat Boha v nebi.

To je poselství Božího slova.

Pokud budete mít chuť mi k tomu něco napsat, budu moc rád. Pokud ne, tak budu moc rád, pokud otevřete Písmo a prostudujete výše uvedené texty. Kéž Vás Duch svatý vede do pravdy Božího slova a k poznání našeho Pána Ježíše Krista.

S pozdravem a přáním Boží blízkosti

Jaroslav Kernal