Probuzení v Bala

Bratr Tomlinson je drahý přítel a důvěryhodný spolupracovník časopisu HeartCry. Již mnohokrát psal či promlouval o povaze a historii probuzení. Následující článek je krátký záznam událostí, které nastaly při probuzení v Bala ve Walesu před více než 200 lety. Nyní jej otiskujeme, protože podobné probuzení je snad jedinou cestou, jak může být zachráněna naše země! Kéž by vás tato výpověď motivovala k naléhavým prosbám a žádostem za všechny lidi!

Před dvěma lety jsem se svou manželkou Lindou strávil jeden letní měsíc na britských ostrovech, kde jsem tři týdny kázal za pastora Geoffa Thomase ve sboru Alfred Place Baptist Church v Aberystwythu. Během toho měsíce se nám také k naší velké radosti podařilo navštívit mnohá důležitá místa církevní historie a dostalo se nám cti setkat se s mnohými nám velice drahými křesťany z Anglie, Walesu a Skotska.

Jedna z nejužitečnějších cest, která nejvíce potěšila naše srdce, nás zavedla do Bala ve Walesu, kde jsme navštívili Johna a Mari Jones, kteří patřili mezi nejbližší přátele dr. Martyna a jeho ženy Bethan Lloyd-Jonesových. Zde jsme se také zúčastnili každoroční letní konference kazatelů v Bala, kterou po léta vedl právě dr. Lloyd-Jones.

Bala se nalézá v majestátním středním Walesu na břehu překrásného jezera Bala, které můžete spatřit, když do města přijíždíte od jihu. Město leží v překrásném údolí, jež skýtá mnohé výhledy, které berou dech. Na severu se zvedají majestátní hory, jejich vrcholy shlížejí do údolí na waleské farmy usazené mezi horami. Travnaté svahy jsou posety ovcemi. Nečekali byste, že cesta sem bude tak nádherná. Právě v Bala začalo před 220 lety probuzení, které otřáslo celým Walesem. Evangelikální kazatel Thomas Charles, který zde v té době žil, napsal 7. prosince 1791 následující záznam:

Zde, ve městě Bala jsme před nějakým časem prožili obrovské, silné a slavné vylití Ducha Božího na lidi obecně, zvláště pak na mladé lidi. Stav a zabezpečení duše se staly největší starostí celé země. Byli probuzeni mnozí a mnozí z těch nejzbloudilejších lidí.

Toto slavné působení začalo v neděli odpoledne, v kapli, kde jsem ten den kázal dvakrát. Nemohu říci, že by na kázání a celé bohoslužbě bylo tenkrát něco zvláštního, něco víc, než jsem zde mezi našimi drahými lidmi obvykle prožíval.

Pak ale, když se blížil závěr večerní bohoslužby, se zdálo, že Duch Boží velice mocně jedná mezi velikým množstvím přítomných, u kterých se dříve neprojevovalo, že by hledali Boží tvář. Nyní však se ze všech úst ozýval hlasitý nářek: ‚Co musím udělat, abych byl spasen?‘ a ‚Bože, měj slitování se mnou, hříšníkem‘. Kolem desáté hodiny večer nebylo slyšet z jednoho konce města na druhý nic jiného, než nářek a bědování lidí prožívajících úzkost v duši. Ještě tuto noc, když volali k Pánu, padl duch hlubokého usvědčení a vážného znepokojení na všechna shromáždění ve městě.

V následujícím týdnu jsme neměli nic jiného než modlitební setkání. Rozšířil se vážný zájem o duchovní věci, který pohltil všechny ostatní zájmy. Usvědčující duch se rozšířil takovou rychlostí, že ve městě nebyl snad jediný mladý člověk, který by se nezačal ptát: ‚Co se stane se mnou?‘ Dílo se dále šířilo s nehasnoucí mocí a slávou z jednoho města do dalšího a postupovalo dál, až zasáhlo celou naší oblast. Nikdy jsem nespatřil ani jsem neočekával, že během svého života uvidím tak slavné působení.

Přestože probuzení obvykle vyburcuje opozici a zuřivost některých zapřisáhlých Božích nepřátel, Pán mezi nás přišel s takovou majestátností, slávou a neodolatelnou mocí, že Jeho nepřátelé byli rádi, když se někde skryli před jasem Jeho příchodu.

V takových dnech je kázání evangelia snadná a nádherná práce, protože mnozí lidé se modlí za kazatele a slovo, které slyší, v nich působí pro věčnost. Boží pravdy mají v myšlenkách lidí svou nekonečnou váhu a důležitost. Paprsky Božího světla spolu s neodolatelnou energií provázejí každou předanou pravdu … Žehnám Bohu za tyto dny a ani za celý svět bych nechtěl zmeškat nic z toho, co vidím teď.

K tomuto velkému hnutí Ducha Božího historik Iain Murray píše:

Prokázalo se, že rok 1791 byl v mnoha ohledech nejdůležitějším rokem ve Walesu, protože znamenal počátek skutečných probuzení, která po další tři roky pokračovala v mnoha oblastech severního Walesu, a podobné jevy bylo možné opakovaně spatřit během následujících čtyřiceti let. Nastala nesmírná a trvalá morální proměna, která ovlivnila několik příštích generací. V roce 1811, dvacet let po probuzení, Thomas Charles napsal: ‚Celá země se vynořuje ze stavu obrovské nevědomosti a barbarství k civilizovanosti a zbožnosti. … Neustává volání po Biblích, Bible je čtena pilně, přijímána srdcem a prozkoumávána s pílí a péčí. Namísto prázdné zábavy, tance, roztržek a krutých rvaček pořádáme veřejná modlitební setkání a na shromáždění se schází davy lidí.‘

Tento Boží zásah v zemi, který se právem nazývá duchovní probuzení, je vskutku poslední a JEDINÁ naděje, kterou Amerika má. Proto politické snahy, ať už jsou jakkoli dobré, nikdy nepřivedou národ zpátky tam, kde byl. Jenom Bůh může spasit národ. Má v plánu udělat to s Amerikou? Náš národ zachrání jedině to, co se v 18. a 19. století stalo v Bala.

– Mack Tomlinson –
Z časopisu HeartCry č. 68, srpen 2011, www.heartcrymissionary.com
Překlad Iva Suchá