Stručná obhajoba principu Sola Scriptura

„Pokud chceme někoho svést ze správné cesty, tak mu nejprve seberme kompas."

1. Co princip Sola Scriptura neznamená

Sola Scriptura, tedy pouze Písmo (Bible), neznamená, že bychom snad nemohli číst s užitkem jiné knihy než bibli. Neznamená to ani odmítnutí jakékoliv tradice v našich církvích, která není v bibli zmíněna. Neznamená ani to, že co není zmíněno v bibli by se nesmělo činit. Asi žádný soudný člověk nepochybuje, že apoštolové, kteří používali při misijních cestách lodě, by dnes neměli nic proti používání letadel.

2. Co princip Sola Scriptura naopak znamená

Znamená, že věříme, že bible je Slovo Boží a že si Pán Bůh dovedl zařídit, abychom tuto úžasnou Knihu mohli držet v rukou. Samozřejmě se tak stalo skrze mnoho „druhotných příčin" a Pán Bůh si použil řadu lidí k sepsání jednotlivých knih bible a k sestavení Kánonu. Věříme, že ve světle bible je třeba posuzovat a poměřovat vše ostatní. Například církevní tradice vůbec nevadí a naopak může být často užitečná. Jsou-li v ní však prvky, které odporují bibli, nesmíme zaváhat ani na okamžik a musíme je odstranit. Princip Sola Scriptura uplatňujeme i pro posuzování koncilních dokumentů nebo výroků papežů. Cokoliv v nich odporuje bibli, je třeba odmítnout, a už vůbec se to nemůže prohlašovat za inspirované Duchem Svatým. Bůh si přemůže odporovat.

Princip Sola Scriptura by tedy mohl být definován takto:

Bible je jediným měřítkem, podle kterého poznáváme pravost nebo nepravost všeho ostatního. Podobně jako falešné bankovky poznáme pečlivým porovnáním s bankovkou pravou.

3. Důsledky opuštění principu Sola Scriptura

Předně je třeba zdůraznit, že platnost principu Sola Scriptura se těžko dokazuje. Je to naopak výchozí předpoklad, tedy axiom, z něhož vycházíme a na kterém stavíme. Je tedy otázkou víry, zda tento princip přijímáme, či nikoliv. Ale tak je to i s existencí Boha a se vzkříšením Ježíše Krista. Buďto věříme v Boží existenci, nebo věříme v Boží neexistenci.

Když zmíněný princip opustíme, najednou ztratíme pevnou půdu nohama. Ztratíme Skálu Božího Slova a ta je nahrazena náplavou lidských výmyslů, v kterých se pak topíme. Vše se najednou zrelativizuje. Jeden se třeba prohlásí za proroka a řekne: „Mě Duch Svatý zjevil to a to." Další řekne: „Ke mně do pokoje přišel Ježíš a ukázal mi, že máme dělat to a to …" Jiný vyhlašuje: „Panna Maria ve Fatimě říká, abychom se víc modlili růženec – to světu pomůže." Další vyhlásí: „Medjugorská panenka Maria vzkazuje, že máme činit za prvé to, za druhé ono a nezapomínat na tamto." Někdo další řekne: „Papež řekl, že máme více číst katechismus a …" Známý TV evangelista nám vypráví, že ho Duch Svatý tahal za rukáv atd., atd. Zkrátka opuštění principu Sola Scriptura vede k tomu, že se ocitneme v chaosu polopravd a pověr. Nikdo si už nemůže být jistý, čemu se dá vlastně věřit. Do křesťanství se začíná vlévat pohanství a blíží se náběh na synkretismus. Nepřipomíná Vám to, přátelé, současnou situaci?

Když se však podíváme do dějin křesťanství, vidíme jak moudré je držet se pevně bible. Kdykoliv se od ní Církev vzdalovala, propadala se do temnot a vzdalovala se tím samozřejmě i Bohu. Jedině bible pak ukazovala, jak moc se Církev Bohu vzdálila, a proto bylo vlastnictví bible ve srozumitelném jazyce stíháno a považováno za velmi nebezpečné. Naopak oživení Církve bylo spojeno s návratem k Božímu Slovu.

4. Proč se na pricip Sola Scriptura útočí?

Tento princip vždy byl, je a až do příchodu Pána Ježíše Krista bude terčem útoků. Je to logické a není to překvapivé. Pokud chceme někoho svést ze správné cesty, tak mu nejprve seberme kompas. Od nepřátel Božího Slova je chytré, že postupují plíživě, krůček po krůčku. Nejprve položí lidskou tradici na roveň bibli, a pak ji pozvolna bibli nadřazují. Jak se protibiblická tradice rozrůstá, tak kráčí dále a dále od Boha a postupně si vytváří svoje učení a svůj systém. Pak se vytvoří „učitelský úřad", který umožní interpretaci bible ve „světle", tedy vlastně ve tmě lidských výmyslů. Když se lidské mozky naprogramují nejprve poučkami vhodného katechismu odvozenými z „učitelského úřadu", tak už pak často ani četba bible nepředstavuje pro systém příliš velké ohrožení. Systém se časem může tvářit navenek i docela vlídně, nicméně jakýkoliv pokus o návrat na skálu Božího Slova je nemilosrdně likvidován všemi prostředky, které má systém za dané situace k dispozici.

Závěr

Pokud se budeme držet principu Sola Scriptura, setkáme se s opozicí. V Kristu Ježíši je však naše vítězství. Nenechme si vyrazit z ruky meč Božího Slova. Naopak meč je k tomu, aby se pevně držel a používal k boji.

http://www.Granosalis.cz: 17. října 2005

– vložil reformovaný –